170. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 01.09.2022. godine

27 Sep 2022
2066 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 169. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 25.08.2022. godine;
 2. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o implementaciji Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu;
 3. Informacija o stanju bezbjednosti na području Zeničko-dobojskog kantona za period januar - juni 2022. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Prijedlog Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava pod nazivom „Program kapitalnih ulaganja za 2022. godinu, Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, sa pozicije-Rekonstrukcija i investiciono održavanje“
 5. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava Ministarstvu za pravosuđe i upravu na poziciji „Rekonstrukcija i investiciono održavanje“;
 6. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti ministru Ministarstva za pravosuđe i upravu za utrošak sredstava iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022 godinu, sa razdjela 16 potrošačka jedinica 0001 na ekonomskom kodu 614 100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti - Odbor državne službe za žalbe;
 7. Prijedlog Zaključka o odobravanju Ministarstvu finansija - Odsjek za planiranje i izvršenje budžeta unos nedostajućih sredstava u mjesečnim operativnim planovima novčanih tokova Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu za sve osnovne i srednje škole sa područja Kantona;
 8. Prijedlog Zaključka o izmjenama i dopunama Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, pozicija “Tekući transfer za ustanove kulture”, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu;
 9. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava po Javnom pozivu za realizaciju programa, projekata i srodnih aktivnosti iz oblasti zaštite okoliša za 2022. godinu za LOT 3;
 10. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Redžić Aliji iz Zenice u svrhu finansijske pomoći za troškove liječenja;
 11. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za socijalno zbrinjavanje 26 radnika P.D. „Krivaja Mobel“ d.o.o Zavidovići-u stečaju;
 12. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za socijalno zbrinjavanje sedam radnika P.D. „Rudstroj“ d.d. Kakanj-u stečaju;
 13. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata nevladinih organizacija kantonalnog karaktera sa područja Zeničko-dobojskog kantona;
 14. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava ustanovama i nevladinim organizacijama za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih za sufinansiranje obilježavanja značajnih datuma iz oblasti socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom na području Zeničko-dobojskog kantona;
 15. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Gradu Zavidovići na ime sufinansiranja projekta „Izgradnja cestovnog mosta preko rijeke Krivaje u naselju Stog“ Zavidovići;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ekmekčić Adnanu, povratniku u Orlovik, općina Žepče, na ime pomoći za sanaciju krova na stambenom objektu s ciljem stvaranja minimuma stambenih uslova i potpore održivom povratku na područje općine Žepče;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Likić Mufidu iz Vareša, civilnoj žrtvi rata sa 90% invaliditetom kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za prilagođavanje stambenog objekta i pristupa istom invalidskim kolicima;
 18. Prijedlog Odluke o dodjeli sredstava od koncesionih naknada iz Programa utroška sredstava od koncesija za 2022. godinu;
 19. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime podrške za registrovanu proizvodnju jagodičastog i ostalog voća za 2022. godinu;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za finansiranje produkcije informativno-edukativnog materijala radi promocije domaće poljoprivredne proizvodnje;
 21. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime podrške za poljoprivrednu proizvodnju u plastenicima i staklenicima;
 22. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Udruženju građana „UDRUŽENJE PRIVREDNIKA“ Jelah za organizaciju sajma za promociju, razvoj i unapređenje domaće poljoprivredne proizvodnje;
 23. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava poljoprivrednim proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime podrške za proizvodne farme za tov brojlera;
 24. Prijedlog Odluke o listi lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti Zeničko-dobojskog kantona;
 25. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ahmetović Edinu, demobiliziranom braniocu iz Kaknja, u svrhu djelimičnog finansiranja troškova liječenja;
 26. Prijedlog Zaključka o prihvatanju Mišljenja Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona o usklađenosti Izmjena i dopuna Prostornog plana općine Kakanj za period 2010-2030.godina sa Prostornim planom Zeničko-dobojskog kantona 2009-2029.g. (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 4/09, 6/09 i 5/10) u dijelu raspolaganja, upotrebe i zaštite poljoprivrednog zemljišta sa Prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Prostornog plana općine Kakanj za period 2010-2030.godina;
 27. Prijedlog Zaključka kojim se daje saglasnost na Program utroška budžetskih sredstava za realizaciju projekata iz oblasti cestovne infrastrukture Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu;
 28. Prijedlog Zaključka kojim se daje saglasnost na Izmjene i dopune programa utroška budžetskih sredstava za realizaciju kapitalnih projekata drugim nivoima vlasti iz oblasti cestovne infrastrukture zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu;
 29. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke broj 02-11-12322/22 od 11.08.2022. godine;
 30. Prijedlog Zaključka kojim se daje saglasnost na Izmjenu Plana zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta za 2022. godinu Kantonalne direkcije za ceste;
 31. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Protokol o vođenju pregovora radi pregovaranja i zaključivanja Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja za teritorij Zeničko-dobojskog kantona;
 32. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Protokol o vođenju pregovora radi pregovaranja i zaključivanja Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja za teritorij Zeničko-dobojskog kantona;
 33. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Protokol o vođenju pregovora radi pregovaranja i zaključivanja Kolektivnog ugovora za djelatnost visokog obrazovanja za teritorij Zeničko-dobojskog kantona;

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma