Printaj ovu stranu

166. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

02 Avg 2022
2580 puta

Na osnovu člana 18. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 10/21), sazivam 166. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 04.08.2022. godine (četvrtak) u 0930 sati u sali 109, I sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 164. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 21.07.2022. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 165. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 25.07.2022. godine;
 3. Verifikacija Zapisnika sa 46. vanredne sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 26.07.2022. godine;
 4. Polugodišnji izvještaj o utrošku sredstava po Programu utroška sredstva, pod nazivom „Nabavka opreme i nabavka stalnih sredstava u obliku prava“, Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2022. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona;
 6. Mišljenje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline o Inicijativi Federalnog ministarstva okoliša i turizma koja se odnosi na proglašenje zaštićenog područja VI kategorije Zaštićeno područje planina Zvijezda sa održivim korištenjem prirodnih resursa na području Općine Vareš, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Periodični konsolidovani finansijski izvještaj za Zeničko-dobojski kanton za period od 01.01.2022. godine do 30.06.2022. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava MMF-a koja su uplaćena dana 08.10.2021. godine po Ugovoru o dodjeli podrške iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom Zaključka;
 9. Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve za period I-III 2022. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 10. Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve za period IV-VI 2022. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 11. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu između budžetskih korisnika Stručne službe Vlade i Ministarstva za pravosuđe i upravu;
 12. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za prijenos Ugovora o koncesiji za eksploataciju mineralne vode sa izvorišta „Dolac“, općina Tešanj;
 13. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava sa transfera za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost u 2022. godini;
 14. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na povećanje broja studenata za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2022/2023. godini;
 15. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Rešad Kadić“ Tešanj;
 16. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Gimnazija „Muhsin Rizvić“ Kakanj;
 17. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Univerziteta u Zenici, iz reda osnivača;
 18. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „Mula Mustafa Bašeskija“ Kakanj;
 19. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „Hasan Kikić“ Solun, Olovo;
 20. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Aleksa Šantić“ Perin Han, Zenica, za organizovanje i osiguranje dodatnog prevoza učenika u školskoj 2022/2023. godini;
 21. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Ahmed Muradbegović“ Kakanj, za organizovanje i osiguranje dodatnog prevoza učenika u školskoj 2022/2023. godini;
 22. Prijedlog Odluke o odobravanju i dodjeli finansijskih sredstava namjenjenih subvencioniranju projekata razvojnih agencija;
 23. Prijedlog Odluke o odobravanju i dodjeli (refundaciji) finansijskih sredstava namijenjenih subvencioniranju administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnih objekata;
 24. Prijedlog Odluke o odobravanju učešća Zeničko-dobojskog kantona u realizaciji „Projekta sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida/poginulih branilaca 2022“;
 25. Informacija o stanju voznog parka za 2021. godinu, sa Prijedlogom Zaključka.

 

PREMIJER
Mirnes Bašić