Vlada Zeničko-dobojskog kantona na čelu sa premijerom Fikretom Plevljakom posjetila je 18. maja ove godine Općinu Visoko u sklopu obilaska općina Kantona i upoznavanja sa situacijom na terenu. Tom prilikom održan je zajednički sastanak članova Vlade sa predstavnicima općinske vlasti. Na ovom sastanku raspravljalo se o brojnim temama, a Munib Alibegović, načelnik Općine upoznao je članove Vlade sa strukturom privrede i stanjem  prirodnih potencijala, te sa aktuelnom problematikom u više oblasti, počev od infrastrukture, preko zdravstvene zaštite do obrazovanja i turizma.

U sklopu posjete Općini Visoko, Vlada Kantona obišla je historijski lokalitet Mile gdje je o značaju ovog, ali i drugih arheoloških nalazišta na ovom području govorio Senad Hodović, direktor Zavičajnog muzeja Visoko. Nakon toga, upriličena je i posjeta Osnovnoj školi „Kulin ban” koja ovih dana slavi 130 godina postojanja.

Na kraju, članovi Vlade obišli su lokalitet „bosanske doline piramida” gdje im je o najnovijim dostignućima i daljnjem projektu iskopavanja govorio Semir Osmanagić, istraživač i predsjednik Fondacije „Arheološki park: Bosanska piramida Sunca”.

 

Press služba ZDK

Na jučer održanoj sjednici, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, razmatrala je poboljšanje uslova rada pravosudnih institucija na području Kantona pa je donesena odluka da se za otkup zemljišta za dogradnju zgrade Općinskog suda u Zenici, te  nove zgrade Kantonalnog tužilaštva i Kantonalnog suda odobri 100.000 KM, dok je za rekonstrukciju i investiciono održavanje zgrade Općinskog suda Zenica odobreno 200.000 KM. Za proširenje prostora Općinskog suda u Visokom također je izdvojeno 200.000 KM, a za nabavku opreme i zamjenu dotrajalih sredstava za sve institucije pravosuđa 150.000 KM. Od važnijih odluka bitno je napomenuti da je za rekonstrukciju i investiciono održavanje puteva u ovoj godini odobreno 3,6 miliona KM te je data saglasnost na Plan zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta u 2011. godini Kantonalne direkcije za ceste. Iz resora Ministarstva privrede prihvaćen je Protokol o količinama i koncesionoj naknadi jalovine na kamenolomu „Borovačka stijena“ Općina Kakanj.

Iz resora Ministarstva zdravstva, Vlada Kantona dala je saglasnost za nabavku opreme Kantonalnom zavodu za medicinu rada u iznosu od 24.313 KM  te donijela Odluku o formiranju radne grupe za pripremu tematske sjednice Vlade o stanju u zdravstvu na području Kantona. Ovu radnu grupu,  na čijem je čelu dr. Harun Drljević,  čine ljekari iz javnih i privatnih zdravstvenih ustanova kao i predstavnici Vlade Kantona.

Za provođenje projekta „Obnova stambenih objekata u funkciji povratka odobreno je 565.000 KM koje će se utrošiti na stambeno zbrinjavanje 228 porodica interno raseljenih unutar Kantona, a kojima je priznato pravo na privremeni smještaj. Iz resora Ministarstva obrazovanja, nauke kulture i sporta raspravljano je o učeničkom prijevozu, i zaključeno da je potrebno pokrenuti proceduru izbora najpovoljnijeg ponuđača za usluge prijevoza učenika osnovnih škola u svim općinama Kantona u narednoj školskoj godini.

Vlada Kantona je, na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja, odobrila 52.000 KM za predstojeće ljetovanje djece ratnih vojnih invalida, šehida, poginulih, umrlih i nestalih boraca te djece demobilisanih branilaca. Na kraju, za potrebe opremanja civilne zaštite odobrena je kupovina četiri interventna vatrogasna vozila sa pripadajućom opremom te jednog kombi vozila za prijevoz ljudi i opreme.

(Press služba ZDK )

Na danas održanoj sjednici Vlada Zeničko-dobojskog kantona analizirala je informaciju o potrebnim sredstvima za isplatu bruto plaća sa svim dodacima i naknadama za primjenu Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika i Zakona o plaćama i naknadama zaposlenih u organima vlasti Zeničko-dobojskog kantona. S tim u vezi raspravljano je i o Sporazumu o rješavanju spora u vezi sa zahtjevom Sindikata policije MUP-a ZDK te zaključeno da se za iduću sjednicu pomenuta Informacija dopuni sa podacima  za primjenu ovog Zakona sa plaćama iz obrazovanja i sa plaćama iz oblasti zdravstva. Na današnjoj sjednici Vlada je usvojila programe utroška sredstava: Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstva zdravstva i Fonda za zaštitu okoline Ministarstva prostornog uređenja, prometa i komunikacija i zaštite okoliša.

Vlada je danas razmatrala i Informaciju o dosad implementiranoj odredbi Ustava o ravnopravnoj zastupljenosti u sektoru javnog zapošljavanja konstitutivnih naroda za područje Zeničko-dobojskog kantona. Informacija sadrži strukturu zaposlenih po stručnoj spremi i nacionalnom sastavu, u kantonalnim organima uprave i 12 općina Kantona, te u upravnim, nadzornim i školskim odborima javnih ustanova, škola i poduzeća iz nadležnosti Vlade i to za 2008., 2009., i 2010. godinu. Zaključeno je da ni na kraju 2010. nije dostignut stepen zastupljenosti konstitutivnih naroda prema postojećim propisima, te se u narednom periodu mora više pažnje posvetiti ovoj oblasti.

U okviru obilježavanja 9. maja – „Dana pobjede nad fašizmom“, zatim „Dana Evrope“ odnosno „Dana Zlatnih ljiljana BiH“, Vlada je danas raspravljala o obilježavanju ovih praznika i ujedno uputila čestitke svim pripadnicima organizacije „Zlatni ljiljan“ kao i antifašistima iz Drugog svjetskog rata i Odbrambeno -oslobodilačkog rata 1992-1995.  u BiH.

 

Press služba ZDK

Jučer je u Popovoj luci, Općina Zavidovići, obilježen 28. april - Dan kakanjskih šehida i poginulih boraca na vozućkom ratištu, kome je prisustvovao veliki broj članova porodica, saboraca i građana. Odavanju počasti šehidima i poginulim borcima pridružili su se i članovi Vlade Zeničko-dobojskog kantona na čelu sa premijerom Fikretom Plevljakom.

U Zavidovićima, gradu pobratimu Kaknja, položeno je cvijeće na spomen-obilježje u centru grada, a potom se kolona uputila do Kamenice, do lokaliteta Popova Luka, gdje je prije nekoliko godina izgrađeno veliko spomen-obilježje.

U Popovoj Luci prisutnima se, između ostalih,  obratio i Fikret Plevljak, premijer Zeničko-dobojskog kantona. On je naglasio da se ne smije zaboraviti patriotska borba za slobodu i nezavisnost Bosne i Hercegovine, te da će se nastaviti i osnažiti podrška i pomoć porodicama šehida i poginulih boraca i svim boračkim kategorijama.

Nakon obraćanja, položeno je cvijeće i pročitana su imena kakanjskih šehida i poginulih boraca vozućkog ratišta.

Press služba ZDK

Danas je Fikret Plevljak sa resornim ministrima održao sastanak sa predstavnicima Biznis centra „Udruženje privrednika Jelah-Tešanj“ koje je predvodio Muharem Sejdić, predsjednik ovog udruženja. Ovaj sastanak rezultat je razgovora kojeg su premijer Plevljak i članovi Vlade imali tokom Sajma privrede prošle sedmice u Tešnju. Naime, tada je dogovoreno da se u sjedištu Kantona održi jedan širi sastanak na kome bi se razgovaralo o poticajima u privredi i poljoprivrednoj proizvodnji, zatim usmjeravanju sredstava ministarstava, beskamatnim sredstvima za privrednike, projektima upošljavanja i drugim temama.

Tokom današnjeg sastanka premijer te ministri privrede i poljoprivrede, prometa i komunikacija u Vladi Kantona mogli su čuti niz korisnih savjeta i sugestija kako u narednom periodu poboljšati suradnju između Vlade Zeničko-dobojskog kantona i poduzetnika u cilju povećanja proizvodnje i izvoza.

Premijer Plevljak zahvalio je na informacijama te prezentirao namjere i ciljeve Vlade Zeničko-dobojskog kantona usmjerene prvenstveno na jačanje privrede i zapošljavanja što je u vrhu svih prioriteta. U tom smislu, Vlada Kantona u narednom periodu posebnu pažnju posvetit će ne samo razvijanju postojećih poticaja, već i pronalaženju novih  načina za davanje većeg zamaha privrednoj djelatnosti te jačanju perspektivnih kompanija orijentiranih na izvoz. On je također podcrtao važnost otvaranja novih radnih mjesta i masovnijeg zapošljavanja na području Kantona što čini osnovu za razvijanje bilo koje druge djelatnosti.

 

Press služba ZDK

Na desetoj sjednici Vlade Zeničko-dobojskog kantona vođena je rasprava o o utrošku sredstava kojima se stvaraju finansijske obaveze iz budžeta Kantona za 2011. godinu. Ova rasprava vođena je u cilju skorog donošenja Programa ušteda Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu. S tim u vezi donesen je i poseban Zaključak kojim se upozoravaju svi budžetski korisnici da su priloikom stvaranja obaveza iz programa utroška sredstava, dužni pridržavati se procenta ostvarenja prihoda. Bitno je istaći da će mjere štednje uključiti sve segmente rada i poslovanja organa i institucija koje se finansiraju iz budžeta Kantona te da ove mjere trebaju rezultirati značajnijim uštedama koje će onda biti usmjerene ka prioritetnim korisnicima, poput podsticaja privredi i poljoprivredi, zatim socijalnih davanja, zadovoljavanju potreba boračkih populacija i ostalog.

Danas je vođena i rasprava o Programu rada Vlade i usaglašavanju ovog akta sa Programom rada Skupštine Kantona za 2011. godinu. Uz to, usvojen je i Zaključak radne grupe kojim se specificira procedura, odnosno aktivnosti koje je potrebno preduzeti u narednom periodu s ciljem donošenja Inicijative za Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Federacije BiH. Na kraju, Vlada je odobrila 473.205 KM Službi za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za novčane naknade nezaposlenim demobilisanim borcima za mjesec oktobar 2009. godine. Ova Odluka donesena je s ciljem sustizanja finansijskih obaveza koje postoje prema boračkim populacijama.

Inače, kako je već poznato, prvi dio ove sjednice Vlade Kantona održan je jučer u Tešnju, gdje su članovi Vlade imali više susreta i sastanaka sa privrednicima tešanjske općine, a prisustvovali su i otvaranju Sajma privrede  „Biznis 2011“. Nakon što je premijer Fikret Plevljak zajedno sa načelnikom Općine Fuadom Šišićem otvorio Sajam, članovi Vlade razgovarali su sa privrednicima koji su dali konkretne prijedloge za jačanje privrede u cjelini, te načina na koje se može pomoći malim i srednjim preduzećima.

 

Press služba ZDK

Vlada Zeničko-dobojskog kantona na svojoj 9. sjednici vodila je raspravu o utrošku budžetskih sredstava u vezi sa stvaranjem obaveza koje se finansiraju iz budžeta Kantona za 2011. godinu, pri čemu je donesen zaključak da svako ministarstvo mora voditi računa da trošenje sredstava sa budžetskih stavki bude u direktnoj korelaciji sa prilivom sredstava za tekući mjesec.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta izradilo je Informaciju o stanju materijalno-tehničkih uvjeta za realizaciju nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja u osnovnim školama na području Kantona u kojoj su prezentirani podaci o opremljenosti škola nastavnim sredstvima i tehničkim pomagalima kao i svim ostalim uvjetima u kojima se ova vrsta nastave odvija. Iz resora ovog Ministarstva, donesen je također set odluka, koje se odnose na smještaj studenata u studentske centre u 2011. godini i dodjelu stipendija redovnim studentima prvog ciklusa u akademskoj 2010/2011. godini.

Na današnjoj sjednici Vlada je usvojila i Program utroška sredstava za potrebe branilaca i članova njihovih porodica za 2011. godinu u iznosu od 8.444.600 KM koje će se raspodjeliti prema već utvrđenim kriterijima.

Vlada je danas prihvatila i mišljenje Ministarstva prostornog uređenja, prometa i komunikacija i zaštite okoliša u vezi sa autentičnim tumačenjem Zakona o komunalnim djelatnostima pokrenutog od strane načelnika Općine Vareš, u vezi sa postavljanjem odvojenog priključka na komunalnu mrežu. Naime, prema navedenom Zakonu propisano je da prilikom izgradnje novih objekata dužnost investitora je da za svaku stambenu ili poslovnu jedinicu obezbijedi odvojen priključak na komunalnu mrežu. Ovo se odnosi i na poslovne prostore u okviru stambeno-poslovne zgrade, dok se ovaj stav ne može primjeniti na individualne stambene i poslovne prostore.

 

Press služba ZDK

Eksplozija koja se desila 11.04.2011. godine na parking prostoru ispred zgrade Vlade ZDK u aktuelnom političkom i društvenom trenutku ima svoju posebnu jačinu i snagu.

Ne prejudicirajući uopšte rezultate započete istrage Vlada ZDK jedinstvena je u namjeri da se sve okolnosti ovog događaja izvedu na čistac.

Najprije, gospodinu Tadiću i gospodinu Mamiću izražavamo naše žaljenje radi pretrpljenog događaja i pružamo im našu potpunu, iskrenu i nesebičnu kolegijalnu i ljudsku podršku.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona očekuje i nalaže Ministarstvu unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona i Kantonalnom tužilaštvu da nastave sa svim mogućim radnjama na rasvjetljavanju svih okolnosti vezanih za ovaj događaj, a naročito:

  • da nepobitno utvrde, dokažu i dokumentuju  sve činjenice i okolnosti pod kojima se desila eksplozija,
  • da nepobitno utvrde, dokažu i dokumentuju karakter eksplozije,
  • da, ukoliko za to postoje osnovi sumnje, da su eksploziju uzrokovali bilo koji pojedinci izvrši njihovu identifikaciju, pronađe ih i utvrdi motive, te postupi sa njima u skladu sa važećim zakonima ove države.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona isto ponašanje očekuje i od svih ostalih učesnika koji su uključeni u istragu i istražne radnje povodom ovoga slučaja.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona nudi svu moguću podršku i pomoć svim organima uključenim u istragu povodom ovoga slučaja.

 

Vlada Zeničko-dobojskog kantona

Na jučer održanoj sjednici Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je Prijedlog izmjena Zakona o nadležnostima kantonalnih organa u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, te Prijedlog izmjena Zakona o Kantonalnoj upravi civilne zaštite. Razlog izmjenama je uvrštavanje dijela koji se odnosi na vatrogastvo kao dio djelatnosti civilne zaštite. Vlada je također usvojila i Poslovnik o svom radu, a premijeru Zeničko-dobojskog kantona data je saglasnost na potpisivanje Sporazuma o rješavanju spora u vezi sa zahtjevima Sindikata policije Zeničko-dobojskog kantona. Uz to, prihvaćena je i Informacija o stanju bezbjednosti na području Kantona te Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove u 2010. godini.

Isto tako, na prijedlog Ministarstva pravosuđa donesen je Zaključak o proceduri zaključivanja sudske i vansudske nagodbe u postupcima zastupanja Kantona od strane Kantonalnog pravobranilaštva.

Iz resora Ministarstva privrede, Vlada je na jučerašnjoj 6. sjednici prihvatila Informaciju o sadržaju koncesionog ugovora za istraživanje i eksploataciju mineralnih resursa, a data je saglasnost Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta za isplatu sredstava za 15 ustanova kulture za mart 2011. godine u iznosu od 244.425 KM.

 

Press služba ZDK

Vlada Zeničko-dobojskog kantona jučer je održala svoju 5. sjednicu na kojoj su uglavnom razmatrani amandmani poslanika Skupštine ZDK na Prijedlog budžeta za 2011. godinu. Nakon izjašnjenja o amandmanima koji će biti predmetom sutrašnje sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, Vlada je usvojila Informaciju o gospodarenju šumama i šumskim zemljištem u 2010. godini te planove gospodarenja za 2011. godinu. U ovoj Informaciji dati su osnovni podaci o stanju šumarstva u cjelini, počev od površine i vrsta šuma na našem području, preko stanja drvnih zaliha i plasmana šumskih drvnih sortimenata do podataka o zdravstvenom stanju šuma  i šumsko-uzgojnim radovima na teritoriji koju obuhvata Zeničko-dobojski kanton.

Na ovoj sjednici usvojen je i Izvještaj Ministarstva zdravstva o utrošku sredstava u 2010. godini sa transfera neprofitnim organizacijama.

 

Press služba ZDK

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma