Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 31. sjednici, je usvojila Prijedlog Zaključka o izmjenama i dopunama Programa rada Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu.

Vlada je usvojila Zaključka o prihvatanju mišljenja Ministarstva za boračka pitanja u vezi sa Inicijativom Merseda Spahića i Mirsada Dogloda za izmjene člana 15. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica i uputila ga u daljnju skupštinsku proceduru.

Na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja na današnjoj sjednici su doneseni zaključci o odobravanju sredstava: Ajnadžić Abdulahu iz Zenice 6.168,71,00 KM za nabavku ortopedskog pomagala, Dunđer Niki iz Maglaja 9.000,00 KM za izgradnju stambenog objekta, te 33.000,00 KM za izgradnju stambenih objekta za 4 pripadnika branilačke populacije iz Maglaja, 19.000,00 KM za sufinansiranje kupovine stambenih objekta za 3 pripadnika branilačke populacije iz Visokog, 10.000,00 za izgradnju stambenih objekta za 2 pripadnika branilačke populacije iz općine Usora, 12.000,00 KM Adilović Dervišu, iz Vareša za kupovinu stambenog objekta dok je Stanislavu Đakoviću iz općine Vareš odobreno 7.000,00 KM za kupovinu satambenog objekta. Demobislisanom braniocu, Ibrahimović Muhamedu,dobitniku ratnog priznanja značka “Srebreni štit“ iz Tešnja je odobreno 15.000,00KM za izgradnju stambenog objekta. Odobreno je 13.000,00 KM za izgradnju stambenih objekta za 2 pripadnika branilačke populacije iz općine Zavidovići, te 43.000,00 KM za kupovinu stambenih objekta za 4 pripadnika branilačke populacije iz Zavidovića. Marku Udovčiću, demobilisanom branitelju iz Žepča odobreno   je 2.000,00 KM za izgradnju stambenog objekta.

Vlada je donijela Odluku o odobravanju 75.000,00 KM Regionalnoj razvojnoj agenciji za regiju Centralna BiH na ime troškova potrebnih za finansiranje redovnih obaveza i aktivnosti. Na prijedlog Ministarstva za privredu Vlada je dala saglasnost za imenovanje Osmana Buze, pomoćnika ministra za privredu kao punomoćnika državnog kapitala za XVI. Skupštinu privrednog društava „Nova trgovina“. Danas je donesena Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu ZDK za 2015. godinu za OŠ “1.mart“ Jelah za 52.500,00 KM-uplaćena sredstva su od strane Federalnog ministrstva obrazovanja i nauke za organizaciju instruktivne nastave za učenike sa područja naseljenog mjesta Vrbanjci-Kotor Varoš.

JU OŠ “Huso Hodžić“ Tešanj su uplaćena sredstva od strane Ambasade SAD u visini 5.862,64 KM pa je Vlada donijela Odluku o uvećanju sredstava u Budžetu ZDK za 2015. godinu za nevedeni iznos.

Bosanskom narodnom pozorištu iz Zenice odobreno je 2.000,00 KM za pokrivanje troškova realizacije projekta „CREEPS“ a Udrženju „Naša škola“ iz Kaknja 500,00 KM za pokrivanje troškova za relizaciju projekta obuke iz osnova odbojke djece u ruralnim područjima.

Vlada je donijela Rješenje o imenovanju Komisije za program javnih investicija Zeničko-dobojskog kantona na period od 4 godine. Zadatak ove komisije je da analizira i ocjenjuje projekte u skladu sa Kriterijima i principima za ocjenjivanje projekata kandidiranih za PJI iz Obrazca za ocjenu prijedloga.

Press služba

Budžetom planirana sredstva za isplatu nagodbi po pravosnažnim sudskim presudama u 2015. godini iznosila su 400.000,00 KM.

U skladu sa Odlukom o mjerilima i kriterijima za zaključivanje vansudskih nagodbi na teret budžeta Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 13/13.), Kantonalno pravobranilaštvo je zaključilo ukupno 19 sporazuma o vansudskoj nagodbi u ime Zeničko-dobojskog kantona, a 19 sporazuma su zaključili direktori škola u ime škola kao izvršenika, uz saglasnost Kantonalnog pravobranilaštva.

Nakon dostavljenih sporazuma o vansudskoj nagodbi od strane Kantonalnog pravobranilaštva, dana 03.08.2015. godine (19 sporazuma) i 28.08.2015. godine (19 sporazuma), Ministarstvo finansija je, realizovalo isplate po sporazumima u ukupnom iznosu od 419.091,47 KM.

Odmah po isplati sredstava, Ministarstvo finansija je, s ciljem okončanja izvršnih postupaka, obavijestilo Kantonalno pravobranilaštvo o svakoj pojedinačnoj isplati.

 

 

Press služba

Vlada Zeničko-dobojskog kantona, danas na 29. sjednici, je usvojila Informaciju o dostignutom stanju u oblastima socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom za 2014. godinu.

Vlada je usvojila i prijedlog zaključka o nominiranju Sabahudina Ibrahimagića za člana Upravnog odbora Federalnog zavoda PIO/MIO sa područja Zeničko-dobojskog kantona.

Na današnjoj sjednici su doneseni zaključci o odobravanju sredstava: Općini Žepče 10.000,00 KM na ime učešća Zeničko-dobojskog kantona u sufinasiranju izgradnje vodovodne mreže u naselju Preko za povratnike. Društvu socijalnih radnika Zeničko-dobojskog kantona je odobreno 500,00 KM na ime podrške organizaciji 1. godišnje stručne konferencije socijalnih radnika BiH.

Vlada je danas usvojila tri zaključka na prijedlog Ministarstva zdravstva a koji se odnose na refundiranje troškova za nabvku opreme u JU Kantonalna bolnica Zenica, i to: Zaključak o izmjenama Programa utroška sredstva i Odluku o odobravanju finansijskih sredstava za nabavku inkubatora za čuvanje koncentrata trombocita za potrebe JU KB Zenica u visini od 20.999,16 KM te Odluku o odobravanju 364.221,76 KM za refundaciju troškova finasiranja nabavljene opreme od firme „Siemens“ d.o.o.Sarajevo po ranije zaključenim ugovorima a koja će biti isplaćena u tri mjesečne rate.

Na prijedlog Minstarstva a za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Vlada je usvojila Odluku o uvećanju sredstava u Budžetu ZDK za 2015. godinu u visini od 1.571.228,33 KM.

Bošnjačkoj zajednici kulture „Preporod“ iz Zenice je odobreno 1500,00 KM na ime pomoći za organizaciju 19. bajramskog malonogometnog turnira „Zeničkih mahala“ , a Odbojkaškom klubu „Maglaj“ iz Maglaja 1000,00 KM na ime pomoći za plaćanje kotizacije za jesenji dio sezone 2015./2016. godine.

 

Ured premijera

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je dana 20.05.2015. godine održala 11. Sjednicu Vlade na kojoj su razmatrane tačke prema dnevnom redu obajavljenom na web stranici.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona izvršila je dodjelu sredstava Centru boračkih sportova Tešanj za organizaciju kickbox takmičenja „Balkan open 2015 u iznosu od 2000,00 KM, Srspskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini Vozuća za dio troškova organizacije manifestacije osvećenja manastira „Vozuća“ u Vozućoj 2000,00 KM, Mušanović Zahidu, 100% RVI iz Zenice za nabavku ortopedskog pomagala 13.500,00 KM, Savezu slijepih boraca ZDK za finansiranje medicinske rehabilitacije na moru za slijepe RVI 100% I grupe sa pratiocima 15.500,00 KM, Mahmić Ernadu iz Zenice za odlazak na međunarodno takmičenje „Genius Olympiads“ u SAD 500,00 KM, Atletskom klubu Zenica za organizaciju VI tradicionalnog Međunarodnog atletskog mitinga „Zenica 2015“ 6.000,00 KM, te Udruženju Kulturno umjetničko društvo Mošćanica iz Zenice za organizaciju II Festivala folklornog stvaralaštva „Mošćanica fest 2015“ u iznosu od 300,00 KM.

Pored toga Vlada Zeničko-dobojskog kantona je usvojila Informaciju o upravnom rješavanju u Zeničko-dobojskom kantonu za 2014. godinu, Informaciju o koncesijama na području Zeničko-dobojskog kantona za 2013. i 2014. godinu, Bilans energetskih potreba Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu te Odluku o izmjeni Odluke o razvrstavanju lokalnih cesta na području Zeničko-dobojskog kantona i Program utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu Ministarstva zdravstva, pozicija „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“

Na 11. sjednici, Vlada je usaglasila svoj ranije donešeni Program rada sa Programom rada Skupštine.

 

Press služba ZDK

Vlada Zeničko-dobojskog kantona danas je održala 8. Sjednicu Vlade na kojoj su razmatrane tačke:

  • Prijedlog Zaključka o usvajanju Programa provođenja proljetne faze obavezne preventivne sistemske deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije na području Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu i
  • Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za provođenje obavezne preventivne sistemske deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije na području Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu.

Odobrena sredstva po ovim tačkama su u iznosu od 45.000,00 KM.

Na današnjoj sjednici, Vlada je razmatrala i tačke imenovanja i razrješenja državnih službenika.

 

Press služba ZDK

Na današnjoj (04. 02. 2015.) sjednici Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je, između ostalog, Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava u sferi kapitalnih ualganja Ministarstva unutrašnjih poslova u 2014. godini. Prema pomenutom Programu, u budžetu za prošlu godinu bilo je opredjeljeno 1.666.475 KM od čega je realizovano 73 odsto predviđenih sredstava ili 1.212.335 KM. Ovim sredstvima izvršena je nadogradnja rezervne lokacije za izdavanje ličnih dokumenata u Policijskoj upravi Zenica te izvršena rekonstrukcija i drugi građevinski radovi na nekolicini drugih objekata policijskih stanica i uprava, poput one u Žepču, te nabavljeno više vozila za potrebe policije.

Na ovoj sjednici razmatran je i Zaključak o odobravanju 58.350 KM za otkup poljoprivrednih proizvoda od proizvođača sa područja Kantona, a za potrebe Kantonalne direkcije za robne rezerve. Ovim se želi ostvariti kontinuitet nabavke roba i prehrambenih namirnica od poljoprivrednih proizvođača čime se osigurava dvostruki efekat – domaći proizvođači imaju osiguran dio plasmana svojih proizvoda, a Direkcija za robne rezerve ima sigurnu i kontinuiranu opskrbu svojih skladišta ovom vrstom artikala. Da bi se pripreme za otkup kvalitetno napravile, izjašnjavanje o ovoj tački odgođeno je za jednu od narednih sjednica, a Direkcija za robne rezerve dobila je zadatak da pripremi akte koji su uslov za realizaciju ove aktivnosti. Osim ovog, usvojen je Zaključak o davanju saglasnosti Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu za nastavak realizacije projekata po općinama iz 2014. godine, a koji se finansiraju iz vodnih naknada.

Na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja danas je odobreno 5.000 KM ratnom vojnom invalidu Pašagi Bećiroviću, iz Zavidovića za troškove liječenja odnosno nabavku lijekova za polikemoterapijsko liječenje.

Pored toga, na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Udruženju „Humanost-Societas Humanitatis“ za daljnju provedbu projekta „Dnevni centar za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama u Visokom“ za period januar – mart 2015. godine odobreno je 32.650 KM.

Na današnjoj (09. 01. 2015.) sjednici Vlada Zeničko-dobojskog kantona prihvatila je izvještaj Komisije za razmatranje prijedloga za zaključenje vansudske nagodbe te usvojila Prijedlog redosljeda za zaključenje vansudskih nagodbi po osnovu kolektivnog ugovora. Kako je već poznato, u budžetu Kantona za 2014. godinu opredjeljeno je 400.000 KM za izvršne sudske presude za koje je objavljen javni poziv, a na koji se do 28.02. 2014. prijavilo ukupno 905 tražilaca izvršenja. Komisija je u skladu sa Odlukom o mjerilima i kriterijima za zaključivanje vansudskih nagodbi na teret budžeta ZDK sastavila prijedlog redosljeda prema postojećim kriterijima. Prednost su imali oni tražioci izvršenja koji su se u većem procentu odrekli ukupnog duga, odnosno glavnice i/ili zatezne kamate. Time je uvjete za prijedlog pravobranilaštvu da sklopi sporazume o vansudskoj nagodbi ispunilo 39 tražilaca izvršenja čiji revidirani zahtjevi iznose 399.319 KM.

Na ovoj sjednici Vlada je dala saglasnost na izbor prof. dr. sc. Aleksandra Karača na dužnost prorektora za naučno istraživački rad, a prof. dr. sc. Enesa Hašića na dužnost prorektora za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Zenici.

Pored ovog, prihvaćen je prijedlog Uredbe o izmjeni Uredbe o plaćama, naknadama i drugim materijalnim pravima policijskih službenika ZDK koju je sačinilo Ministarstvo unutrašnjih poslova. Izmjenom pomenute Uredbe prolongiran je rok za primjenu novog načina obračuna troškova prijevoza na posao i s posla do 01. 02. 2015. godine.

Na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, usvojen je zaključak da se putem Općine Žepče dodijeli 5.000 KM povratničkoj porodici Mire Vrbić iz Žepča, s ciljem stvaranja minimalnih uvjeta za život.

Na današnjoj (30.12. 2014.) sjednici Vlade Zeničko-dobojskog kantona usvojen je Nacrt Programa rada Vlade za 2015. godinu u kome su predloženi strateški ciljevi Vlade i način ostvarenja ovih ciljeva. Pored ovog, na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede odobren je set odluka iz resora ovog ministarstva na osnovu ranijeg usvojenog Programa podsticaja poljoprivrednim proizvođačima, zatim na saniranje šteta od poplava na poljoprivrednim imanjima kao i za štete nastale uginućem životinja. Uz to, odobrena su i sredstva za saniranje korita rijeka Ograjina i Bistričak (Općina Zenica) koje su se izlile tokom majskih i avgustovskih poplava.

Općinama Maglaj, Zavidovići, Zenica, Tešanj, Vareš, Visoko, Kakanj i Olovo bit će distribuirane određene količine prehrambenih proizvoda i higijenskih sredstava u svrhu daljnjeg zbrinjavanja 3332 porodice ugrožene poplavama i klizištima.

Naime, Kantonalna direkcija za robne rezerve obavijestila je Vladu ZDK da raspolaže prehrambenim namirnicama i higijenskim artiklima preostalim od donacija ili komercijalno nabavljenih roba za potrebe pomoći stanovništvu ugroženom poplavama, pa su iz resornog kantonalnog ministarstva uputili dopise općinama da iskažu potrebe za ovom vrstom pomoći. Nakon što su općine dostavile spiskove ugroženih porodica, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice sačinilo je spisak kojim će se raspoložive robe ravnomjerno raspodjeliti ugroženim porodicama.

Vlada Kantona je na današnjoj sjednici osim pomenute, odobrila i odluku da se izdvoji 32.124 KM za preostalih 27 preduzeća koja su iskazala štete na privrednim objektima u majskim poplavama. Time je dosad zaokružen ciklus pomoći za 197 privrednih subjekata za koje je izdvojeno 1.166.000 KM kao pomoć privredi u saniranju posljedica poplava na području Kantona.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke,kulture i sporta po 750 KM odobreno je za 11 doktorskih disertacija te izdvojeno 5.000 KM za prijevoz djece za izletište Smetovi tokom zimskog raspusta kao oblik sufinansiranja ove aktivnosti zajedno sa Općinom Zenica.

Amandmani na usvojeni rebalans budžeta za 2014. godinu, koji će biti razmatran na današnjoj (24. 12. 2014.) sjednici Skupštine bili su na dnevnom redu jučer (23. 12. ) održane sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona.Radi se o usklađivanju pojedinih stavki i transfera koji nisu bili planirani prvobitnom verzijom rebalansa budžeta, a koje je Vlada jučer usvojila. Isto tako, na ovoj sjednici razmatrani su i novi prijedlozi za program rada Skupštine Kantona za 2015. godinu, poput inicijative poslanika Rasima Skomorca o uvrštavanju poslovanja Kantonalne bolnice Zenica na dnevni red jedne od skupštinskih sjednica, kao i statusa javnih i privatnih zdravstvenih ustanova. Razmatrajući redovnu godišnju Informaciju o stanju u oblasti zapošljavanja na području Kantona, konstatovano je da se podaci federalnog Zavoda za statistiku o zaposlenosti na području našeg Kantona i podaci Poreske uprave unekoliko razlikuju i da je situacija u pogledu zapošljavanja nešto povoljnija od zvanične statistike. Na prijedlog Ministarstva za rad,socijalnu politiku i izbjeglice Vlada je razmatrala sporazum o plaćanju troškova smještaja u Prihvatilište za samohrane nezaposlene trudnice i samohrane nezaposlene majke sa djetetom do 12 mjeseci starosti u ustanovu „Dom porodica“ Zenica. Ovo je novi vid socijalne zaštite kojim bi bile dodatno obezbjeđene i zbrinute određene socijalne kategorije, poput nezaposlenih trudnica i samohranih nezaposlenih majki.No, usvajanje ovog programa morat će sačekati dodatne konsultacije zbog povećanja izdvajanja iz budžeta za ove svrhe. Uz to, iz resora ovog Ministarstva, dato je ovlaštenje resornom ministru da potpiše ugovor sa načelnicima svih 12 općina Kantona o načinu rada i funkcionisanja Centra za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, na ovoj sjednici Vlade odobreno je 300.000 KM „Šumsko-privrednom društvu“ Zavidovići za obnovu šumske infrastrukture stradale tokom majskih i avgustovskih poplava. Iz ovog Ministarstva dat je i prijedlog da se Dževadu Tursiću iz Zavidovića, vlasniku obrta „Capris“ odobri 12.649 KM za uzgoj koza, u okviru poticaja proizvođačima i prerađivačima kozjeg i ovčijeg mlijeka.

Na današnjoj (18. 12. 2014.) sjednici, Vlada Zeničko-dobojskog kantona utvrdila je Prijedlog izmjena i dopuna budžeta za 2014. godinu donesen prvenstveno iz razloga izuzetno slabog priliva javnih prihoda u budžet. Ostvarenje priliva sa mjesecom novembrom 2014. godine iznosi 87 odsto od plana ili manje za 32.840.003 KM od očekivanog. Ovim se budžet Kantona za 2014. godinu na prihodovnoj i rashodovnoj strani umanjuje za 13.350.000 KM. Uz ovu, donesena je još jedna odluka značajna za funkcionisanje finansijskih tokova u kantonu. Naime, data je saglasnost ministrici Ministarstva finansija Kantona da potpiše Ugovor o kreditnom zaduženju Zeničko-dobojskog kantona sa Federacijom BiH iz sredstava Stand by aranžmana Međunarodnog monetarnog fonda za 2015. godinu u iznosu od 5.655.000 KM. Obje pomenute odluke bit će upućene u skupštinsku proceduru po skraćenom postupku.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vlada je donijela odluke o izmjeni odluka kojima su dodijeljene koncesije za izgradnju malih hidroelektrana na rijeci Gostović (Rujevica-Ušće i Botašnica-Ušće). Koncesionar EBH Sarajevo zatražio je produženje roka za stavljanje u probni rad jer Elektroprivreda još nije izgradila dalekovod na koji treba biti priključen predmetni objekat, a na šta koncesionar ne može uticati.

Iz resora ovog Ministarstva odobreno je i 20.043 KM kao poticaj otkupljivačima jagodičastog voća, a po istom osnovu 42.056 KM dodijeljeno je otkupljivačima svježeg voća i povrća. Uz to, za 381 proizvođača maline i kupine s područja Kantona odobreno je na ime subvencije ukupno 70.813 KM. Visočkom „Biosu“ odobreno je 80.000 KM na ime poticaja za proizvodnju presadnica povrća, a za 30 proizvođača koji se bave proizvodnjom povrća u staklenicima i plastenicima odobreno je 185.811 KM.

Treba reći i to da su ovi poticaji odobreni uskladu sa Vladinim Programom revitalizacije poljoprivredne proizvodnje nakon stanja prirodne nesreće. U vezi s pomenutim Programom, Vlada je danas odobrila i 41.608 KM trojici uzgajivača brojlera koji su imali velike štete u animalnoj proizvodnji tokom majskih poplava. Također, za 39 uzgajivača brojlera odobrene su premije u ukupnom iznosu od 150.052 KM. Na kraju, odlučeno je da se po 10.000 KM dodijeli organizatorima sajmova poljoprivredne proizvodnje na području Kantona – Sajmu „Jesen u Visokom“ i Asocijaciji organskih proizvođača za sajam „Open-S“ Zenica.

Za pripadnike boračke populacije koji nemaju zdravstvenog osiguranja po drugim osnovama(radni odnos i slično), danas je odobreno 98.500 KM. Iz oblasti zdravstva, Vlada je, na prijedlog Ministarstva zdravstva, donijela rješenje o razrješenju predsjednika Upravnog odbora Kantonalne bolnice Zenica, Seada Rožajca koji je podnio neopozivu ostavku na ovu poziciju, a na njegovo mjesto privremeno je imenovan Emir Čabrić, do okončanja postupka izbora na ovu poziciju po oglasu, a najduže na tri mjeseca. (J.A.)

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma