13. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 12.07.2019. godine

26 Jul 2019
15528 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 12. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 04.07.2019. godine;
 2. Mišljenje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline o usklađenosti Prostornog plana grada Zenice za period 2016-2036. godine, sa Prostornim planom Zeničko-dobojskog kantona 2009-2029. godine u dijelu raspolaganja, upotrebe i zaštite poljoprivrednog zemljišta, sa Prijedlogom Zaključka i Prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na Prostorni plan grada Zenice za period 2016-2036. godine;
 3. Mišljenje Ministarstva unutrašnjih poslova po Inicijativi Omera Škalje, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, vezano za izmjene i dopune Zakona o javnom redu i miru, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Informacija o dostignutom stanju u oblastima socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom u 2018. godini, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Program mjera za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u porodici u Zeničko-dobojskom kantonu za period juli 2019. – juli 2021. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nastavak finansiranja projekta „Pružanje mobilne kućne njege i pomoći u kući za stara i iznemogla lica smještena u objektima Radakovo i Crkvice“ za period april - decembar 2019. godine;
 7. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju privrednika i poljoprivrenih proizvođača „Usora“ Doboj, na ime pomoći za izvođenje završnih radova na sanaciji desnog dijela nasipa obodnog kanala „Liješanj“ u naseljima Makljenovac i Miljkovac, s ciljem zaštite poljoprivrednog zemljišta od poplava, a sve u svrhu održivog povratka;
 8. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Udruženju „Omladinski kulturni centar Kakanj, kao pomoć za sufinansiranje troškova nabavke i podjele setova dječije odjeće za djecu iz porodica u stanju socijalne potrebe na području grada/općina: Visoko, Kakanj, Zenica i Zavidovići;
 9. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Savezu udruženja penzionera Zeničko-dobojskog kantona, za 63 penzionera iz općina Tešanj, Doboj-Jug i Maglaj, kojima su stambeni objekti oštećeni u poplavama 2019. godine;
 10. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava NIPD „Naša riječ“ Zenica d.o.o, kao pomoć od značaja za realizaciju reportaže u povodu obilježavanja 24. godišnjice genocida u Srebrenici;
 11. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Medžlisu Islamske zajednice Vareš sredstva u iznosu na ime podrške u organizaciji manifestacije „Dani bosanske duhovnosti – Karići 2019“,
 12. Plan obrazovanja odraslih Zeničko-dobojskog kantona za period 2019.-2021. godina, sa Prijedlogom Zaključka;
 13. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – MSŠ „Nordbat-2“ Vareš, donacija BH Telecom d.d. Sarajevo;
 14. Prijedlog Zaključka o usvajanju izmjena Programa utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport sa pozicije “Tekući transfer za ustanove kulture” u 2019. godini;
 15. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „1.mart“ Jelah, Tešanj;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Nogometnom klubu „Zmaj“ Buzić Mahala - Visoko iz Visokog za finansijsku pomoć u svrhu sufinansiranja redovnih aktivnosti kluba u 2019. godini;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju Karate klub „Zavidovići“ iz Zavidovića za finansijsku pomoć u svrhu sufinansiranja redovnih aktivnosti udruženja u 2019. godini;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Klubu borilačkih sportova Tekvando akademija Tešanj za sufinansiranje redovnih aktivnosti kluba u 2019. godini;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Evelu Karaliću iz Zenice za sufinansiranje odlaska na Evropsko prvenstvo za mlade u šahu, u Slovačku;
 20. Pravilnik o dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ministarstva zdravstva, sa Prijedlogom Zaključka;
 21. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu da na općinu Breza prenese poslove provođenja postupka javne nabavke za realizaciju projekta „Izgradnja lokalnog vodovoda za naselje Slivno, III faza“ za izvođenje radova i vršenje stručno-tehničkog nadzora;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za nastale viškove radova na projektu „Izgradnja lokalnog vodovoda za naselje Slivno, faza III-izgradnja rezervoara“ općina Breza;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva za izvedene viškove radova na projektu „Rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže sa kolektorom do rijeke Bosne u ulici Mladih Muslimana“ Visoko;
 24. Plan robnih rezervi Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 25. Program korištenja sredstava za realizaciju Plana robnih rezervi Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 26. Informacija sa analizom finansijskih i sigurnosnih pokazatelja stanja službenih vozila, sa Prijedlogom Zaključka;
 27. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju organizacionih jedinica kantonalnih organa uprave i upravnih organizacija;
 28. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Instrukciju o načinu i elementima izrade Prijedloga Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma