Članak je filtriran: Maj 2019

Poništava se javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, objavljen u dnevnom listu „Dnevni avaz“, dana 16.05.2019. godine.  

__________________________________________________________________________

 

 

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

 

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", broj: 12/03, 34/03 i 65/13), člana 23. stav 1. tačka e), u vezi sa članom 15. Odluke o utvrđivanju Standarda i kriterija Vlade Zeničko-dobojskog kantona za imenovanja/nominiranja na upražnjenu poziciju u reguliranim tijelima Zeničko-dobojskog kantona (''Sl. novine Zeničko-dobojskog kantona'', broj: 4/15, 7/15 i 11/16) u postupku izbora i imenovanja predsjednika i članova Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, Ministarstvo zdravstva Zeničko-dobojskog kantona objavljuje

 

                                                                                           

JAVNI OGLAS

za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona

 

 

Objavljuje se javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona.

 

Upravni odbor ima 9 (devet) članova i čine ga predstavnici:

 • 3 (tri) člana iz reda osiguranika zdravstvenog osiguranja,
 • 2 (dva) člana iz reda poslodavaca,
 • 4 (četiri) člana iz reda zdravstvenih radnika.

 

 

Opis pozicije

 

Upravni odbor obavlja poslove propisane članom 103. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Sl. novine FBiH", broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11 i 36/18) i članom 18. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona ("Sl. novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 11/16).

 

Mandat Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona traje 4 (četiri) godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja.

 

Predsjedniku i članovima Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona pripada naknada za rad u Upravnom odboru u skladu sa aktom osnivača.

 

 

Opći uvjeti za imenovanje

 

Kandidat za imenovanje u Upravni odbor treba ispunjavati sljedeće opće uvjete:

 

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 2. da je stariji od 18 godina,
 3. da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja javnog oglasa za upražnjenu poziciju,
 4. da se na kandidata ne odnosi član IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
 5. da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", broj: 12/03, 34/03 i 65/13),
 6. da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu   Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Sl. novine FBiH'', broj: 70/08),
 7. da nema privatni i/ili finansijski interes u Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona,
 8. da nije osuđivan za krivično djelo nespojivo sa imenovanjem na poziciju u upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, pet godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne,
 9. da mu nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja aktivnosti, tri godine od dana pravosnažnosti odluke o izrečenoj zaštitnoj mjeri.

 

 

Posebni uvjeti za imenovanje

 

Kandidat za imenovanje u upravni odbor mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

 

 1. VSS (VII stepen) stručne spreme, dokaz o završenom visokom obrazovanju, odnosno prvog (najmanje 240 ECTS bodova) drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja ekonomskog, pravnog ili zdravstvenog usmjerenja,
 2. najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci,
 3. da nije član nadzornog ili upravnog odbora, odnosno odbora za reviziju u više od jednog privrednog društva,
 4. komunikacijske i organizatorske sposobnosti,
 5. sposobnost tumačenja ekonomskih, tehnoloških i pravnih analiza i propisa,
 6. rezultati rada ostvareni tokom poslovne karijere posebno u oblasti zdravstva i zdravstvenog osiguranja.

 

           

Dokazi

 

Prijava kandidata na javni oglas treba da sadrži: kraću biografiju, adresu, kontakt telefon i naznaku:

 • iz kojeg reda predstavnika se kandidat prijavljuje (predstavnik osiguranika zdravstvenog osiguranja, predstavnik poslodavaca ili predstavnik zdravstvenih radnika) i
 • na koju poziciju u Upravnom odboru se kandidat prijavljuje (predsjednik ili član Upravnog odbora).

 

Uz prijavu kandidat treba dostaviti originalne dokumente ili ovjerene kopije dokumenata kao dokaz o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta i to:

 

 1. univerzitetsku diplomu,
 2. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) ili ovjerenu kopiju lične karte,
 3. dokaz o radnom iskustvu na poslovima svog stručnog zvanja,
 4. ovjerenu izjavu da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere u periodu od tri godine prije objavljivanja javnog oglasa,
 5. ovjerenu izjavu da se na kandidata ne odnosi član IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
 6. ovjerenu izjavu da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Sl. novine FBiH“, broj: 12/03, 34/03 i 65/13),
 7. ovjerenu izjavu da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Sl. novine FBiH, broj: 70/08),
 8. ovjerenu izjavu da nema privatni i/ili finansijski interes u Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona,
 9. ovjerenu izjavu da nije član nadzornog ili upravnog odbora, odnosno odbora za reviziju u više od jednog privrednog društva,
 10. uvjerenje nadležnog suda prema mjestu prebivališta, da kandidatu nije izrečena zaštitna mjera obavljanja aktivnosti tri godine od dana pravosnažnosti odluke o izrečenoj zaštitnoj mjeri.

 

Dokaz da kandidat nije osuđivan za krivično djelo nespojivo sa imenovanjem na poziciju člana Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, pet godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne, Ministarstvo zdravstva će pribaviti po službenoj dužnosti od nadležnog organa za unutrašnje poslove, za kandidate koji budu predloženi za konačna imenovanja.

 

Sa kandidatima koji uđu u uži izbor Komisija će obaviti intervju. Prije intervjua kandidati će biti pozvani da daju podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu, zatražiti dodatne preporuke i informacije o kandidatima.

 

Prilikom pristupanja kandidata na intervju, kandidat je obavezan ispuniti obrazac u kojem će iznijeti bilo koje pitanje ili mogućnost koja bi mogla dovesti do sukoba interesa u slučaju da dođe do njegovog imenovanja.

 

U slučaju kada postoje dokazi da u postupku imenovanja nisu ispoštovani principi ili postupci utvrđeni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine, bilo koji kandidat ili bilo koji član javnosti može podnijeti prigovor na konačno imenovanje.

 

Prigovor se podnosi Ministarstvu zdravstva Zeničko-dobojskog kantona u roku od sedam dana od dana imenovanja.

 

Prijave sa traženim dokumentima se dostavljaju lično ili poštom na adresu Zeničko-dobojski kanton – Ministarstvo zdravstva, Kučukovići 2. 72000 Zenica, sa naznakom:

„ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA– NE OTVARATI“. 

 

Oglas ostaje otvoren 14 dana od dana njegovog posljednjeg objavljivanja, a isti će biti objavljen u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“ i dnevnom listu „Dnevni avaz“.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.  

Objavljeno u Javni pozivi i oglasi

U prilogu akta dostavljamo Vam tekst Javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Zavoda zdravstvaenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona.

 

Objavljeno u Javni pozivi i oglasi

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma