Ministarstvo za pravosuđe i upravu

Kontakt informacije

Potkategorije

Programom rada Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, u okviru provođenja stručnih poslova planirani su poslovi izvršavanaja alternativne krivične sankcije rad za opće dobro na slobodi kao obaveze propisane Krivičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine. Rad za opće dobro kao alternativna krivična sankcija, ostvarujući svrhu kažnjavanja, treba da rezultira pozitivne efekte i za zajednicu i osuđenu osobu.

Izvršavanje alternativne krivične sankcije rad za opće dobro na slobodi u Ministarstvu za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona provodi se od 2014. godine čemu su prethodile različite aktivnosti, od donošenja provedbenih propisa, obuke povjerenika, informisanja stručne i šire javnosti o navedenoj sankciji, potpisivanje ugovora sa poslodavcima, i u konačnici sama realizacija upućivanjem na izvršavanje sankcije nakon izricanja presuda od strane sudova.

Pravni osnov za primjenu/izvršavanje ove sankcije na području Zeničko-dobojskog kantona su:

  • Krivični zakon Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 36/03, 37/03, 21/04, 69/04,18/05, 42/10, 42/11, 59/14, 76/14, 46/16 i 75/17);
  • Zakon o izvršenju sankcija u Zeničko-dobojskom kantonu (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 6/09);
  • Pravilnik o izvršavanju rada za opće dobro na slobodi (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona” broj: 1/13);
  • Ostali podzakonski akti;  
  • Ugovori sa poslodavcima.

Uzimajući u obzir značaj ovih poslova kako sa krivičnopravnog i socijalnog aspekta, tako i sa aspekta ekonomskog  efekta koji izvršavanje ove sankcije može imati na društvo i pojedinca, Ministarstvo za pravosuđe i upravu o navedenom svake godine informiše Vladu i Skupštinu Zeničko-dobojskog kantona dostavljanjem Informacije o izvršavanju alternativne krivične sankcije rad za opće dobro na slobodi na području Zeničko-dobojskog kantona.

Vijesti iz oblasti rada ministarstva

Image
Kontakt forma