5. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

10 Maj 2019
9112 puta

Na osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/11), sazivam 5. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 14.05.2019. godine (utorak) u 1000 sati u sali 109, I sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

 1. Izvještaj o poslovanju Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za 2018. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 2. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Statut o dopunama Statuta Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica, u skladu sa Odlukom Upravog odbora JU Kantonalna bolnica Zenica;
 3. Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Zavod za medicine rada i sportsku medicinu za 2018. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Izvještaj o poslovanju Javne zdravstvene ustanove Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o primanju na znanje;
 6. Izvještaj o radu Upravnog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 7. Program utroška budžetskih sredstava i Plan korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje za 2019. godinu u Zeničko-dobojskom kantonu, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Program korištenja sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za nabavku pokretne nadzemne cisterne kapaciteta 9.000 litara, sa Prijedlogom Zaključka;
 9. Program korištenja sredstava Bužeta Zeničko-dobojskog kantona za realizaciju ugovora o zakupu dijela jednobrodne hale vlasništvo Željezara „Zenica“ d.o.o. - ''u stečaju''
 10. Mišljenje Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, doneseno po Inicijativi zastupnice Sanje Renić, broj: 02-1-5266-3/19 od 18.04.2019. godine, vezano za dopunu Zakona o sportu, sa Prijedlogom Zaključka;
 11. Izvještaj o realizaciji Strategije kulturne politike na području Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu; sa Prijedlogom Zaključka;
 12. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU „ Prva gimnazija“, Grad Zenica, donacija BH Pošta d.o.o. Zenica
 13. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU „ Prva gimnazija“, Grad Zenica, donacija BH Telecom d.d. Sarajevo;
 14. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - OŠ „ Skender Kulenović“, Grad Zenica;
 15. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - OŠ „ Hamza Humo“, Grad Zenica;
 16. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - OŠ „ Meša Selimović“, Grad Zenica;
 17. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - OŠ „ Safvet-beg Bašagić“, Općina Visoko;
 18. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - OŠ „ Alija Nametak“, Grad Zenica;
 19. Programa utroška sredstava u razdjelu 22 – Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614200, subanalitika MAD 206, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, pozicija „Tekući transfer za predškolski odgoj i obrazovanje“, sa Prijedlogom Zaključka;
 20. Program utroška sredstava u razdjelu 22 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614200 MAD 208, pozicija „Tekući transfer za zdravstvenu zaštitu neosiguranih lica“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 21. Program utroška sredstava u razdjelu 22, proračunska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 Ministarstvo za obrazovanje nauku, kulturu i sport, ekonomski kod 614 300, subanalitka MAX 002, pozicija “Transfer za sport”, sa Prijedlogom Zaključka;
 22. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Gimnazija “Musa Ćazim Ćatić” Tešanj;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Medžlisu Islamske zajednice Maglaj za sufinansiranje završnih radova na restauraciji Kuršumlije džamije, nacionalnog spomenika BiH;
 24. Informacija o medicinskoj rehabilitaciji branilaca i članova njihovih porodica u 2018.godini, sa Prijedlogom Zaključka;
 25. Informacija o stipendiranju redovnog studija branilaca i članova njihovih porodica u studijskoj 2018/2019. godini; sa Prijedlogom Zaključka;
 26. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplate novčanih sredstava Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, za potrebe zdravstvenog osiguranja pripadnika boračke populacije za period I-III mjesec 2019.godine;
 27. Program utroška sredstava u razdjelu 20, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, ekonomski kod 614200 pozicija “Tekući transferi pojedincima” i ekonomski kod 614300 pozicija “Tekući transferi neprofitnim organizacijama”, sa Prijedlogom Zaključka;
 28. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona;
 29. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona;
 30. Prijedlog Odluke o pravnim licima koja su obavezna organizovati zaštitu ljudi i imovine iz nadležnosti Zeničko-dobojskog kantona;
 31. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstva Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za finansiranje redovnih obaveza i aktivnosti za period april – juni 2019. godine;

PREMIJER
Mirza Ganić

 

 

 

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma