U Kantonalnoj bolnici Zenica su u toku radovi na proširenju Koronarne jedinice Odjeljenja za kardiologiju u okviru projekta koji sa 700.000,00 KM finansira Vlada Zeničko-dobojskog kantona putem Ministarstva za zdravstvo.

Radovi su započeti početkom oktobra, a izvođač je, nakon određivanja puteva radnika i građevinskog materijala, u prvoj fazi izvršio rušenje pregradnih i postojećih fasadnih zidova kako bi se dobio jedinstven prostor buduće Koronarne jedinice.

- Uz početak zidanja pregradnih i novih fasadnih zidova radi se na ispitivanju postojećih instalacija koje su predviđene za izmještanje kako bi se mogla ostvariti projektovana cjelina buduće Koronarne jedinice. Sa konstruktivnog aspekta ugrađeni su ankeri za nove stubove na koje će se oslanjati nova armirano-betonska (AB) ploča nadograđenog dijela, a sa projektantom i nadzorom za konstrukciju dogovoreni su detalji produžetka dijela postojeće AB ploče - navode iz Kantonalne bolnice Zenica, uz napomenu da je nabavljen, dopremljen i unešen materijal za zidanje, koje će se raditi u narednoj fazi.

Rok za završetak radova je šest mjeseci, a Koronarna jedinica će, pored postojećih 6, dobiti novih 10 kreveta na 250 kvadrata prostora, tako da će ova jedinica imati ukupno 16 kreveta, što će značajno poboljšati uslove za pacijente i osoblje, a time i podići kvalitet zdravstvene usluge.

Premijerka Amra Mehmedić naglašava da je oblast zdravstva u ovoj godini bila u primarnom fokusu Vlade Zeničko-dobojskog kantona te da je uložila maksimum napora da se najveća i najznačajnija javna zdravstvena ustanovu u ZDK-u ojača u smislu infrastrukture, opreme i kadrova.

Proširenje Koronarne jedinice je samo jedan od 11 projekata u oblasti zdravstva ZDK-a za koje je Vlada u 2023. godini izdvojila 8.788.998,57 KM.

Press služba ZDK

Kolektivni ugovori o izmjeni i dopuni Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u djelatnosti doktora medicine i stomatologije te Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u zdravstvu na području Zeničko-dobojskog kantona potpisani su danas u sjedištu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Kolektivne ugovore su potpisali ministrica za zdravstvo ZDK-a dr. Tanja Radoš Kosić te čelnici zdravstvenih sindikata - predsjednik Samostalnog strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije ZDK dr. Elvis Cikotić i predsjednik Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine, Kantonalni odbor Zeničko-dobojskog kantona Zaim Begić, a u prisustvu premijerke Amre Mehmedić, direktorice Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK-a Almire Kapidžić Baručija, direktora Kantonalne bolnice Zenica dr. Tarika Zulovića te člana Pregovaračkog tima Vlade ZDK-a Harisa Hrgića.

Kolektivni ugovori predviđaju povećanje satnice za oko 700 ljekara i 3300 radnika u zdravstvu sa 2,90 KM na 3,10 KM, a primjenjivat će se od 01.11.2023. do 30.04.2024. godine.

- Smatram da smo vodili vrlo kvalitetan dijalog i raduje me činjenica da smo zajedničkim naporima uspjeli povećati plaće doktorima i ostalim zdravstvenim radnicima. Ovim izmjenama i dopunama kolektivnih ugovora pokazali smo da cijenimo njihov rad i njihovu predanost. Nadam se da će ovo biti motivacija za sve zdravstvene radnike da pruže još bolje zdravstvene usluge našim pacijentima - rekla je ministrica Radoš Kosić.

Predstavnici zdarvstvenih sindikata izrazili su zadovoljstvo ishodom pregovora i zaključivanjem novih kolektivnih ugovora, koji donose poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih.

- Vjerujem da će potpisivanje kolektivnog ugovora dovesti do poboljšanja uslova života zaposlenih u javnim zdravstvenim ustanovama i njihovih porodica. To će svakako popraviti atmosferu među zaposlenim, a siguran sam da će se pozitivno odraziti na radni proces i kvalitet zdravstvene usluge - rekao je dr. Cikotić.

Premijerka Amra Mehmedić je također izrazila zadovoljstvo zbog zaključivanja novih kolektivnih ugovora, rekavši kako je poboljšanje stanja u sektoru zdravstva jedan od ključnih prioriteta ove vlade, kako u smislu izgradnje infrastrukture i nabavke opreme, tako i unapređenja položaja zdravstvenih radnika.

- Važno je da povećanje plata neće ugroziti funkcionisanje zdravstvenih ustanova, tako da očekujemo da Skupština hitno usvoji rebalans Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK kako bi se stvorili uslovi za primjenu kolektivnih ugovora od 1. novembra - rekla je premijerka Mehmedić.

Press služba ZDK

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je u 2023. godini intenzivirala aktivnosti na implementaciji projekta Poboljšanje energetske efikasnosti u JU Kantonalna bolnica Zenica, koji se finansira iz kredita Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), a na osnovu projektnog ugovora potpisanog sa ovom finansijskom institucijom u julu 2018. godine.

EBRD je za navedeni projekat odobrio kredit od 10 miliona eura, sa rokom otplate od 15 godina i trogodišnjim grace periodom, te dodatni milion eura investicijskog granta namijenjen za izgradnju nove kotlovnice na gas i priključak na gasovodnu mrežu, uz rok od 30 mjeseci za početak radova.

Vlada u prethodnom sazivu i bivša uprava Kantonalne bolnice vodile su aktivnosti na implementaciji projekta bez konkretnih rezultata zbog čega su u periodu od 26.08.2018. do 28.04.2023. godine plaćene takse/penali na nepovučena sredstva po osnovu kredita EBRD-a u ukupnom iznosu od 236.250,00 EUR odnosno 462.064,84 KM.

Projekat Poboljšanje energetske efikasnosti u JU Kantonalna bolnica Zenica podrazumijeva rekonstrukciju 32.000 m2 postojećih objekata i izgradnju novih 2.800 m2 prostora, a paralelno izgradnju nove kotlovnice na gas i priključku na gasovodnu mrežu, kao zasebnom segmentu projekta, koji će zajedno finansirati Vlada, iz granta EBRD-a, te Grad Zenica - iz vlastitog budžeta.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona na čelu sa premijerkom Amrom Mehmedić ovaj kapitalni projekat je odredila kao najznačajniji u oblasti zdravstva.

- Projekat stvara nove mogućnosti i donosi bolju perspektivu Kantonalnoj bolnici Zenica, a time i cjelokupnom sistemu zdravstvene zaštite, jer se radi o najvećoj javnoj zdravstvenoj ustanovi u našem kantonu. Paralelno s ovim projektom, intenzivno radimo na stvaranju uslova da naša bolnica dobije status univerzitetske, a u perspektivi da postane moderni univerzitetsko-klinički centar  - rekla je Mehmedić.

Jedinica za implementaciju projekta (PIU) je u saradnji sa Konsultantom, izabranim od strane EBRD-a za tehničku podršku i podršku u nabavkama u decembru 2022. godine, pripremila Plan nabavki koji obuhvata sve komponente projekta na koji je saglasnost dao EBRD.

Dana 15.05.2023. godine, u skladu sa procedurama EBRD-a, objavljen je tender za odabir konsultanta za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju svih objekata unutar kompleksa bolnice, izuzev kotlovnice, te izboru dodatnog konsultanta za podršku PIU-u za implementaciju dijela projekta koji se odnosi na gasifikaciju Grada Zenica i priključak Kantonalne bolnice na gasovodnu mrežu. Očekuje se da ugovor najpovoljnijem ponuđaču bude dodijeljen krajem oktobra ove godine, a rok za izradu projektne dokumentacije je šest mjeseci od potpisivanja ugovora.

PIU je uz podršku konsultanta radio na pripremi projektnog zadatka za izgradnju gasne kotlovnice, zatim za rekonstrukciju postojećeg objekta kotlovnice te za nabavku izgradnje vrelovodne distrubitivne mreže od nove kotlovnice do novih/postojećih toplotnih podstanica. Usaglašena tenderska dokumentacija po ugovornom modalitetu „projektuj i izgradi“ je objavljena na stranici EBRD-a 18. avgusta, a rok za dostavu ponuda je 20. oktobar. Očekuje se da će se ugovor s najpovoljnijim ponuđačem potpisati sredinom novembra, a rok za projektovanje i izgradnju nove kotlovnice je 580 kalendarskih dana.

Uporedo s navedenim aktivnostima, sa JP Zenica gas d.o.o. Zenica radilo se na definisanju i usaglašavanju projektnog zadatka za izradu glavnog projekta gasifikacije Grada Zenice, uključujući i priključak gasovoda na Kantonalnu bolnicu. Procedura izbora konsultanta za izradu glavnog projekta i obaveznu reviziju je pokrenuta 24.05.2023. godine. Ugovor sa izabranim konsultantom za izradu glavnog projekta i reviziju projekta je potpisan 12.07.2023. godine. Glavni projekat sa revizijom je 04.10.2023. godine isporučen u Kantonalnu bolnicu. Tokom mjeseca novembra je planirana izrada tenderske dokumentacije za odabir izvođača radova.

Projektni zadatak za stručni nadzor pri izvođenju radova u vezi sa ugovorom o izgradnji nove gasne kotlovnice i izgradnji gasovodne mreže u Gradu Zenica, uključujući i priključak gasovoda za KBZ, je završen, a pripremljena je i tenderska dokumentacija. Procedura izbora konsultanta je započeta 27.09.2023. godine, a rok za dostavljanje ponuda je 06.11.2023. godine.

-Vlada, novi menadžment Kantonalne bolnice Zenica i PIU tim su uložili maksimalne napore da se ovaj projekat pomakne sa mrtve tačke. Sasvim je izvjesno da će izgradnja primarne gasovodne mreže u dužini od 3,3 km sa regulatornom mjernom stanicom započeti na proljeće 2024. godine, a ostali građevinski radovi u drugoj polovini godine - kaže premijerka Mehmedić.

Naglašava da će se paralelno raditi na traženju novih izvora finansiranja, jer je izvjesno da zbog rasta cijena građevinskog materijala i usluga, usljed poremećaja na tržištu, kredit od 10 miliona EUR neće biti dovoljan za implementaciju svih komponenti projekta.

To se potvrdilo i na tenderu za izvođača radova koji je objavljen na stranici EBRD u decembru 2021. godine, a na koji se prijavio samo jedan ponuđač čija je ponuda bila trostruko veća od procijenjene vrijednosti iz studije izvodljivosti iz 2017. godine, prema kojoj su ovi radovi tada okvirno koštali 20 miliona KM.

Press služba ZDK

Ministrica zdravstva Zeničko-dobojskog kantona Tanja Radoš Kosić i savjetnik gradonačelnika za komunalne djelatnosti i infrastrukturu Grada Zenica Mirsad Heleg, u kabinetu premijerke Amre Mehmedić, potpisali su Sporazum o zajedničkom finansiranju Projekta izgradnje objekta Ambulante porodične medicine sa pratećim sadržajima u MZ Perin Han u Zenici.

Planirano je da se u MZ Perin Han u Zenici gradi stambeni objekat bruto površine od 846 m2, gdje će pored zgrade porodične ambulante sa prostorijama za dvije ordinacije i dvije intervencije ukupne površine 220 m2, biti planiran i prostor za apoteku, matični ured, poštu, zajedničko naplatno mjesto, multifunkcionalni prostor i prostor za potrebe mjesne zajednice.

Procijenjena vrijednost građevinskih radova za izgradnju objekta, bez uključene opreme i namještaja, iznosi 2.462.672,52 KM sa PDV-om, od čega će Grad Zenica obezbijediti iznos od 1.882.672,52 KM, a Ministarstvo zdravstva iznos od 580.000,00 KM samo za dio građevinskih radova koji se odnosi na izgradnju ambulante koja sadrži dvije ordinacije, dvije intervencije i prateće sadržaje koji su neophodni za rad ambulante. Rok za izgradnju objekta je 12 mjeseci nakon potpisivanja ugovora o izvođenju radova.

Ministrica Radoš Kosić naglasila je da se radi o još jednom veoma važnom projektu koji će mještanima MZ Perin Han i ostalim stanovnicima koji gravitiraju ovoj porodičnoj ambulanti omogućiti brži i efikasniji pristup zdravstvenoj zaštiti.

Premijerka Mehmedić je rekla da Vlada ovakvim projektima pokazuje da je opredijeljena za unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite te sufinansiranje kapitalnih projekata sa svim nivoima vlasti. Naglašava da je Vlada u 2023. godini izdvojila 8.788.998,57 KM za 11 projekata koji su u fazi realizacije ili ugovaranja.

- Uglavnom se radi o infrastrukturnim projektima - rekonstrukcijama postojećih i izgradnji novih objekata, nabavci opreme, ali i projektima čiji je cilj kadrovsko jačanje zdravstvenih ustanova, a posebno naše najveće javne zdravstvene ustanove - Kantonalne bolnice Zenica. Sufinansiramo specijalizacije i subspecijalizacije, za što smo opredijelili ukupno 3 miliona KM u ovoj i narednoj godini, jer su stručni kadrovi - ljekari naš najvažniji resurs - rekla je premijerka Mehmedić.

U Kantonalnoj bolnici Zenica sufinansira se rekonstrukcija Koronarne jedinice Odjela interne medicine, izgradnja objekta za smještaj infektivnog otpada, održavanje medicinske opreme i informacionih sistema, a u fokusu je i stvaranje preduslova za početak radova u okviru Projekta poboljšanja energetske efikasnosti.

Vlada je izdvojila i sredstva za sufinansiranje izgradnje objekta Službe hitne medicinske pomoći sa pratećim sadržajima u Zenici, pored objekta Ambulante porodične medicine u MZ Perin Han sufinansira i izgradnju Područne ambulante u Željeznom Polju (Žepče), kao i nabavku sanitetskog vozila za JU "Dom zdravlja sa stacionarom" Žepče, RTG aparata za potrebe JU Dom zdravlja „Prim.dr Mijo Grgić“ Usora te nabavku digitalnog mamografa u JU Opća bolnica Tešanj.

Press služba ZDK

Vlada Zeničko-dobojskog kantona na današnjoj 35. sjednici na prijedlog Ministarstva zdravstva usvojila je Program utroška sredstava planiranih u budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za Ministarstvo zdravstva na poziciji "Nabavka opreme" prema kojemu su planirana sredstva u iznosu od 110.000,00 KM.

Ministarstvo zdravstva je opredijelilo iznos od 100.000,00 KM za nabavku neuromodulacijskih odijela prilagođenih potrebama oboljelih od neuromišićnih oboljenja - multipla skleroze, cerebralne paralize, stanja nakon moždanog udara i povreda leđne moždine.

Ovaj korak označava značajan napredak u poboljšanju zdravstvene skrbi i kvalitete života građana oboljelih od navedenih bolesti u ZDK-u, budući da ova odijela koriste naprednu tehnologiju za stimulaciju i regulaciju živčanih signala te pomažu pacijentima u obnovi motoričkih funkcija, poboljšavajući njihovu kvalitetu života.

Ministrica zdravstva dr. Tanja Radoš Kosić istaknula je da će nabavka neuromodulacijskih odijela omogućiti pacijentima pristup najnovijim terapijskim opcijama koje će značajno poboljšati njihovu rehabilitaciju i kvalitetu života.

- Neuromodulacijska odijela predstavljaju inovativno rješenje za mnoge medicinske probleme i izuzetno mi je drago da ćemo moći pružiti ovu mogućnost liječenja našim pacijentima. Ministarstvo zdravstva ZDK će i dalje nastaviti kontinuirano raditi na unaprjeđenju zdravstvenih usluga i pružanju najbolje moguće zdravstvene skrbi građanima kantona - rekla je ministrica Radoš-Kosić.

Press služba ZDK

Vlada Zeničko-dobojskog kantona izmijenila je sastav svog pregovaračkog tima koji sudjeluje u pregovorima o zaključivanju Izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u djelatnosti doktora medicine i stomatologije te radnika u zdravstvu na području ZDK-a.

Izmjene su izvršene zbog kadrovskih promjena na čelu Ministarstva zdravstva i Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK (ZZO), pa su tako u pregovarački tim imenovani ministrica zdravstva dr. Tanja Radoš Kosić i direktorica ZZO-a Almira Baručija Kapidžić. U pregovaračkom timu su još direktor Kantonalne bolnice Zenica dr. Tarik Zulović i pomoćnik sekretara Sekretarijata za zakonodavstvo Haris Hrgić.

Ministrica Radoš Kosić je usvojenim zaključkom dobila ovlaštenje da angažira i druge stručne kadrove radi stručnih konsultacija.

- Započeti pregovori sa sindikatima će se nastaviti s ciljem postizanja obostrano zadovoljavajućeg dogovora o pitanjima koja se tiču radnih uvjeta, prava zaposlenika i kvaliteta zdravstvenih usluga. Pregovarački timovi s obje strane su posvećeni pronalasku najboljih rješenja koja će odražavati interese i potrebe zdravstvenih radnika, ali i održivost javnog zdravstvenog sustava - rekla je ministrica Radoš Kosić.

Press služba ZDK

Vlada Zeničko-dobojskog kantona na današnjoj sjednici usvojila je Izvještaj o utrošku sredstava po Programu utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu na poziciji "Tekući transfer JU Kantonalna bolnica Zenica-Podrška za realizaciju Programa finansijske konsolidacije i restrukturiranja JU Kantonalna bolnica Zenica, za finansiranje specijalizacija i subspecijalizacija za period od januara do juna 2023. godine.

Po nalogu Ministarstva zdravstva ZDK u navedenom periodu je sa "Tekućeg transfera za JU Kantonalna bolnica Zenica" ukupno transferirano 1.500.000,00 KM, što iznosi 50% od ukupno planiranih 3.000.000,00 KM za sufinansiranje specijalizacija i subspecijalizacija doktora u 2023. godini, a koji iznos je JU Kantonalna bolnica Zenica utrošila namjenski za plaće ukupno 47 doktora koji se nalaze na specijalizacijama i subspecijalizacijama.

Podsjećamo da je Vlada ZDK na prijedlog resornog ministarstva donijela odluku o odobravanju sredstava JU Kantonalnoj bolnici Zenica, prema kojoj će finansirati troškove specijalizacija i subspecijalizacija doktora medicine u ovoj zdravstvenoj ustanovi za 2023. godinu.

- Ovaj korak ima za cilj unaprijediti kvalitetu zdravstvenih usluga u kantonu, podržavajući istovremeno finansijsku stabilnost bolnice i njenih zaposlenika. Kvalitetne zdravstvene usluge bez školovanog medicinskog kadra nisu moguće, stoga je finansiranje plaća za specijalizante i subspecijalizante jasan pokazatelj opredijeljenosti Vlade ZDK-a da ostane posvećena unapređenju života građana kroz kvalitetne javne usluge, u ovom slučaju posebno fokusirane na zdravstvenu zaštitu - rekla je ministrica zdravstva Tanja Radoš Kosić.

Press služba ZDK

Vlada Zeničko-dobojskog kantona donijela je na današnjem zasjedanju Odluku o odobravanju sredstava u iznosu od 100.000,00 KM JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za finansiranje Projekta HPV vakcinacija.

Ministrica zdravstva dr. Tanja Radoš Kosić navodi da je planirana nabavka 200 vakcina za 100 djevojčica, obzirom da se vakcina daje u dvije doze.

- Ulaganje u prevenciju HPV infekcije putem vakcinacije omogućit će dugoročno smanjenje troškova liječenja koja su uzrokovana karcinomom grlića maternice, kao i ostalih bolesti koje uzrokuje HPV virus. Ministarstvo zdravstva će i za narednu godinu planirati određena sredstva u budžetu za ovu namjenu, a shodno zainteresiranosti populacije moguće je također i povećanje sredstava za ovu namjenu - rekla je ministrica Radoš Kosić.

Press služba ZDK

Vlada Zeničko-dobojskog kantona dala je saglasnost ministrici zdravstva Tanji Radoš Kosić da s Gradom Zenica potpiše Sporazum o zajedničkom finansiranju Projekta izgradnje objekta Službe hitne medicinske pomoći sa pratećim sadržajima u Zenici, a da sa Općinom Žepče i JU Dom zdravlja sa stacionarom Žepče potpiše Sporazum o zajedničkom finansiranju Projekta izgradnje objekta ambulante porodične medicine u Željeznom Polju.

Projekat izgradnje objekta Službe hitne medicinske pomoći sa pratećim sadržajima u Zenici vrijedan je 8 miliona KM, a Vlada Kantona će se sporazumom obavezati da će u ovoj godini izdvojiti sredstva u iznosu od 1,5 miliona KM, te još 2 miliona KM u 2024. godini. Grad Zenica će osigurati preostalih 4,5 miliona KM.

Osim Službe hitne medicinske pomoći, u novom objektu će biti smještene Služba za laboratorijsku dijagnostiku i Služba za specifična plućna oboljenja.

- Meni je iznimno drago da će građani Zenice dobiti ovakav objekat u kojem će im se pružati zdravstvena skrb kakvu oni uistinu i zaslužuju, a drago mi je i radi samih uposlenika Doma zdravlja Zenica koji će imati prave uvjete za rad, kakvi dosad nisu bili - rekla je ministrica Radoš Kosić.

Bolje uslove imat će i pacijenti iz Željeznog Polja kod Žepča. Projekat izgradnje objekta ambulante porodične medicine vrijedan je 480.000 KM, od čega će Vlada Kantona osigurati 400.000 KM, po 200.000 KM u ovoj i narednoj godini, Općina Žepče će obezbijediti 70.000 KM, a JU Dom zdravlja sa stacionarom Žepče preostalih 10.000 KM.

Press služba ZDK

Pred nama je period sve intenzivnijeg boravka u prirodi, kretanja po otvorenim površinama, šumskim i drugim krajolicima. Važno je skrenuti pažnju na neke činjenice vezane za eventualne rizike boravka na takvim prostorima, kako bi se poduzele mjere predostrožnosti i zaštite.

Ako je moguće nikad ne idite u prirodu (područja gdje može biti zmija) sami.

Zmije su sastavni dio našeg okruženja, i kao takve imaju značajnu ulogu u funkcionisanju cijelog ekostistema. Ono što je važno istaći, od ukupno 14 vrsta koje žive na našem podneblju, da samo tri vrste su otrovnice (poskok i dvije vrste šarke). Ipak to ne umanjuje potrebu opreznosti, korištenja zaštitnih sredstava i opreme pri boravku na područjima koje predstavljaju prirodno stanište ove vrste.

Zmije se hrane sitnim životinjama, vodozemcima i insektima, a u prvom redu žabama, daždevnjacima, kukcima i crvima, ali i određenim vrstama glodara i ptica. Mnogi ljudi imaju otklon i strah od zmija, koji nije toliko racionalan, posebno ukoliko uzmemo da je zanemarivo mali procenat zmija otrovnica i da jednako kako ljudi ne žele zmije u svojoj ili blizini svojih domova, ni zmije nisu ljubitelji blizine ljudi.

Za početak, najvažnije je razaznavanje zmija. Ukoliko kojim slučajem dođe do ugriza zmije, što je objektivno malo izvjesno, najvažnije je utvrditi da li je zmija otrovnica ili ne. Otrovne zmije imaju trokutastu glavu i uske eliptične oči. Otrovnice na našem području razlikuju se od neotrovnica i oblikom tijela, koje je kratko i zdepasto, a kod neotrovnica tijela su tanka i izdužena. Važna je napomena, razlikovanje otrovnica na ovakav način vrijedi samo za područje Europe. Iako je za postupanje najvažnije ustanoviti da li je zmija otrovnica ili ne, najčešćea je mogućnost da zmiju nećemo ni primijetiti, pa treba postupati kao da je otrovnica.

Na mjestu ugriza zmije, obično su uočljive dvije ubodne rane, tragovi zmijskih zuba, međusobno udaljene od 6 do 8 mm, a vrlo je moguće da postoji i samo jedna rana ili čak samo ogrebotina. Nalaz rane ne znači da je otrov ubrizgan u tijelo, prema nekim podacima, više od petine dokazanih ugriza nema znakova trovanja.

Simptomi ugriza

Na mjestu ugriza se unutar devedeset minuta do dva sata javlja izrazita bol i područje oko ugriza otiče. U slučaju težih otrovanja bol se javlja neposredno poslije samog ugriza ili jako brzo poslije samog ugriza i izrazito je oštra, dok se otok također ubrzano širi i može biti praćen jakim potkožnim krvarenjima. Na koži se, uz crvenilo, mogu javiti i plikovi ili mjehurići sa krvavim sadržajem. Kod gotovo polovine ugriženih neposredno poslije ugriza se javljaju opšti simptomi poput vrtoglavice, mučnine i povraćanja, zatim uznemirenosti i osjećaja opšte slabosti, a dolazi i do oticanja regionalnih limfnih čvorova (u preponi kod ugriza na području donjih ekstremiteta ili u pazuhu kod gornjih). Česta je i gotovo obavezna pojava blijede i hladne kože, koža najčešće bude i orošena znojem, rad srca se ubrzava a pad krvnog pritiska u tom slučaju označava i stanje šoka, koji se uglavnom razvija postupno i kao takav šok je glavni uzrok eventualnog smrtnog ishoda.

Postupak kod zmijskog ugriza

Ako se ugriz zmije desi treba pozvati najblizu stanicu hitne pomoći ili  GSS (gorska služba spašavanja) ako se ugriz desio na nekom udaljenom području.

Ukoliko se pouzdano utvrdi da zmija nije otrovnica, ranu obilno isprati vodom, namazati antibiotskom mašću ili kremom i zamotati zavojem, po mogućnosti sterilnim. U međuvremenu je neophodno ukoliko je moguće,  provjeriti kada je ugrižena osoba zadnji put vakcinisana protiv tetanusa, te je prvi korak, ukoliko je prošlo više od 5 godina, provodi se revakcinacija protiv tetanusa.

Ukoliko se sumnja, da ugriz potiče od zmije otrovnice, ugrižena osoba mora strogo mirovati, i treba izbjegavati svaki i najmanji pokret, a ekstremitet na kojoj je ugrizna rana nužno je imobilizirati. Bitno je da se na 5 do 10 cm iznad mjesta ekstremitet podvezati srednje jakim stiskom kako bi se zaustavila venska i limfna cirkulacija, a sve sa ciljem usporavanja širenja otrova u organizmu. Nužno je, pri tome voditi računa da se ne podveže prečvrsto kako se ne bi zaustavila arterijska cirkulacija i dodatno ugrozilo stanje sa dugotrajnijim štetnim posljedicima.

Kako znati da li smo previše stegnili povez na nozi iznad mjesta ugriza zmije?

Provjerom pulsa na ruci ili nozi. Ukoliko ne možemo napipati puls, onda je poveska previše stegnuta.

Prevencija zmijskog ugriza

Neke ugrize poput onih kada osoba slučajno stane na zmiju, ili se zmija spletom okolnosti nađe u odjeći ili obući koju nismo prethodno provjerili, gotovo je nemoguće spriječiti.

Međutim, postoje mjere opreza a koje mogu umanjiti mogućnost da zmijskog ugriza:

1.Pustite zmiju na miru.
Česti su ugrizi zmija pri pokušaju ljudi da zmiju ubiju ili joj se što više približe. Zmije najčešće pobjegnu, rijetko napadaju, ali se agresivno brane.

2.Izbjegavajte visoku travu ako nemate prikladnu obuću
Za boravak u visokoj travi koristite debele kožne čizme, što je moguće više krećite se već postojećim  planinskim stazama ili šetnicama u prirodi.

3.Ruke i noge ne stavljajte na mjesta koja nisu pregledna
Nemojte zavlačiti ruku u nepregledan grm ili iza nekog kamena. Ne podižite kamenje ili komade drveta ili bilo kakve predmete u prirodi ili nepoznatom okruženju ukoliko niste na dovoljnoj udaljenosti od potencijalnog napada zmije.

4.Posebno budite oprezni i pripravni ako se penjete po stijenama.

VAŽNO – ranica se ne zarezuje, otrov se ne isisava, a led se ne stavlja na mjesto ugriza!

VAŽNO – svaki slučaj ugriza nužno je u najkraćem roku prijaviti najbližoj primarnoj zdravstvenoj ustanovi bez obzira da li se radi o zmiji otrovnici ili ne!

Antidot za zmijski ugriz (antiviperinum) potječe iz konjskog seruma, a sadrži antitijela koja je konj proizveo nakon što mu je ubrizgan zmijski otrov. Antiviperinum serum se daje isključivo u bolničkim uslovima intravenski, i to samo kada je strogo indiciran, budući da sam antiserum može izazvati ozbiljne, pa čak i po život opasne reakcije.

Autor: Admir Gluhić, HCM spec., načelnik Službe za DDD i sanitarni nadzor INZ

Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica/Ministarstvo zdravstva Zeničko-dobojskog kantona

Stranica 1 od 25

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma