Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

Poziv za konsultacije o Radnoj verziji Trogodišnjeg Plana rada Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona za period 2025. – 2027. godine

Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 32/17) i Uredbom o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 74/19 i 2/21) je propisana obaveza trogodišnjeg i godišnjeg planiranja rada, odnosno izrade trogodišnjih i godišnjih planova rada.
 
Trogodišnji plan rada Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu  Zeničko-dobojskog kantona je implementacioni dokument koji operacionalizira strateške ciljeve, prioritete i mjere iz relevantnih strateških dokumenata, te operacionalizira nadležnosti Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona i predstavlja osnovu za izradu DOB-a i PJI-a. Trogodišnji plan rada izrađuje se svake godine, u godini prije početka perioda na koji se odnosi, a njime se definira jedan glavni program Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu  Zeničko-dobojskog kantona, na osnovu strateških ciljeva i prioriteta iz Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2021.-2027. godina i nadležnosti Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona.
 
Radna verzija trogodišnjeg plana rada se, u skladu sa članom 11. stav (10) Uredbe o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u Federaciji Bosne i Hercegovine, objavljuje na web stranici Kantona i služi kao osnova za izradu zahtjeva za finansijska sredstva za DOB, u cilju konsultacija sa socioekonomskim partnerima, širom javnosti i dobijanja komentara i preporuka.
 
Komentari i preporuke dostavljaju se na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. u roku od deset dana od dana objave na web stranici.
 
Radnu verzija Trogodišnjeg plana rada Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu  Zeničko-dobojskog kantona za period 2025.-2027. godine možete preuzeti u prilogu.

Vijesti iz oblasti rada ministarstva

Image
Kontakt forma