Pregled materijala sa 167. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 21.01.2010. godine

05 Okt 2010
17811 puta
 1. Zaključak kojim se zadužuju ministasrtva i druga tijela kantonalne uprave da Stručnoj službi Vlade u elektronskoj formi dostave dodatne materijale potrebne za doradu Programa rada Vlade
 2. Zaključak kojim se utvrđuje Nacrt Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu
 3. Zaključak kojim se utvrđuje Nacrt Zakona o izvršavanju Budžeta  Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu
 4. Zaključak kojim se vraća na doradu Informacija preventivnog djelovanja na suzbijanju zloupotrebe narkotika sa Akcionim planom na području Zeničko-dobojskog kantona, sa zaduženjima
 5. Odluka o izmjenama Odluke o listi lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
 6. Zaključak kojim se predlaže Amandman na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine
 7. Odluka o visini naknade za topli obrok zaposlenika u kantonalnim organima državne službe i drugim budžetskim korisnicima Zeničko-dobojskog kantona za period 01.01.2010.-31.03.2010. godine
 8. Odluka o visini osnovice za obračun plaća zaposlenika u kantonalnim organima državne službe i drugim budžetskim korisnicima Zeničko-dobojskog kantona za period 01.01.2010.-31.03.2010. godine
 9. Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za obračun plaća kantonalnog pravobranioca i zamjenika kantonalnog pravobranioca zaposlenih u Kantonalnom pravobranilaštvu Zenica
 10. Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju koeficijenata za obračun plaća rukovodilaca izvršnih organa vlasti
 11. Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za obračun plaća rukovodećih i ostalih službenika u kantonalnim organima državne službe
 12. Uredba o izmjeni Uredbe o plaćama, naknadama i drugim materijalnim pravima policijskih službenika Zeničko-dobojskog kantona
 13. Zaključak kojim se odobravaju sredstva Ramić Kemalu iz Zenice na studiju fizike  na College "Wooster" SAD,  kao potpora nadarenom studentu
 14. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona na ime redovnih obaveza i aktivnosti
 15. Odluka o odobravanju sredstava za javne kuhinje Zeničko-dobojskog kantona kao pomoć od značaja za rad
 16. Odluka o odobravanju sredstava za jednokratne i privremene novčane pomoći putem Centara za socijalni rad i nadležnih općinskih službi socijalne zaštite
 17. Odluka o odobravanju sredstava udruženju "Humanost- Societas humanitatis" Zenica za implementaciju projekta "Dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama" u Maglaju za januar 2010. godine
 18. Zaključak o izmjenama Programa utroška sredstava u razdjelu 20- Ministasrtvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, pozicije "Transfer pojedinicima", "Transfer neprofitnim organizacijama" i "Kapitalni grantovi općinama" Budžeta ZDK za 2009. godinu
 19. Zaključak o odobravanju sredstava Talić Edinu iz Zenice za obezbjeđenju pristupa stanu za sina Alena, 100% invalidno lice
 20. Zaključak o odobravanju sredstava Savezu udruženja logoraša Zeničko-dobojskog kantona za provođenje programskih aktivnosti u 2010. godini
 21. Zaključak o odobravanju sredstava Hasanović Mustafi iz Zavidovića za stambeno zbrinjavanje višečlane romske porodice u stanju socijalne potrebe
 22. Zaključak kojim se prihvata Izvještaj o realizaciji Programa utroška budžetskih sredstava za subvencioniranje  J.P. "Šumsko-privrednog društva" d.o.o. Zavidovići za 2009. godinu, Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu
 23. Zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu da podnese informaciju o statusu privrednog društva "Krivaja 1884" d.o.o. Zavidovići
 24. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o realizaciji Programa utroška sredstava za zdravstvenu zaštitu životinja za 2009. godinu, Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu
 25. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o realizaciji Programa utroška namjenskih sredstava za uređenje poljoprivrednog zemljišta za 2009. godinu, Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu
 26. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o realizaciji Programa kapitalnih ulaganja u vodne objekte za 2009. godinu, Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu
 27. Zaključak o trajnom ustupanju stalnih sredstava bez naknade Kantonalnom zavodu za pravnu pomoć- tri UPS baterije
 28. Zaključak o načinu odlučivanja o hitnim i nužnim zahtjevima za nabavku opreme
 29. Zaključak o odobravanju sredstava za nabavku opreme Ministarstvu unutrašnjih poslova- mobilni aparat

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma