167. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 02.11.2018. godine

25 Dec 2018
21769 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 165. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane dana 12.10.2018. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 166. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane dana 19.10.2018. godine;
 3. Mišljenje Ministarstva za boračka pitanja po Inicijativi Draženke Subašić, zastupnice u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, za izmjene Zakona o pravima boraca i članova njihovih porodica;
 4. Mišljenje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline po inicijativi poslanika Besima Avdića, u vezi izmjena člana 14. Zakona o proglašenju Spomenika prirode “Tajan”, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 5. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika Ministarstvo za prostorno uređnje, promet i komunikacije i zaštitu okoline;
 6. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za nabavku terenskog motornog vozila za potrebe Kantonalne direkcije za ceste;
 7. Prijedlog Rješenja o imenovanju Radnog tima za provođenje aktivnosti na povratu poreza po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Supsidijarnog ugovora između Zeničko-dobojskog kantona i Federacije Bosne i Hercegovine, u svrhu realizacije Projekta poboljšanje energetske efikasnosti u JU Kantonalna bolnica Zenica;
 8. Prijedlog Odluke o redovnom godišnjem popisu imovine, obaveza i potraživanja Zeničko-dobojskog kantona na dan 31.12.2018. godine;
 9. Prijedlog Rješenja o imenovanju Centralne popisne komisije Zeničko-dobojskog kantona za redovan godišnji popis imovine, obaveza i potraživanja sa stanjem na dan 31.12.2018. godine;
 10. Prijedlog Rješenja o imenovanju Centralne popisne komisije Ministarstva unutrašnjih poslova za redovan popis imovine, obaveza i potraživanja sa stanjem na dan 31.12.2018. godine;
 11. Prijedlog Rješenja o imenovanju Centralne popisne komisije Ministarstva za pravosuđe i upravu za redovan popis imovine, obaveza i potraživanja sa stanjem na dan 31.12.2018. godine;
 12. Prijedlog Rješenja o imenovanju Centralne popisne komisije Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za redovan popis imovine, obaveza i potraživanja sa stanjem na dan 31.12.2018. godine;
 13. Prijedlog Rješenja o imenovanju Centralne popisne komisije za popis imovine, obaveza i potraživanja kantonalnih organa uprave, upravnih organizacija i službi sa stanjem na dan 31.12.2018. godine;
 14. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za popis novčanih sredstava, donatorskih sredstava, plemenitih metala i vrijednosnih papira, potraživanja i plasmana, kratkoročnih i dugoročnih obaveza, razgraničenja i kapitala Zeničko-dobojskog kantona sa stanjem na dan 31.12.2018. godine;
 15. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za popis roba u skladištima Zeničko-dobojskog kantona sa stanjem na dan 31.12.2018. godine;
 16. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu između budžetskih korisnika Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – OŠ „Ahmed Muradbegović“ Zenica;
 17. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka i koaliciju političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec oktobar 2018. godine;
 18. Prijedlog Zaključka o postupanju po Odluci Ustavnog Suda Bosne i Hercegovine o dopustivosti i meritumu, broj AP 2439/17 od 11.09.2018. godine;
 19. Informacija o stanju u oblasti raseljenih osoba i povratnika na području Zeničko-dobojskog kantona, s Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 20. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Nadzornog odbora JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko dobojskog kantona;
 21. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period člana Nadzornog odbora JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko dobojskog kantona;
 22. Prijedlog Zaključka o oglašavanju pozicije člana Nadzornog odbora JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju povratnika „Beše“ iz Maglaja na ime učešća Zeničko-dobojskog kantona u sufinansiranju dijela radova na izgradnji vodovodne mreže u povratničkom selu Beše, općina Maglaj, s ciljem potpore povratku na područje općine Maglaj;
 24. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju „Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH“, na ime podrške u radu Roditeljske kuće za djecu koja boluju od raka u Federaciji BiH;
 25. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava JU Centar za socijalni rad Olovo kao pomoć za plaćanje doprinosa za radnicu Karasalihović Rašidu radi ostvarivanja prava na penziju;
 26. Prijedlog Odluke o dodjeli koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralne sirovine – olova, cinka i barita, na proširenom ležištu “Rupice – Borovica” i “Veovača-Orti-Selište-Mekuše”, u općini Vareš;
 27. Prijedlog Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu na poziciji „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti – za zdravstvo“;
 28. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju kriterija za finansiranje osnovnog i srednjeg obrazovanja i domova učenika na području Zeničko-dobojskog kantona;
 29. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o naknadama i drugim materijalnim pravima koja nemaju karakter plaće za ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja i odgoja na području Zeničko-dobojskog kantona;
 30. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU MSŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Breza;
 31. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Tehnička škola Zenica;
 32. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora Mješovite srednje škole Kakanj
 33. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora Srednje tehničke škole Zavidovići
 34. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora Gimnazije „Edhem Mulabdić“ Maglaj
 35. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora Tehničke škole Zenica
 36. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora Ekonomske škole Zenica
 37. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti ministru za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za potpisivanje Sporazuma o podjeli troškova tri školska projekta kandidovana u okviru Projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“;
 38. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Medžlisu Islamske zajednice Kakanj;
 39. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Azri Husković na ime finansiranja učestvovanja na naučnom skupu - Četvrti simpozijum specijalista javno-zdravstvenih disciplina FBiH, Tuzla;
 40. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hrustić Nerminu na ime finansiranja učestvovanja na naučnom skupu - Četvrti simpozijum specijalista javno-zdravstvenih disciplina FBiH, Tuzla;
 41. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hasanica Nini na ime finansiranja učestvovanja na naučnom skupu - Četvrti simpozijum specijalista javno-zdravstvenih disciplina FBiH, Tuzla;
 42. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hasanica Izeti na ime finansiranja učestvovanja na naučnom skupu - Četvrti simpozijum specijalista javno-zdravstvenih disciplina FBiH, Tuzla;
 43. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Terzić Erni na ime finansiranja učestvovanja na naučnom skupu - Četvrti simpozijum specijalista javno-zdravstvenih disciplina FBiH, Tuzla;
 44. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Zečić Dževadu na ime finansiranja učestvovanja na naučnom skupu - Hrvatska filozofija u interakciji i kontekstu, Cres, R Hrvatska;
 45. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Jusić Sakibu na ime finansiranja učestvovanja na naučnom skupu - 1. savjetovanje Bosanskohercegovačkog komiteta/ogranka međunarodne konferencije o elektrodistribuciji BH K/O CIRED, Mostar;
 46. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Palavrić Ajdinu na ime finansiranja učestvovanja na naučnom skupu ICPS - Helsinki 2018;
 47. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Huskanović Almiru na ime finansiranja učestvovanja na naučnom skupu Matematička konferencija Republike Srpske - Savremeni matematički problemi, Trebinje;
 48. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Žiga Almi na ime finansiranja učestvovanja na naučnom skupu - 13th Intrenational Scientific Conference MMA 2018 - Flexible Technologies, University of Novi Sad, Srbija;
 49. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava KačmarčikJosipu na ime finansiranja učestvovanja na naučnom skupu „The 10th International Symposium on Machine and Industrial Desing in Mechanical Engineering (KOD 2018)“, Novi Sad, Srbija;
 50. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mirsadi Oruč na ime finansiranja učestvovanja na naučnim skupovoma „New Tehnologies NT 2018“ Sarajevo i „Održavanje 2018“ Zenica;
 51. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Dragani Agić na ime finansiranja učestvovanja na naučnim skupovima „Održavanje 2018“ Zenica; “Trendovi, tehnološke inovacije i digitalizacija u saobraćaju, ekologiji i logistici u funkciji održivog razvoja“ Travnik i TMT 2018- Trends in the development of machinery and associated technology, Češka Republika;
 52. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Klisura Fuadu na ime finansiranja učestvovanja na naučnim skupovima „Održavanje 2018“ Zenica; “Trendovi, tehnološke inovacije i digitalizacija u saobraćaju, ekologiji i logistici u funkciji održivog razvoja“ Travnik i TMT 2018- Trends in the development of machinery and associated technology, Češka Republika;
 53. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Emini Spahić na ime finansiranja učestvovanja na naučnim skupovima „26th International Meetig on Forensic Medicine Alpe-Adria-Pannonia“ u Puli, Kongres porodične /obiteljske medicine u BiH u Sarajevu, 43 rd FEBS 2018 Congress u Češkoj Republici i Workshop Department of Archaeology, Durham University,UK;
 54. Prijedlog Odluke o pristupanju provođenja dodjele koncesije za crpljenje i zahvatanje izvorske vode i flaširanje iste na lokalitetu Donji Rakovac, Maglaj;
 55. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Općini Olovo za rješavanje pitanja vodosnabdijevanja naselja u MZ Križevići, za izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova, iz sredstava rezerve Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2018. godine;
 56. Prijedlog Odluke o isplati sredstava poljoprivrednim proizvođačima sa područja Zeničkog- dobojskog kantona na ime podrške za nabavku mehanizacije za poljoprivredu;
 57. Prijedlog Odluke o odobravanju isplata sredstava proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime podrške za uzgoj brojlera;
 58. Prijedlog Odluke o isplati sredstva poljoprivrednim proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime podrške za nabavku plastenika;
 59. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku opreme za potrebe Kantonalne uprave za šumarstvo;
 60. Prijedlog Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava budžeta za osposobljavanje kapaciteta i nabavku opreme veterinarskih laboratorija Instituta za zdravlje i sigurnost hrane u 2018. godini, u razdjelu 23, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, pozicija "Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti“ Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu;
 61. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za unapređenje lovstva udruženjima građana-lovačkim društvima sa područja Zeničko-dobojskog kantona;
 62. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Beganović Almedinu iz Vareša za dijagnostičku pretragu na Američku gnjiloću pčelinjeg legla;
 63. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava radi provođenja mjere ispitivanja konja na zaraznu bolest Infektivna anemija konja na području Zeničko-dobojskog kantona;
 64. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Tahirović Ćamilu, ratnom vojnom invalidu 20 % i lice u stanju socijalne potrebe iz Zenice u svrhu kupovine individualnog stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 65. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Varupa Hanifi, članu porodice poginulog branioca, licu sa invaliditetom I grupe sa 100% oštećenjem organizma te roditelju djeteta civilne žrtve rata iz Zenice u svrhu kupovine individualnog stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 66. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mušanović Zahidu iz Zenice, RVI 100% I grupe, za nabavku ortopedskog pomagala – fiksni lift za kadu;
 67. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Zavodu zdravstvenog osiguranja za potrebe zdravstvenog osiguranja pripadnika braniteljske populacije;
 68. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Pašić Senadu iz Zenice na ime učešća u finansiranju odlaska u Beograd na dodjelu nagrade na međunarodnom festivalu poezije;
 69. Izvještaj o utrošku sredstava po „Programu nabavke opreme-namjenska sredstva“ Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2018. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 70. Program utroška sredstava pod nazivom „Programu nabavke opreme-budžetska sredstva“ Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2018. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 71. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Plana javnih nabavki Zeničko-dobojskog kantona u 2018. godini;

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma