Stručna služba Skupštine

Poslovi Stručne službe Skupštine

Poslovi i zadaci iz djelokruga Stručne službe organizuju se i obavljaju u okviru Odjeljenja za poslove radnih tijela Skupštine i Odjeljenja za poslove Skupštine, kao osnovnih organizacionih jedinica obrazovanih u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji.

Stručna služba obavlja stručne, administrativno-tehničke i druge poslove u vezi sa radom Skupštine Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Skupština), a naročito poslove koji se odnose na:

 • organizaciju, pripremanje i sazivanje sjednica Skupštine, Kolegija Skupštine, radnih tijela Skupštine, klubova naroda, klubova poslanika političkih stranaka, Nezavisnog odbora za izbor i reviziju, sjednica odnosno sastanaka predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine i drugih sastanaka u organizaciji Skupštine Kantona,
 • pripremanje Programa rada Skupštine i praćenje njegovog izvršavanja,
 • pripremanje, izradu i lektorisanje tekstova nactra i predloga zakona, drugih propisa i općih akata koja donosi Skupština, izvještaja, mišljenja i zapisnika, kao i drugih analitičkih, informacionih i dokumentacionih materijala za potrebe Skupštine, radnih tijela i poslanika,
 • razmatranje prijedloga akata upućenih Skupštini u pogledu njihove usklađenosti sa Ustavom i pravnim sistemom Federacije BiH i Zeničko-dobojskog kantona i davanje stručnih mišljenja o istima,
 • praćenje i izvršavanje zadataka i poslova koji za Stručnu službu proizilaze iz zaključaka Skupštine, radnih tijela, Kolegija Skupštine i Nezavisnog odbora za izbor i reviziju,
 • poslove upravnog rješavanja i računovodstveno-materijalne poslove iz nadležnosti Skupštine i Stručne službe,
 • pripremanje stručnih pravnih mišljenja i objašnjenja za primjenu zakona, drugih propisa i općih akata povodom upita građana, pravnih osoba i drugih subjekata ili po službenoj dužnosti,
 • pravno-tehničku obradu prečišćenih tekstova zakona za potrebe utvrđivanja na Zakonodavno-pravnoj komisiji,
 • poslove informisanja javnosti o radu Skupštine, radnih tijela i Kolegija Skupštine, predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine,
 • saradnju sa organima Bosne i Hercegovine, federalnim i kantonalnim organima, općinskim vijećima, općinskim načelnicima i drugim institucijama,
 • izradu odgovarajućih baza podataka u cilju osiguranja pristupa javnosti podacima i informacijama o radu Skupštine i Stručne službe,
 • savjetodavne, protokolarne i administrativno-tehničke poslove za potrebe predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine.

U okviru svog djelokruga rada Stručna služba pruža stručnu pomoć poslanicima u njihovom radu u Skupštini i radnim tijelima, osigurava im potrebnu dokumentaciju, daje obavještenja i informacije i osigurava druge uslove radi pripreme poslanika za učestvovanje u radu Skupštine i radnih tijela i vrši ostale administrativno-tehničke, računovodstveno-materijalne i druge poslove za Skupštinu, radna tijela Skupštine i Nezavisni odbor za izbor i reviziju.

Image
Kontakt forma