181. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

25 Mar 2019
9242 puta

Na osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/11), sazivam 181. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 25.03.2019. godine (ponedjeljak) u 1000 sati, u sali 109, I sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 180. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane dana 20.03.2019. godine;
 2. Informacija Ministarstva finansija, broj: 07-06-1326/19 od 05.03.2019. godine o dostavljenim presudama Evropskog suda za ljudska prava u predmetima ap.br. 61620/15 i dr, ap.br. 34524/15 i dr., ap.br. 17303/15 i dr i ap.br. 20954/13 i dr, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec februar 2019. godine;
 4. Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Izvještaj o radu Kantonalnog pravobranilaštva Zenica za 2018. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Izvještaj o radu Kantonalnog suda u Zenici za 2018. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za pravnu pomoć u Zenici za 2018. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Javne ustanove Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona;
 9. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 10. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 11. Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o visokom obrazovanju, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 12. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju radnog tijela za pripremu prijedloga JPP projekta;
 13. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora Srednje tehničke škole Tešanj;
 14. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za isplatu sredstava, sa pozicije 614200 MAD 206 „Tekući transfer za predškolski odgoj i obrazovanje“ za period januar - mart 2019. godine;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Šahovskom savezu ZDK, za pokroviteljstvo i sufinansiranje troškova organizacije XIX kadetskog i juniorskog prvenstva ŠSZDK;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Šahovskom klubu „Napredak“ iz Zenice, na ime sufinansiranja 21. Tradicionalnog međunarodnog Uskršnjeg šahovskog turnira Zenica 2019;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju gluhih i nagluhih iz Tuzle povodom pripreme i održavanja Skupštine gluhih i nagluhih BiH u Tuzli;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju gluhih i nagluhih iz Zenice, na ime donacije za sudjelovanje sportista udruženja na turniru u Mostaru;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Klubu sjedeće odbojke „Bosna“ iz Zenice, na ime sufinansiranja troškova organizacije Međunarodnog turnira povodom Dana neovisnost BiH;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Nihadu Mahmiću iz Zenice, na ime jednokratne novčane pomoći za kupovinu vitaminizacije i patika;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općoj biblioteci Maglaj za sufinansiranje organizacije Stručnog skupa bibliotekara Federacije Bosne i Hercegovine”;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Društvu fizičara u Federaciji Bosne i Hercegovine za sufinansiranje organizacije 24. federalnog takmičenja iz fizike za učenike srednjih škola;
 23. Mišljenje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline o Inicijativi Općine Kakanj za izmjene Zakona o prostornom uređenju i građenju Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 24. Prijedlog Odluke o imenovanju energijskog menadžera koordinatora Vlade Zeničko-dobojskog kantona;
 25. Izvještaj o realizaciji Plana zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta u 2018. godini, Kantonalne direkcije za ceste u sastavu Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, sa Prijedlogom Zaključka;
 26. Izvještaj o utrošku namjenskih sredstava Fonda za zaštitu okoline za 2018. godinu, Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, sa Prijedlogom Zaključka;
 27. Mišljenje Ministarstva zdravstva, broj: 11-34-15965-17-2/18 od 11.03.2019. godine, po prijedlogu Kluba vijećnika DF Vareš za Program rada Skupštine za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 28. Informacija o izvršenom diobnom bilansu stalnih sredstava i sitnog inventara, na osnovu Odluke o diobnom bilansu stalnih sredstava i sitnog inventara između Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona i Uprave policije kao kantonalne uprave u sastavu Ministarstva broj: 08-06/1-14-2-1215/19 od 12.03.2019. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 29. Izvještaj o namjenskoj potrošnji sredstava, odnosno izvršenju budžeta Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice za 2018. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 30. Odluka o odobravanju sredstava za nastavak finansiranja projekta „Pružanje mobilne kućne njege i pomoći u kući za stara i iznemogla lica smještena u objektima Radakovo i Crkvice“ januar-mart 2019. godine;
 31. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava za uređenje poljoprivrednog zemljišta u 2018. godini, Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, sa Prijedlogom Zaključka;
 32. Prijedlog Odluke o davanju na korištenje službenog putničkog automobila Kantonalnoj upravi za inpekcijske poslove Zeničko-dobojskog kantona;
 33. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju „Asocijacija organskih proizvođača sa područja Ze-do kantona“ iz Visokog, na ime podrške organizaciji sajma organske poljoprivredne proizvodnje OPENs Zenica;
 34. Izvještaj o utrošku sredstava za 2018. godinu, po Programu utroška sredstava kapitalnih ulaganja za 2018. godinu „Nabavka zemljišta“, sa Prijedlogom Zaključka;
 35. Izvještaj o utrošku sredstava za 2018. godinu, po Programu utroška sredstava kapitalnih ulaganja za 2018. godinu „Nabavka građevina“ sa Prijedlogom Zaključka;
 36. Izvještaj o utrošku sredstava za 2018. godinu, po Programu utroška sredstava kapitalnih ulaganja za 2018. godinu „Nabavka opreme“ sa Prijedlogom Zaključka;
 37. Izvještaj o utrošku sredstava za 2018. godinu, po Programu utroška sredstava kapitalnih ulaganja za 2018. godinu „Rekonstrukcija i investiciono održavanje“ sa Prijedlogom Zaključka;
 38. Prijedlog Zaključka o oglašavanju pozicija predsjednika i članova Upravnog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona;
 39. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period Upravnog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona;
 40. Informacija o naknadi troškova dženaza/sahrana branilaca i članova njihovih porodica u 2018. godini, sa Prijedlogom Zaključka;
 41. Informacija o naknadi troškova liječenja i nabavke lijekova za potrebe branilaca i članova njihovih porodica u 2018. godini, sa Prijedlogom Zaključka;
 42. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Malkić Jasminu, ratnom vojnom invalidu 100% iz Breze, za sanaciju stambenog objekta i terena usljed klizišta, sa ciljem trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 43. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Keškić Đenanu, ratnom vojnom invalidu 100% I grupe iz Breze, za otkup građevinskog zemljišta, sa ciljem trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 44. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Škulj Himzi, demobiliziranom braniocu iz Kaknja, u svrhu kupovine stambenog objekta-kuće i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 45. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Grahić Fikretu, demobiliziranom braniocu iz Kaknja, za priključak stambenog objekta na elektroenergetski sistem sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 46. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bećirović Nisvetu, ratnom vojnom invalidu VI grupe sa 60% vojnog invaliditeta iz Maglaja, za kupovinu stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 47. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Gajdić Senadu, ratnom vojnom invalidu IX grupe sa 30% vojnog invaliditeta iz Maglaja, za kupovinu i izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 48. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ibraković Selvi, udovici umrlog ratnog vojnog invalida Ibraković Nermina iz Maglaja, za kupovinu stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 49. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Halilović Muji, demobiliziranom braniocu iz Maglaja, za kupovinu stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 50. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Čamić Mustafi, demobiliziranom braniocu iz Maglaja, za kupovinu stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 51. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mušinović Nerminu, demobiliziranom braniocu, iz Maglaja, za kupovinu stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 52. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hadžić Emiru, demobiliziranom braniocu, iz Maglaja, za kupovinu stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 53. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Rahmanović Almedinu, demobiliziranom braniocu iz Maglaja, za kupovinu stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 54. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Halvedžić Edinu, demobiliziranom braniocu iz Maglaja, za kupovinu stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 55. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Sirćo Šemsi, ratnom vojnom invalidu 60% iz Olova, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 56. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Navrboc Vahidu, demobiliziranom braniocu iz Tešnja, u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 57. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Muminović Elviru, demobiliziranom braniocu iz Tešnja, u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 58. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Jusufović Enesu, demobiliziranom braniocu iz Tešnja, u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 59. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Adžić Zijadu, demobiliziranom braniocu iz Tešnja, u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 60. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ćostović Seadu, demobiliziranom braniocu iz Tešnja, u svrhu sufinansiranja izdavanja dozvole za gradnju, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 61. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Novak Nikoli, ratnom vojnom invalidu 30% iz Usore, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 62. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Baštijanović Slavki, demobiliziranom braniocu iz Usore, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 63. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kavazović Fikretu, demobiliziranom braniocu iz Usore, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 64. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Sulejmanović Muji, ratnom vojnom invalidu 60% iz Vareša, u svrhu kupovine stambenog objekta-stana i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 65. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Miočević Krunoslavu, demobiliziranom braniocu iz Vareša, u svrhu kupovine stambenog objekta-stana i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 66. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Alić Sedini, udovici umrlog ratnog vojnog invalida Alić Elvedina iz Visokog, za otplatu dugoročnog kredita;
 67. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Tekešinović Senadu, demobiliziranom braniocu iz Visokog, za kupovinu stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 68. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mušanović Šemsudinu, demobiliziranom braniocu iz Visokog, za izgradnju stambenog objekta, sa ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 69. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Šišić Zikretu, demobiliziranom braniocu iz Visokog u svrhu djelimičnog finansiranja troškova liječenja - nabavke i ugradnje implantanta kardioverter defibrilatora 5 VRT-T-DX ProMri sa elektrodom;
 70. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Omerašević Mustafi, ratnom vojnom invalidu 100% iz Zavidovića, a za namjenu sufinansiranja dozvole za gradnju stambenog objekta;
 71. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Husić Kasimu, ratnom vojnom invalidu 80%, iz Zavidovića, a za namjenu pomoći u kupovini stambenog objekta;
 72. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Karahasanović Semiru, ratnom vojnom invalidu 60%, iz Zavidovića, a za namjenu pomoći u izgradnji stambenog objekta;
 73. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Selimović Rasmi, udovici demobiliziranog branioca iz Zavidovića, a za namjenu pomoći u kupovini stambenog objekta;
 74. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mahovac Muhamedu, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića, u svrhu kupovine dijela kuće kroz ostavinsku raspravu i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 75. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Gluhić Fahri, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića, a za namjenu pomoći u kupovini stambenog objekta;
 76. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mehić Zahidu, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića, a za namjenu pomoći u izgradnji stambenog objekta;
 77. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Lišić Esadu, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića, a za namjenu pomoći u izgradnji stambenog objekta;
 78. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Sendić Safetu, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića, a za namjenu pomoći u izgradnji stambenog objekta;
 79. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Keserović Dževadu, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića, a za namjenu pomoći u izgradnji stambenog objekta;
 80. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Alimanović Enesu, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića, a za namjenu pomoći u izgradnji stambenog objekta;
 81. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Džinić Ćašifu, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića, a za namjenu pomoći u izgradnji stambenog objekta;
 82. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava sredstva Skejić Neziru, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića, a za namjenu pomoći u izgradnji stambenog objekta;
 83. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Lišić Faruku, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića, a za namjenu pomoći u izgradnji stambenog objekta;
 84. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mulahusić Sifetu, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića, a za namjenu sufinansiranja dozvole za gradnju stambenog objekta;
 85. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bajramović Mihretu, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića, a za namjenu sufinansiranja dozvole za gradnju stambenog objekta;
 86. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Baručija Namiru, dobitniku ratnog priznanja-odlikovanja „Zlatni ljiljan“ iz Zenice u svrhu kupovine stana, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 87. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hrustić Nedžadu, demobiliziranom braniocu i Hrustić Bahriji, ratnom vojnom invalidu 30% iz Zenice u svrhu izgradnje individualnog stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 88. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hubljar Enesu, dobitniku ratnog priznanja „Srebrni štit“ iz Zenice u svrhu kupovine stana, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 89. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Čehić Amiru, ratnom vojnom invalidu 70% iz Zenice u svrhu kupovine stana, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 90. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Sivro Azemu, demobiliziranom braniocu iz Zenice u svrhu kupovine stana, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 91. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hodžić Ibrahimu, demobiliziranom braniocu iz Zenice u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 92. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava sredstva Čano Omeru, demobiliziranom braniocu iz Zenice, za kupovinu stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 93. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Juhić Mirsadu, demobiliziranom braniocu iz Zenice u svrhu kupovine stana i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 94. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Fejzić Hanifi, udovici poginulog branioca Fejzić Vehida iz Zenice u svrhu kupovine stana i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 95. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Fejzić Mirsadu, demobiliziranom braniocu iz Zenice u svrhu sanacije i adaptacije stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 96. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mandžuka Tahiru, demobiliziranom braniocu iz Zenice, u svrhu nabavke ortopedskog pomagala;
 97. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Buljeta Luci, udovici Buljeta Josipa RVI 80% iz Žepča u svrhu sanacije i adaptacije stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 98. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hadžić Muharemu, demobiliziranom braniocu iz Žepča u svrhu završetka izgradnje, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 99. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Dunđer Zoranu, demobiliziranom braniocu iz Žepča u svrhu kupovine individualnog stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 100. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Jukić Peri, demobiliziranom braniocu iz Žepča u svrhu sanacije stambenog objekta i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 101. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Dedić Enesu, demobiliziranom braniocu iz Žepča, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 102. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Džafić Muhamedu, ratnom vojnom invalidu 20 % i roditelju djeteta/kćerke sa invaliditetom I grupe, 100% oštećenje organizma iz Zenice, sa transfera Ministarstva za boračka pitanja i Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice u svrhu kupovine individualnog stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 103. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka o nabavci instalacije i održavanja antivirusne zaštite;
 104. Izvještaj o radu Službe za zajedničke poslove za period august 2016. – decembar 2018. godine, sa Prijedlogom Zaključka.

 

 

PREMIJER
Miralem Galijašević

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma