Printaj ovu stranu

25. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

18 Okt 2019
7154 puta

Na osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/11), sazivam 25. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 21.10.2019. godine (ponedjeljak) u 0830 sati, u sali 109, I sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 24. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 11.10.2019. godine;
 2. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona broj: 03-49-1-3119-1-1/19 od 20.08.2019. godine, Upravnog odbora JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Prijedlog Rješenja o rješavanju sukoba nadležnosti-utvrđivanju inspekcije za obrazovanje i nauku Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport kao nadležne za postupanje po zahtjevima za inspekcijski nadzor u postupku prijema u radni odnos u predškolskim ustanovama, čiji je osnivač Grad ili općina;
 4. Prijedlog Odluke o potrebi usklađivanja zakonodavstva Federacije Bosne i Hercegovine i Zeničko-dobojskog kantona u oblasti državne službe;
 5. Prijedlog Zaključka o prihvatanju izjašnjenja Kantonalnog pravobranilaštva Zenica, broj: M-71/19 i M-72/19 od 18.10.2019. godine, po Informacijama Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, Ureda zastupnika/agenta Vijeća ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava, broj: 11-Ap-10/19-I-67/19 od 13.09.2019. godine i broj: 11-Ap-9/19-I-68/19 od 13.09.2019. godine;
 6. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za pravosuđe i upravu-Kantonalno tužilaštvo Zenica;
 7. Prijedlog Odluke o određivanju nadležnog kantonalnog organa za pripremu Programa javnih investicija Zeničko-dobojskog kantona;
 8. Program utroška sredstava u razdjelu 22-Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 615700, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, pozicija „Kapitalni transferi u inostranstvu“, sa Prijedlogom Zaključka;
 9. Program utroška sredstava u razdjelu 22-Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 615100, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, pozicija „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti“, sa Prijedlogom Zaključka;
 10. Prijedlog Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 – Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, ekonomski kod 614300, subanalitika MAX 003, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, pozicija „Tekući transfer za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost“;
 11. Prijedlog Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 – Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, ekonomski kod 614300, subanalitika MAX 005, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, pozicija „Tekući transfer za omladinske projektne aktivnosti“;
 12. Prijedlog Zaključka o izmjenama i dopunama Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 – Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, ekonomski kod 614300, subanalitika MAX 006, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, pozicija „Tekući transfer za podršku vjerskim zajednicama“;
 13. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti na povećanje broja studenata za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2019/2020. godini;
 14. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Univerzitet u Zenici, uplaćena sredstva transfera od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke Mostar, finasiranje projekata iz oblasti nauke od značaja za FBiH;
 15. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu,za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Univerzitet u Zenici, uplaćena sredstva od strane donatora Katholieke Univerziteit TE1, Leuven, Belgium;
 16. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Univerzitet u Zenici, uplaćena sredstva od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke Mostar-Projekat „CEPUS-Razmjena nastavnika“;
 17. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Univerzitet u Zenici, uplaćena sredstva od strane (EU) donatora Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ);
 18. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Univerzitet u Zenici, uplaćena sredstva od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke Mostar-Projekat „Komplementi ivično-regularnih grafova“;
 19. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Univerzitet u Zenici, uplaćena sredstva od strane donatora Njemačke Vladine agencije za akademsku razmjenu (DAAD);
 20. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Univerzitet u Zenici, uplaćena sredstva od strane Raiffeisen bank d.d. BiH Sarajevo;
 21. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Univerzitet u Zenici, uplaćena sredstva od strane donatora Zavod za gradbeništo, Ljubljana, Slovenija;
 22. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Univerzitet u Zenici, uplaćena sredstva od strane donatora Sveučilište u Zagrebu (Grant holder EU);
 23. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport-JU Prva gimnazija u Zenici, sredstva uplaćena od strane Grada Zenica;
 24. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport-Gimnazija „Edhem Mulabdić“ Maglaj, sredstva uplaćena od strane Općine Maglaj;
 25. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport-JU OŠ „Safvet-beg Bašagić“ Visoko, sredstva uplaćena od strane Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona;
 26. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Školskog odobra JU Mješovita srednja škola Zenica;
 27. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika Školskog odobra JU Mješovita srednja škola Zenica;
 28. Prijedlog Rješenja o imenovanju Stručne komisije za izradu Strategije razvoja sporta na području Zeničko-dobojskog kantona za period 2019.-2023. godina;
 29. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Karate klubu „Mersad Kurtalić“ iz Zavidovića, za finansijsku pomoć u svrhu odlaska takmičara Eldina Kovačevića na balkansko juniorsko prvenstvo u karateu u Sloveniju;
 30. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini za sufinansiranje projekta sanacije poda i ikonostasa svetog hrama;
 31. Prijedlog Odluke za odobravanje i dodjelu financijskih sredstava namijenjenih subvencioniranju projekata izgradnje i obnove javne turističke infrastrukture;
 32. Program utroška sredstava budžeta za nabavku opreme veterinarskih laboratorija Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica u 2019. godini, u razdjelu 23, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, pozicija „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti“ Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 33. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu da na grad Visoko prenese sredstva za realizaciju projekata „Izgradnja rezervoara Dubrave“;
 34. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava „BIO-ŠAMP“ d.o.o. Tešanj, na ime podrške za proizvodnju gljiva na području Zeničko-dobojskog kantona;
 35. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bošnjaković Hazimu iz Zavidovića, kao pomoć socijalno-intervenirajućeg karaktera za sufinansiranje stambenog zbrinjavanja porodice;
 36. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Pajt Edinu iz Vareša, kao pomoć socijalno-intervenirajućeg karaktera za plaćanje troškova nastavka liječenja;
 37. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Husejnović Mejri iz Zenice, kao pomoć socijalno-intervenirajućeg karaktera za liječenje maloljetne kćerke;
 38. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mujanović Safiji iz Zavidovića, kao pomoć socijalno-intervenirajućeg karaktera za plaćanje troškova nastavka liječenja;
 39. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Savezu civilnih žrtava rata Zeničko-dobojskog kantona, kao podrška obilježavanju 29. oktobra Dana civilnih žrtava rata Zeničko-dobojskog kantona;
 40. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mahmutović Fuadu, demobiliziranom braniocu iz Breze u svrhu troškova liječenja u Turskoj;
 41. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Plana javnih nabavki Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu;
 42. Prijedlog Zaključka o zaduženju i zakupu tri kancelarije na V spratu poslovne zgrade „RMK promet, za potrebe kantonalnih organa i službi Zeničko-dobojskog kantona;
 43. Prijedlog Zaključka o izmjenama i dopuni Programa rada Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu.

 

PREMIJER
Mirza Ganić