Printaj ovu stranu

Pregled materijala sa 210. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 25.02.2011. godine

15 Mar 2011
11687 puta
 1. Zaključak o utvrđivanju Izvještaja o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu
 2. Zaključak o odobravanju zaključivanja Anexa 3 na Ugovor o pružanju usluga Aplikativnog servisa-hosting broj: 07-14-6556/04 od 12.02.2004. godine između Zeničko-dobojskog kantona-Ministarstvo finansija i preduzeća OCEAN d.o.o. Travnik
 3. Zaključak o davanju saglasnosti Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za utrošak sredstava u okviru sredstava predviđenih za mjesec februar 2011. godine sa pozicije „Transfer za Franjevačku gimnaziju“, u okviru sredstava predviđenih Odlukom o privremenom finansiranju Zeničko-dobojskog kantona za period januar-mart 2011. godine
 4. Zaključak o davanju saglasnosti Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za utrošak sredstava u okviru sredstava predviđenih za mjesec februar 2011. godine sa pozicije „Transfer za ustanove kulture“, u okviru sredstava predviđenih Odlukom o privremenom finansiranju Zeničko-dobojskog kantona za period januar-mart 2011. godine
 5. Zaključak o ustupanju na korištenje putničkog motornog vozila vlasništvo Ministarstva unutrašnjih poslova, za potrebe Skupštine Zeničko-dobojskog kantona
 6. Zaključak o odobravanju sredstava za nabavku opreme za potrebe ministarstava i drugih kantonalnih organa uprave
 7. Zaključak o odobravanju sredstava za nabavku opreme za potrebe Ministarstva finansija
 8. Zaključka o odobravanju sredstava za nabavku opreme za potrebe Skupštine Zeničko-dobojskog kantona
 9. Rješenje o ocjeni rada Kadić Mirsada, Sekretara Vlade, za 2010. godinu
 10. Rješenje o ocjeni rada Anić Vinka, sekretara Sekretarijata za zakonodavstvo, za 2010. godinu
 11. Rješenje o ocjeni rada Silajdžić Mirsade, direktorica Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, za 2010. godinu
 12. Rješenje o ocjeni rada Čolaković Đenane, sekretara Biznis servis centra, za 2010. godinu
 13. Rješenje o ocjeni rada Džanović Seada, direktora Kantonalne uprave civilne zaštite, za 2010. godinu
 14. Rješenje o ocjeni rada Sumbuljević Aide, direktorice Kantonalnog zavoda za urbanizam i prostorno uređenje, za 2010. godinu
 15. Rješenje o ocjeni rada Islamović Muhameda, direktora Kantonalne direkcije za robne rezerve, za 2010. godinu
 16. Rješenje o ocjeni rada Uzunović Mustafe, direktora Službe za zajedničke poslove, za 2010. godinu
 17. Rješenje o ocjeni rada Močević Azre, direktorice Kantonalnog zavoda za pravnu pomoć, za 2010. godinu
 18. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Radne grupe radi rješavanja statusa i knjiženja imovine date na korištenje i upravljanje drugim subjektima, evidentirane u Elaboratu Centralne popisne komisije
 19. Odluka o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za obračun plaće savjetnika koji nisu državni službenici zaposlenih u kantonalnih organima državne službe i Skupštini Zeničko-dobojskog kantona