Stručna služba Vlade

Image

Sekretar: Nedžad Mulagić

DJELOKRUG NADLEŽNOSTI STRUČNE SLUŽBE VLADE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

U Stručnoj službi Vlade obavljaju se stručni poslovi za potrebe Vlade Zeničko-dobojskog kantona, radnih tijela Vlade i članova Vlade, koji se odnose na:

 • organizaciju i pripremanje sjednica Vlade i radnih tijela Vlade ukoliko je ta obaveza utvrđena aktom o osnivanju određenog radnog tijela;
 • izradu i praćenje izvršenja akata koje donosi Vlada;
 • pripremanje materijala po nalogu Vlade i praćenje njihovog izvršenja;
 • pripremanje programa i planova Vlade, izvještaja i analiza i drugih studijsko-analitički poslova;
 • osiguranje dokumentacionih materijala i podataka za rad Vlade i članova Vlade i praćenje njihovog izvršenja;
 • uspostavljanje i razvoj informacionog sistema, njegovo održavanje i nesmetano funkcionisanje za potrebe Vlade i svih kantonalnih organa državne službe;
 • izradu odgovarajućih baza podataka sa ciljem pružanja i osiguranja pristupa javnosti, podacima i informacijama o radu Vlade i Stručne službe Vlade;
 • administrativno-tehničke poslove i
 • druge poslove koje odredi Vlada.

UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

ODJELJENJA

U Stručnoj službi Vlade, u cilju izvršavanja poslova i zadataka iz njenog djelokruga, kao osnovne organizacione jedinice, obrazovana su sljedeća odjeljenja:

 • Odjeljenje za normativno-pravne poslove,
 • Odjeljenje sistema upravljanja kvalitetom;
 • Odjeljenje za informatičku podršku.

U Odjeljenju za normativno-pravne poslove obavljaju se poslovi:

 • pripreme i organizovanja sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona;
 • izrade i praćenja izvršenja akata koje donosi Vlada,
 • pripremanja materijala po nalogu Vlade i praćenja njihovog izvršenja,
 • osiguranje dokumentacionih materijala i podataka od značaja za rad Vlade, premijera i članova Vlade,
 • administrativno-tehnički poslovi i stručno-operativni poslovi koji su u funkciji rada Vlade;
 • i drugi poslove koje utvrdi Vlada.

U Odjeljenju sistema upravljanja kvalitetom obavljaju se poslovi vezani za uspostavljanje, provođenje, održavanje i unapređenje procesa neophodnih za efektivno i efikasno funkcionisanje sistema upravljanja kvalitetom u institucijama Zeničko-dobojskog kantona, a prema zahtjevima EN ISO 9001.

U Odjeljenju za informatičku podršku obavljaju se poslovi:

 • planiranja razvoja i izrade strategija razvoja informacionih tehnologija,
 • razvoja i održavanja informacione mreže za kantonalne organe uprave i službe,
 • pružanja pomoći istima po svim pitanjima iz nadležnosti Odjeljenja,
 • održavanja i koordiniranja rasporeda postojećih i budućih konfiguracija u kantonalnim organima i službama,
 • analiziranja i praćenja stanja na tržištu informatičke opreme,
 • izrade i održavanja baze podataka za kantonalne organe uprave i službe,
 • izrade i ažuriranja web-stranice Zeničko-dobojskog kantona,
 • predlaganja i koordiniranja aktivnosti edukacije službenika i namještenika kantonalnih organa uprave i službi iz oblasti informatike.

POSLOVI IZVAN ORGANIZACIONIH JEDINICA

Izvan organizacionih jedinica obavljaju se poslovi koji su neposredno organizaciono vezani za rukovodioca organa kao što su:

 • poslovi koji se odnose na izradu prijedloga budžeta i godišnji finansijski plan,
 • praćenje realizacije i izvršenje budžeta,
 • izvještavanje o izvršenju budžeta, odnosno namjenskoj upotrebi budžetskih sredstava,
 • staranje o originalnoj dokumentaciji,
 • administrativno-tehnički poslovi za potrebe sekretara Vlade, odjeljenja i odsjeka u Stručnoj službi.
Image
Kontakt forma