48. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 20.01.2012.godine

23 Jan 2012
18849 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Dokument okvirnog budžeta Zeničko-dobojskog kantona za period 2012.-2014. godina, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 2. Prijedlog Odluke o odobravanju isplate  sredstava za klubove poslanika političkih stranaka u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za I. kvartal 2012. godine;
 3. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Studiju o ekonomskoj opravdanosti dodjele koncesije na istraživanje i eksploataciju i dodjeli koncesije privrednom društvu „H.I.H“ d.o.o. Živinice, za istraživanje i eksploataciju mineralnog resursa-gabra na ležištu Karaula, k.č. 652/1 KO Drecelj, općina Olovo;
 4. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranju uvođenja i certificiranja međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom obrtničkoj radnji „S&M-P“ Kakanj;
 5. Prijedlog Zaključka o usvajanju izmijenjenog Programa utroška budžetskih sredstva u 2011. godini „Subvencije preduzećima u privatizaciji i poticaj u industriji“ Ministarstva za privredu;
 6. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava kao pomoć i podrška porodiljama koje su na dan 01.01.2012. godine rodile novorođenče  u Kantonalnoj bolnici u Zenici;
 7. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja Ministrici Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport da potpiše ugovore sa studentskim centrima u Federaciji Bosne i Hercegovine o subvencioniranju usluga smještaja i ishrane studenata sa područja Zeničko-dobojskog kantona u akademskoj 2011/12. godini;
 8. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za izdavanje naloga za plaćanje u skladu sa ugovorima o subvencioniranju smještaja i ishrane studenata sa područja Zeničko-dobojskog kantona u studentskim centrima u Federaciji Bosne i Hercegovine u akademskoj 2011/12. godini;
 9. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za izdavanje naloga za isplatu sredstava sportskim klubovima za troškove kotizacije odnosno članarine;
 10. Prijedlog Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 22– Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614100, subanalitika MAD 101, pozicija „Transfer za ustanove kulture“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu, broj: 02-14-14180/11. od 12.05.2011. godine i 02-14-24776/11. od 26.09.2011. godine;
 11. Prijedlog Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 22– Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614100, subanalitika MAD 102, pozicija „Transfer za Franjevačku gimnaziju“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu, broj: 02-14-10344/11. od 29.04.2011. godine;
 12. Prijedlog Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 22– Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614200, subanalitika MAD 202, pozicija „Transfer za stipendiranje studenata“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu, broj: 02-14-10237/11. od 14.04.2011. godine;
 13. Prijedlog Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 22– Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614200, subanalitika MAD 204, pozicija „Transfer za naučno-istraživačku djelatnost“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu, broj: 02-14-12345/11. od 29.04.2011. godine;
 14. Prijedlog Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 22– Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300, subanalitika MAX 003, pozicija „Transfer za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu, broj: 02-14-12044/11. od 29.04.2011. godine;
 15. Prijedlog Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 22– Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300, subanalitika MAX 004, pozicija „Transfer za zaštitu kulturno-historijskih spomenika“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu, broj: 02-14-13779/11. od 12.05.2011. godine;
 16. Prijedlog Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 22– Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300, subanalitika MAX 005, pozicija „Transfer za omladinske projektne aktivnosti“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu, broj: 02-14-13790/11. od 12.05.2011. godine;
 17. Prijedlog Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 22– Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300, subanalitika MAX 006, pozicija „Transfer za podršku vjerskim zajednicama“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu, broj: 02-14-12043/11. od 29.04.2011. godine;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona za uplatu doprinosa za penziono, invalidsko i zdravstveno osiguranje i nezaposlene iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za samostalnog umjetnika Hundur (Huseina) Ahmeta iz Tešnja JMBG 2807957124141;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona za uplatu doprinosa za penziono, invalidsko i zdravstveno osiguranje i nezaposlene iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za samostalnog umjetnika Mahmutefendić (Mahmuta) Kemala iz Zenice JMBG 0804942190001;
 20. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za predlaganje ocjene rada rukovodilaca stručnih službi Vlade, samostalnih kantonalnih uprava, rukovodilaca samostalnih kantonalnih ustanova i drugih rokovodećih državnih službenika koje postavlja Vlada Kantona;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ekinović Amni iz Zenice na ime  finansijske pomoći za odlazak na internacionalno takmičenja klavirista u Beogradu “Davorin Jenko” koje će se održati u februaru 2012. godine;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Sindikatu metalaca Zeničko-dobojskog kantona iz Zenice na ime pomoći u dijelu troškova za održavanje seminara za predsjednike sindikalnih organizacija Sindikata metalaca Zeničko-dobojskog kantona;
 23. Informacija o stanju priprema za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća sa mjerama za organizovanje, razvoj i jačanje civilne zaštite u kantonu, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 24. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju naknade za rad i angažman u Upravnom odboru Agencije za privatizacije Zeničko-dobojskog kantona broj: 15-01-37/11 od 28.09.2011. godine;
 25. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju naknade za rad i angažman u Nadzornom odboru Agencije za privatizacije Zeničko-dobojskog kantona broj: 15-01-38/11 od 28.09.2011. godine;
 26. Izvještaj o implementaciji Akcionog plana za strateško planiranje Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 27. Akcioni plan za strateško planiranje Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 28. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za isplatu sredstava sa pozicije „Transfer za ustanove kulture“ za prvu ratu u 2012. godini;
 29. Prijedlog Zaključka o usvajanju informacije Kantonalne uprave za šumarstvo Zeničko-dobojskog kantona o nepostojanju zakonske regulative u oblasti šumarstva i posljedicama takvog stanja u navedenoj oblasti;
 30. Izjašnjenje Vlade Kantona po novim prijedlozima Kolegija Skupštine za Prijedlog Programa rada Skupštine za 2012. godinu;

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma