1. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

08 Apr 2019
9319 puta

Na osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/11), sazivam 1. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 10.04.2019. godine (srijeda) u 1000 sati, u sali 109, I sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

DNEVNI RED:

 1. Izvještaj o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 2. Informacija Ministarstva finansija, broj: 07-06-1326-2/19 od 03.04.2019. godine o Presudi Ustavnog suda BiH donesenoj u predmetu broj: AP-1636/18 od 27.02.2019. godine i presudama Evropskog suda za ljudska prava, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Prijedlog Odluke o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija za period od 01.04.2019. godine do 31. 12.2019. godine;
 4. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec mart 2019. godine;
 5. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Periodičnog konsolidovanog finansijskog izvještaja za Zeničko-dobojski kanton za period od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine;
 6. Informacija o stanju bezbjednosti na području Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Prijedlog Zaključka o ustupanju na privremeno korištenje motornog vozila marke Škoda Octavia, registarskih oznaka A87-E-642, Ministarstvu za pravosuđe i upravu;
 8. Informacija o realizaciji programa poticaja zapošljavanja i samozapošljavanja pripadnika boračke populacije u 2018. godini, Ministarstva za boračka pitanja, sa Prijedlogom Zaključka;
 9. Program utroška sredstava budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, planiranih na poziciji Ministarstva za boračka pitanja, sa Prijedlogom Zaključka;
 10. Izvještaj o utrošku sredstava po Programu utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, na poziciji „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i drugi tekući rashodi“ Ministarstva zdravstva, sa Prijedlogom Zaključka;
 11. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova i zamjenika članova Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Zeničko-dobojskog kantona ispred Vlade Zeničko-dobjskog kantona;
 12. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju upisne politike na Univerzitetu u Zenici, politike stipendiranja i politike smještaja studenata u studentske centre;
 13. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na visinu naknada spoljnim saradnicima (nastavnici/saradnici) u realizaciji naučno-nastavnog procesa prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2019/2020. godini;
 14. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na visinu naknada spoljnim saradnicima u realizaciji pojedinih oblika naučno-nastavnog procesa na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2019/2020. godini;
 15. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na visinu naknada spoljnim saradnicima u realizaciji naučno-nastavnog procesa na trećem ciklusu studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2019/2020. godini;
 16. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Alija Nametak“ Zenica, za organizovanje i osiguranje privremenog dodatnog prevoza učenika u školskoj 2018/2019. godini;
 17. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Skender Kulenović“ Zenica, za organizovanje i osiguranje privremenog dodatnog prevoza učenika u školskoj 2018/2019. godini;
 18. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU Prva osnovna škola Zavidovići, za organizovanje i osiguranje privremenog dodatnog prevoza učenika u školskoj 2018/2019. godini;
 19. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Vozuća“ Vozuća, Zavidovići, za organizovanje i osiguranje privremenog dodatnog prevoza učenika u školskoj 2018/2019. godini;
 20. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „Hasan Kikić“ Tetovo, Zenica;
 21. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Školskog odbora JU Osnovne škole „Ahmed Muradbegović“ Kakanj, broj: 43-1/19, od 28.01.2019. godine, o ustupanju školskog zemljišta oko stare škole u skladu sa Mišljenjem Kantonalnog pravobranilaštva, broj: M-7/19, od 20.02.2019. godine;
 22. Prijedlog Odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP „Šumsko-privrednog društva Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići za razrješenje izvršnog direktora za ekonomsko-komercijalne i finansijske poslove u JP „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići;
 23. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka o davanju ovlaštenja za sudjelovanje u pregovorima i potpisivanju zapisnika u pregovorima za kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti šumarstva za JP “Šumsko-privrednog društva Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići;
 24. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Upravnog odbora za Projekat Poboljšanje energetske efikasnosti u Javnoj ustanovi Kantonalna bolnica Zenica;
 25. Program utroška finansijskih sredstava sa razdjela 11-Ured premijera, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 001, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, pozicija „Tekući transferi i drugi tekući rashodi“, sa Prijedlogom Zaključka;
 26. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Rukometnom savezu Zeničko-dobojskog kantona na ime sufinansiranja troškova VI. Međunarodnog turnira „Rukomet u srcu“ koji se održava u Zavidovićima, Žepču i Maglaju;
 27. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o postavljenju komandanta, načelnika i članova Kantonalnog štaba civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona;
 28. Upoznavanje članova Vlade sa aktom: Zapisnik sa 33. vanredne sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane dana 26.03.2019. godine.

 

PREMIJER
Mirza Ganić

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma