Pregled materijala sa 25. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 15. i 18.07.2011.godine

09 Avg 2011
12215 puta
 1. Zaključak o usvajanju Informacije o stanju i mjerama zaštite na smanjenju rizika od požara u periodu povećanih rizika za nastajanje požara izazvanih ljudskim aktivnostima i visokim spoljnim temperaturama na području Zeničko-dobojskog kantona
 2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Zakona o izmjeni Zakona o građenju
 3. Zaključak o prihvatanju Informacije o provođenju Zakona o građenju u dijelu koji se odnosi na legalizaciju bespravno izgrađenih građevina u Zeničko-dobojskom kantonu
 4. Zaključak o prihvatanju Mišljenja Ministarstva finansija i utvrđivanju Prijedloga Autentičnog tumačenja člana 6. stav 1. tačka a) Zakona o porezu na imovinu, naslijeđe i poklon („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 9/09)
 5. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o organizovanju Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici
 6. Zaključak o preuzimanju obaveza za finansiranje Politehničkog fakulteta u narednih pet godina
 7. Zaključak o usvajanju Programa mjera štednje Vlade Zeničko-dobojskog kantona
 8. Odluka o poništavanju postupka javnog poziva za prikupljanje ponuda za dodjelu koncesije za projektovanje, izgradnju, korištenje i prijenos malih hidroelektrana „Vareš“, „Kula“ i „Hodžići“ na rijeci Stavnji, općina Vareš
 9. Zaključak o odobravanju sredstava namijenjenih za poslove nadzora nad izradom šumsko-gospodarskih osnova za Šumsko-gospodarsko područje „Olovsko“
 10. Zaključak o prihvatanju Informacije o aktuelnom stanju i program mjera za poboljšanje aktivnosti u sprečavanju bespravnih sječa šuma na području Zeničko-dobojskog kantona
 11. Zaključak o usvajanju Informacije o podnesenim krivičnim i prekršajnim prijavama sa prijedlogom mjera za poboljšanje efikasnosti na rješavanju prijava po osnovu bespravne sječe drveta na području Zeničko-dobojskog kantona, Kantonalne uprave za šumarstvo
 12. Zaključak o usvajanju Informacije o stanju minskih polja i planovima deminiranja, na području šuma i šumskog zemljišta u Zeničko-dobojskom kantonu
 13. Zaključak o odobravanju zaključivanja Ugovora o kupovini poslovnih prostora za potrebe Općinskog suda u Visokom sa „Vizija“ d.o.o. Visoko, kao prodavcem i davanju ovlaštenja ministru za potpisivanje ugovora
 14. Zaključak o stavljanju van snage Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-34-16526/11 od 15.06.2011. godine
 15. Zaključak o odobravanju sredstava JU Centar za socijalni rad Tešanj kao pomoć za izgradnju stambenog objekta Škokan Sabini iz Jelaha
 16. Zaključak o odobravanju sredstava Dizdarević Izetu iz Zenice kao pomoć na ime dijela troškova za liječenje mldb. Djeteta
 17. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju bivših i liječenih ovisnika „Bilo“ Zenica kao pomoć za provođenje radno-okupacione terapije
 18. Zaključak o odobravanju sredstava MZ Žabljak, općina Usora, kao pomoć za organizaciju 15. Dječijeg glazbenog festivala „Mladost protiv ovisnosti“
 19. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – KŠC „Sveti Pavao“ Gimnazija Zenica
 20. Rješenje o konačnom imenovanju člana Školskog odbora Javne ustanove Škola za osnovno muzičko obrazovanje „Avdo Smajlović“ Visoko
 21. Zaključak o odobravanju sredstava Kulturno-umjetničkom društvu „Gradina-Gradišće“ iz Zenice na ime dijela troškova za učešće na Festivalu folklora u Yozgatu, Turska
 22. Zaključak o odobravanju sredstava Kulturno-umjetničkom društvu „Ričice“ iz Zenice na ime dijela troškova za učešće na Festivalu folklora u Yozgatu, Turska
 23. Zaključak o odobravanju sredstava Hrvatskom kulturnom društvu „Napredak“ iz Zavidovića na ime dijela troškova za obilježavanje 100. godišnjice društva
 24. Zaključak o vraćanju na doradu tačke dnevnog reda: Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Centru za kulturu dijaloga iz Sarajeva na ime dijela troškova za organizaciju internacionalnog debatnog takmičenja „B&H Open“
 25. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju građana Organizacija ratnih vojnih invalida „Zavidovići 92“ iz Zavidovića na ime pomoći za nabavku materijala za rad ortopedske radionice
 26. Zaključak o zaduženju Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, Ministarstva za privredu i Kantonalne direkcije robnih rezervi da predlože predstavnike za članove radne grupe u vezi zauzimanja stava po inicijativi za otvaranje Narodnog dućana, Mehmeda Bradarića, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona
 27. Zaključak o odobravanju sredstava Ragbi klubu u Zenici na ime jednokratne pomoći za potrebe liječenja člana kluba Stjepana Majcena
 28. Zaključak o odobravanju sredstava na ime nabavke opreme za potrebe Ministarstva finansija
 29. Zaključak o odobravanju sredstava na ime nabavke opreme za potrebe Ministarstva za prostorno uređenje, saobraćaj i komunikacije i zaštitu okoline

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma