32. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 29.10.2015.godine

19 Nov 2015
26079 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 30. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 09.10.2015. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 31. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 16.10.2015. godine;
 3. Prijedloga Odluke o usvajanju Elaborata o društveno-ekonomskoj opravdanosti osnivanja Zavoda za zaštitu kulturne baštine Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 4. Prijedlog Odluke o proglašenju 29. oktobra Danom civilnih žrtava rata Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 5. Informacija o stanju regionalnih cesta na području Zeničko-dobojskog kantona sa postignutim efektima dosadašnjih aktivnosti i poduzetih mjera; (DODATNI ZAKLJUČAK 05-1)
 6. Informacija o prometu sekundarnih sirovina u vezi sa krivičnim djelima teška krađa i oštećenje tuđe stvari; (DODATNI ZAKLJUČAK 06-1)
 7. Informacija o stanju popunjenosti policijskih službenika u Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona;
 8. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu za Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, transfer Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke Mostar;
 9. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Ekonomska škola Zenica;
 10. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Osnovna škola „Meša Selimović“ Zenica;
 11. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju člana Školskog odbora Mješovite srednje škole Maglaj;
 12. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju člana Školskog odbora Tahničke škole Zenica;
 13. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na visinu naknada spoljnim saradnicima (nastavnici/saradnici) u realizaciji naučno-nastavnog procesa PRVOG i DRUGOG ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2015/2016. godini;
 14. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na visinu naknada spoljnim saradnicima u realizaciji naučno-nastavnog procesa na TREĆEM ciklusu studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2015/2016. godini;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Javnoj ustanovi za kulturu i obrazovanje Kakanj za pokrivanje dijela troškova realizacije projekta “Edukacija, kultura i umjetnost”;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava UG “MC Tica” iz Zenice, na ime sufinansiranja organizacije moto-manifestacije “Zimski moto-susreti Zenica 2015”;
 17. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za učešće u zajedničkom finansiranju projekta izgradnje ambulante u Arnautima (fasada i vanjsko uređenje);
 18. Prijedlog Rješenja o imenovanju stručnog tima za izradu Sanacionog programa za Javnu ustanovu Kantonalna bolnica Zenica;
 19. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prijedloga kandidata za člana Upravnog odbora Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja;
 20. Prijedlog Rješenja o imenovanju Radne grupe za kordinaciju aktivnosti u oblasti unapređenja ranog rasta i razvoja djece u Zeničko-dobojskom kantonu;
 21. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka i koalicije političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec oktobar 2015. godine;
 22. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Plan novčanih tokova Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za mjesec oktobar 2015. godine;
 23. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Plan novčanih tokova Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za mjesec novembar 2015. godine;
 24. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Plan novčanih tokova Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za mjesec decembar 2015. godine;
 25. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Plan novčanih tokova Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za period oktobar-decembar 2015. godine;
 26. Prijedlog Odluke o dodjeli koncesije za projektovanje, izgradnju, korištenje i prijenos MHE „PETROVIĆI“ na rijeci Stupčanici, na području općine Olovo;
 27. Prijedlog Zaključka o usvajanju dopuna Programa utroška sredstava u razdjelu 23, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu, pozicija «Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava posebnih vodnih naknada»;
 28. Prijedlog Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava za uređenje poljoprivrednog zemljišta za 2015. godinu, u razdjelu 23, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614400 NAD 404, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu, pozicija „Finansiranje projekata iz sredstava za pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredno zemljište“;
 29. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava “Bio-šamp” d.o.o. na ime premije za proizvodnju gljiva;
 30. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava proizvođačima borovnice sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime poticaja za proizvodnju borovnice;
 31. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava proizvođačima voća sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime poticaja za zasnivanje zasada maline, kupine, američke borovnice, aronije, brusnice, ribizle i vinove loze;
 32. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplate na ime premije za nabavku plastenika;
 33. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Regionalnoj ekonomskoj zajednici REZ d.o.o. Zenica sredstva za sufinansiranje projekta „Stručno osposobljavanje i zapošljavanje šivača za potrebe kompanije Alma Ras d.o.o. Visoko“;
 34. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za potrebe zdravstvenog osiguranja pripadnika braniteljske populacije;
 35. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Savezu udruženja slijepih građana Zeničko-dobojskog kantona kao podrške za obilježavanje 15. oktobra, Međunarodnog dana bijelog štapa;
 36. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Olovo u svrhu sufinansiranja završetka radova na izgradnji sportskog igrališta u povratničkom naselju Kolakovići, Olovo, sa ciljem potpore održivom povratku;
 37. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju “Omladinski fudbalski klub ZSK 2013” iz Zenice na ime finansijske pomoći za rad kluba;
 38. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju građana muzičkih pedagoga iz Zenice za održavanje Svečane akademije povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine;
 39. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava studentima Univerziteta u Zenici, dobitnicima nagrade rektora Univerziteta za postignute rezultate u toku studija;
 40. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Plana javnih nabavki Zeničko-dobojskog kantona u 2015. godini;
 41. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o provođenju postupaka javnih nabavki za potrebe Zeničko-dobojskog kantona;
 42. Prijedlog Zaključka o ovlaštenju punomoćnika državnog kapitala za nastavak XVI Skupštine privrednog društva „Nova trgovina“ d.d. Žepče, zakazan za srijedu 04.11.2015. godine;
 43. Prijedlog Zaključka o ovlaštenju punomoćnika državnog kapitala za XIII Skupštinu privrednog društva „NATRON“ d.d. Maglaj, zakazanu za utorak 04.11.2015;
 44. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju građana civilnih žrtava rata općine Maglaj sredstva kao podrška osnivanju Saveza civilnih žrtava rata Zeničko-dobojskog kantona i njegovim programskim aktivnostima;
 45. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju građana civilnih žrtava rata općine Maglaj sredstva kao podrška obilježavanju 29. oktobra – Dana civilnih žrtava rata Zeničko-dobojskog kantona;
 46. Prijedlog Zaključka o izjašnjenju ugovornog organa na navode iz žalbe žalitelja Konzorcija – grupe banaka koju čine: Sberbank BH dd Sarajevo, Union banka dd Sarajevo i Moja banka dd Sarajevo;

ZAPISNIK SA 32. SJEDNICE

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma