Pregled materijala sa 34. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 08.09.2011. godine

29 Sep 2011
14782 puta
 1. Zaključak kojim se daje saglasnost Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove, za učestvovanje u provođenju svih aktivnosti pojačanog inspekcijskog nadzora na suzbijanju "rada na crno", na području svih kantona Federacije BiH, za čiju organizaciju i provođenje je zadužena Federalna uprava za inspekcijske poslove, po Odluci Vlade Federacije BiH
 2. Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju u oblasti branilačko-invalidske zaštite
 3. Zaključak o vraćanju na doradu tačke dnevnog reda - Prijedlog Zaključka o prihvatanju Mišljenja broj: 18/01-1-34-7084-3-1/11 od 22.08.2011. godine, Kantonalne uprave za inspekcijske poslove i utvrđivanju Prijedloga Autentičnog tumačenja člana 24. Zakona o inspekcijama Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 6/11)
 4. Zaključak kojim se skida tačka dnevnog reda - Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Informacije o radu Turističke zajednice Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu
 5. Zaključak kojim se vraća na doradu tačka dnevnog reda - Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava privrednom subjektu „Gluck norm“ d.o.o. Tešanj na ime subvencioniranja administrativnih troškova za izgrađeni proizvodni objekat
 6. Odluka o odobravanju sredstava privrednom subjektu „Al-ex“ d.o.o. Zenica na ime regresiranja kamata na investicijski kredit
 7. Zaključak o odobravanju sredstava Društvu za promociju poslovnog okruženja „Biznis-monitir“ iz Zenice na ime sufinansiranja drugog ciklusa projekta „Privredni vjesnik“, radijske emisije o događajima i kretanjima u oblasti privrede Zeničko-dobojskog kantona
 8. Zaključak o izmjeni Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2011. godinu broj: 02-14-13528/11 od 12.05.2011. godinu
 9. Zaključak o utvrđivanju odgovornosti za izmjenu Programa utroška sredstava u razdjelu 23, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614400, subanalitika NAD 403, pozicija "Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava posebnih vodnih naknada", Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu, snosi Ministar Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i lokalna zajednica.
 10. Zaključak o izmjeni Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-14-20629/11 od 02.08.2011. godine
 11. Zaključak o izmjeni Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava za realizaciju projekata Vlade koji se finansiraju iz prihoda od koncesija broj: 02-14-20414/11 od 02.08.2011. godine
 12. Zaključak kojim se vraća na doradu tačka dnevnog reda - Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za izradu karte upotrebne vrijednosti zemljišta na području Zeničko-dobojskog kantona
 13. Odluka o visini osnovice za obračun plaće zaposlenika u kantonalnim organima državne službe i drugim budžetskim korisnicima Zeničko-dobojskog kantona za mjesec avgust 2011. godine;
 14. Zaključak o prihvatanju inicijative Jasmina Imamovića, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, za sklapanje sporazuma o saradnji Vlade i nevladinih organizacija sa područja Zeničko-dobojskog kantona
 15. Odluka o odobravanju sredstava udruženju „Humanost-societas humanitatis“ Zenica na ime učešća Vlade Zeničko-dobojskog kantona u nastavku implementacije projekta „Dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama“ u Maglaju za period oktobar-decembar 2011. godine
 16. Zaključak o usvajanju Izvještaja o namjenskoj potrošnji sredstava, odnosno izvršenju budžeta u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i izbjeglice za prvo polugodište 2011. godine
 17. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Olovo na ime sufinansiranja prijevoza učenika iz povratničkih naselja Bećari, Ceribašići, Kolakovići i Išerić Brdo, općina Sokolac u školskoj 2010/11. godini
 18. Zaključak o odobravanju sredstava Šehović Ramizi iz Visokog, putem JU Centar za socijalni rad Visoko, na ime pomoći za poboljšanje uslova stanovanja
 19. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju građana za kulturnu reanimaciju „Armagedon“ iz Zenice na ime učešća na Međunarodnim poetskim festivalima „Heraklejski poetski svedhenosti“ u Bitoli i „Struga Poetry Evenings Festival“ u Strugi
 20. Zaključak o odobravanju sredstava Plesno modnom studiju „Shadows“ iz Zenice na ime dijela troškova za organizaciju međunarodnog plesnog takmičenja
 21. Zaključak o odobravanju sredstava Javnoj ustanovi „Centar za kulturu“ Zavidovići na ime dijela troškova za organizaciju međunarodnog plesnog takmičenja

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma