Printaj ovu stranu

108. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 31.05.2021. godine

19 Jul 2021
2271 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

  1. Verifikacija Zapisnika sa 107. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 17.05.2021. godine;
  2. Verifikacija Zapisnika sa 32. vanredne sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 21.05.2021. godine;
  3. Program utroška sredstava u razdjelu 20, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
  4. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu za Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice;
  5. Prijedlog Odluke o raspodjeli planiranih sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu na poziciji „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti - za zdravstvo“;
  6. Program utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu na razdjelu 21- Ministartsvo zdravstva, budžetska organizacija 01, potrošačka jdinica 0001, ekonomski kod 614100 - „Transferi drugim nivoima vlasti“, subanalitika LAX010 „Tekući transfer za JU Kantonalna bolnica Zenica“, sa Prijedlogom Zaključka;
  7. Program utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu na poziciji „Ostali transferi za zdravstvo-Tekući transfer zdravstvenim ustanovama za sprečavanje širenja bolesti izazvane korona viusom-COVID-19“ , sa Prijedlogom Zaključka;
  8. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava zdravstvenim ustanovama sa područja Zeničko-dobojskog kantona.