13. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 30.03.2023. godine

24 Apr 2023
2238 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 12. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 24.03.2023. godine;
 2. Izvještaj o izvršenju Programa utroška sredstava pod nazivom “Program kapitalnih ulaganja za 2022. godinu, Ministarstva za pravosuđe i upravu, sa pozicije - Nabavka građevina“, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Izvještaj o izvršenju Programa utroška sredstava pod nazivom “Program kapitalnih ulaganja za 2022. godinu, Ministarstva za pravosuđe i upravu, sa pozicije - Nabavka opreme“, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU Gimnazija „Edhem Mulabdić“ Maglaj;
 5. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU Mješovita srednja škola Maglaj;
 6. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU OŠ „Huso Hodžić“ Tešanj;
 7. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „Enver Čolaković“ Janjići, Zenica;
 8. Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - „Tekući transfer za sport“, sa Prijedlogom Zaključka;
 9. Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - „Tekući transfer za kantonalni zavod zdravstvene zaštite“, sa Prijedlogom Zaključka;
 10. Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - „Tekući transfer za nabavku udžbenika“, sa Prijedlogom Zaključka;
 11. Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport -„Tekući transfer za organizaciju takmičenja učenika osnovnih i srednjih škola“, sa Prijedlogom Zaključka;
 12. Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti“, sa Prijedlogom Zaključka;
 13. Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - „Kapitalni transferi u inostranstvu“, sa Prijedlogom Zaključka;
 14. Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - „Nabavka opreme“, sa Prijedlogom Zaključka;
 15. Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - „Rekonstrukcija i investiciono održavanje“, sa Prijedlogom Zaključka;
 16. Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - „Tekući transfer za podršku vjerskim zajednicama“, sa Prijedlogom Zaključka;
 17. Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - „Tekući transfer za zaštitu kulturno-historijskih spomenika“, sa Prijedlogom Zaključka;
 18. Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - „Tekući transfer za omladinske projektne aktivnosti“, sa Prijedlogom Zaključka;
 19. Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - „Tekući transfer za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost“, sa Prijedlogom Zaključka;
 20. Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - „Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama“, sa Prijedlogom Zaključka;
 21. Program utroška sredstava Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 22. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju postupka davanja prethodne saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta;
 23. Izvještaj o utrošku sredstava po Programu utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu na poziciji „Ostali transferi za zdravstvo - Tekući transfer zdravstvenim ustanovama za sprečavanje širenja bolesti izazvane korona virusom - COVID-19“, sa Prijedlogom Zaključka; (DODATNI ZAKLJUČAK 23-1)
 24. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Šahman Muhamedu, demobiliziranom braniocu iz Maglaja, u svrhu djelimičnog finansiranja troškova liječenja – implantacija ICD uređaja;
 25. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava sa „Tekućeg transfera za ustanove kulture“ u 2023. godini;
 26. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na utvrđenu visinu participacije Vlade Kantona u cijeni usluga smještaja i ishrane studenata sa područja Zeničko-dobojskog kantona u studentske centre u Federaciji BiH.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma