Printaj ovu stranu

22. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

25 Sep 2019
7433 puta

Na osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/11), sazivam 22. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 27.09.2019. godine (petak) u 0830 sati, u sali 109, I sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 21. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 18.09.2019. godine;
 2. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona, broj: 05-4-5-1/19 od 22.08.2019. godine;
 3. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za sufinansiranje projekta „Izgradnja mosta preko rijeke Krivaje u naseljenom mjestu Stog“, općina Zavidovići, s ciljem pružanja potpore povratku;
 4. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata nevladinih organizacija kantonalnog karaktera sa područja Zeničko-dobojskog kantona;
 5. Prijdlog Odluke o odobavanju sredstava za sufinansiranje projekta „Izgradnja društvenog doma u MZ Kopice u Maglaju – I faza“, s ciljem pružanja potpore povratku;
 6. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Usora, na ime sufinansiranja građevinskih radova u MZ Alibegovci, zaseok Tokme, s ciljem potpore održivog povratka;
 7. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Zavidovići, kao učešće Zeničko-dobojskog kantona u finansiranju projekta „Izgradnja javne rasvjete na području MZ Dolina-Alići“, s ciljem pružanja potpore povratku na područje općine Zavidovići;
 8. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Crkvenoj opštini Kakanj, kao pomoć za rekonstrukciju i proširenje prostornih kapaciteta parohijskog doma u sklopu pravoslavne crkve Svetih apostola i Pavla, a s ciljem potpore održivom povratku na područje općine Kakanj;
 9. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini Visoko, kao pomoć u obnovi Hrama svetog Prokopija u Visokom, a s ciljem potpore održivom povratku na područje općine Visoko;
 10. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Medžlisu Islamske zajednice Vareš, na ime sufinansiranja i osiguranja boljih infrastrukturnih uvjeta u mjestu Karići, s ciljem potpore održivog povratka;
 11. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Župi Svete Ane, Žabljak-Usora, na ime učešća u sufinansiranju obnove župne kuće, s ciljem potpore održivog povratka;
 12. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bajić Amini, iz Visokog, kao pomoć socijalno-intervenirajućeg karaktera za liječenje maloljetnog sina u inostranstvu;
 13. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Panjeta Azri, iz Zavidovića, kao pomoć socijalno-intervenirajućeg karaktera za plaćanje troškova nastavka liječenja u inostranstvu;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Isaković Hadisu, iz Zenice, kao pomoć socijalno-intervenirajućeg karaktera za plaćanje dijela troškova nabavke ortopedskog pomagala;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Duraković Hamidu, iz Kaknja, kao pomoć socijalno-intervenirajućeg karaktera za liječenje dva maloljetna sina;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ibrahimbegović Rabiji, iz Zenice, kao pomoć socijalno-intervenirajućeg karaktera za liječenje sina;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Javnoj ustanovi „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona, kao pomoć od značaja za realizaciju obilježavanja 01. oktobra - Međunarodnog dana starih lica;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Javnoj ustanovi „Dom za stara lica Zenica“ Zenica, kao pomoć od značaja za realizaciju obilježavanja 01. oktobra - Međunarodnog dana starih lica;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Zelenom polumjesecu Zeničko-dobojskog kantona, kao podrška u provođenju programskih aktivnosti u 2019. godini i za obilježavanje 01. oktobra - Međunarodnog dana starih lica;
 20. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora o izmjeni Statuta Javne ustanove Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona broj: 05-1-3/19 od 12.09.2019. godine;
 21. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona, broj: 05-3-1-2/19 od 12.09.2019. godine;
 22. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izrade Akcionog plana zaštite kvaliteta zraka za područje Zeničko-dobojskog kantona;
 23. Prijedlog Zaključka o izmjenama Programa utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline za 2019. godinu;
 24. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti i prihvatanju sudjelovanja u pregovorima o Kolektivnom ugovoru za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 25. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje investicija kod obrta iz područja prerađivačkih djelatnosti;
 26. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu između budžetskih korisnika Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i JU Osnovna škola „Rešad Kadić“ Tešanj;
 27. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec septembar 2019. godine;
 28. Pravilnik o dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, broj: 10-34-11285/19 od 12.07.2019.godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 29. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora Srednje tehničke škole Tešanj;
 30. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana i imenovanju na kraći vremenski period člana Upravnog odbora JU Univerzitet u Zenici iz reda osnivača;
 31. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Odbojkaškom klubu invalida „Breza“ iz Breze u svrhu odlaska na 10. međunarodni turnir u sjedećoj odbojci „Kup Kikinde 2019“;
 32. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Rukometnom klubu „Čelik“ Zenica iz Zenice u svrhu organizacije međunarodnog rukometnog turnira „Zaim Kobilica“ u 2019. godini;
 33. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ragbi klubu „Čelik“ Zenica iz Zenice u svrhu učešća na međunarodnom ragbi turniru u Heidelbergu (Njemačka);
 34. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini Maglaj, za sufinansiranje projekta izgradnje hrama Rođenja Presvete Bogorodice u Gornjem Rakovcu;
 35. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu da može na Općinu Žepče prenijeti poslove provođenja postupka javne nabavke za realizaciju projekata planiranih u Programu utroška sredstava vodnih naknada za 2019. godinu;
 36. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru za imenovanje izvršnog direktora za ekonomsko-komercijalne i finansijske poslove Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići;
 37. Prijedlog Programa utroška finansijskih sredstava sa razdjela 11-Ured premijera, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 001, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, pozicija „Tekući transferi i drugi tekući rashodi“, sa Prijedlogom Zaključka;
 38. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Medžlisu Islamske zajednice Visoko-Udruženju Ilmije, na ime finansijske pomoći za podršku izdavačkom projektu;
 39. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bošnjačkoj zajednici kulture “Preporod” Zenica, na ime finansijske pomoći za odlazak na Smotru pjesama i igara u Dubrovnik i aktvnosti vezane za 7. likovnu koloniju „Stara Bosna“;
 40. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Centru borilačkih sportova „Tešanj“ iz Tešnja za pokroviteljstvo „22. Svjetskog prvenstva u kickboxingu Sarajevo 2019“;
 41. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o usvajanju Plana javnih nabavki Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu.

 

PREMIJER
Mirza Ganić