Printaj ovu stranu

Pregled materijala sa 4. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 24.03.2011.godine

06 Maj 2011
11784 puta
 1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu
 2. Zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo finansija da sa Zavodom zdravstvenog osiguranja analizira sve mogućnosti plaćanja zdravstvene zaštite neosiguranih lica
 3. Zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo finansija da preciznije definiše postupanje budžetskih korisnika u vezi troškova određenih ugovora i poticaja
 4. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu
 5. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu Zeničko-dobojskog kantona
 6. Zaključak o odobravanju sredstava na ime pomoći stanovništvu šireg područja okruga Tohoku i drugih regija Japana, nastradalom od posljedica zemljotresa
 7. Zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta da putem obrazovnih ustanova organizuju prikupljanje sredstava  pomoći nastradalom stanovništvu Japana
 8. Zaključak o primanju na znanje Izvještaja o radu Kantonalnog suda u Zenici za 2010. godinu
 9. Rješenje o razrješenju člana Školskog odbora Medicinske škole Zenica
 10. Rješenje o imenovanju člana Školskog odbora Medicinske škole Zenica
 11. Zaključak o davanju saglasnosti za imenovanje direktora Osnovne škole „Ivana fra Frane Jukića“ u Sivši, općina Usora
 12. Zaključak o zaduženjima ministarstava i drugih tijela kantonalne uprave u vezi dostave materijala za sjedice Vlade Zeničko-dobojskog kantona
 13. Zaključak o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ureda premijera Zeničko-dobojskog kantona
 14. Zaključak o imenovanju Rifata Delića, ministra Ministarstva unutrašnjih poslova u Mirovno vijeće za rješavanje spora sa Sindikatom policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona