Petak, 16 Juli 2021

Na osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/11), sazivam 114. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 19.07.2021. godine (ponedjeljak) u 1000 sati u sali 301, III sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 113. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 13.07.2021. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 36. vanredne sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 15.07.2021. godine;
 3. Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice na Nacrt (federalnog) Zakona o organizacijama i reprezentativnim organizacijama osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Prijedlog Rješenja o razrješenju i oduzimanju čina policijskom komesaru Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona;
 5. Prijedlog Odluke o određivanju izdavača i regulisanju ostalih pitanja vezanih za izdavanje Službenih novina Zeničko-dobojskog kantona;
 6. Informacija o provođenju postupka preispitivanja vjerodostojnosti podataka u svjedodžbama /diplomama uposlenih u javnom sektoru, nosioca izvršne vlasti i savjetnika nosioca izvršne vlasti u Zeničko-dobojskom kantonu (revizija diploma), sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Informacija o provođenju aktivnosti po Akcionom planu Vlade Zeničko-dobojskog kantona za prevenciju korupcije “COVID-19“, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Izvještaj o provođenju Akcionog plana za borbu protiv korupcije Vlade Zeničko-dobojskog kantona 2017-2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 9. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti ministru za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za potpisivanje ugovora o subvencioniranju usluga smještaja i ishrane studenata u studentskim centrima na području Federacije Bosne i Hercegovine u akademskoj 2021/2022. godini;
 10. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „15.april “ Kakanj;
 11. Odluka o izmjeni Odluke o ustupanju stalnih sredstava Ministarstva za privredu;
 12. Prijedlog Odluke o ustupanju na trajno korištenje mamografskog aparata JU „Dom zdravlja“ Zavidovići;
 13. Prijedlog Odluke o vraćanju privremeno izuzetog poslovnog prostora i opreme JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Gradu Zenica u svrhu realizacije projekta izgradnje spomen obilježja “Javorje”, Grad Zenica;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Šut (Hamid) Selvedinu, iz Zenice, RVI 100% I grupe paraplegičaru, za nabavku ortopedskog pomagala - elektromotornih invalidskih kolica;
 16. Program utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za projekte Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica u 2021. godini u razdjelu 23, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614100 „Tekući transfer za Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za projekte“, sa Prijedlogom Zaključka;
 17. Polugodišnji izvještaj o utrošenim sredstvima sa razdjela 11 - Ured premijera, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, pozicija „Tekući transferi i drugi tekući rashodi“ Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Kozlić Elviru, iz Zenice, u svrhu finansiranja troškova liječenja djeteta;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Midžić Faruku, iz Zenice, u svrhu pomoći izdavanja knjige ,,Husejin Smajlović - Sjećanja“.

 

PREMIJER
Mirnes Bašić

Objavljeno u Najave sjednica

USVOJENI DNEVNI RED:

 

 1. Verifikacija Zapisnika sa 110. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 22.06.2021. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 34. vanredne sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 28.06.2021. godine;
 3. Verifikacija Zapisnika sa 35. vanredne sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 30.06.2021. godine;
 4. Verifikacija Zapisnika sa 111. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 01.07.2021. godine;
 5. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Crvenom križu Zeničko-dobojskog kantona;
 6. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime pomoći Općini Žepče radi saniranja šteta nastalih prirodnim nepogodama;
 7. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Kantonalne upravi za inspekcijske poslove, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Mišljenje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona o Inicijativi JP “Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo - Podružnica “Elektrodistribucija” Zenica za autentično tumačenje odredbi Zakona o komunalnim djelatnostima, sa Prijedlogom Zaključka;
 9. Mišljenje Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko- dobojskog kantona u vezi s Nacrtom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom Zaključka;
 10. Mišljenje Ministarstva za pravosuđe i upravu u vezi sa zastupničkom Inicijativom Sarajlić Ismeta, zastupnika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 11. Informacija o nevladinom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 12. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti ministru Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona za potpisivanje Ugovora o naknadi troškova za izvršenje mjere pritvora i kazne zatvora, a koje su izrečene od nadležnih sudova, sa Kazneno-popravnim zavodima sa kojima ministarstvo posluje;
 13. Informacija o stipendiranju redovnog studija branilaca i članova njihovih porodica za studijsku 2020./2021.godini, sa Prijedlogom Zaključka;
 14. Informacija o stambenom zbrinjavanju branilaca i članova njihovih porodica za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 15. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju Upravnog odbora JU Kantonalna bolnica Zenica;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kopić Amiru, iz Tešnja, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za liječenje sina imenovanog;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Velispahić Majdi, iz Kaknja, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za liječenje sina imenovane;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Grabus Almiru, iz Žepča, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za liječenje sina imenovanog;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Halilić Emini, iz Zenice, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za nastavak liječenja imenovane;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Čizmić Habibi, iz Žepča, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za nastavak liječenja maloljetne kćerke;
 21. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan upisa studenata u prvu godinu TREĆEG ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2021/2022. godini;
 22. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na visinu školarine i ostalih naknada koje plaćaju studenti TREĆEG ciklusa studija na zajedničkom studijskom programu Doktorski studij iz tehničkih nauka Univerziteta u Zenici u akademskoj 2021/2022. godini;
 23. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na visinu troškova izdavanja, ovjere i potpisa diplome o sticanju naučnog stepena doktora nauka, iznajmljivanja toge i izrade panoa i priznavanja diplome doktorskog studija, odnosno diplome o stečenom naučnom stepenu doktora nauka na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2021/2022. godini;
 24. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika Školskog odbora JU Ekonomske škole Zenica, Zenica;
 25. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana Školskog odbora JU Gimnazije „Visoko“, Visoko;
 26. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i člana Školskog odbora JU Gimnazija „Edhem Mulabdić“ Maglaj;
 27. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana Školskog odbora JU OŠ “Aleksa Šantić” Perin Han, Zenica;
 28. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i člana Školskog odbora JU OŠ „15. april“ Kakanj;
 29. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana Školskog odbora JU OŠ „Kulin Ban“ Visoko;
 30. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana Školskog odbora JU OŠ „Ahmed Muradbegović“ Donji Kakanj, Kakanj;
 31. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti ministru Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona za potpisivanje Memoranduma o zajedničkoj saradnji za realizaciju projekta: Rekonstrukcija objekta Područne škole „Seoci“ JU Osnovne škole „Hamza Humo“ Zenica sa predstavnikom Udruženja za blagostanje UB Sarajevo;
 32. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Ahmed Muradbegović“ Zenica, za organizovanje i osiguranje dodatnog prevoza učenika u školskoj 2021/2022. godini;
 33. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „Aleksa Šantić“ Perin Han, Zenica;
 34. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Medicinska škola Zenica;
 35. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Srednja škola za stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Zenica;
 36. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o usvajanju Plana javnih nabavki Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu;
 37. Prijedlog Zaključka o izmjeni Programa utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za poticaje u poljoprivredi za 2021. godinu”, broj: 02-11-8604/21 od 16.06.2021. godine;
 38. Prijedlog Zaključka o imenovanju punomoćnika državnog kapitala za ponovnu 15. redovnu Skupštinu privrednog društva „Natron“ d.d. Maglaj, zakazanu za srijedu 14.07.2021. godine.

 

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 103. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 22.04.2021. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 104. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 26.04.2021. godine;
 3. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Annex IV Ugovora o pružanju usluga kreditiranja poslovnih aktivnosti privrednih društava na području Zeničko-dobojskog kantona;
 4. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Kriznog štaba Ministarstva zdravstva o Prijedlogu raspodjele opreme, broj: 11-33-1314-8/21 od 16.03.2021. godine;
 5. Program utroška budžetskih sredstava i Plan korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje za 2021. godinu u Zeničko-dobojskom kantonu, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Izvještaj o izvršenju Plana javnih nabavki Zeničko-dobojskog kantona u 2020. godini, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Izvještaj Kantonalne uprave za inspekcijske poslove o izvršenim inspekcijskim nadzorima primjene Naredbi Vlade Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-33-4251/21 od 30.03.2021.godine, donesenih po prijedlogu Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona o broju izvršenih kontrola primjene Naredbi Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-33-4251/21 od 30.03.2021. godine, donesenih po prijedlogu Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 9. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine naknade za topli obrok policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona za period april-decembar 2021.godine;
 10. Prijedlog Zaključka o ustupanju stalnog sredstva Ministarstva unutrašnjih poslova na trajno korištenje Javnoj ustanovi Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona;
 11. Prijedlog Zaključka o ustupanju stalnog sredstva Ministarstva unutrašnjih poslova na privremeno korištenje Ministarstvu za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona;
 12. Informacija o medicinskoj rehabilitaciji branilaca i članova njihovih porodica u 2020. godini, sa Prijedlogom Zaključka;
 13. Program podsticaja zapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko-dobojskog kantona putem zapošljavanja u pravnim licima u 2021.godini, sa Prijedlogom Zaključka;
 14. Program podsticaja samozapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko-dobojskog kantona za 2021.godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za zdravstveno osiguranje pripadnika boračke populacije za prvi kvartal 2021.godine;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Delić Ismetu u svrhu djelimičnog finansiranja troškova liječenja u inozemstvu;
 17. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine naknade za topli obrok zaposlenika u kantonalnim organima državne službe i drugim budžetskim korisnicima Zeničko-dobojskog kantona na koje se primjenjuje Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Zeničko-dobojskog kantona za period april-decembar 2021. godine;
 18. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine naknade za topli obrok za radnike u javnim obrazovnim ustanovama i ustanovama kulture na području Zeničko-dobojskog kantona za period april-decembar 2021. godine;
 19. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu za Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport;
 20. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Univerzitet u Zenici;
 21. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Školskog odbora JU OŠ „1.mart“ Jelah, Tešanj;
 22. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja za potpisivanje Memoranduma o saradnji između Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona i Caritasa Švicarske u Bosni i Hercegovini u sklopu projektu „Predškolsko obrazovanje za svu djecu“;
 23. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva finansija Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 24. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za postupanje sa stalnim sredstvima i sitnim inventarom predloženim za rashodovanje po izvršenom redovnom godišnjem popisu sa stanjem na dan 31.12.2020. godine;
 25. Prijedlog Rješenja o preuzimanju dužnosti sekretara Sekretarijata za zakonodavstvo Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma