Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

Kontakt informacije

Kantonalna uprava za šumarstvo

Trogodišnji plan rada Kantonalne uprave za šumarstvo Zeničko-dobojskog kantona za period 2024.-2026. godina

 

Nevzeta ElezovićRukovodilac Kantonalne uprave za šumarstvo, Nevzeta Elezović, direktor

 

 • prikuplja podatke i vodi bazu podataka o stanju i razvoju svih šuma i vodi katastar šuma i šumskog zemljišta na području Kantona,
 • priprema kantonalni razvojni plan i podnosi ga ministru,
 • prati dinamiku poslova na izradi šumsko - privrednih osnova i njihove realizacije,
 • vodi evidenciju objekata za proizvodnju i doradu šumskog sjemena i proizvođača šumskog i ukrasnog drveća i grmlja,
 • obavlja poslove izvještajno - dojavne službe i prati stanje i stepen oštećenosti šuma i o tome izvještava Federalnu upravu,
 • osigurava neposrednju zaštitu šuma putem čuvarske službe,
 • priprema podatke za ustupanje gospodarenja državnim šumama Kantonalnom šumsko - privrednom društvu,
 • prati realizaciju Programa integralne zaštite šuma,
 • usaglašava šumsko - privredne osnove sa prostornim planom Kantona i općina, vodoprivrednom osnovom, o lovno - privrednim osnovama i evidencijama, koje se vode u Zavodu za zaštitu kulturno - historijskog i prirodnog naslijeđa,
 • daje mišljenja na šumsko - privredne osnove,
 • prati ekonomsko stanje šumarstva na području Kantona i podatke dostavlja Federalnoj upravi
 • priprema i izrađuje programe iz oblasti šumarstva koji se finansiraju ili sufinansiraju iz namjenskog fonda Kantona,
 • učestvuje u izradi stručnog mišljenja za formiranje ili reviziju šumsko - privrednog područja,
 • priprema i daje mišljenje za proglašenje zaštitnih i šuma sa posebnom namjenom,
 • provodi programe i inicira naučno - istraživački rad,
 • izrađuje planove za izgradnju i održavanje šumskih saobraćajnica i zaštitu izvorišta vodotoka unutar šuma, uz saglasnost nadležnog organa za poslove vodoprivrede,
 • prati provođenje jedinstvenih cijena šumskih proizvoda,
 • upoznaje javnost sa stanjem šuma i izdaje prigodne stručno - popularne publikacije o stanju šuma i njihovom značaju,
 • izrađuje godišnji plan rada, finansijski plan i godišnje izvještaje i iste dostavlja Ministarstvu,
 • obavlja i druge poslove i zadatke koji proizilaze iz zakona i podzakonskih propisa ili po zahtjevu ministra


Kantonalna uprava za izvršavanje neposredne zaštite šuma od bespravnog prisvajanja i korištenja, šumskih požara i drugih elementarnih nepogoda, biljnih bolesti i štetočina, kao i obavljanje poslova gospodarenja privatnim šumama koje obuhvata doznaku stabala za sječu, primanje i premjeravanje izrađenih proizvoda, izdavanje otpremnog iskaza, planiranje šumsko-uzgojnih radova i vođenja evidencija o izvršenim radovima i provedenim mjerama predviđenim šumsko-razvojnim planovima, šumsko-gospodarskom osnovom i projektom za izvođenje obrazuje organizacione jedinice van svog sjedišta u općinama Kantona, kako slijedi:

 1. Organizaciona jedinica sa sjedištem u Olovu za državne šume i privatne šume u granicama općine Olovo.
 2. Organizaciona jedinica sa sjedištem u Varešu za državne i privatne šume u granicama općina Vareš i Breza.
 3. Organizaciona jedinica sa sjedištem u Visokom za državne i privatne šume u granicama općine Visoko.
 4. Organizaciona jedinica sa sjedištem u Kaknju za državne i privatne šume u granicama općine Kakanj.
 5. Organizaciona jedinica sa sjedištem u Zenici za državne i privatne šume u granicama općine Zenica, izuzev šuma pripojenih Zenici, nakon razgraničenja po Daytonu.
 6. Organizaciona jedinica sa sjedištem u Žepču za državne i privatne šume u granicama općine Žepče.
 7. Organizaciona jedinica sa sjedištem u Zavidovićima za državne i privatne šume u granicama općine Zavidovići.
 8. Organizaciona jedinica sa sjedištem u Maglaju za državne i privatne šume u granicama općine Maglaj.
 9. Organizaciona jedinica sa sjedištem u Tešnju, za državne i privatne šume u granicama općinâ: Tešanj, Usora i Doboj-Jug i za šume pripojene općini Zenica nakon razgraničenja po Dejtonu.

Sektor za vodoprivredu i šumarstvo

Rukovodilac Sektora: nije postavljen

 

U okviru Sektora za vodoprivredu i šumarstvo obavljaju se upravni, stručni, analitički, i drugi poslovi iz vodoprivrede i šumarstva.

Poslovi vodoprivrede:

 • Organiziranje i praćenje izrade vodoprivrednih osnova za manje slivove u sklopu Glavnog slivnog područja, odnosno planskih osnova za upravljanje vodama na području Kantona, u skladu sa vodoprivrednom osnovom Federacije,
 • provođenje donesenih vodoprivrednih osnova i podnošenje inicijativa za izmjene i dopune tih vodoprivrednih osnova, na način i po postupku za njihovo donošenje,
 • Izrada nacrta dugoročnih, srednjoročnih i godišnjih planova razvoja vodoprivrede Kantona, u svrhu unaprjeđenja vodnog režima, osiguranja bilansa voda i funkcioniranja vodoprivrednih sistema na području Kantona,
 • Planiranje i prikupljanje sredstava za financiranje poslova i zadataka utvrđenih Zakonom o vodama,
 • Organiziranje i vršenje svih poslova i zadataka na izvršavanju planova razvoja vodoprivrede Kantona,
 • Vršenje svih investicionih poslova i nadzor nad izgradnjom vodoprivrednih objekata iz srednjoročnog i godišnjeg plana vodoprivrede Kantona,
 • Organiziranje vršenja istražnih radova, izrade investiciono-tehničke i druge dokumentacije i vršenje interne revizije te dokumentacije,
 • Analiziranje i praćenje stanja u oblasti korištenja i upotrebe voda,
 • Analiziranje i praćenje stanja u oblasti zaštite voda i zaštite od štetnog djelovanja voda,
 • Izrada odluka o utvrđivanju zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta voda za snabdijevanje vodom za piće,
 • Izrada odluka o proglašavanju erozivnih područja, uključujući protiv erozivne mjere i radove,
 • Izrada zakonskih i pod zakonskih propisa iz oblasti vodoprivrede, koje su u nadležnosti Kantona,
 • Provođenje upravnog postupka u oblasti vodoprivrede, odnosno izdavanje vodoprivrednih akata (vodoprivrednih uvjeta, suglasnosti, dozvola i naloga) za objekte i radove iz isključive nadležnosti Kantona u prvostupanjskom postupku,
 • Rješavanje žalbi na rješenja vodoprivrednog inspektora donesena u prvostupanjskom postupku,
 • Rješava žalbe na rješenja općinskih službi donesena u prvostupanjskom postupku izdavanja vodoprivrednih akata iz nadležnosti općina,
 • Provođenje postupka dodjele koncesija na vodama i javnom vodnom dobru, koji su federalnim Zakonom o koncesijama dati u nadležnost Kantona, odnosno u skladu sa Zakonom o koncesijama Zeničko-dobojskog kantona,
 • Izrada godišnjeg programa utroška sredstava od koncesija,
 • Izrada godišnjeg izvješća o koncesijama,
 • Izdavanje stručnih mišljenja i tumačenja Zakona o vodama Zeničko-dobojskog kantona,
 • Koordiniranje sa Javnim poduzećem za "Vodno područje slivova rijeke Save" kod izrade vodoprivrednih osnova, dugoročnih, srednjoročnih i godišnjih planova vodoprivrede Kantona, odbrani od poplava, obrani od havarijskih zagađenja i drugih pitanja vodoprivrede na području Kantona.


Poslovi šumarstva:

 • sudjeluje u pripremi i donošenju, te praćenju provođenja zakonskih, drugih propisa i općih akata vezanih za oblast šumarstva i lovstva,
 • prati racionalno gazdovanje šumama i šumskim zemljištem, te njihovu zaštitu i namjensko korištenje,
 • obavlja poslove koji se odnose na: uzgoj i integralnu zaštitu šuma u cjelini, iskorištavanje glavnih i sporednih proizvoda šuma, realizacije obaveza po osnovi proste i proširene biološke reprodukcije šuma, unaprjeđenje opće – korisnih funkcija šuma i izgradnje šumskih cestâ,
 • prati i analizira promjenu šumskih površina, katastar šuma, drvnog fonda i šumske infrastrukture,
 • prati uzgoj i zaštitu divljači, te razvoj i unapređenje lovne privrede,
 • prati izvršenje odredaba i planova propisanim šumsko – gospodarskim osnovama,
 • sudjeluje u radu komisija u slučajevima sporova oko šume i šumskog zemljišta,
 • koristi i priprema dokumentaciju pri usaglašavanju šuma sa posebnom namjenom za odmor i rekreaciju,
 • priprema materijale u slučaju arondacije i komasacije šuma i šumskog zemljišta u nadležnosti Kantona,
 • izrađuje analize i informacije o izvršenju obima proizvodnje i ostalih radova iz oblasti šumarstva,
 • surađuje i pruža pomoć poduzećima šumarstva i općinskim organima uprave,
 • sudjeluje u realizaciji programa zaštite životne okolice.


Sektor za vodoprivredu i šumarstvo ima u svom sastavu Odsjek za vodoprivredu i šumarstvo.

Sektor za poljoprivredu i veterinarstvo

Rukovodilac Sektora, nije postavljen

U okviru Sektora za poljoprivredu i veterinarstvo obavljaju se upravni, analitički, stručni i drugi poslovi poljoprivrede, poslovi poljoprivredne stručne službe, poslovi selekcijske stručne službe i poslovi veterinarstva.

Poslovi poljoprivrede:

 • sprovodi ustavnost i zakonitost u okviru utvrđene politike u oblasti poljoprivrede,
 • predlaže i priprema prednacrte, nacrte i prijedloge propisa kojima se regulira materija iz poljoprivrede i prati izvršenje ovih propisa, te predlaže potrebne mjere za njihovo provođenje,
 • organizira rad poljoprivrednih stručno-savjetodavnih službi, ustanova i razvoj poljoprivredne djelatnosti,
 • analizira kretanje u poljoprivrednoj proizvodnji,
 • organizira i vrši nadzor korištenja sredstava za poticanje bržeg razvoja primarne poljoprivredne proizvodnje i drugih razvojnih fondova,
 • priprema i radi prvostupanjska rješenja u upravnom postupku iz oblasti poljoprivrede,
 • sudjeluje u izradi i realizaciji posebnih programa, razvoja pojedinih grana poljoprivrede,
 • obrađuje i daje stručna mišljenja na elaborate o procjeni šteta izazvanih elementarnim nepogodama u poljoprivredi,
 • pruža savjetodavnu i stručnu pomoć općinskim organima uprave u oblasti poljoprivrede,
 • sprovodi odluke i zaključke u odnosu na poslove poljoprivrede,
 • predlaže, poduzima i prati realizaciju mjera u vezi sa unapređenjem i razvojem agroindustrijskog kompleksa,
 • aktivno učestvuje nad izvršenjem zakona i drugih propisa iz oblasti poljoprivrede,
 • donosi stručna uputstva i objašnjenja za pravilnu primjenu propisa iz oblasti poljoprivrede.


Sektor za poljoprivredu i veterinarstvo organiziran je u 3 odsjeka i to: Odsjek poljoprivredne stručne službe, Odsjek uzgojno-selekcijske službe i Odsjek za veterinarstvo.

 
Poslovi poljoprivredne stručne službe su:

 

 • primjenjuje nova naučna saznanja, surađuje sa naučnim i obrazovnim institucijama i vrši transfer znanja i tehnologija u neposrednu praksu,
 • savjetodavni-konzultantski poslovi poljoprivredne službe (savjetodavna, selekcijska, servisna) u cilju veće proizvodnje hrane, postizanju profitabilne, robne, zdrave hrane i hrane za izvoz,
 • uzgoj, selekcija, reprodukcija i vještačko osjemenjavanje u stočarstvu,
 • obavljanje poslova prenesenih na stručnu službu, a koji proizilaze iz zakonskih i pod zakonskih akata iz poljoprivrede,
 • izvođenje egzaktnih i demonstracijskih ogleda u različitim ekološkim uvjetima,
 • bavi se izvještajno-prognoznim radom oko pojava biljnih bolesti i štetočina, te sudjeluje u njihovom suzbijanju i sprječavanju daljeg širenja,
 • aktivno radi u komisijama i potkomisijama za priznavanje novostvorenih sorti, uvođenje u proizvodnju stranih i domaćih sorti poljoprivrednog bilja,
 • zaštita i očuvanje rijetkih i ugroženih vrsta i sorti bilja, kao i vrsta i pasmina stoke,
 • povezivanje i usklađivanje rada naučnih, stručnih institucija i stručnih udruženja u provođenju primijenjenog istraživačkog rada i školovanja za potrebe poljoprivrednih gazdinstava,
 • davanje stručnih mišljenja o opravdanosti ulaganja iz različitih izvora kreditiranja poljoprivredne proizvodnje,
 • pomaganje u osnivanju različitih oblika udruživanja poljoprivrednika,
 • obavlja osnovna laboratorijska ispitivanja za potrebe proizvodnje na porodičnim poljoprivrednim gazdinstvima,
 • sudjelovanje u obrazovnom procesu osposobljavanja zemljoradnika,
 • analizira upravljanje i poslovanje na farmama,
 • prati pojavu stočnih bolesti na području Kantona,
 • analizira trenutnu zastupljenost pojedinih stočarskih proizvodnji i određuje optimalna područja za pojedine proizvodnje,
 • organizira i realizira suradnju sa općinskim referentima za poljoprivredu,
 • koordinira suradnju sa humanitarnim i mikro kreditnim organizacijama koje realizira projekte iz oblasti poljoprivrede,
 • realizira uvođenje novih tehnologija u stočarskoj proizvodnji,
 • pomaže u planiranju proizvodnje na poljoprivrednim dobrima individualnih proizvođača i zemljoradničkim zadrugama,
 • angažira se na ostvarivanju svih planova iz oblasti stočarske proizvodnje,
 • terenski rad na realizaciji poticajnih sredstava u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji,
 • unapređuje vlastita znanja kroz savjetovanja i seminare,
 • servisira projekte poticajnih mjera sa federalnog i kantonalnog nivoa.

 
Poslovi uzgojno-selekcijske stručne službe su:

 

 • organiziranje i sudjelovanje u realizaciji selekcijsko-reproduktivnih centara, a u animalnoj proizvodnji selekcija i uzgoj elitnih životinja, proizvodnja muškog i ženskog rasplodnog materijala, vještačko osjemenjivanje,
 • davanje stručnih savjeta, instrukcija, praktičnih uputa i prikaza novih tehnologija i načina privređivanja, te prijenosa svih znanja i vještina potrebnih razvitku poljoprivredne proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima,
 • organiziranje poljoprivrednih izložbi, smotri, stručnih savjetovanja i izdavanja stručnih publikacija,
 • sakupljanje, obrađivanje i publiciranje izvještaja i rezultata rada,
 • obavlja najsloženiji studijsko-analitičke poslove,
 • Prati zdravstveno-reprodukcijske promjene, evidentira i sistematizira promjene.
 • Planira, koordinira i usmjerava rad stočnog fonda na nivou Kantona.
 • Surađuje sa svim privrednim i individualnim subjektima u oblasti stočarske proizvodnje.
 • Obavlja terensko obilježavanje i umatičenje grla.
 • Planira i priprema teoretsku i praktičnu obuku farmera na terenu
 • Priprema materijale (letke i brošure) za obuku farmera
 • Prikuplja podatke i vodi bazu podataka za područje Kantona za stočarsku proizvodnju
 • Koordinira suradnju sa drugim kantonalnim uzgojno-selekcijskim službama
 • Koordinira suradnju primarnih proizvođača i prerađivača
 • Surađuje sa naučno-nastavnim ustanovama u pripremi i realizaciji složenijih projekata

 

 Poslovi veterinarstva:

 

 • sprovodi ustavnost i zakonitost u okviru utvrđene politike u oblasti veterinarstva,
 • organizira rad veterinarskih ustanova i razvoj veterinarske djelatnosti,
 • vrši uvid u stanje, poduzima mjere i vrši kontrolu provođenja mjera za zdravstvenu zaštitu životinja, naročito u odnosu na mjere za sprječavanje pojave i mjere za suzbijanje i iskorjenjivanje zakonom određenih i drugih zaraznih bolesti životinja, kao i stavljanje u promet lijekova koji se upotrebljavaju u veterini,
 • poduzima mjere za zaštitu zdravlja ljudi od bolesti koje se na ljude mogu prenijeti sa životinja, ili sirovina, proizvoda i otpadaka životinjskog porijekla, naročito u odnosu na zdravstvenu ispravnost i kvalitetu životnih namirnica životinjskog porijekla u proizvodnji i prometu i promet životinja, životinjskih sirovina i proizvoda životinjskog porijekla,
 • izdaje veterinarske suglasnosti za izgradnju objekata za proizvodnju i promet životinja i namirnica životinjskog porijekla,
 • priprema i radi prvostupanjska rješenja u upravnom postupku iz oblasti veterinarstva,
 • poduzima pojedine mjere za zaštitu čovjekove okoline, naročito u odnosu na poduzimanje stalnih mjera protiv mikroorganizama, insekata i glodara i neškodljivo uklanjanje životinjskih leševa, konfiskata i drugih animalnih otpadaka, rad kafilerijske službe,
 • poduzima potrebne mjere za unapređivanje stočarstva, posebno na organiziranom vještačkom osjemenjavanju u govedarstvu i ovčarstvu,
 • priprema stručna rješenja za izradu zakona i drugih propisa iz veterinarske djelatnosti, kao i analitičko-informativne i drugih materijala iz oblasti veterinarstva,
 • sprovodi zakone i druge propisa o zdravstvenoj zaštiti životinja, zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica životinjskog porijekla i pojedina pitanja unaprjeđenja stočarstva, kao i kontrolu lijekova koji se upotrebljavaju u veterinarstvu i kontrola kvaliteta stoke, mesa i proizvoda od mesa i mlijeka,
 • planira veterinarsko-stočarsko podučavanje u pogledu očuvanja i unaprjeđenja zdravlja i reprodukcije životinja,
 • planira i preporučuje mjere veterinarske zaštite okoline radi sprječavanja širenja i suzbijanja zaraznih bolesti životinja,
 • vrši unaprjeđenje rada općinskih organa za poslove veterinarstva, i pruža tim organima potrebnu pomoć,
 • planiraju i obavljaju i druge poslove iz oblasti veterinarstva u skladu sa propisima.

Vijesti iz oblasti rada ministarstva

Image
Kontakt forma