Printaj ovu stranu

Pregled materijala sa 5. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 30.03.2011.godine

06 Maj 2011
11457 puta
 1. Zaključak o prihvatanju Amandmana I na Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu poslanika Miralema Galijaševića
 2. Zaključak o neprihvatanju Amandmana I na Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu poslanika Aliefendić Almedina
 3. Zaključak o odbacivanju Amandmana II na Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu poslanika Aliefendić Almedina
 4. Zaključak o neprihvatanju Amandmana I, II, III i IV na Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu poslanika Bradarić Mehmeda
 5. Zaključak o odbacivanju Amandmana V na Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu poslanika Bradarić Mehmeda
 6. Zaključak o prihvatanju inicijative poslanika Mehmeda Bradarića da se u Program rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu uvrsti izrada Informacije o realizaciji odredaba Zakona  o izmjenama i dopunama Zakona o građenju koje se odnose na legalizaciju bespravno izgrađenih građevina
 7. Zaključak kojim se zadužuje Kantonalna uprava civilne zaštite da za područje ZDK koje pokrivaju šume pripremi informaciju o stanju minskih područja i planovima deminiranja
 8. Zaključak kojim se zadužuje Kantonalna uprava za šumarstvo i JP ŠPD ZDK da pripreme informaciju o poduzetim mjerama na pošumljavanju područja kojim upravlja JP ŠPD ZDK
 9. Zaključak kojim se zadužuje Kantonalna uprava za šumarstvo i JP ŠPD ZDK da pripreme informaciju o stanju i program mjera na poboljšanju poslova na održavanju šuma
 10. Zaključak kojim se zadužuje Kantonalna uprava za šumarstvo, JP ŠPD ZDK  i Ministarstvo unutrašnjih poslova da pripreme informaciju o stanju i program mjera na poboljšanju aktivnosti u sprečavanju bespravne sječe šuma
 11. Zaključak kojim se zadužuje Kantonalna uprava za šumarstvo da pripreme informaciju o stanju i program mjera na poboljšanju aktivnosti na rješavanju krivičnih i prekršajnih prijava na sprečavanju bespravne sječe šuma
 12. Zaključak kojim se zadužuje Kantonalna uprava za šumarstvo, JP ŠPD ZDK  i Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline da pripreme informaciju o ugroženosti putnih komunikacija koje nastaju kao posljedica sječe šuma
 13. Zaključak o usvajanju Izvještaja o utrošku budžetskih sredstava na razdjelu 21 - Ministarstvo zdravstva, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 001, ekonomski kod 614300, pozicija "Transfer neprofitnim organizacijama"
 14. Zaključak o nominiranju kandidata za člana Upravnog odbora Federalnog zavoda za PIO/MIO
 15. Zaključak kojim se zadužuje Stručna služba Vlade da pripremi informaciju vezano za komisije
 16. Zaključak kojim se skida sa dnevnog reda tačka: Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Program rada Agencije za privatizaciju
 17. Zaključak kojim se daje na korištenje putničko motorno vozilo VW Golf III Radio-televiziji BiH, ITC Zenica
 18. Zaključak kojim se daje na korištenje putničko motorno vozilo VW Golf  Savezu samostalnih sindikata BiH - Kantonalni odbor ZDK
 19. Zaključak kojim se daje na korištenje putničko motorno vozilo Renault 19 Dopisništvu Oslobođenja Zenica
 20. Zaključak o neprihvatanju Amandmana I i II na Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu poslanika Plančić Ibrahima
 21. Zaključak o neprihvatanju Amandmana I na Prijedlog Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu poslanika Plančić Ibrahima
 22. Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Skupštine JP ŠPD ZDK d.o.o. Zavidovići
 23. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Skupštine JP ŠPD ZDK d.o.o. Zavidovići na kraći period
 24. Zaključak o pokretanju postupka nominiranja za pozicije predsjednika i članova Skupštine JP ŠPD ZDK d.o.o. Zavidovići
 25. Zaključak kojim se usvaja Informacija o gospodarenju šumama i šumskim zemljištem na području Zeničko-dobojskog kantona u 2010. godini i planovi gospodarenja za 2011. godinu