Printaj ovu stranu

Pregled materijala sa 2. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 10.03.2011.godine

06 Maj 2011
11728 puta
  1. Zaključak kojim se zadužuju ministarstva da dostave tekst za uvodni dio Programa rada Vlade, kao i sugestije na radnu verziju Programa
  2. Zaključak kojim se usvaja Informacija o realizaciji poticajnih mjera Vlade Kantona u 2010. godini - subvencije preduzećima u privatizaciji i poticaj u industriji
  3. Odluka o dodjeli koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralnog resursa - dijabaza na ležištu Krmance, K.O. Kovanići, Zenica
  4. Zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo za privredu da pripremi informaciju sa prijedlogom koncesionog ugovora koji će se potpisati sa koncesionarom "Libos" doo Žepče, s ciljem utvrđivanja tipskog modela koncesionog ugovora
  5. Zaključak kojim se daje saglasnost za imenovanje direktora Mješovite srednje škole u Zenici
  6. Zaključak kojim se usvaja usmena informacija o neophodnim poslovima u smislu obezbjeđenja kontinuiteta održavanja regionalnih cesta na području Zeničko-dobojskog kantona
  7. Zaključak kojim se utvrđuje Nacrt Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu
  8. Zaključak o zadacima u vezi Nacrta Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu
  9. Zaključak kojim se utvrđuje Nacrt Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu
  10. Zaključak kojim se daje saglasnost Premijeru Zeničko-dobojskog kantona da uputi odgovor na zahtjev Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine