15. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 11.04.2023. godine

25 Apr 2023
2372 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 2. Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za period 01.01. - 31.12.2022. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec mart 2023. godine;
 5. Izvještaj o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Informacija o stanju popunjenosti policijskih službenika, državnih službenika i namještenika u Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Prijedlog Odluke o dodjeli koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralne sirovine-olova, cinka i barita, sa pratećim plemenitim metalima na ležištima Borovica Zapad-Rupice Istok-Tisovača-Droškovac-Veovača Istok-Bukovača, Općina Vareš;
 8. Program utroška budžetskih sredstava – ESCROW sredstva u 2023. godini - Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima, sa Prijedlogom Zaključka;
 9. Program utroška budžetskih sredstava u 2023. godini - Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima, sa Prijedlogom Zaključka;
 10. Plan zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta za 2023. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 11. Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - “Tekući transferi pojedincima - Tekući transfer za naučnoistraživačku djelatnost“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 12. Program utroška sredstava JU Univerzitet u Zenici, namjenska sredstva Fonda za zaštitu okoliša, projekat „Uspostava Centra za monitoring okoliša Zeničko-dobojskog kantona“, sa Prijedlogom Zaključka;
 13. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU OŠ „Meša Selimović“ Zenica;
 14. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za pravosuđe i upravu - Kantonalno tužilaštvo;
 15. Izvještaj o izvršenju Programa utroška sredstava pod nazivom “Program kapitalnih ulaganja za 2022. godinu, Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona sa pozicije - Rekonstrukcija i investiciono održavanje”, sa Prijedlogom Zaključka;
 16. Program utroška sredstava pod nazivom „Program kapitalnih ulaganja za 2023. godinu, Ministarstva za pravosuđe i upravu sa pozicije - Rekonstrukcija i investiciono održavanje“, sa Prijedlogom Zaključka;
 17. Program utroška sredstava pod nazivom „Program kapitalnih ulaganja za 2023. godinu Ministarstva za pravosuđe i upravu sa pozicije - Nabavka opreme“, sa Prijedlogom Zaključka;
 18. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona;
 19. Program utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu Ministarstva zdravstva, pozicija - „Tekući transferi drugim nivoima vlasti“ - „Tekući transfer za JU Kantonalna bolnica Zenica“, sa Prijedlogom Zaključka;
 20. Informacija o realizaciji Programa podsticaja zapošljavanja i samozapošljavanja pripadnika branilačke populacije za 2022. godini, sa Prijedlogom Zaključka;
 21. Program podsticaja zapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko-dobojskog kantona putem zapošljavanja u pravnim licima u 2023. godini, sa Prijedlogom Zaključka;
 22. Program podsticaja samozapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu, sa Prijedlogom Zaključka.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma