Kantonalni zavod za pravnu pomoć

 

Kontakt informacije

Adresa: Kočevska čikma 1
Tel:  032 460 760
Fax: 032 460 761
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Sektor za krivični postupak
pomoćnik direktora za krivični postupak:
stručni saradnik za krivični postupak: Adisa Hadžić

Sektor za krivični postupak za maloljetnike
pomoćnik direktora za krivični postupak za maloljetnike: Nira Hadžiđulbić

Sektor za parnični postupak
pomoćnik direktora za parnični postupak: Nadžija Talić
stručni saradnik za parnični postupak: Haris Salković

 

Direktorica: Azra Moćević

Zakon o pružanju besplatne pravne pomoći ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 1/14)

Kantonalni zavod za pravnu pomoć u Zenici počeo je sa radom 07.11.2005. godine, a prema Zakonu o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave-Prečišćen tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 13/08, 3/10, 6/12), ima status samostalne upravne organizacije.

Kantonalni zavod za pravnu pomoć osigurava pružanje besplatne pravne pomoći na način i pod uslovima utvrđenim Zakonom o pružanju besplatne pravne pomoći („Sl.novine ZDK“ br:1/14), kako bi se građanima omogućilo ostvarivanje prava na jednak pristup pravdi i pravo na pravično suđenje.

Osnivanje i početak rada Kantonalnog zavoda za pravnu pomoć u Zenici jedna je od najhumanijih gesti Skupštine i Vlade Zeničko-dobojskog kantona, odnosno Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona.

Nadležnost:

Nadležni organ za pružanje besplatne pravne pomoći u Zeničko-dobojskom kantonu je Kantonalni zavod za pravnu pomoć (u daljem tekstu Zavod), a na temelju člana 3. tačka g). Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći („Sl. novine ZDK“ br:1/14).

Oblici ostvarivanja besplatne pravne pomoći:

Besplatne pravna pomoć ostvaruje se kao pravo na:

 1. opće informacije o pravima i obavezama;
 2. pomoć u popunjavanju obrazaca;
 3. pravne savjete;
 4. pravna pomoć pri sastavljanju svih vrsta podnesaka;
 5. zastupanje pred organima uprave i institucijama;
 6. zastupanje na sudu;
 7. pravnu pomoć u postupcima mirnog rješavanja spora (medijacija).

Uslovi, kriteriji i način ostvarivanja besplatne pravne pomoći:

Pravo na besplatnu pravnu pomoć po osnovu statusa ostvaruje:

 1. korisnik stalne novčane pomoći ostvarene prema propisu o socijalnoj zaštiti;
 2. dijete;
 3. lice kome je oduzeta poslovna sposobnost i duševno oboljelo lice smješteno u zdravstvenu ustanovu, ustanovu socijalne zaštite ili drugu specijaliziranu ustanovu;
 4. penzioner koji prima najnižu penziju, a nema drugih članova porodičnog domaćinstva koji ostvaruju redovna primanja i prihode;
 5. žrtve nasilja u porodici i nasilja u zajednici;
 6. žrtva silovanja tokom rata u BiH;
 7. nezaposleni demobilisani borac;
 8. član porodice šehida, poginulog borca, ratni vojni invalid i dobitnik ratnog priznanja i odlikovanja u stvarima zsštite i ostvarivanju njegovih prava po tim osnovama i
 9. lica pod međunarodnom zaštitom iz člana 10. tačke b.) Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći;
 10. civilne žrtve rata.

Svoj status navedena lica dokazuju odgovarajućom dokumentacijom izdatom od nadležnog organa, kojima je utvrđen status tog lica.

Pravo na besplatnu pravnu pomoć ostvaruju i lica lošeg imovnog stanja.

Licima lošeg imovnog stanja se, po odredbama Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći, smatra se lice čiji mjesečni prihod i ukupan mjesečni prihod članova njegovog porodičnog domaćinstva ne prelazi iznos od 30% prosječne isplaćene mjesečne neto plaće zaposlenih u Zeničko-dobojskom kantonu, u prethodnoj kalendarskoj godini za jednog člana, i po 10% za svakog narednog člana njegovog porodičnog domaćinstva, a nema nekretnine i/ili drugu imovinu koja može biti predmet izvršenja po Zakonu o izvršnom postupku koji se primjenjuje u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Budući ciljevi i zadaci Zavoda:

U cilju poboljšanja kvaliteta usluga koje pruža Zavod, kao i kontinuiranog praćenja novih i izmjena postojećih propisa, kao i praćenje sudske prakse, državni službenici Zavoda se kontinuirano stručno usavršavaju pohađanjem seminara iz svih oblasti prava.

Finansijski pokazatelji o dosadašnjem radu Zavoda, pokazuju da su ušteđena značajna finansijska sredstva budžeta Zeničko-dobojskog kantona i sasvim je opravdano očekivati da će u narednim periodima uštede biti i veće.

I u narednom periodu uposlenici Zavoda će pružati stručnu i kvalitetnu pravnu pomoć licima lošeg imovnog stanja kako bi im se omogućio ravnopravan pristup pravdi putem pružanja besplatne pravne pomoći, a što doprinosi jačanju zakonitosti i vladavini prava, kroz  profesionalan i stručan angažman branitelja/punomoćnika, kako u krivičnim postupcima pred nadležnim sudovima, u odbranama po službenoj dužnosti, tako i u parničnim postupcima po zahtjevima korisnika usluga Zavoda, odnosno po angažmanu uposlenika Zavoda od strane nadležnih sudova našeg Kantona i centara za socijalni rad, u slučajevima predviđenim naprijed navedenim Zakonom.

Na kraju, posebno se napominje da će branitelji/punomoćnici Zavoda, pored kontinuiranog stručnog usavršavanja i angažovanja u krivičnim i parničnim postupcima, raditi i na održavanju dobrih profesionalnih odnosa sa svim sudovima na području Kantona i Kantonalnim tužilaštvom, kao i sa drugim organima, institucijama i ustanovama, a sve u cilju davanja svog doprinosa efikasnosti pravosuđa.

 

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma