91. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 23.03.2017.godine

13 Apr 2017
12275 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Zapisnik sa 88. sjednice Vlade, održane 23.02.2017. godine;
 2. Zapisnik sa 89. sjednice Vlade, održane 27.02.2017. godine;
 3. Izvještaj o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu;
 4. Izvještaj o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu;
 5. Periodični konsolidovani finansijski izvještaj za period od 01.01.2016. godine do 31.12.2016. godine;
 6. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu; (DODATNI ZAKLJUČCI 06-1 ; 06-2)
 7. Akcioni plan za borbu protiv korupcije Vlade Zeničko-dobojskog kantona 2017-2019;
 8. Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politku i izbjeglice po Inicijativi zastupnice Meldine Ugarak, koja se odnosi na pokretanje procedure pred Parlamentom Federacije BiH za donošenje izmjene Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba;
 9. Prijedlog Odluke o odobravanju novčanih sredstva MHO Hilfswerk Austria International, predstavništvo Sarajevo kao učešće Zeničko-dobojskog kantona u nastavku sufinansiranja realizacije projekta „Roma Action–Podrška socijalnom uključenju ranjivih romskih porodica u područjima pogođenim poplavama putem obezbjeđenja stambenih jedinica i socio-ekonomskih mjera sa aktivnim učešćem državnih i lokalnih vlasti kao i drugih interesnih grupa”;
 10. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za rad javnih-humanitarnih kuhinja na području Zeničko-dobojskog kantona u periodu januar – decembar 2017. godine;
 11. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Udruženju „Medica“ Zenica za nastavak implementacije projekta “Sigurna kuća za žene žrtve nasilja u porodici i zajednici sa područja općina Zeničko-dobojskog kantona” za period januar-decembar 2017. godine;
 12. Prijedlog zaključka za odobravanje novčanih sredstava Udruženju „Romano centro“ Zenica, kao pomoć od značaja za organizaciju svečanog obilježavanja Svjetskog dana Roma i Đurđevdana;
 13. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o namjenskoj potrošnji sredstava Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice za 2016. godinu;
 14. Informacija o naknadi troškova liječenja i nabavke lijekova za potrebe branilaca i članova njihovih porodica u 2016. godini;
 15. Informacija o naknadi troškova dženaza/sahrana branilaca i članova njihovih porodica u 2016. godini;
 16. Izvještaj o realizaciji Plana zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta za 2016. godinu;
 17. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Upravnog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko – dobojskog kantona;
 18. Prijedlog Zaključka kojim se utvrđuje upražnjena pozicija člana Upravnog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona;
 19. Prijedlog Rješenja o razrješenju Upravnog odbora Javne ustanove Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona;
 20. Prijedlog Rješenja o imenovanju privremenog Upravnog odbora Javne ustanove Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona;
 21. Program utroška sredstava na razdjelu 21- Ministarstvo zdravstva, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614000, pozicija “ Tekući transferi i drugi tekući rashodi” Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu;
 22. Program utroška sredstava na razdjelu 21- Ministarstvo zdravstva, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 615100, pozicija “ Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti-za zdravstvo” Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu;
 23. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja ministru Ministarstva finansija Zeničko-dobojskog kantona da potpiše Aneks 1 na Podugovor o kreditu, broj: 08-14-5-1493/16 od 29.07.2016. godine, za „Projekat energetske efikasnosti BiH“;
 24. Prijedlog Odluke o pristupanju provođenja procedure dodjele koncesije za izgradnju male hidroelektrane „KULA“ na rijeci Stavnji, Vareš;
 25. Prijedlog Odluke o dodjeli koncesije za korištenje prirodne izvorske vode sa izvorišta „Radakovica“, MZ Gornja Borovica u općini Vareš;
 26. Izvještaj o utrošku sredstava po Programu utroška sredstava za uređenje poljoprivrednog zemljišta u 2016. godini;
 27. Program utroška sredstava za uređenje poljoprivrednog zemljišta u 2017. godini, na razdjelu 23, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614 400, NAD 404, pozicija “Finansiranje projekata iz sredstava za pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredno zemljište”, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu;
 28. Izvještaj o utrošku namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva u 2016. godini;
 29. Program utroška namjenskih sredstava iz oblasti šumasrtva u 2017. godini, na razdjelu 23, budžetska organizacija 03, potrošačka jedinica 0001, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu;
 30. Program utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za poticaje u poljoprivredi za 2017. godinu, u razdjelu 23, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu, ekonomski kod 614400, NAD 402, pozicija "Subvencije za podsticaj razvoja u poljoprivrednoj proizvodnji“;
 31. Prijedlog Zaključka o usvajanju Odluke o prihvatanju inicijative Senata Univerziteta u Zenici o usvajanju Elaborata opravdanost revizije Nastavnog plana i programa I ciklusa studija s promjenom naziva studijskih programa Fakulteta za metalurgiju i materijale;
 32. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na visinu naknada spoljnim saradnicima u realizaciji naučno-nastavnog procesa na trećem ciklusu studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2017/2018. godini;
 33. Program utroška sredstava u razdjelu 22 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614100, pozicija „Tekući transfer drugim nivoima vlasti“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu;
 34. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava NIPD „Naša riječ“ d.o.o. iz Zenice za organizaciju manifestacije „Izbor najuspješnijih sportista, sportskih organizacija i sportskih radnika u 2016. godini i štampanja lista „ZE-DO sport“;
 35. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Rukometnom klubu “Krivaja” iz Zavidovića na ime sufinansiranja troškova memorijalnog rukometnog turnira „Muminović Vedad-Vedo“ u Zavidovićima;
 36. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Košarkaškom klubu „Kakanj“ iz Kaknja na ime troškova doigravanja u Ligi za prvaka Bosne i Hercegovine;
 37. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Košarkaškom klubu “Abeceda” iz Zenice na ime sufinansiranja takmičenja u Ligi mladih Bosne i Hercegovine u košarci;
 38. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Rukometnom savezu Zeničko-dobojskog kantona na ime sufinansiranja troškova Međunarodnog turnira „Rukomet u srcu“ koji se održava u tri grada: Zavidovići, Žepče i Maglaj;
 39. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini u Kaknju za pokrivanje dijela troškova rekonstrukcije kapele na groblju Krsta u Mošćanici;
 40. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju „Društvo novinara Bosne i Hercegovine“, na ime finansijske podrške manifestaciji „Izbor novinara godine“;
 41. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava malonogometnom klubu “C.A.L.P” iz Zenice na ime finansijske pomoći za organizaciju malonogometnog turnira “Zenica 2017”;
 42. Prijedlog Rješenja o izmjenama Rješenja o formiranju i imenovanju Kantonalnog odbora za razvoj;
 43. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu;
 44. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu;

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma