Oktobar 2018

Arheološki lokalitet Ravne kod Visokog dobio je nove pristupne saobraćajnice čiju je izgradnju sa 150.000 KM namjenskih sredstava za turizam iz oblasti privrede, kroz četiri podprojekta Fondacije "Arheološki park Bosanska piramida Sunca", finansirala Vlada Zeničko-dobojskog kantona. Prigodnoj svečanosti povodom završetka radova prisustvovala je delegacija Vlade koju su činili premijer Miralem Galijašević, te ministri za privredu Zlatko Jelić i poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Himzo Smajić.

"Mi smo industrijski kanton i izvozni lider u BiH, ali želimo da iskoristimo turističke resurse koje imamo u ZDK. Ovo je dokaz da se to može uraditi i Semir Osmanagić je to dokazao sa svojom ekipom. Vlada ZDK se opredijelila da podrži izgradnju infrastrukture na ovom lokalitetu i ovo je naš konkretan doprinos. Ljudi se zapošljavaju, turisti dolaze i upoznaju BiH, vide sve vrijednosti i ljepote naše zemlje, a mi od toga imamo i korist. Ovdje sam četvrti put ove godine i sretan sam što svaki put zatičem sve kvalitetniju infrastrukturu", kazao je premijer Galijašević.

Direktor Fondacije Semir Osmanagić zahvalio se Vladi premijera Galijaševića što je, kako je rekao, prepoznala važnost turizma za dolazeće godine, a rezultati zajedničkog rada su itekako vidljivi. Visoko nakon deset godina ima skoro 160 smještajnih objekata za turiste koji su registrovani na popularnom sajtu Booking.com, a u Fondaciji stalno ili povremeno radi 60 ljudi. Arheološki kompleks svake godine posjete hiljade turista i volontera iz cijelog svijeta.

Načelnica općine Amra Babić istakla je da je Ministarstvo privrede ZDK značajan dio namjenskih sredstava za turizam ove godine usmjerilo za izgradnju infrastrukture na ovom lokalitetu. Pored 150.000 KM odobrenih Fondaciji, Vlada je Općini Visoko odobrila dodatnih 140.000 KM kojima će se na proljeće finansirati rekonstrukcija pristupnog puta arheološkom lokalitetu Ravne sa regionalne ceste Visoko-Kakanj.

 

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Komisija za nadzor rada policije na 39. sjednici, održanoj dana 24.10.2018. godine, razmatrala je sljedeći:

DNEVNI RED

 

 1. Donošenje Zaključka o provođenju postupka odabira kandidata za predsjedavajućeg i članove Ureda za pritužbe javnosti za Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona,
 2. Razmatranje Prijedloga MUP-a Zeničko-dobojskog kantona za imenovanje predsjedavajućeg i članova Ureda za pritužbe javnosti, broj: 08-05/2-34-2-5571/2018 od 18.10.2018. godine i otvaranje koverte sa prijavama predloženih kandidata,
 3. Informacija o aktivnostima na realizaciji Zaključka Komisije sa 35. sjednice održane 15.05.2018. godine o organizovanju okruglog stola na temu “Društvene mreže-govor mržnje i nasilje na internetu“,

 

 

Pod prvom tačkom dnevnog reda Komisija je raspravljala o proceduri sprovođenja postupka  odabira kandidata za predsjedavajućeg i članove Ureda za pritužbe javnosti, imajući u vidu odredbe Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i  Hercegivine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” broj: 34/03 i 65/13) i odredbe Uredbe o Uredu za pritužbe javnosti –Prečišćeni tekst  („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj:12/09 i 11/10), nakon čega je donijela Zaključak o provođenju postupka odabira kandidata za predsjedavajućeg i članova Ureda za pritužbe javnosti za Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, u dijelu za koji je nadležna navedena Komisija.

U okviru druge tačke dnevnog reda, prilikom razmatranja prijedloga MUP-a  Zeničko-dobojskog kantona, broj: 08-05/2-34-2-5571/18 od 18.10.2018. godine, a koji je zaprimljen u Stručnu službu Skupštine dana 22.10.2018. godine, za imenovanje predsjedavajućeg i članova Ureda  za pritužbe javnosti,  nakon otvaranja  koverte priložene uz navedeni Prijedlog, Komisija je izvršila uvid u dostavljenu dokumentaciju i prijave sa  priloženom dokumetacijom svih 12 kandidata čiju je selekciju izvršila nadležna  Komisija MUP-a za izbor kandidata za predsjedavajućeg i članove Ureda za pritužbe javnosti, (1 kandidat za predsjedavajućeg Ureda, 1 kandidat za člana Ureda iz  Ministarstva unutrašnjih poslova i 3 kandidata za članove-predstavnike javnosti/građanstva), te utvrdila da je Ponovni javni poziv za izbor i postavljenje predsjedavajućeg i članova Ureda za pritužbe javnosti za MUP-a ZE-DO kantona objavljen u dva dnevna lista koja imaju veliki tiraž na teritoriji Bosne i Hercegovine, i to: u dnevnim listovima “Dnevni avaz” i  “Oslobođenje”  dana  15.08.2018. godine, te u “Službenim novinama Federacije BiH” dana 17.08.2018. godine, te da su prijave svih kandidata blagovremene, kao i  da svi kandidati ispunjavaju sve tražene uslove iz Javnog poziva, odnosno da je njihova dokumentacija potpuna, uz napomenu da će podatke iz kaznenih evidencija nadležnih MUP-a i uvjerenja nadležnih sudova da se ne vodi krivični postupak, MUP-a Zeničko-dobojskog kantona dostaviti naknadno, i to samo za kandidate koji budu odabrani za predsjedavajućeg i članove Ureda za pritužbe javnosti.

 Nakon toga je  Komisija konstatovala da se svi kandidati mogu pozvati na intervju, te utvrdila da termin održavanja naredne sjednice bude 31.10.2018. godine sa početkom u 9,00 sati, s tim da intervju sa kandidatima počne u 10,00 sati, kako bi Komisija  imala vremena da sat prije početka intervjua  utvrdi listu pitanja za kandidate. Sa svakim kandidatom je predviđeno po 10 minuta za intervju.

U okviru treće tačke dnevnog reda Komisija je raspravljala o realizaciji zaključka ove Komisije koji je donesen na 35. sjednici održanoj 15.05.2018. godine, u kome je navedeno da će Komisija za nadzor rada policije  u saradnji sa Upravom policije MUP-a Zeničko-dobojskog kantona najkasnije do septembra 2018. godine organizovati okrugli sto na temu “Društvene mreže-govor mržnje i nasilje na internetu“ sa ciljem sagledavanja problematike društvenih mreža u smislu širenja govora mržnje i prijetnji  koje ugrožavaju sigurnost građana, koji nije izvršen, te je konstatovala da i dalje ostaje kod ovog zaključka i iskazuje spremnost za realizaciju istog, te poziva MUP-a Zeničko-dobojskog kantona da se aktivnije uključi u realizaciju navedenog zaključka, koji je dostavljen i MUP-a ZDK, u  Izvještaju sa sjednice Komisije.

 

 

Stručna služba Skupštine ZDK

 

 

 

 

 

 

Srijeda, 31 Oktobar 2018 13:59

OBAVIJEST SA 51. SJEDNICE KOMISIJE ZA MLADE

Komisija za mlade na 51. sjednici održanoj  26.10.2018. godine, razmatrala je sljedeći:

DNEVNI RED

 1. Rezime rada Komisije za mlade u mandatnom periodu,

                                                       

Pod ovom tačkom dnevnog reda komisija je sumirala dosadašnje rezultate rad u mandatnom periodu, te istakla najvažnija pitanja o koje je Komisija razmatrala i davala svoje prijedloge i sugestije, kao što su:

 • Prijedlog Odluke o kreditiranju stambenih potreba mladih,
 • Informaciju o realiziranju Odluke o kreditiranju stambenih potreba mladih,
 • Informaciju o maloljetničkom prestupništvu,
 • Evaluaciju Strategije omladinske politike na području Zeničko-dobojskog kantona,
 • Upoznavanje sa izradom Strategije omladinske politike na području Zeničko-dobojskog kantona, za period 2018-2022. godina, te iniciranje i aktivan doprinos u izradi Strategije omladinske politike,
 • Prijedlog Zakona o osnovnoj školi,
 • Prijedlog Zakona o srednjoj školi,
 • Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o visokom obrazovanju,
 • Informaciju o problematici mladih na području Zeničko-dobojskog kantona,
 • Analizu stanja i potreba mladih na području Zeničko-dobojskog kantona,
 • Povećanje sredstava u Budžetu Kantona za omladinske projekte, sport, kulturu i stipendiranje, te za talentovane mlade,
 • Informaciju o stanju u oblasti zapošljavanja na području ZDK, te aktivno uključivanje u problematiku zapošljavanja mladih,
 • Informaciju o obilježavanju „Dječije nedjelje“ za 2016. i 2017. godinu,
 • Podrška izmjeni Zakona o porezu na promet nekretnina, kako bi se mladi koji prvi put rješavaju stambeno pitanja oslobodili plaćanja poreza,
 • Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o visokom obrazovanju,
 • Elaborati o pokretanju novih studijskih programa na Sveučilištu u Zenici,
 • Izvješće o realiziranju Strategije razvoja športa na području ZDK na razdoblje 2013.-2017. Godina,
 • Izvješće o realiziranju „Strategije kulturne politike na području Zeničko-dobojskog kantona za razdoblje 2014.-2020. godina“,
 • Kontinuirani rad i saradnja sa nevladinim sektorom.

Komisija je donijela zaključak da se o navedenim dostignućima u radu Komisije sačini službeno saopćenje i da se isto postavi na web stranicu Zeničko-dobojskog kantona.

                                                                                                

                        Stručna služba Skupštine ZDK

                                                                                                           

Objavljeno u Komisija za mlade

Na osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/11), sazivam 167. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 02.11.2018. godine (petak) u 0900 sati, u sali 109, I sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 165. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane dana 12.10.2018. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 166. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane dana 19.10.2018. godine;
 3. Mišljenje Ministarstva za boračka pitanja po Inicijativi Draženke Subašić, zastupnice u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, za izmjene Zakona o pravima boraca i članova njihovih porodica;
 4. Mišljenje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline po inicijativi poslanika Besima Avdića, u vezi izmjena člana 14. Zakona o proglašenju Spomenika prirode “Tajan”, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 5. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika Ministarstvo za prostorno uređnje, promet i komunikacije i zaštitu okoline;
 6. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za nabavku terenskog motornog vozila za potrebe Kantonalne direkcije za ceste;
 7. Prijedlog Rješenja o imenovanju Radnog tima za provođenje aktivnosti na povratu poreza po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Supsidijarnog ugovora između Zeničko-dobojskog kantona i Federacije Bosne i Hercegovine, u svrhu realizacije Projekta poboljšanje energetske efikasnosti u JU Kantonalna bolnica Zenica;
 8. Prijedlog Odluke o redovnom godišnjem popisu imovine, obaveza i potraživanja Zeničko-dobojskog kantona na dan 31.12.2018. godine;
 9. Prijedlog Rješenja o imenovanju Centralne popisne komisije Zeničko-dobojskog kantona za redovan godišnji popis imovine, obaveza i potraživanja sa stanjem na dan 31.12.2018. godine;
 10. Prijedlog Rješenja o imenovanju Centralne popisne komisije Ministarstva unutrašnjih poslova za redovan popis imovine, obaveza i potraživanja sa stanjem na dan 31.12.2018. godine;
 11. Prijedlog Rješenja o imenovanju Centralne popisne komisije Ministarstva za pravosuđe i upravu za redovan popis imovine, obaveza i potraživanja sa stanjem na dan 31.12.2018. godine;
 12. Prijedlog Rješenja o imenovanju Centralne popisne komisije Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za redovan popis imovine, obaveza i potraživanja sa stanjem na dan 31.12.2018. godine;
 13. Prijedlog Rješenja o imenovanju Centralne popisne komisije za popis imovine, obaveza i potraživanja kantonalnih organa uprave, upravnih organizacija i službi sa stanjem na dan 31.12.2018. godine;
 14. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za popis novčanih sredstava, donatorskih sredstava, plemenitih metala i vrijednosnih papira, potraživanja i plasmana, kratkoročnih i dugoročnih obaveza, razgraničenja i kapitala Zeničko-dobojskog kantona sa stanjem na dan 31.12.2018. godine;
 15. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za popis roba u skladištima Zeničko-dobojskog kantona sa stanjem na dan 31.12.2018. godine;
 16. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu između budžetskih korisnika Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – OŠ „Ahmed Muradbegović“ Zenica;
 17. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka i koaliciju političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec oktobar 2018. godine;
 18. Prijedlog Zaključka o postupanju po Odluci Ustavnog Suda Bosne i Hercegovine o dopustivosti i meritumu, broj AP 2439/17 od 11.09.2018. godine;
 19. Informacija o stanju u oblasti raseljenih osoba i povratnika na području Zeničko-dobojskog kantona, s Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 20. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Nadzornog odbora JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko dobojskog kantona;
 21. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period člana Nadzornog odbora JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko dobojskog kantona;
 22. Prijedlog Zaključka o oglašavanju pozicije člana Nadzornog odbora JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju povratnika „Beše“ iz Maglaja na ime učešća Zeničko-dobojskog kantona u sufinansiranju dijela radova na izgradnji vodovodne mreže u povratničkom selu Beše, općina Maglaj, s ciljem potpore povratku na područje općine Maglaj;
 24. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju „Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH“, na ime podrške u radu Roditeljske kuće za djecu koja boluju od raka u Federaciji BiH;
 25. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava JU Centar za socijalni rad Olovo kao pomoć za plaćanje doprinosa za radnicu Karasalihović Rašidu radi ostvarivanja prava na penziju;
 26. Prijedlog Odluke o dodjeli koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralne sirovine – olova, cinka i barita, na proširenom ležištu “Rupice – Borovica” i “Veovača-Orti-Selište-Mekuše”, u općini Vareš;
 27. Prijedlog Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu na poziciji „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti – za zdravstvo“;
 28. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju kriterija za finansiranje osnovnog i srednjeg obrazovanja i domova učenika na području Zeničko-dobojskog kantona;
 29. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o naknadama i drugim materijalnim pravima koja nemaju karakter plaće za ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja i odgoja na području Zeničko-dobojskog kantona;
 30. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU MSŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Breza;
 31. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Tehnička škola Zenica;
 32. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora Mješovite srednje škole Kakanj
 33. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora Srednje tehničke škole Zavidovići
 34. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora Gimnazije „Edhem Mulabdić“ Maglaj
 35. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora Tehničke škole Zenica
 36. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora Ekonomske škole Zenica
 37. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti ministru za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za potpisivanje Sporazuma o podjeli troškova tri školska projekta kandidovana u okviru Projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“;
 38. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Medžlisu Islamske zajednice Kakanj;
 39. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Azri Husković na ime finansiranja učestvovanja na naučnom skupu - Četvrti simpozijum specijalista javno-zdravstvenih disciplina FBiH, Tuzla;
 40. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hrustić Nerminu na ime finansiranja učestvovanja na naučnom skupu - Četvrti simpozijum specijalista javno-zdravstvenih disciplina FBiH, Tuzla;
 41. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hasanica Nini na ime finansiranja učestvovanja na naučnom skupu - Četvrti simpozijum specijalista javno-zdravstvenih disciplina FBiH, Tuzla;
 42. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hasanica Izeti na ime finansiranja učestvovanja na naučnom skupu - Četvrti simpozijum specijalista javno-zdravstvenih disciplina FBiH, Tuzla;
 43. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Terzić Erni na ime finansiranja učestvovanja na naučnom skupu - Četvrti simpozijum specijalista javno-zdravstvenih disciplina FBiH, Tuzla;
 44. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Zečić Dževadu na ime finansiranja učestvovanja na naučnom skupu - Hrvatska filozofija u interakciji i kontekstu, Cres, R Hrvatska;
 45. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Jusić Sakibu na ime finansiranja učestvovanja na naučnom skupu - 1. savjetovanje Bosanskohercegovačkog komiteta/ogranka međunarodne konferencije o elektrodistribuciji BH K/O CIRED, Mostar;
 46. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Palavrić Ajdinu na ime finansiranja učestvovanja na naučnom skupu ICPS - Helsinki 2018;
 47. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Huskanović Almiru na ime finansiranja učestvovanja na naučnom skupu Matematička konferencija Republike Srpske - Savremeni matematički problemi, Trebinje;
 48. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Žiga Almi na ime finansiranja učestvovanja na naučnom skupu - 13th Intrenational Scientific Conference MMA 2018 - Flexible Technologies, University of Novi Sad, Srbija;
 49. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava KačmarčikJosipu na ime finansiranja učestvovanja na naučnom skupu „The 10th International Symposium on Machine and Industrial Desing in Mechanical Engineering (KOD 2018)“, Novi Sad, Srbija;
 50. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mirsadi Oruč na ime finansiranja učestvovanja na naučnim skupovoma „New Tehnologies NT 2018“ Sarajevo i „Održavanje 2018“ Zenica;
 51. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Dragani Agić na ime finansiranja učestvovanja na naučnim skupovima „Održavanje 2018“ Zenica; “Trendovi, tehnološke inovacije i digitalizacija u saobraćaju, ekologiji i logistici u funkciji održivog razvoja“ Travnik i TMT 2018- Trends in the development of machinery and associated technology, Češka Republika;
 52. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Klisura Fuadu na ime finansiranja učestvovanja na naučnim skupovima „Održavanje 2018“ Zenica; “Trendovi, tehnološke inovacije i digitalizacija u saobraćaju, ekologiji i logistici u funkciji održivog razvoja“ Travnik i  TMT 2018- Trends in the development of machinery and associated technology, Češka Republika;
 53. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Emini Spahić na ime finansiranja učestvovanja na naučnim skupovima „26th International Meetig on Forensic Medicine Alpe-Adria-Pannonia“ u Puli, Kongres porodične /obiteljske medicine u BiH u Sarajevu, 43 rd FEBS 2018 Congress u Češkoj Republici i Workshop Department of Archaeology, Durham University,UK;
 54. Prijedlog Odluke o pristupanju provođenja dodjele koncesije za crpljenje i zahvatanje izvorske vode i flaširanje iste na lokalitetu Donji Rakovac, Maglaj;
 55. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Općini Olovo za rješavanje pitanja vodosnabdijevanja naselja u MZ Križevići, za izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova, iz sredstava rezerve Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2018. godine;
 56. Prijedlog Odluke o isplati sredstava poljoprivrednim proizvođačima sa područja Zeničkog- dobojskog kantona na ime podrške za nabavku mehanizacije za poljoprivredu;
 57. Prijedlog Odluke o odobravanju isplata sredstava proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime podrške za uzgoj brojlera;
 58. Prijedlog Odluke o isplati sredstva poljoprivrednim proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime podrške za nabavku plastenika;
 59. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku opreme za potrebe Kantonalne uprave za šumarstvo;
 60. Prijedlog Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava budžeta za osposobljavanje kapaciteta i nabavku opreme veterinarskih laboratorija Instituta za zdravlje i sigurnost hrane u 2018. godini, u razdjelu 23, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, pozicija "Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti“ Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu;
 61. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za unapređenje lovstva udruženjima građana-lovačkim društvima sa područja Zeničko-dobojskog kantona;
 62. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Beganović Almedinu iz Vareša za dijagnostičku pretragu na Američku gnjiloću pčelinjeg legla;
 63. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava radi provođenja mjere ispitivanja konja na zaraznu bolest Infektivna anemija konja na području Zeničko-dobojskog kantona;
 64. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Tahirović Ćamilu, ratnom vojnom invalidu 20 % i lice u stanju socijalne potrebe iz Zenice u svrhu kupovine individualnog stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 65. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Varupa Hanifi, članu porodice poginulog branioca, licu sa invaliditetom I grupe sa 100% oštećenjem organizma te roditelju djeteta civilne žrtve rata iz Zenice u svrhu kupovine individualnog stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 66. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mušanović Zahidu iz Zenice, RVI 100% I grupe, za nabavku ortopedskog pomagala – fiksni lift za kadu;
 67. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Zavodu zdravstvenog osiguranja za potrebe zdravstvenog osiguranja pripadnika braniteljske populacije;
 68. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Pašić Senadu iz Zenice na ime učešća u finansiranju odlaska u Beograd na dodjelu nagrade na međunarodnom festivalu poezije;
 69. Izvještaj o utrošku sredstava po „Programu nabavke opreme-namjenska sredstva“ Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2018. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 70. Program utroška sredstava pod nazivom „Programu nabavke opreme-budžetska sredstva“ Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2018. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 71. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Plana javnih nabavki Zeničko-dobojskog kantona u 2018. godini;

 

PREMIJER
Miralem Galijašević

Objavljeno u Najave sjednica

Komisija za mlade Skupštine Zeničko-dobojskog kantona je održala svoju posljednju sjednicu u ovom mandatnom periodu. Na 51. sjednici Komisije za mlade Skupštine Zeničko-dobojskog kantona rezimiran je rad Komisije u ovom mandatnom periodu. Tom prilikom komisija je sumirala cjelokupan rad i rezultate rada u mandatnom periodu, te istakla najvažnija pitanja koje je Komisija razmatrala i po kojima je davala svoje prijedloge i sugestije, a kao najznačajnije istaknut je aktivan doprinos Komisije u izradi Strategije omladinske politike Zeničko-dobojskog kantona i povećanje sredstava u Budžetu Kantona za omladinske projekte, sport, kulturu i stipendiranje, te za talentovane mlade.

Pored ovoga Komisija je dala doprinos pri izradi Prijedloga Zakona o osnovnoj školi, Prijedloga Zakona srednjoj školi i Prijedloga Zakona o izmjeni Zakona o visokom obrazovanju, te imala svoje stavove o mnogobrojnim informacijama koje se tiču mladih osoba i njihovog zapošljavanja.

Komisija za mlade je ovu sjednicu iskoristila kako bi se na saradnji zahvalila Vladi Zeničko-dobojskog kantona, Ministarstvu za obrazovanje nauku, kulturu i sport i svim drugim ministarstvima sa kojima je ostvarena saradnja. Komisija se posebno zahvaljuje Stručnoj službi Skupštine na sveukupnoj podršci u radu, te Mreži vijeća učenika i nevladinim organizacijama sa kojima je saradnja ostvarena.

 

Komisija za mlade Skupštine ZDK

Objavljeno u Vijesti

Premijer Zeničko-dobojskog kantona Miralem Galijašević upriličio je prijem za Ahmeda Krnjića člana KBV „Isak“ Zenica i Jasminu Merdić iz Tešnja, članicu KBV „Titanium“ Usora, reprezentativce BiH u kickboxingu koji su osvojili srebrene medalje na  Prvenstvu Evrope za seniore u kickboxingu, održanom u Bratislavi od 13. do 21.10.2018. godine.

Pored reprezentativaca prijemu, u Uredu premijera Galijaševića, su prisustvovali i njihovi treneri Husein Musa Selimović, Elvedin Dubravac.

„Mi  pratimo vaše uspjehe, u nama imate prijatelje. Vi ste najbolji ambasadori BiH. Nastavit ćemo podržavati i vas i sve sportiste sa područja Zeničko-dobojskog kantona koji predstavljaju Bosnu i Hercegovinu na evropskim i svjetskim takmičenjima i postižu sjajane rezultate“, kazao je premijer Galijašević.

 

 

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Predstavnici Tima Vlade Zeničko-dobojskog kantona  za borbu protiv korupcije  bili su dio bosansko-hercegovačke delegacije,   koja je  u  periodu od 23. do 25. oktobra 2018. godine, u organizaciji Misije OSCE-a u BiH, boravila u Ljubljani u studijskoj posjeti Komisiji za sprječavanje korupcije Republike Slovenije (Komisija za preprečevanje korupcije - KPK).

Delegaciju su činili predstavnici vladinih antikorupcionih timova sa različitih nivoa vlasti iz cijele Bosne i Hercegovine,

Prilikom posjete su razmjenjena iskustva u korištenju novih  informaciono- tehnoloških postignuća i inovativnih rješenja u prevenciji i borbi protiv korupcije. Predstavljeno je   aplikativno rješenje koje koristi KPK: "Corruptio" - interni sistem za praćenje javnih službenika i organizacija i "Erar" - javna aplikacija za praćenje korištenja javnih sredstava, dostupna svim građanima.

Također su razmjenjena  iskustva o  različitim modelima zaštite prijavitelja korupcije, kao i o upravljanju sukobom interesa, s naglaskom na  korištenje elektronskih obrazaca i aplikacija za prikupljanje imovinskih kartica i izjava o sukobu interesa.

Transparentnost u radu javnih institucija istaknuta je kao važan segment u detektiranju novih rizika u institucijama, koji rezultira višim stepenom  odgovornosti  javnih službenika pri korištenju javnih sredstava.

Na kraju dogovoren je nastavak saradnje u smislu edukativne, stručne i savjetodavne podrške za izgradnju sličnih modela prevencije korupcije na svim nivoima vlasti u BiH.

 

 

Tim Vlade Zeničko-dobojskog kantona za borbu protiv korupcije 

Objavljeno u Vijesti

U organizaciji Ministarstva za privredu/gospodarstvo Zeničko-dobojskog kantona Zenica, održana  je četverodnevna obuka na temu „Obrazovanje i stručno usavršavanje javnih tijela sa područja Zeničko-dobojskog kantona za primjenu modela javno-privatnog partnerstva (JPP)”

Cilj koji se želi postići ovim obukama jeste  unapređenje administrativnih kapaciteta na području Zeničko-dobojskog kantona za provođenje projekata po modelu JPP kroz povećanje razumijevanja koncepta JPP i njegove pimjene u praksi, a na osnovu regulatorno-pravnog okvira za JPP u Zeničko-dobojskom kantonu i dobre prakse iz EU zemalja. 

Obuka je koncipirana sa četiri modula koji podrazumijevaju i teoretski i praktični dio obuke. Obuku su vodili domaći i regionalni eksperti za preko 30 državnih službenika i namještenika kao i drugim odgovornim licima u javnim tijelima.

Na početku obuke  prisutnima se obratio ministar za privredu/gospodarstvo Zeničko-dobojskog kantona  Zlatko Jelić koji je istakao benefite koje pruža JPP.

„Smatramo da smo ispunili postavljeni cilj i da ćemo tako nastaviti i u budućnosti. Pred nama je period koji će sigurno biti u znaku JPP. Nakon četiri dana obuke siguran sam da će učesnici biti osposobljeni za samostalnu izradu JPP projekata“ ističe gdin.Osman Buza pomoćnik ministra.

Dodjelom certifikata o uspješno završenoj obuci okončana je prva edukacija ovakve vrste na području Zeničko-dobojskog kantona.

 

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti
Stranica 1 od 8

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma