Printaj ovu stranu

Pregled materijala sa 9. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 14.04.2011.godine

06 Maj 2011
11663 puta
 1. Zaključak kojim se upozoravaju budžetski korisnici da za svaki naredni mjesec u ovoj budžetskoj godini,stvaranje svih finansijskih obaveza iz svog resora,koje se finansiraju iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona usklade sa procentom priliva javnih prihoda u Budžet Zeničko-dobojskog kantona zd 2011.godinu za taj mjesec
 2. Zaključak o formiranju radne grupe sa zadatkom da sačini Prijedlog Programa ušteda Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2011.godinu i dalje
 3. Zaključak o formiranju radne grupe sa ciljem iznalaženja mogućnosti za koordiniranu i pravičnu raspodjelu sredstava za određene namjene, po zahtjevima pojedinaca i općina sa područja Zeničko-dobojskog kantona
 4. Zaključak o formiranju radne grupe sa zadatkom da sačini tekst zaključka i specificira proceduru da bi se nastavio postupak donošenja zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona o utvrđivanju Inicijative za donošenje Prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika FbiH
 5. Zaključak o primanju na znanje Izvještaja o izvršenju Budžeta Ministarstva unutrašnjih poslova za 2010.godinu sa Detaljnom analizom ostvarenih materijalnih troškova u 2010.godini
 6. Zaključak o primanju na znanje Informacije o sistematskim pregledima, noćnom i prekovremenom radu policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova kao obrađivača
 7. Zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo zdravstva da sačini Informaciju u vezi prijedloga za obavljanje sistematskih pregleda svih zaposlenih budžetskih korisnika i dostavi za Vladu Zeničko-dobojskog kantona radi razmatranja
 8. Zaključak o imenovanju punomoćnika državnog kapitala za Skupštinu privrednog društva "Natron-Hayat" d.o.o. Maglaj
 9. Rješenje o imenovanju Komisije za izbor na upražnjene pozicije predsjednika i članova Skupštine Javnog preduzeća "Šumsko privredno društvio Zeničko-dobojskog kantona" d.o.o. Zavidovići
 10. Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju materijalno-tehničkih uvjeta za realizaciju nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja u osnovnim školama na području Zeničko-dobojskog kantona
 11. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 22, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, ekonomski kod 614200, subanalitika MAD 203, pozicija "Transfer za smještaj studenata u studentske centre", Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011.godinu
 12. Zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport da sačini Informaciju u vezi smještaja i ishrane studenata u studentskim centrima za period 2001-2010.godina za studente sa područja Zeničko-dobojskog kantona
 13. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 22, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetskaorganizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614200, subanalitika MAD 202, pozicija "Transfer za stipendiranje studenata", Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011.godinu
 14. Zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport da formira radnu grupu sa ciljem izrade Kriterija za dodjelu stipendija izuzetno talentovanim učenicima/studentima sa prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona za narednu školsku/akademsku godinu
 15. Odluka o odobravanju sredstava za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog ciklusa studija sa područja Zeničko-dobojskog kantona u akademskoj 2010/2011.godini
 16. Kriteriji za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog ciklusa studija sa područja Zeničko-dobojskog kantona u akademskoj 2010/2011.godin
 17. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju za zaštitu riječnih slivova i ektremne sportove "Eko Viking" iz Visokog
 18. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava za potrebe branilaca i članova njihovih porodica sa budžetske pozicije Ministarstva za boračka pitanja za 2011.godinu
 19. Zaključak o prihvatanju Mišljenja Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona broj:12-02-2699-1-1/10 od 24.03.2011.godine vezano za autentično tumačenje člana 37.stav (1) Zakona o komunalnim djelatnostima ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 17/08) i utvrđivanju Prijedloga Autentičnog tumačenja odredbe člana 37. stav (1) Zakona o komunalnim djelatnostima
 20. Zaključak o prihvatanju Obavještenja Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona broj:12-27-26273-3-1/10 od 30.03.2011.godine dato u vezi traženog mišljenja po Inicijativi za davanje autentičnog tumačenja Odluke o organizaciji i načinu obavljanja taksi prijevoza putnika na području Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona",broj 6/10)
 21. Zaključak kojim se vraća na doradu tačka dnevnog reda:-Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Finansijskog plana Kantonalne direkcije robnih rezervi za 2011.godinu
 22. Zaključak o odobravanju sredstava na ime nabavke opreme za potrebe Skupštine Zeničko-dobojskog kantona
 23. Zaključak o odobravanju sredstava na ime nabavke opreme za potrebe Skupštine Zeničko-dobojskog kantona
 24. Zaključak o odobravanju zaključivanja Izmjena i dopuna Ugovora sa preduzećem "Oracle" BH d.o.o. Sarajevo o pružanju usluga funkcionalne podrške trezorskom sistemu poslovanja Zeničko-dobojskog kantona