Printaj ovu stranu

151. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

11 Jul 2018
10339 puta

Na osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/11), sazivam 151. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 13.07.2018. godine (petak) u 0830 sati, u sali 109, I sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 149. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 29.06.2018. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 150. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 05.07.2018. godine;
 3. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Odluke o usvajanju Elaborata o pokretanju studijskog programa Kulturalni studij, drugog ciklusa studija, na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici;
 4. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Odluke o pokretanju studijskog programa Kulturalni studij, drugog ciklusa studija, na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici;
 5. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Odluke o usvajanju Elaborata o pokretanju studijskog programa Inkluzivna edukacija, prvog ciklusa studija, na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici;
 6. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Odluke o pokretanju studijskog programa Inkluzivna edukacija, prvog ciklusa studija, na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici;
 7. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, za budžetskog korisnika-Kantonalna uprava civilne zaštite iz namjenskih sredstava;
 8. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, za budžetskog korisnika-Kantonalna uprava civilne zaštite iz budžetskih sredstava;
 9. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime pomoći Općinama radi saniranja šteta nastalih prirodnim nepogodama;
 10. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za sanaciju regionalnog puta R467 Olovo-Han Pijesak;
 11. Prijedlog Odluke o dodjeli jednokratne pomoći za hitne intervencije općini Olovo usljed stanja prirodne nepogode uzrokovane pojavom grada i obilnim kišnim padavinama;
 12. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine stipendije i broja rata za isplatu redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija s prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona u akademskoj 2017/2018. godini;
 13. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „Gazi Ferhat-beg“, Jablanica Tešanj;
 14. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i spor- JU Osnovna škola „Ahmed Muradbegović“ Kakanj;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Karate klubu „Viktoria“ iz Žepča za sufinansiranje troškova organizacije prvog karate kupa „Viktorijanac-open“ u Žepču;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Sportskom društvu „Raketa“ iz Žepča za sufinansiranje nabavke sportske opreme u sklopu realizacije projekta „Udružimo se“;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Župi Uznesenja BDM Haljinići Kakanj, za pokrivanje dijela troškova uređenja pristupnog puta;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Preduzeću za dizajn, marketing i projektovanje „A dizajn“ iz Sarajeva, za otkup turističkog vodiča za potrebe srednjih škola;
 19. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Instrukciju o načinu i elementima izrade Prijedloga Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu;
 20. Izvještaj o utrošenim sredstvima po programima sa razdjela 11 Ured premijera, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 001, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, pozicija „Tekući transferi i drugi tekući rashodi“ za period 01.01. - 30.06.2018. godine, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 21. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava općini Tešanj za sufinansiranje projekta „Start up ideje mladih“ u općini Tešanj;
 22. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava općini Žepče za sufinansiranje programa „Poticaj samozapošljavanja nezaposlenih osoba u općini Žepče“;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hrvić Semizu, ratnom vojnom invalidu 50% iz Zavidovića u svrhu rješenja stambenog pitanja;
 24. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja „NATRON“ d.d. Maglaj na pokretanje procedure izbora i imenovanja predstavnika osnivača, odnosno člana u Nadzorni odbor „Natron-Hayat“ d.o.o. Maglaj;
 25. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Vareš, na ime sufinansiranja manifestacije „PEKIJADA-OĆEVIJA 2018.“, Trećeg internacionalnog natjecanja u pripremi jela ispod peke;

 

PREMIJER
Miralem Galijašević