Printaj ovu stranu

Pregled materijala sa 1. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 04.03.2011.godine-NOVI SAZIV VLADE

15 Mar 2011
11904 puta
 1. Zaključak kojim se prima na znanje Izvještaj o radu Kantonalnog tužiteljstva Zeničko-dobojskog kantona
 2. Zaključak kojim se prihvata Izvještaj o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu
 3. Zaključak kojim se zadužuju ministri da dostave eventualne prijedloge za izmjenu budžetskih zahtjeva u radnoj verziji Budžeta za 2011. godinu iz svoga resora
 4. Zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo finansija da sačini nacrt Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu
 5. Rješenje o imenovanju Radne grupe za izradu Prijedloga Programa rada Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu
 6. Rješenje o razrješenju člana Školskog odbora Srednje muzičke škole Zenica
 7. Rješenje o konačnom imenovanju člana Školskog odbora Srednje muzičke škole Zenica
 8. Odluka o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa računa blagajničko poslovanje otvorenog kod IKB DD Zenica za 2011. godinu
 9. Odluka o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa depozitnog i transakcijskog računa otvorenog kod IKB DD Zenica za 2011. godinu
 10. Odluka o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa deviznog računa otvorenog kod IKB DD Zenica za 2011. godinu
 11. Odluka o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa posebnog ESROW računa otvorenog kod IKB DD Zenica za 2011. godinu
 12. Odluka o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa donatorskog podračuna za Osnovnu specijalnu školu otvorenog kod IKB DD Zenica za 2011. godinu
 13. Odluka o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa transakcijskog računa otvorenog kod Sparkasse dd Sarajevo za 2011. godinu
 14. Odluka o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa transakcijskog računa otvorenog kod Union banke DD Sarajevo za 2011. godinu
 15. Odluka o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa posebnog transakcijskog računa otvorenog kod IKB DD Zenica-naknade od prirodnih i drugih nesreća za 2011. godinu
 16. Odluka o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa podračuna za Centralizovani obračun i isplatu plaća otvorenog kod IKB DD Zenica za 2011. godinu
 17. Zaključak o odobravanju sredstava za nabavku opreme za potrebe Skupštine Zeničko-dobojskog kantona