Printaj ovu stranu

26. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

23 Okt 2019
7704 puta

Na osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/11), sazivam 26. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 25.10.2019. godine (petak) u 0830 sati, u sali 109, I sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

DNEVNI RED:

 1. Izvještaj Uprave policije o sistemu naplate kazni za prekršioce sa stranim registarskim tablicama registrovanim radarskim sistemima i problemima u vezi naplate, broj: 08-02-01/3-04-4-4619/19 od 16.08.2019. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 2. Informacija o koncesijskim naknadama za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Prijedlog Zaključka o usvajanju izmjena Programa utroška budžetskih sredstava u 2019. godini (Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima-ESCROW);
 4. Prijedlog Odluke o odobravnju i dodjeli finansijskih sredstava namijenjenih programu podrške razvoju konkurentnosti privrede, investiranje u opremu, obuke radne snage, promocija i sajmovi, standardi i kontrola kvalitete i patenti;
 5. Prijedlog Odluke o odobravanju i dodjeli finansijskih sredstava namijenjenih subvencioniranju projekata izgradnje i obnove javne turističke infrastrukture;
 6. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona, za period oktobar-decembar 2019. godine;
 7. Prijedlog Odluke o preraspodjeli rashoda planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, za Ministarstvo za pravosuđe i upravu i Službu za zajedničke poslove;
 8. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, za budžetskog korisnika Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline;
 9. Prijedlog Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u razdjelu 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614100, subanalitika MAD 101, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, pozicija “Tekući transfer za ustanove kulture”;
 10. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport-JU OŠ „Omer Mušić“ Kakanj, sredstva uplaćena od strane općine Kakanj;
 11. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport-JU OŠ „Hamdija Krešavljaković“ Kakanj, sredstva uplaćena od strane općine Kakanj;
 12. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU Srednja tehnička škola Zavidovići, iz reda roditelja;
 13. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU Mješovita srednja škola „Mehmedalija Mak Dizdar“, Breza, iz reda roditelja;
 14. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU Medicinska škola Zenica, iz reda roditelja;
 15. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU Gimnazija „Muhsin Rizvić“, Kakanj iz reda roditelja;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstva nastavnicima osnovnih škola Zeničko-dobojskog kantona za uspjeh učenika na takmičenjima za školsku 2018/2019. godinu, na ime jednokratne novčane nagrade za osvojeno 1., 2. ili 3. mjesto na kantonalnom, federalnom, državnom i međunarodnom nivou;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava nastavnicima srednjih škola Zeničko-dobojskog kantona za uspjeh učenika na takmičenjima za školsku 2018/2019. godinu, na ime jednokratne novčane nagrade za osvojeno 1., 2. ili 3. mjesto na kantonalnom, federalnom, državnom i međunarodnom nivou;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava „Institutu za privredni inženjering”, d.o.o. Zenica, na ime sufinansiranja troškova održavanja naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem „Quality 2019“, Neum, BiH;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kaljić Eniu, na ime finansiranja učestvovanja na međunarodnoj konferenciji - IEEE EUROCON 2019, Novi Sad, Republika Srbija;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Berberović Edinu, na ime sufinansiranja troškova učestvovanja na ECCOMAS MSF 2019 conference, 4th International Conference on Multiscale Methods for Solids and Fluids, Sarajevo;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Karač Aleksandru, na ime finansiranja troškova učestvovanja na ECCOMAS MSF 2019 conference, 4th International Conference on Multiscale Methods for Solids and Fluids, Sarajevo;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ibrahimagić Amiru, na ime sufinansiranja troškova učestvovanja na 8. hrvatskom kongresu laboratorijske dijagnostike, Brela, Republika Hrvatska;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Jašarević Sabahudinu, na ime sufinansiranja troškova učestvovanja na 11. naučno-stručnom skupu sa međunarodnim učešćem „Quality 2019“ Neum;
 24. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Plančić Ibrahimu, na ime finansiranja učestvovanja na 11. naučno-stručnom skupu sa međunarodnim učešćem „Quality 2019“ Neum;
 25. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Zukić Ameli, na ime finansiranja učestvovanja na 7. Kongresu medicinskih sestara i tehničara Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, Tuzla, BiH i V simpoziju udruženja specijalista javnozdravstvenih disciplina FBiH, Zenica;
 26. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mehić-Durmić Kasemi, na ime finansiranja učestvovanja na 7. Kongresu medicinskih sestara i tehničara Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, Tuzla, BiH i V simpoziju udruženja specijalista javnozdravstvenih disciplina FBiH, Zenica;
 27. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hasanica Nini, na ime finansiranja učestvovanja na 7. Kongresu medicinskih sestara i tehničara Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, Tuzla, BiH i V simpoziju udruženja specijalista javnozdravstvenih disciplina FBiH, Zenica;
 28. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Begagić Seadu, na ime finansiranja učestvovanja na 7. Kongresu medicinskih sestara i tehničara Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, Tuzla, BiH i V simpoziju udruženja specijalista javnozdravstvenih disciplina FBiH, Zenica;
 29. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hasanica Izeti, na ime finansiranja učestvovanja na 7. Kongresu medicinskih sestara i tehničara Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, Tuzla, BiH;
 30. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Husković Azri, na ime finansiranja učestvovanja na V simpoziju udruženja specijalista javnozdravstvenih disciplina FBiH, Zenica;
 31. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Terzić Erni, na ime finansiranja učestvovanja na V simpoziju udruženja specijalista javnozdravstvenih disciplina FBiH, Zenica;
 32. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Zatagić Maji, na ime finansiranja učestvovanja na V simpoziju udruženja specijalista javnozdravstvenih disciplina FBiH, Zenica;
 33. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Barut Muhamedu, na ime finansiranja učestvovanja na XIX Međunarodnom savjetovanju „Inovativnost i istraživanje u funkciji tehničko-tehnoloških promjena u saobraćaju, ekologiji i logistici“, Travnik, BiH;
 34. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Skomorac Muhamedu, na ime finansiranja troškova učestvovanja na „5. kongresu infektologa i 2. kongresu mikrobiologa BiH sa međunarodnim učešćem“, Tuzla;
 35. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Crvenom križu Zeničko-dobojskog kantona, u svrhu podrške u provođenju programskih aktivnosti u 2019. godini;
 36. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Sportskom ribolovnom društvu „Bosna“ Maglaj, na ime finansijske podrške za učešće ekipe seniorki, u čijem su sastavu dvije osobe s invaliditetom, na predstojećem takmičenju;
 37. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, za potrebe zdravstvenog osiguranja pripadnika boračke populacije, za period VII-IX 2019. godine;
 38. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Talić Fahrudinu, demobiliziranom braniocu iz Zenice, u svrhu djelimičnog finansiranja troškova liječenja-ugradnje kardioverter defibrilator protect- ICD-a (kat: D364VRG) sa priključcima;
 39. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju muzičkih pedagoga iz Zenice, na ime pokrića troškova održavanja Svečane akademije povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine 25.11.2019. godine u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica;
 40. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju istraživača i ljubitelja minerala „Gorski kristal“, iz Visokog, na ime finansijske podrške za odlazak na sajam minerala dragog i poludragog kamenja koji se održava u Minhenu, Njemačka;
 41. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju Škola fudbala “Visport” Visoko, na ime finansijske podrške za učešće na turniru Beograd 2019;
 42. Prijedlog Zaključka o preispitivanju ocjena sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa zahtjevima standarda EN ISO 9001:2015;
 43. Prijedlog Zaključka o odobravanju nabavke novih putničkih automobila za potrebe ministarstava i kantonalnih organa uprave Zeničko-dobojskog kantona putem finansijskog leasinga;

 

PREMIJER
Mirza Ganić