97. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 01.06.2017.godine

28 Jun 2017
20095 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Izvještaj o radu Javne ustanove Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu, sa Prijedlogom Zaključka; (DODATNI ZAKLJUČAK 01-1)
 2. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za period januar-mart 2017. godine;
 3. Informacija o nevladinom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu za 2016. godinu;
 4. Analiza rezultata istraživanja potreba i problema mladih Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Informacija o koncesijama na području Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu, sa Prijedlogom Zaključka; (DODATNI ZAKLJUČAK 05-1)
 6. Informacija o koncesijama na vodama za 2016. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice o Nacrtu Zakona o sigurnosti i zaštiti na radu, predloženom od strane Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politku i izbjeglice po inicijativi Naide Delibašić, zastupnice u Skupštini Zeničko-dobojskoga kantona, kojom je predloženo izdvajanje interventnih sredstava za pomoć stanovništvu Ribnice i Mramora za sanaciju nedavno nastalih šteta od poplava i klizišta;
 9. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčane pomoći Samostalnom sindikatu šumarstva, prerade drveta i papira Sarajevo - Sindikalna podružnica ŠPD „Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići, na ime plaćanja troškova prijevoza zaposlenika PD „Krivaja Mobel“ d.o.o. Zavidovići u stečaju, na relaciji Zavidovići-Zenica-Zavidovići;
 10. Prijedlog Zaključka za odobravanje sredstava Udruženju građana civilnih žrtava rata općine Maglaj, kao podrška u izgradnji spomen-parka djeci Maglaja nastradaloj u ratu;
 11. Informacija o realizaciji programa poticaja upošljavanja i samoupošljavanja pripadnika braniteljske populacije u 2016. godini;
 12. Prijedlog Zaključka o usvajanju Bilansa energetskih potreba Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu;
 13. Prijedlog Zaključka o imenovanju punomoćnika državnog kapitala za XXI redovnu Skupštinu privrednog društva „rmk promet“ d.d. Zenica;
 14. Prijedlog Odluke o pokretanju procedure dugoročnog kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona u 2017. godini;
 15. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka javne nabavke usluga za dugoročno kreditno zaduženje Zeničko-dobojskog kantona u 2017. godini;
 16. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka javne nabavke usluga za dugoročno kreditno zaduženje Zeničko-dobojskog kantona u 2017. godini;
 17. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu za budžetske korisnike Kantonalna uprava za inspekcijske poslove i Služba za zajedničke poslove;
 18. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka i koaliciju političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec MAJ 2017. godine;
 19. Prijedlog Odluke o uslovima i vremenu privremene dodjele privrednog lovišta „KAMENICA“, na području Općine Zavidovići, na korištenje i upravljanje;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava na ime pomoći Gradu/općinama Zeničko –dobojskog kantona za provođenje mjere preventivnog cijepljenja domaćih životinja protiv Crnog prišta (Antraxa) u 2017. godini;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za provođenje mjera preventivnog cijepljenja svinja protiv zarazne bolesti svinjske kuge u 2017. godini;
 22. Prijedlog Zaključka o dopuni Zaključka kojim je data prethodna saglasnost Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona za učestvovanje u projektu „Energetska efikasnost u BiH“ za Federaciju BiH za 2017. godinu, i Zaključka o izmjeni i dopuni Zaključka broj 02-17-1001/17 od 23.01.2017. godine;
 23. Prijedlog Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 001 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, ekonomski kod 614100, subanalitika MAD 101, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu -pozicija “Tekući transfer za ustanove kulture”;
 24. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora Gimnazije “Muhsin Rizvić” Kakanj;
 25. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Školskog odbora JU OŠ „1. mart“ Jelah, Tešanj, broj: 09-259/2017 od 05.05.2017. godine, o ustupanju dijela parcele Općini Tešanj za izgradnju sportske dvorane i prilazne saobraćajnice;
 26. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Župi Sv. Ane - Radunice, Žepče za pokrivanje dijela troškova uređenja kapelice na Nišanu i redovnih aktivnosti Župe;
 27. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Trgovačko-prevozničkom društvu „AES PROMET“ d.o.o. Kakanj, na ime plaćanja troškova prevoza učenika i nastavnika osnovnih škola sa područja Zeničko-dobojskog kantona na Federalno takmičenje iz fizike;
 28. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Rukometnom klubu “Čelik” Zenica iz Zenice na ime podrške za izmirenje nastalog duga za potrebe trenažnog procesa i odigravanja utakmica u Premijer ligi Bosne i Hercegovine;
 29. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Nogometnom klubu „Krivaja“ Zavidovići iz Zavidovića na ime sufinansiranja kotizacije za takmičenje u Drugoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu;
 30. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Nogometnom klubu „Tošk“ Tešanj iz Tešnja, na ime sufinansiranja kotizacije za takmičenje u Drugoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu;
 31. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Nogometnom klubu „Novi Šeher“ iz Novog Šehera, na ime nabavke nogometnih dresova u sklopu realizacije projekta „Sport kao instrument socijalnog uključivanja mladih“ u Novom Šeheru;
 32. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Fudbalskom klubu „Mladost“ Župča iz Breze na ime sufinansiranja kotizacije za takmičenje u Drugoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu;
 33. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Taekwondo klubu „CRNI LABUDOVI“ iz Visokog na ime sufinansiranja kotizacije za takmičenje na domaćim i međunarodnim turnirima za 2017. godinu;
 34. Izvještaj o izvršenju Budžeta Kantonalne uprave civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona za period januar-mart 2017. godine; (NAPOMENA: TAČKA NIJE RAZMATRANA NA SJEDNICI)
 35. Program utroška sredstava pod nazivom „Program nabavke opreme“ Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2017. godinu, sa razdjela 26, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821300, pozicija „Nabavka opreme“ (naknade za veterinarsko-zdravstvene preglede i kontrole kantonalnih veterinarskih inspektora), Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu;
 36. Prijedlog Odluke o odobravanju Programa nabavke 10 novih putničkih automobila za potrebe ministarstava i kantonalnih organa uprave Zeničko-dobojskog kantona;
 37. Prijedlog Zaključka o odobravanju nabavke novih putničkih automobila za potrebe ministarstava i kantonalnih organa uprave Zeničko-dobojskog kantona, putem finansijskog leasinga;
 38. Prijedlog Zaključka za nabavku namještaja i opreme za potrebe Ministarstva zdravstva i ostalih organa Zeničko-dobojskog kantona;
 39. Usmena informacija o toku pregovora Vlade i Sindikata državnih službenika;

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma