95. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 27. i 31.12.2012.godine i 11. i 24.01.2013.godine

28 Dec 2012
25714 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 91. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 28.11., 07. i 13.12.2012.godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 92. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 07.12.2012. godine;
 3. Verifikacija Zapisnika sa 93. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 13 i 14.12.2012. godine;
 4. Verifikacija Zapisnika sa 94. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 20.12.2012. godine;
 5. Verifikacija Zapisnika sa 6. vanredne sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 17.12.2012. godine;
 6. Verifikacija Zapisnika sa 7. vanredne sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 18.12.2012. godine;
 7. Verifikacija Zapisnika sa 8. vanredne sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 24.12.2012. godine;
 8. Prijedlog Rješenja o privremenom imenovanju predsjednika i članova upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona;
 9. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica;
 10. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kantonalnoj organizaciji Crvenog križa i Kantonalnoj organizaciji Crvenog polumjeseca na ime pomoći za sprovođenje akcije dobrovoljnog darivanja krvi u periodu juni-novembar 2012.godine;
 11. Prijedlog Odluke o visini osnovice za obračun plaće zaposlenika u kantonalnim organima državne službe i drugim budžetskim korisnicima Zeničko-dobojskog kantona za mjesec decembar 2012. godine;
 12. Zahtjevi IP „Krivaja“ d.o.o. Zavidovići u stečaju za finansiranje, sa prijedlogom Zaključaka Ministarstva za privredu
 13. Prijedlog Rješenja o produženju mandata na kraći period članovima Nadzornog odbora u privrednom društvu „rmk promet“ d.d. Zenica;
 14. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju upražnjene pozicije članova Upravnog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona;
 15. Prijedlog  Zaključka o imenovanju punomoćnika državnog kapitala za Skupštinu privrednog društva TP „Nova trgovina“ d.d. Žepče, zakazanu za srijedu 09.01.2013. godine;
 16. Prijedlog Zaključka o zaduženju za izradu Analize o mogućnostima za formiranje lagera-prodajnih mjesta drvnih sortimenata;
 17. Informacija o načinu rješavanja problematike privrednog društva „ŽGP“ d.d. Zenica, sa Prijedlogom Zaključka;
 18. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava za nabavku i ugradnju montažnih drvenih objekata i izgradnju ulaznog objekta prema tunela „Ravne“ općina Visoko;
 19. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava općini Visoko na ime sufinansiranja projekta izgradnje javne rasvjete u naselju Šareni Hanovi-općina Visoko;
 20. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava privrednom društvu „MPM“ d.o.o. Vareš na ime subvencioniranja administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta;
 21. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava privrednom društvu „Salkić“ d.o.o. Tešanj na ime subvencioniranja administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta;
 22. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava privrednom društvu „Mepromex“ d.o.o. Tešanj na ime subvencioniranja administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta;
 23. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava privrednom društvu „Budo Exsport“ d.o.o. Žepče na ime subvencioniranja administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta;
 24. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava privrednom društvu Pekara „Nova“ iz Zenice vlasnika Jasmina Derviševića iz Zenice na ime subveniconiranja investicija kod obrta iz područja prerađivačke djelatnosti;
 25. Prijedlog Zaključka kojim se Upravi i Nadzornom odboru JP „Šumsko-privredno-društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići, nalaže usklađivanje člana 9. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JP „Šumsko privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići sa Zakonom o javnim preduzećima u Fereraciji Bosne i Hercegovine i Statutom društva;
 26. Prijedlog Zaključka o davanju mišljenja Kantonalnom pravobranilaštvu za zaključenje sudske nagodbe sa „Mapex“ d.d. Maglaj za izmirenje duga po osnovu koncesione naknade za crpljenje prirodne i mineralne vode na izvorištu „Omerdino polje“ općina Maglaj;
 27. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o dodjeli koncesije, broj: 02-25-16495/04 od 08.05.2004.godine,
 28. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava za finansiranje sajmova iz oblasti poljoprivrede;
 29. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava Udruženjima sa područja Zeničko-dobojskog kantona za finansiranje sajmova u oblasti poljoprivrede;
 30. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplate sredstava na ime nadoknade štete nastale zbog provođenja naređenih mjera ubijanja ovaca i goveda seropozitivnih na uzročnike zarazne bolesti Bruceloze i uništavanja pčelinjih društava oboljelih od zarazne bolesti Američke kuge pčela;
 31. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplata uzgajivačima gljiva sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime isplate poticaja za proizvodnju gljiva;
 32. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplata proizvođačima maline sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime isplate poticaja za proizvodnju maline;
 33. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplata uzgajivačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime premije za uzgoj brojlera;
 34. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplata uzgajivačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime naknade štete za naglo uginuće životinja u 2012.godini;
 35. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplata uzgajivačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime isplate podrške za držanje krava u laktaciji;
 36. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplata uzgajivačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime premije za proizvođače konzumnih jaja;
 37. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplata uzgajivačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime premije za vlasnike registriranih krava za proizvodnju mlijeka;
 38. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplata Preduzeću „Brovis“ d.d. Visoko i Preduzeću „Madi“ d.o.o. Tešanj ime podrške  prerađivačima za otkup pilećeg mesa-brojlera;
 39. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplata Veterinarskim stanicama sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime sufinansiranja dijagnostičkog ispitivanja krava u laktaciji-Mliječnih kartona za I kvartal 2012.godine;
 40. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplata Veterinarskim stanicama sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime sufinansiranja dijagnostičkog ispitivanja krava u laktaciji-Mliječnih kartona za II kvartal 2012.godine;
 41. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplata Veterinarskim stanicama sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime sufinansiranja dijagnostičkog ispitivanja krava u laktaciji-Mliječnih kartona za III kvartal 2012.godine;
 42. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplate sredstava na ime otkupa kravljeg mlijeka u periodu od IV kvartala 2011.godine do kraja III kvartala 2012.godine.
 43. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplate sredstava za prerađivače mlijeka koji su vršili otkup kravljeg mlijeka u periodu od IV kvartala 2011.godine do kraja III kvartala 2012.godine.
 44. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava na ime nabavke antidekubitalnih jastuka za potrebe 47 RVI paraplegičara za područja Zeničko-dobojskog kantona;
 45. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Sejadu (Latifa) Vukoviću iz Zenice, 100%-om ratnom vojnom invalidu II grupe, na ime kupovine stana i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 46. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kovač Izudinu iz Zenice, demobilisanom borcu dobitniku najvećeg priznanja „Zlatni ljiljan“, na ime pomoći pri stambenom zbrinjavanju;
 47. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Aiši Kepić, majci poginulog branioca Irfana Kepića, te Amelu i Nerminu Kepiću, demobilisanim braniocima i braći poginulog branioca Irfana Kepića iz Maglaja koji su u stanju socijalne potrebe, na ime kupovine stambenog objekta-kuće i trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 48. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU „Dom penzionera“ Zenica na ime uplate osnovnog kapitala;
 49. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Crvenom križu Zeničko-dobojskog kantona, na ime pomoći u sufinansiranju projekta „Solidarnost na djelu“-pomoć za stotinu siromašnih porodica sa područja Zeničko-dobojskog kantona;
 50. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju „Humanost-societas humanitatis“ iz Zenice, na ime učešća u snošenju dodatnih troškova za početak rada Dnevnog centra za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama u Visokom;
 51. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava MZ Bistrica, općina Žepče na ime finansiranja rekonstrukcije vodovoda „Rijeka“ u naselju Bistrica, općina Žepče;
 52. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava MZ Papratnica, općina Žepče na ime pomoći za završetak radova na izgradnji mjesnog vodovoda i kanalizacije za naselje Šećin Han, općina Žepče, u cilju potpore povratku na područje općine Žepče;
 53. Prijedlog  Zaključka o odobravanju sredstava MZ Duboštica, općina Vareš na ime pomoći za rekonstrukciju mosta u povratničkom naselju Duboštica, općina Vareš;
 54. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Župi sv. Josipa iz Zavidovića na ime pomoći u sanaciji župne crkve sv. Josipa u Zavidovićima;
 55. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini na ime pomoći u obnovi džamije Ferhadija u Banja Luci;
 56. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini – Izvršni odbor Medžlisa IZ Zenica, na ime pomoći u obnovi vakufskog stana za potrebe džemata Kočeva, u cilju potpore povratku na područje općine Zenica;
 57. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Cvrk Fadilu na ime pomoći za ugradnju doniranog građevisnkog materijala za obnovu ratom porušenog stambenog objekta sa ciljem stvaranja minimalnih uvjeta za stanovanje i konačnog povratkana prijeratnu adresu;
 58. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Maglaj na ime plaćanja troškova priključka na elektrodistributivnu mrežu obnovljenog stambenog objekta povratnika Panić Nevenke i sina Panić Sretena u naselju Bakotići, općina Maglaj;
 59. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava NK „Vareš“ iz Vareša na ime pomoći pri realizaciji projekta za sanaciju travnjaka stadiona NK „Vareš“ iz Vareša;
 60. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka broj: 02-34-18391/12 od 26.07.2012.godine;
 61. Prijedlog  Zaključka o izmjeni i dopuni Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012.godinu, Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, razdjel 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821600, pozicija „Rekonstrukcija i investiciono održavanje“;
 62. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za izdavanje naloga za isplatu sredstava po osnovu Programa utroška sredstava sa pozicije „Transfer za sport“ za 2012.godinu;
 63. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje Polić Fuada za direktora Mješovite srednje škole u Zavidovićima;
 64. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Alibegoviću Senadu na ime sufinansiranja troškova učešća na Meetings of national contacts u Kortjirku, Belgija;
 65. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Alajbegoviću Jasminu na ime sufinansiranja troškova učešća na 7. međunarodnom kongresu studenata medicine u Novom Sadu;
 66. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava prof. dr. Šestić Ladi na ime sufinansiranja troškova štampanja knjige „Forme s nastavkom-ing u engleskom tehničkom registru i njihovi prevodni ekvivalenti u bosanskom/hrvatskom/srpskom“;
 67. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hrvatskoj folklornoj skupini „Bobovac“, Čatići-Kakanj, na ime sufinansiranja dijela troškova organizacije 13. Smotre folklora „Dani kraljice Katarine“;
 68. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bošnjačkoj zajednici kulture „Preporod“ iz Zenice na ime sufinansiranja troškova za organizaciju 16. Bajramskog malonogometnog turnira;
 69. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Župi SV. Josipa iz Zenice na ime sufinansiranja troškova za organizaciju Božičnog malonogometnog turnira;
 70. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Amelu Krivdiću za odbranu magistarskog rada;
 71. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Emini Dajić za odbranu magistarskog rada;
 72. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hajrudinu Mahmiću za odbranu magistarskog rada;
 73. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Midhatu R. Omeroviću za odbranu magistarskog rada;
 74. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mirzi Smailbegoviću  za odbranu magistarskog rada;
 75. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Tajibu Babiću za odbranu magistarskog rada;
 76. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bajri Torlaku za odbranu magistarskog rada;
 77. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Adnanu Mujezinović za odbranu magistarskog rada;
 78. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Fahrudinu Čolaković za odbranu magistarskog rada;
 79. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mersihi Škrgić za odbranu magistarskog rada;
 80. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Erminu Mašić za odbranu magistarskog rada;
 81. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Fadilu Merdiću za odbranu magistarskog rada;
 82. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Anidi Merdan za odbranu magistarskog rada;
 83. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Harisu Husremoviću za odbranu magistarskog rada;
 84. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Harunu Šestiću za odbranu magistarskog rada;
 85. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hazimu Pašaliću za odbranu magistarskog rada;
 86. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ismetu Kalči za odbranu magistarskog rada;
 87. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Harunu Kahvedžiću za odbranu magistarskog rada;
 88. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Emini Kulović za odbranu magistarskog rada;
 89. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Elviri Hedžić za odbranu magistarskog rada;
 90. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ameli Bedak za odbranu magistarskog rada;
 91. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Aldiani Nuhanović za odbranu magistarskog rada;
 92. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Adnani Šabani za odbranu magistarskog rada;
 93. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mirnesu Telalović za odbranu magistarskog rada;
 94. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Lejli Alić za odbranu magistarskog rada;
 95. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Nermani Bajramović-Nišić za odbranu magistarskog rada;
 96. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Vehidu Birdahiću za odbranu magistarskog rada;
 97. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Diani Štimljanin-Koldžo za odbranu magistarskog rada;
 98. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Amiru Halepa za odbranu magistarskog rada;
 99. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kemalu Kriviću za odbranu magistarskog rada;
 100. Prijedlog Zaključka kojim se prihvataju mišljenja na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća;
 101. Prijedlog Zaključka kojim se prihvataju izjašnjenja resornih ministarstava na Prijedlog poslanika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Senaida Begića za Program rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2013.godinu;
 102. Prijedlog Zaključka kojim se prihvataju izjašnjenja resornih ministarstava na Prijedlog Stručne službe Općine Zenica za Program rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu;
 103. Prijedlog Zaključka kojim se prihvataju izjašnjenja resornih ministarstava na Prijedlog Udruženja građana „Forum građana Visoko“ za Program rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu;
 104. Prijedlog Zaključka kojim se prihvataju izjašnjenja resornih ministarstava na Prijedlog Stručne službe Općinskog vijeća Zavidovići za Program rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu;
 105. Prijedlog Zaključka kojim se prihvata izjašnjenje resornih ministarstava na Prijedlog Udruženja građana Kinološki klub „Pas“ Tešanj za Program rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu;
 106. Zaključak o neprihvatanju Amandman I Čajlaković Asima, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu;
 107. Zaključak o utvrđivanju Amandmana I i II Vlade Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu;
 108. Zaključak o utvrđivanju Amandmana Vlade Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu;
 109. Amandman I. poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona gospodina Senada Karavdića, podnesen na Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu.
 110. Amandmani I-XXVI Kluba poslanika SDA, na prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu;
 111. Amandmani I-V Kluba poslanika SDA, na prijedlog Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu;
 112. Informacija o stanju i funkcionisanju medija, sa prijedlogom zaključka,
 113. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za učešće u zajedničkom finansiranju projekta izgradnje ambulante u Arnautima,
 114. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Općini Vareš kao pomoć za rekonstrukciju područne škole u MZ Ravne, općina Vareš,
 115. Prijedlog zaključka o odobravanju novčanih sredstava Islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini, Medžlis Islamske zajednice Visoko – Izvršni odbor,
 116. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Huseinbašić Salihu, RVI 50% VII grupe iz Tešnja, radi izgradnje stambenog objekta i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 117. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Suljaković Ameli, djetetu poginulog borca i djetetu bez oba roditelja iz Maglaja, radi kupovine stana i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 118. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ibrahimović Amiri, udovici umrlog demobilisanog borca iz Tešnja, radi izgradnje stambenog objekta i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 119. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kurtić Hajrudinu, ocu poginulog borca iz Tešnja, radi izgradnje stambenog objekta i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 120. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava privrednom društvu „Subašić“ d.o.o. Tešanj na ime regresiranja kamata na investicijski kredit;
 121. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava Lepir Neziru, vlasniku obrta „Lepir“ iz Zenice, na ime subvencioniranja administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta;
 122. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava privrednom društvu „Sigma-Prom“ d.o.o. Jelah Tešanj, na ime subvencioniranja administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta;
 123. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-14-27308/12 od 07.12.2012. godine;
 124. Prijedlog Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport na poziciji „Transfer za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost“
 125. Prijedlog Zaključka davanju saglasnosti Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za isplatu sredstava sa pozicije „Transfer za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost“
 126. Informacija o izdavanju ličnih dokumenata za period 2003-2012, sa Prijedlogom Zaključka;
 127. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izmjena Programa utroška namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu;
 128. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava KUD „Krivaja“ Zavidovići na ime finansijske pomoći za organizaciju festivala „Raspjevana jesen“;
 129. Zaključak o izmjeni Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava za kapitalna ulaganja za 2012. godinu - Rekonstrukcija i investiciono održavanje zgrada pravosudnih institucija;
 130. Zaključak kojim se vrši izmjena Programa utroška sredstava planiranih Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, broj: 02-14-11958-1/12 od 23.05.2012. godine;
 131. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstva Zavodu zdravstvenog osiguranja na ime uplate zdravstvenog osiguranja neosiguranih lica čiji je obveznik uplate Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice i Ministarstvo za boračka pitanja;
 132. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Savezu slijepih RVI u svrhu realizacije projekta nabavke Braillevih pomagala za slijepe RVI I grupe;
 133. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Doboj-jug u svrhu sufinansiranja projekta izgradnje spomen-obilježja „Groblje tenkova“;
 134. Zaključak o izmjeni Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-14-23935/12 od 31.10. 2012. godine;
 135. Upoznavanje članova Vlade sa:
  • aktom Kantonalnog pravobranilaštva broj: 02-1-34-26760-1712 od 17.12.2012.godine, pod nazivom Provjera obračuna uvećanja plaće po osnovu minulog rada,
  • aktom Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine broj: 02-1-02-27824/12 od 07.12.2012.godine pod nazivom Urgencija u vezi sa izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma