Printaj ovu stranu

17. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

06 Avg 2019
7838 puta

Na osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/11), sazivam 17. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 08.08.2019. godine (četvrtak) u 0900 sati, u sali 109, I sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

DNEVNI RED:

 1. Polugodišnji izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2019. godinu Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, sa Prijedlogom Zaključka;
 2. Polugodišnji izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava od koncesija za 2019. godinu Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Izvještaj o utrošku namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva, Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu - Kantonalne uprave za šumarstvo Zeničko-dobojskog kantona, za period  januar - juni 2019.godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu da može na Općinu Žepče, prenijeti poslove provođenja postupka javne nabavke za realizaciju projekata „Vodovod u MZ Osova (sjeverni dio), faza I“ i „Snabdijevanje vodom naseljenih mjesta Biljevina i Delići u MZ Željezno Polje“ za izvođenje radova i vršenje stručno-tehničkog nadzora;
 5. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu da može na Općinu Vareš prenijeti poslove provođenja postupka javne nabavke za realizaciju projekta „Regulacija rijeke Stavnje kroz naselje Hodžići, III faza“ za izvođenje radova i vršenje stručno-tehničkog nadzora;
 6. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu da može na Općinu Usora prenijeti poslove provođenja postupka javne nabavke za realizaciju projekata „Projekat vodozahvatnog sustava Žabljak“ i „Izvedba kanalizacijskog sustava Žabljak“, za izvođenje radova i vršenje stručno-tehničkog nadzora;
 7. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu da može na Općinu Kakanj prenijeti poslove provođenja postupka javne nabavke za realizaciju projekata „Sanacija desne obale rijeke Ribnice, lokalitet Brnjic“, „Dovršenje vodovoda Brus“, „Vodovod Varalići, MZ Krševac“, „Izgradnja vodovoda Koprivnica-Banjevac“, „Izgradnja kanalizacije Papratnica, faza V“, „Izgradnja kanalizacije Obre-Polje“ i „Kanalizacioni sistem MZ Haljinići“, za izvođenje radova i vršenje stručno-tehničkog nadzora;
 8. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu da može na Općinu Zavidovići prenijeti poslove provođenja postupka javne nabavke za realizaciju projekata „Izgradnja vodovoda Rasječenica Brezik za naselja u MZ Brezik, MZ Krivaja, MZ Krivaja-Smailbašići i MZ Pašin Konak“, „Vodosnabdijevanje prostorne cjeline MZ Pašin Konak“ i „Kanalizaciona mreža za dio područja uz ulicu Mehmed Spaho dijela naselja Vučjak i naselja Dragovac“, za izvođenje radova i vršenje stručno-tehničkog nadzora;
 9. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Olovo za nabavku jedne pumpe za vodu u sistemu vodosnabdijevanja gradskog i prigradskog područja općine Olovo;
 10. Periodični konsolidovani finansijski izvještaj za Zeničko-dobojski kanton za period od 01.01.2019. godine do 30.06.2019. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 11. Prijedlog Odluke o prenosu sredstava deponovanih na posebnom ESCROW računu Zeničko-dobojskog kantona na poseban fond Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine i izdvajanju dijela sredstava za sanaciju i osiguranje osnovnog kapitala u fondu Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje;
 12. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu između budžetskih korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Univerzitet u Zenici i JU OŠ „Miroslav Krleža“ Zenica;
 13. Izvještaj o upravnom rješavanju u 2018. godini u Zeničko-dobojskom kantonu, sa Prijedlogom Zaključka;
 14. Izvještaj Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice o namjenskoj potrošnji sredstava, odnosno izvršenju budžeta u Ministarstvu za prvo polugodište 2019. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju „Srce za djecu oboljelu od raka u F BiH“, na ime podrške u radu Roditeljske kuće za djecu koja boluju od raka u Federaciji BiH;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju Centar za majke „Utjeha“ Zenica, na ime učešća u plaćanju troškova održanog okruglog stola povodom Dana Roma, na temu „Stanje socijalne zaštite Roma na području Zeničko-dobojskog kantona“;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Tahirović Harunu, iz Kaknja, kao pomoć socijalno-intervenirajućeg karaktera za sufinansiranje nabavke invalidskih kolica;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kavazović Smajlu, iz Tešnja, kao pomoć socijalno-intervenirajućeg karaktera za sufinansiranje adaptacije stambenog prostora koji će koristiti njegova kćerka, osoba sa invaliditetom;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ćehajić Nusretu, iz Zavidovića, kao pomoć socijalno-intervenirajućeg karaktera za sufinansiranje stambenog zbrinjavanja porodice;
 20. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU „Prve osnovne škole“ Maglaj;
 21. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU Osnovne škole „Ahmed Muradbegović“ Kakanj;
 22. Prijedlog Zaključka o doobravanju sredstava Udruženju “Informatička olimpijada u Bosni i Hercegovini” iz Sarajeva, za pokrivanje dijela troškova odlaska učesnika sa područja Zeničko-dobojskog kantona na međunarodnu informatičku olimpijadu;
 23. Izvještaj o utrošku sredstava za period januar-juni po Programu utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu na poziciji „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti - za zdravstvo“, sa Prijedlogom Zaključka;
 24. Izvještaj o utrošenim sredstvima po programima sa razdjela 11 Ured premijera, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 001, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, pozicija „Tekući transferi i drugi tekući rashodi“ za period 01.01. - 30.06.2019. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 25. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Streljačkom klubu „Visoko“, iz Visokog, na ime finansijske pomoći za organizaciju Streljačkog turnira „Visoko 2019“;
 26. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o usvajanju Plana javnih nabavki Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu;
 27. Prijedlog Zaključka vezan za rješavanje nadoknade štete uposlenicima Zeničko-dobojskog kantona, od posljedica nesretnog slučaja (nezgode), invaliditeta ili smrti, za period u kojem nije postojao zaključen ugovor za kolektivno osiguranje uposlenika Zeničko – dobojskog kantona;
 28. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava na ime nabavke opreme (računara i računarske opreme, namještaja, grejnih i rashladnih tijela, vozila, telefona i ostale opreme), za potrebe kantonalnih organa i službi Zeničko-dobojskog kantona.

 

PREMIJER po ovlaštenju
Mirnes Bašić