Na prijedlog Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog donesena je Odluka o odobravanju sredstava za građevinsko–zanatske radove u JU Kantonalna bolnica Zenica u ukupnom iznosu od 26.889,62 KM,  i to:

  • za zamjenu vertikalnihi horizontalnih oluka i sanaciju krova Bolnice u iznosu od 14.379,29 KM
  • te sanaciju sanitarnih čvorova u iznosu 12.510,330 KM.

Također su odobrena sredstva za nabavku opreme u JU Kantonalna bolnica Zenica u iznosu od 73.999,55 KM.

Pored ovih odluka data je saglasnost na Statut Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona.

 

Ministarstvo zdravstva Zeničko-dobojskog kantona

Na inicijativu Plenuma građana Zeničko-dobojskog kantona u prostorijama Ministarstva zdravstva, dana 17.04.2015.godine, održan je sastanak sa predstavnicima ovog udruženja, na kome je razmatrana problematika funkcionisanja sistema zdravstvene zaštite, posebno uzimajući u obzir stanje u kojem se nalazi Kantonalna bolnica Zenica.

Tom prilikom razmjenjene su informacije o problematici na koju ukazuju građani u vezi sa ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu, izneseni prijedlozi i smijernice u cilju poboljšanja materijalnog položaja u kome se nalazi sistem zdravstvene zaštite na području Zeničko-dobojskog kantona, te je ukazano na teškoće kod ostvarivanja prihoda po osnovu obaveznog zdravstvenog osiguranja iz kojih se u najvećem obimu finansira zdravstvena zaštita.

Postavljeno je i pitanje sadašnje efikasnosti inspekcijskih organa u dijelu koji se odnosi na sprečavanje rada na crno, čime se izbjegava plaćanje zakonom utvrđenih doprinosa za zdravstveno osiguranje, zatim stanje ekologije na prodručju grada Zenice, uspostavljanje registara za pojedina oboljenja, smanjenje administrativnog aparata i druga pitanja značajna za funkcionisanje zdravstvenog sistema. Pored toga predloženo je pokretanje inicijative kod nadležnih organa radi preispitivanja opravdanosti plaćanja PDV-a na lijekove u sadašnjem iznosu.

Plenum građana predložio je organizovanje tematske sjednice na kojoj bi se sa predstavnicima osnivača i organima rukovođenja i upravljanja Kantonalnom bolnicom Zenica, utvrdili pravci za prevazilaženje sadašnje izuzetno teške situacije u kojoj se ova ali i druge zdravstvene ustanove nalaze.

Na sastanku u prostorijama Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona upriličenom dana 17.04.2015.g. prisustvovali su ispred Stomatološke komore FBiH Prim.dr.Edin Muhić-predsjednik, Prim. dr. Tarik Kapidžić-predsjednik Ljekarske komore Zeničko-dobojskog kantona, Prim.dr Enes Hundur stomatolog, sekretar Ministarstva Hajrudin Hedžić te Ministar dr. Bojan Gvozdenović.

Sastanak je dogovoren u cilju prevazilaženja problema koji su evidentni u smislu položaja stomatologa na tržištu, zaštite legalnog rada te preduzimanja mjera oko sprečavanja ilegalnog rada stomatoloških ordinacija, te organizovanja stomatologa u zakonski predvidjenim i propisanim odredbama.

Nakon upoznavanja Ministarstva sa problemima i potrebama dogovoreno je da se od strane Ministarstva pokrene inicijativa prema Ljekarskoj komori u smislu prijedloga da se stomatolozi ubuduće organizuju ili pri Federelnoj stomatološkoj Komori koja im nudi sve čime Komora već raspolaže u smislu članstva, edukacije i drugih pogodnosti i prednadležnosti takvog udruživanja ili da osnuju samostalnu Kantonalnu Stomatološku Komoru.

Ovaj postupak je započet od strane Ljekarske Komore Zeničko-dobojskog kantona u čijem sastavu sada egzistira odredjen broj stomatologa našeg Kantona te se u skorije vrijeme očekuje i realizacija predloženih i dogovorenih aktivnosti.

Svečanim otvaranjem ambulante porodične medicine opremljene savremenim medicinskim pomagalima i liftom za stara i iznemogla lica u zeničkom selu Šerići, koje je u prošlogodišnjim elementarnim nepogodama pogođeno velikim klizištima, stvoreni su uslovi za kvalitetniji život mještana, jer će  im biti bliži ljekari i drugo medicinsko osoblje. Također, u novoj ambulanti olakšan je i rad uposlenicima Doma zdravlja. Do realizacije projekta i svečanog otvaranja objekta došlo je zahvaljujući saradnji Islamske zajednice u BiH, Ambasade R Turske i Grada Zenice, te su svečanosti osim direktorice Doma zdravlja Zenica dr. Selvedine Spahić-Sarajlić, ministra zdravstva ZDK dr. Bojana Gvozdenovića i premijera ZDK Miralema Galijaševića, prisustvovali i gradonačelnik Zenice Husejin Smajlović i turski ambasador Cihad Erginay.Gradonačelnik Smajlović je kazao da je, nakon razornih majskih klizišta koja su zadesila Šeriće, veliko zadovoljstvo prisustvovati otvorenju savremenog objekta ambulante.“Zadovoljstvo mi je da dobrim povodom dolazim u Šeriće. Ovo je jedina ambulanta na seoskom području koja posjeduje lift. Također se nadam da će nivo usluga biti na visokom nivou, a da će vama što manje trebati. Veliko je zadovoljstvo, nakon majskih nesreća koje su vas zadesile, ovdje vidjeti veliko jedinstvo i optimizam”, kazao je gradonačelnik Smajlović.“Otvaranje ove ambulante veliki je korak naprijed u jačanju koncepta približavanja usluga primarne zdravstvene zaštite u okviru porodične medicine”, kaže dr. Selvedina Sarajlić-Spahić, direktorica Doma zdravlja Zenica.

Ambasador Erginay je podsjetio na neraskidivu vezu između dvije zemlje.“To što ste se okupili u ovako velikom broju, najbolji je pokazatelj prijateljstva naše dvije zemlje. Vaš narod je pretrpio mnogo teških situacija kroz historiju i zbog toga, vi ste pravi heroji, vi ste najviše zaslužni za ovaj objekat. U ime Turske, koja je potpomogla izgradnju ove ustanove, želim da vam ona olakša život i nadam se nastavku naše saradnje”, naglasio je Erginay. Dio kuće za ambulantu donirao je Munib Čajlaković, mještanin Šerića.

 

(Izvor: "Naša riječ", broj3788)

U razgovorima predstavnika Vlade Zeničko-dobojskog kantona sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) začeta je ideja o realizaciji projekta energetske učinkovitosti na objektima Kantonalne bolnice u Zenici. Smatra se tro jednim od načina izlaska iz teške , prije svega materijalne, situacije u ovoj zdravstvenoj ustanovi. Naime, realizacijom ovog projekta po ESCO sistemu ostvarile bi se velike uštede na proizvodnji i potrošnji energije u bolnici. Zbog toga je u Vladi Zeničko-dobojskog kantona održan prvi radni sastanak (27.11.2014.) na projektu ESCO-a (Energi service company) Kantonalne bolnice u Zenici i to između konsultanata (CETEOR-GMC-CMS) i Projektne implementacione jedinice (PIU) – ESCO klijenata (KB Zenica). Ovaj sastanak je nastavak aktivnosti započetih u uredu EBRD-a - u Sarajevu kojim je podržana ideja projekta energetske učinkovitosti Kantonalne bolnice u Zenici.

Projekt bi se realizovao po fazama od kojih je prva energijski pregled koji će trajati dva mjeseca i dati sve neophodne parametre kako o izvorima, količinama i sistemu, tako i o potrebama i optimalnom načinu korištenja energetskih resursa. Slijedi priprema javnog poziva koji objavljuju konsultanti, a ESCO prati projekt od ugovaranja do završetka. Potrebno je ukupno 14 mjeseci za izradu kompletnog ESCO plana.

CETEOR-Centar za tehnološki i okolinski razvoj je jedan od konsultanata EBRD-a koji provodi detaljan energetski audit koji je osnova svih daljih poslova na izradi konačne varijante energetskih ušteda na jednom objektu. Pored CETEORA kao konsultanti su angažovani GMC i CMS,kao tehničke i pravne konsultantske kompanije. 

Suština kompletnog projekta je ta da bi EBRD podržala realizaciju posla na taj način da kroz sredstva financijske podrške javnom i privatnom sektoru u oblasti ušteda energije plasira na način da se finansira realizacija energetske učinkovitosti, a da se usluge finansijera naplaćuju iz ostvarenih ušteda energije.

Procjenjuje se da bi moguće uštede svih vidova energije u KB Zenica mogle biti između 40 i 50 posto. Evropska banka za obnovu i razvoj bi realizaciju ovog projekta podržala sa 10 miliona KM.

Prvi radni sastanak na kojem su učestvovali predstavnici Vlade ZDK, Kantonalne bolnice te  financijski  i pravni stručnjaci – konsultanti projekta je završen obilaskom Kantonalne bolnice Zenica.

Zenica će u petak, subotu i nedjelju (14.-16.novembra) biti domaćin Prvog kongresa osoba sa dijabetesom, saopštili su predstavnici Organizacionog odbora ovog skupa Ibrahim Delibašić, predsjednik Skupštine i Haris Delić, generalni sekretar Udruženja dijabetičara Federacije BiH. Oni su, zajedno sa Zlatkom Prkićem i Muamerom Čičkom iz Kantonalnog udruženja dijabetičara razgovarali sa premijerom Zeničko-dobojskog kantona Munibom Husejnagićem i ministricom zdravstva dr Senkom Balordom o važnosti skupa koji je pripremljen.

Svečano otvaranje kongresa planirano je za petak u 18 sati u velikoj sali Bosanskog narodnog pozorišta. Radni dio u formi plenarnog i komisijskog rada biće nastavljen u subotu i nedjelju u Hotelu „Zenica“.

Važno je da će Kongres, uz činjenicu da je međunarodnog karaktera organizovan na nivou Bosne i Hercegovine jer su se entitetska udruženja ujedinila u aktivnosti oko njegove organizacije. Za državu kakva je Bosna i Hercegovina održavanje ovog skupa ima posebnu vrijednost zbog istine da 9,2 posto njenih građana u dobnoj skupini između 20 i 70 godina ima šećernu bolest (Procjene Internacionalne Dijabetes Federacije – IDF). Radi se o brojci od 353.430 osoba i o procentu koji u razvijenim zemljama dvostruko prelazi nivo za alarm (4 posto je evropski nivo za uzbunu).

Prvi kongres dijabetičara u Zenici će okupiti 300 učesnika i ima za cilj, kazali su predstavnici organizatora, da promovira dijabetes kao „javno-zdravstveni problem“, te da uvrsti grad Zenicu u konkurenciju za regionalni centar za dijabetis.

Problemi zdravstva, a posebno Kantonalne bolnice Zenica temelje se na hroničnom nedostatku novca. Jedan od uzroka svakako je i nedostatak sredstava koja se obezbjeđuju putem Zavoda zdravstvenog osiguranja. Kao najveće neplatiše zakonske obaveze plaćanja zdravstvenog osguranja za radnike u maju 2013. Godine su identifikovani Rudnici mrkog uglja u Zenici, Kaknj i Brezi te ŠPD ZDK. S njima je tada potpisan protokol o načinu i kvotama uplate zaostalih i tekućih obaveza prema Zdravstvenom osiguranju. Šumsko-privredno društvo ZDK je uspjelo izmiriti dugovanja i sustići tekuće obaveze dok su Rudnik Kakanj u polovičnom, Rudnik Zenica zbog teške situacije u većem, a Breza u najvećem zaostajanju.

Sve su ovo bili razlozi zbog kojih je Premijer ZDK Munib Husejangić okupio na radnom konsultativnom sastanku predstavnike finansijskih službi tri rudnika, rukovodstva Kantonalne bolnice u Zenici i čelnike Sindikata zdravstvenih radnika Kantonalne bolnice i zdravstva ZDK.

Predstavnici Rudnika s jedne strane su iznosili razloge zbog kojih nisu bili u stanju u protekloj godini dana ispunjavati dogovorene klauzule iz protokola, dok su ljudi iz zdravstvenih ustanova i sindikata sa druge strane upozoravali na teško gotovo alarmantno stanje institucija koje se brinu o zdravlju njihovih radnika.  

Dr. Meho Kovačević predsjednik Sindikata Kantonalne bolnice Zenica je kratko napomenuo da Rudnik ne bi mogao izbjegavati obaveze da je privatna firma. Istovremeno je podvukao da radnici Bolnice za razliku od rudara već šest godina nemaju regres, a naknadu za prevoz nisu dobili više od pola godine. Esad Hasaničević, predsjednik Nezavisnog strukovnog sindikata radnika u zdravstvu, komentarisao je aktuelnu situaciju pitanjem:“ Ko sebi uzima za pravo da ne ispunjava zakonsku obavezu plaćanja zdravstvenog osiguranja?“. Govoreći o situaciji u Fondu zdravstvenog osiguranja, Senaid Begić direktor ZZO ZDK je naglasio da se obaveze prema zdravstvenim ustanovama planiraju prema očekivanom prihodu. „Zdravstvo trpi zbog duga većeg od 50 miliona. Više od četiri hiljade radnika u ovoj oblasti ovise o sredstvima iz fonda ZZO. Obračun za polugodište 2014. Ozbiljan je signal – u koliko se ne budu redovnije izvršavale obaveze dužnika, Zavod neće biti u stanju izvršiti obaveze prema korisnicima Fonda. Jasno je do čega će to dovesti!“ – kazao je Begić.

Sastanak je rezultirao dogovorom da će Rudnici, opet u skladu sa mogućnostima, ali maksimalno i prije svega zbog razumijevanja situacije u zdravstvenim ustanovama nastojati da do kraja godine povećaju uplatne iznose prema ZZO.

Dinamika izmirenja međusobnih obaveza po osnovu otplate i održavanja medicinske opreme u Kantonalnoj bolnici bila je tema razgovora u Vladi ZDK resornih ministara sa predstavnicima isporučioca opreme.

Kako je poznato, firma „Siemens“ isporučila je i održava CT aparat, MR, rentgentske i druge uređaje i opremu u zeničkoj Bolnici, ali zbog kvara, neki uređaji su već više mjeseci van funkcije. „Siemens“ uslovljava popravku ovih aparata izmirenjem zaostalih obaveza od strane Vlade Zeničko-dobojskog Kantona.

Predstavnici Vlade su zastupnicima „Siemensa“ obrazložili situaciju sa punjenjem budžeta koja je dosta složena jer veliki broj preduzeća zbog posljedica poplava ne radi i time ne uplaćuje svoje obaveze iz kojih se finansira budžet Kantona. Istaknuto je da Vlada Kantona ima namjeru ispuniti svoje obaveze prema ranije potpisanom sporazumu sa „Siemensom“, ali je trenutno punjenje budžeta mnogo manje u odnosu na planirano.

Dogovoreno je da će se do kraja ove sedmice jedan dio sredstava uplatiti na račun „Siemensa“ uz uslov da ova firma odmah potom pristupi popravci CT i drugih aparata koji su trenutno u kvaru. Isto tako, dogovorena je dinamika isplate i preostalih rata za ovu opremu, uz potrebno razumijevanje situacije i uvažavanje činjenica vezanih za punjenje budžeta Kantona.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma