Januar 2020

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona osiguralo je u ovogodišnjem budžetu jedan milion KM za stipendiranje studenata. Na sjednici Vlade usvojen je program utroška sredstava, a ubrzo se očekuje raspisivanje javnog poziva za dodjelu stipendija.

"Pored ovog ministarstva koje je za stipendiranje predvidjelo jedan milion maraka, značajna sredstva za stipendije izdvaja i Ministarstvo za boračka pitanja - prošle godine je to bio iznos od 2,44 miliona, a ako tome dodamo i izdvajanje za studentske domove i ishranu studenata od oko 1,7 miliona KM, podrška ZDK-a studentskoj populaciji prelazi 5 miliona KM", kazao je resorni ministar Spahija Kozlić.

Stipendije Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u iznosu od 600 KM prošle godine je dobilo 1.590 studenata prvog i drugog ciklusa studija, dok je stipendije Ministarstva za boračka pitanja u iznosu od 800-1.200 KM dobilo 2.230 studenata.

"Naš cilj je da, kao i prethodne godine, stipendije dobiju svi studenti koji podnesu formalno ispravne aplikacije. Takvom politikom želimo dati priliku svakom studentu da se obrazuje i gradi svoju budućnost u BiH", kazao je premijer Mirza Ganić.

Vlada je usvojila i programe utroška transfera za sport, kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost, zaštitu kulturno-historijskih spomenika te omladinske projektne aktivnosti.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

U Ministarstvu zdravstva Zeničko-dobojskog kantona danas je održan sastanak direktora zdravstvenih ustanova i epidemiologa sa ciljem provjere spremnosti na situaciju sa Corona virusom.

Definisana su zaduženja pojedinačnih aktera kako bi se adekvatno odgovorilo na izazove širenja infekcije izazvane Corona virusom.

Zeničko-dobojski kanton, obzirom na svoju udaljenost od granice nije bio izložen potencijalno rizičnim osobama, ali je spreman reagovati ako to bude zatrebalo.

Odjeljenje za zarazne bolesti Kantonalne bolnice, koje, pored Zeničko-dobojskog kantona, pokriva i Srednjobosanski kanton, je pripremljeno za eventualni prijem oboljelih. Zbog stepena opremljenosti infektivnog odjeljenja, ovdje nije moguć prijem najtežih slučajeva koji zahtijevaju respirator.
Kako trenutno ne postoji specifičan metod liječenja novog koronavirusa, liječenje se provodi u ovisnosti od simptoma, odnosno kliničkih manifestacija.

Ovoj situaciji smo pristupili maksimalno ozbiljno te postoji kontinuirana komunikacija na svim nivoima u BiH i prema vani. Zdravstveni radnici i ostali zdravstveni kapaciteti sa ZDK će biti na raspolaganju i izvan našeg kantona, ako se za to ukaže potreba.

Pri Ministarstvu zdravstva ZDK formirano je Koordinaciono tijelo za zarazne bolesti koje će kontinuirano pratiti stanje, te na osnovu preporuka sa višeg nivoa, ali i vlastitih procjena, davati smjernice za djelovanje u datim okolnostima.

Naš osnovni zadatak jeste spriječiti širenje ove infekcije u čemu značajan doprinos mogu dati i građani provodeći individualne mjere koje pomažu sprečavanju širenja infekcije.

Želimo naglasiti da i svako od nas pojedinačno može poduzimati jednostavne mjere prevencije u cilju zaštite sopstvenog zdravlja, zdravlja svojih najmilijih i zdravlja stanovništva. Iako smo ih čuli mnogo puta u ovom vremenu ih se zaista trebamo pridržavati. Te mjere su zajedničke za respiratorne infekcije čija je sezona upravo u toku, a to su:

• Često prati ruke korištenjem vode i sapuna (najmanje 20 sekundi) ili sredstava za čišćenje ruku na bazi alkohola.
• Prilikom kašljanja ili kihanja pokriti usta i nos unutarnjom stranom lakta ili jednokratnom maramicom – baciti maramicu odmah nakon korištenja i oprati ruke.
• Izbjegavati dodirivati oči, nos i usta neopranim rukama.
• Izbjegavati blizak kontakt sa osobama koje imaju povišenu temperaturu, kašlju i otežano dišu.
• Ukoliko imate povišenu temperaturu, kašljete i otežano dišete, potražite medicinsku pomoć, prethodno zdravstvenom radniku naglasite historiju putovanja.
• Izbjegavajte konzumaciju sirovih i nedovoljno kuhanih proizvoda životinjskog porijekla.
• Sirovo meso, mlijeko i životinjske iznutrice treba tretirati s oprezom, izbjegavati unakrsnu kontaminaciju (miješanje čistih i nečistih dijelova kod pripreme hrane) s nedovoljno termički obrađenom hranom, u skladu sa dobrom praksom o sigurnosti hrane.

Jedna od najrizičnijih grupa kad je u pitanju ovakva infekcija su zdravstveni radnici. Zbog toga će zdravstveni radnici primjenjivati maksimalne mjere opreza za sprečavanje širenja virusa.

Molimo građane koji budu dolazili u zdravstvene ustanove da provode sve upute zdravstvenih radnika kako bi svi bili sigurniji.

Zdravstveni sistem u Zeničko-dobojskom kantonu je spreman da odgovori izazovima širenja ovog novog virusa.

Ministarstvo zdravstva Zeničko-dobojskog kantona

Objavljeno u Vijesti
 1. Obrazac praćenja realizacije ugovora - Stručno-tehnički nadzor na izvođenju radova redovnog i zimskog održavanja dionica regionalnih cesta R 445 Lašva-Zenica-Nemila ukupne dužine 37 km; R 473 Nemila-Bistričak-Teslić (granica Federacije BiH) ukupne dužine 19,5 km; R 441 Zenica-Vjetrenice-Vitez (granica Kantona) ukupne dužine 10 km; R 413a Čajdraš-Ovnak-Travnik (granica Kantona) ukupne dužine 11,5 km
 2. Obrazac praćenja realizacije ugovora - Stručno-tehnički nadzor na izvođenju radova  rekonstrukcije I faze lokalne ceste Zenica-Babino-Arnauti, u dužini L=1.200 m

Na osnovu člana 51. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sazivam 18. sjednicu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan 07.02.2020. godine /petak/  u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Promet-a, (sjedište Kantona), u Zenici, sa početkom u 10:00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED:

 1. Nacrt Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 2. Prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o Javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici – skraćeni postupak
 3. Informacija o stanju priprema za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća sa mjerama za organizovanje, razvoj i jačanje civilne zaštite u Zeničko-dobojskom kantonu za 2019. godinu
 4. Informacija o zdravstvenom stanju stanovništva i organizaciji zdravstva na području Zeničko-dobojskog kantona u 2018. godini
 5. Informacija o stanju u oblasti zapošljavanja na području Zeničko-dobojskog kantona (za 2019. godinu)
 6. Informacija o izvršenju alternativne sankcije rad za opće dobro na slobodi u 2018. godini.

 

PREDSJEDAVAJUĆI
Ćazim Huskić

 

Objavljeno u Najave sjednica

Premijer Zeničko-dobojskog kantona Mirza Ganić razgovarao je danas sa predstavnicima Košarkaškog invalidskog kluba "Bosna" Zenica.

KIK "Bosna" je najstariji domaći invalidski košarkaški klub i jedan od najtrofejnijih sportskih kolektiva u Bosni i Hercegovini. Takmiče se u Premijer ligi BiH, a ekipu trenutno čini 14 igrača iz Zenice, Zavidovića i Žepča.

Predsjednik Upravnog odbora Fikret Brljak i sekretar Muamer Čičak upoznali su premijera Ganića i ministre u Vladi - Azru Šabanović, Spahiju Kozlića i Fahrudina Čolakovića, sa stanjem u klubu koji posljednjih godina radi otežano, prije svega zbog dotrajale opreme.

Zahvalili su se Vladi Zeničko-dobojskog kantona na kontinuiranoj podršci kroz izdvajanje sredstava za reparaciju opreme i kotizacije za učešće na takmičenjima, ističući da imaju podršku ZDK-a, ali ne i Grada Zenice.

S obzirom da je postojeće kombi-vozilo u vlasništvu Kluba staro i dotrajalo, premijer i članovi Vlade najavili su da će, pored ranije odobrenih 5.000 KM, osigurati dodatna sredstva u iznosu od 8.000 KM za nabavku novog kombi-vozila, koje će povremeno moći koristiti i klubovi sjedeće odbojke u Zenici.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona redovno vrši uplatu sredstava koja po osnovu Uredbe o vrstama naknada i kriterijumima za obračun naknada za zagađivače zraka („Službene novine Federacije BiH“, broj 66/11 i 107/14) te u skladu sa članom 25. Zakona o fondu za zaštitu okoliša („Službene novine Federacije BiH“, broj 33/03)  pripadaju kantonu te ih u adekvatnom omjeru transferiše općinama i gradovima na području ZDK.

U skladu sa navedenim propisima, sredstva prikupljena po osnovu Uredbe „Zagađivač plaća“ se dijele u omjeru 30 odsto Federaciji BiH, a 70 odsto kantonima. Na osnovu Odluke o načinu raspodjele sredstava Fonda za zaštitu okoline (Sl.novine ZDK 18/12, 1/15) pripadajuća sredstva se raspodjeljuju općinama i gradovima, a treba istaći da su osnova za obračun sredstava koja se raspoređuju iz Fonda ukupno prikupljena sredstva iz svake lokalne zajednice posebno.

Tako su tokom 2019. godine iz Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona a po osnovu Uredbe „Zagađivač plaća“ sredstva usmjerena lokalnim zajednicama iz kojih je tokom godine bilo uplata u Federalni Fond i to: Gradu Zenica je isplaćeno 477.678,20 KM, Općini Kakanj 1.852.912,50 KM, Općini Žepče 4.552,23 KM, Općini Breza 4.778,70 KM, Općini Maglaj 29.954,62 KM, te Općini Doboj Jug 5.378,40 KM.

„Ministarstvo sve transfere redovno opredjeljuje lokalnim zajednicama, odnosno općinama i gradovima na području ZDK, koje ta sredstva u skladu sa svojim nadležnostima za provođenje mjera za smanjivanje zagađenja zraka moraju usmjeriti u konkretne projekte koji će za cilj imati rješavanje problematike aerozagađenja“, kaže Arnel Isak, ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK, koji dodaje da se lokalne zajednice, općine i gradovi, moraju energičnije i odlučnije uhvatiti ukoštac sa rješavanjem problematike aerozagađenja.

„U tom smislu, kao i do sada sve lokalne zajednice, kao i drugi subjekti koji iniciraju određene eko  projekte će imati podršku Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK“, dodaje ministar Isak.

Inače, u federalni Fond za zaštitu okoliša se sredstva prikupljaju po osnovu Uredbe „Zagađivač plaća“ i na osnovu Uredbe o posebnim naknadama koje se plaćaju pri registraciji motornih vozila, te se ova sredstva u skladu sa članom 25. Zakona usmjeravaju u kantonalne budžete u iznosu od 70 odsto, dok 30 odsto ostaje Fondu za zaštitu okoliša Federacije BiH.

Osim toga, sredstva se Federalnom Fondu prikupljaju i po osnovu 15% od prikupljenih vodnih naknada, te se ova sredstva troše na osnovu Javnog poziva Federalnog Fonda.

Treba pojasniti da se najveći iznos sredstava po osnovu Uredbe „Zagađivač plaća“ transferira Općini Kakanj iz razloga što je u tolikom omjeru i najveći priliv sredstava u Fond iz ove općine, a na osnovu naknada koje uplaćuju privredni subjekti poput Termoelektrane, Cementare ili Rudnika Kakanj itd.

Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK

Objavljeno u Vijesti

Na osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/11), sazivam 41. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 30.01.2020. godine (četvrtak) u 1000 sati, u sali 109, I sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 40. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 23.01.2020. godine;
 2. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Stručnoj službi Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona;
 3. Izjašnjenje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, po prijedlogu Grada Zenica-Službe za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove, za izmjenu i dopunu Zakona o komunalnim djelatnostima Zeničko-dobojskog kantona za Program rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Mišljenje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline o prijedlogu Stručne službe Gradskog vijeća Zenica da se u Program rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu uvrsti prijedlog JKP “Zenicatrans-prevoz putnika” d.d. Zenica za donošenje Zakona o obavezama i ovlaštenjima kontrolora operatera javnog prijevoza putnika u Zeničko-dobojskom kantonu, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Mišljenje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline po prijedlogu Službe za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove Grada Zenica za izmjenu i dopunu Zakon o povjeravanju javnih ovlaštenja iz oblasti zaštite okoliša sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Mišljenje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline po prijedlogu Privrednog društva „Regionalna deponija Mošćanica” d.o.o. Zenica, kojim se predlaže da Skupština u Program rada za 2020. godinu, uvrsti „Razmatranje informacije o implementaciji mjera iz Kantonalnog ekološkog akcionog plana (KEAP) Zeničko-dobojskog kantona, sa posebnim osvrtom na stepen implementacije mjera iz tačke 7.8.-upravljanje otpadom.”, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Mišljenje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline po prijedlogu Službe za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove Grada Zenica za izmjenu i dopunu Zakona o zaštiti okoline Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Prijedlog Zaključka o odobravanju Godišnjeg Plana aktivnosti Poslovne jedinice Spomenik prirode „Tajan“ za 2020. godinu i Godišnjeg Plana finansiranja Poslovne jedinice Spomenik prirode „Tajan“ za 2020. godinu;
 9. Prijedlog Zaključka o prihvatanju Izjašnjenja Kantonalnog pravobranilaštva Zenica po Informacijama Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ured zastupnika/agenta Vijeća ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava, broj: 11-Ap-29/19-I-117/19, broj: 11-Ap-32/19-I-119/19, broj: 11-Ap-27/19-I-113/19, broj: 11-Ap-30/19-I-112/19, broj: 11-AP-19/19 i Ap-26-I-103/19;
 10. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju visine i načina ostvarivanja prava na dodatak na osnovnu plaću državnog službenika u ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave Zeničko-dobojskog kantona;
 11. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec januar 2020. godine;
 12. Program utroška sredstava od koncesija u razdjelu 18 - Ministarstvo za privredu, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614 100 - Tekući transferi drugim nivoima vlasti, subanalitika IAD002-Realizacija projekata Vlade koje se finansiraju iz prihoda od koncesija, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 13. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prijedloga kandidata za Nadzorni odbor u privrednom društvu “Natron” d.d. Maglaj koji se imenuju na kraći period;
 14. Prijedlog Zaključka o imenovanju punomoćnika državnog kapitala za 4. vanrednu Skuštinu privrednog društva „Natron“ d.d. Maglaj, zakazanu za 13.02.2020. godine;
 15. Program utroška sredstava u razdjelu 20 - Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614200, pozicija “Tekući transferi pojedincima”, ekonomski kod 614300, pozicija “Tekući transferi neprofitnim organizacijama”, ekonomski kod 615200, pozicija „Kapitalni transferi pojedincima“ i ekonomski kod 821500, pozicija „Nabavka stalnih sredstava u obliku prava“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 16. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine naknade za topli obrok policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona za period januar-decembar 2020.godine;
 17. Program utroška sredstava u razdjelu 22 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300, subanalitika MAX 002, pozicija „Transfer za sport“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 18. Program utroška u razdjelu 22 - sredstava Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300, subanalitika MAX 003, pozicija „Tekući transfer za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Prijedlgom Zaključka;
 19. Program utroška sredstava u razdjelu 22 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300, subanalitika MAX 004, pozicija „Tekući transfer za zaštitu kulturno-historijskih spomenika“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Prijedlgom Zaključka;
 20. Program utroška sredstava u razdjelu 22 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300, subanalitika MAX 005, pozicija „Tekući transfer za omladinske projektne aktivnosti“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 21. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine naknade za topli obrok za radnike u javnim obrazovnim ustanovama i ustanovama kulture na području Zeničko-dobojskog kantona, za period januar-decembar 2020. godine;
 22. Prijedlog Odluke o utvrđivanju upisne politike na Univerzitetu u Zenici, politike stipendiranja i politike smještaja studenata u studentske centre;
 23. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – OŠ „Ahmed Muradbegović“ Zenica, sredstva uplaćena od strane JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo;
 24. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Školskog odbora JU Mješovita srednja škola Zenica, zbog isteka mandata;
 25. Izvještaj o utrošenim sredstvima po programima sa razdjela 11 Ured premijera, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 001, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, pozicija „Tekući transferi i drugi tekući rashodi“ za period 01.01. - 31.12.2019. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 26. Program utroška finansijskih sredstava sa razdjela 11 – Ured premijera, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 001, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu pozicija „Tekući transferi i drugi tekući rashodi“, sa Prijedlogom Zaključka.

 

PREMIJER
Mirza Ganić

Objavljeno u Najave sjednica

Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je programe utroška sredstava deset transfera kantonalnog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport.

Iz Tekućeg transfera za ustanove kulture, vrijednog 3.776.426,00 KM, finansirat će se plaće, topli obrok, regres, usluge knjigovodstva te dio materijalnih troškova za 16 ustanova kulture - Muzeja grada Zenice (260.160,00), Zavičajnog muzeja Visoko (133.409,00) i Muzeja Tešanj (120.005,00), Bosanskog narodnog pozorišta Zenica (1.438.844,00), te dvanaest javnih biblioteka u ovom kantonu za koje je predviđeno 1.824.008,00 KM.

Za izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju i investiciono održavanje školske infrastrukture, kroz četiri zasebna transfera, predviđeno je 750.000 KM.

Transfer za nabavku udžbenika za učenike devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja koji nastavu pohađaju po nastavnom planu i programu ZDK vrijedan je 100.000 KM, koliko bi trebalo osigurati i Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke. Očekuje se da bi za nabavku udžbenika trebalo biti izdvojeno oko 600.000,00 KM.

"Prošle godine smo nabavili udžbenike za drugi razred, a ove godine ćemo obezbijediti za još jedan razred. Plan je da u dogledno vrijeme svi učenici u ZDK-u imaju besplatne udžbenike", kazao je ministar Kozlić.

U okviru transfera "Nabavka opreme", vrijednog 150.000,00 KM, između ostalog, planirana je nabavka softvera za elektronski dnevnik u osnovnim i srednjim školama, nakon što je prošle godine uspješno završen pilot projekt u 13 škola.

Sredstvima Tekućeg transfera za predškolski odgoj i obrazovanje u iznosu od 550.000,00 KM finansirat će se Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu, koji će i ove godine biti realiziran u periodu mart-maj u registrovanim ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja sa područja ZDK.

Za organizaciju takmičenja učenika osnovnih i srednjih škola predviđen je transfer od 45.000,00 KM, a za zdravstveno osiguranje učenika i studenata na redovnom školovanju koji nisu zdravstveno osigurani po drugom osnovu 63.168,00 KM.

Ministar Kozlić je najavio da bi se na dnevnom redu Vlade uskoro trebali naći i preostali programi utroška sredstava za sport, kulturu, omladinske projekte, vejrske zajednice, visoko obrazovanje, stipendije i naučno-istraživački rad.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti
Stranica 1 od 6

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma