Vlada Zeničko-dobojskog kantona, je na 43. sjednici, primila k znanju Izvještaj o radu Kantonalnog suda u Zenici i Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva/tužiteljstva Zeničko–dobojskog kantona za 2015. godinu te usvojila Izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za pravnu pomoć za 2015. godinu. Sva tri izvještaja su ocijenjeni kao pozitivni i te su upućeni u daljnju skupštinsku proceduru.

Na prijedlog Ministarstva za pravosuđe i upravu donesen je Zaključak o odobravanju utroška sredstva za kapitalna ulaganja za period januar-mart 2016. godine u iznosu 156.267,20 KM a koristit će se za kupovinu poslovnog prostora za potrebe Općinskog suda u Visokom.

Na prijedlog Ministrstva za boračka pitanja doneseni su zaključci o odobravanju sredstva za stambeno zbrinjavanje, i to: 4000,00 KM Fatimi Mahmutagić iz Maglaja, 10.000,00 KM Čabrić Nedžadu iz Doboj-Juga,70.000,00 KM Ćosić Ismetu iz Zenice, 5.998,00 KM Ramić Nermini iz Breze, po 3.000,00 KM Samiru Sejdiću i Muhidinu Dugaliću iz Tešnja.

Vlada je danas donijela Zaključak o odobravanju novčane pomoći PD Krivaja-Mobel d.o.o. Zavidovići putem JU Centar za socijalni rad Zavidovići,u iznosu od 40.000,00 KM na ime jednokratne pomoći socijalno intervenirajućeg karaktera.Zaključak je donesen s ciljem pružanja pomoći u prevazilaženju teške socio-ekonomske situacije u kojoj su se našli radnici injihove porodice.

Press služba

Vlada Zeničko-dobojskog kantona, je na 43. sjednici, utvrdila Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom i uputila ga daljnju skupštinsku proceduru po skraćenom postupku. Novine u ovom zakonu su :“Nakon isteka porodiljskog odsustva žena-majka koja rodi blizance, treće i svako slijedeće dijete, a koristi pravo da radi polovinu punog radnog vremena u skladu sa propisima o radu, ima pravo na naknadu plaće za polovinu do punog radnog vremena koju joj isplaćuje poslodavac u iznosu od 50% plaće koju bi ostvarila da radi puno radno vrijeme.

Pravo da radi polovinu punog radnog vremena žena-majka koja rodi blizance, treće i svako drugo dijete može koristiti do navršene dvije godine života djeteta, počevši od prvog dana korištenja prava. Zahtjev za ostvarivanje prava za rad sa polovinom punog radnog vremena i za naknadu plaće podnosi se poslodavcu 15 dana prije isteka porodiljskog odsustva.

 

Press služba

Premijer Zeničko-dobojskog kantona Miralem Galijašević, boravio je sa članovima Vlade u radnoj posjeti općinama Usora i Doboj-Jug. Pored premijera, u posjeti navedenim općinama su bili ministri: Zvonimir Anđelić (Ministarstvo za privredu),Andrej Kajić (Ministartvo finansija), Mensur Sinanović (Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport), Dragoljub Brenjo (Ministarstvo zdravstva), Fahrudin Brkić (Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okolice), Nikola Arsenić (Ministarstvo unutrašnjih poslova), i Himzo Smajić (Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu), te direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Džavid Aličić.

Teme o kojima se na današnjem sastanku raspravljalo su bile: 

  • Sigurnost prometa na dijelu magistainog puta M-4 u naseljenom mjestu Žabljak općina Usora.
  • Davanje saglasnosti Vlade odnosno Skupštine ZDK na Prostorni plan općine Usora.
  • Financiranje rada Službe hitne medicinske pomoći u općini Usora.
  • Izmjene Odluke o osnivanju lovišta na području Zeničko-dobojskog kantona.
  • Izgradnja dvotračnog mosta preko rijeke Usora i ostale putne infrastrukture, te prometne signalizacije.
  • Izgradnja nasipa pored rijeke Usora.
  • Izmjena prostornog plana Općine Doboj-Jug.

Dogovoreno je da se ovakvi sastanci organizuju redovno kako bi se Vlada upoznala sa radom i problemima loklnih zajednica a čije je rješavanje u podjeljenoj nadležnosti između općine i kantona.

 

 

Press služba

Vlada Zeničko-dobojskog kantona, je na 42. sjednici, utvrdila Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona sa Odlukom o načinu izvršenja finansijskog plana za 2016. godinu i uputila ga u daljnju skupštinsku proceduru. Planiran prihod je u visini od 159.052.000,00 KM.

Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila Mišljenje Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu po inicijativi poslanika Besima Avdića a koja se odnosi na donošenje Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju. U Mišljenju stoji da se trenutno ne može postupati po navedenoj inicijativi jer se očekuje donošenje novog zakona na nivou Federacicje BiH.

Na osnovu mišljenja Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice i Ministrstva finansija, Vlada Kantona je dala podršku predloženom Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici.

Danas je Vlada donijela Rješenje o imenovanju na kraći period Upravnog odbora JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona te Zaključak o raspodjeli 7.150,00 KM na ime pomoći socijalno intervenirajućeg karaktera za 15 lica u stanju socijalne potrebe.

Na prijedlog Ministarstva za privredu donesena je Odluka o utvrđivanju prijedloga kandidata za članove NO privrednog društva TP “Nova Trgovina“ d.d. Žepče, na kraći period kao i Zaključak o imenovanju Osmana Buze kao punomoćnika državnog kapitala za I. vanrednu Skupštinu privrednog društva TP “Nova Trgovina“ d.d. Žepče. Danas je Vlada donijela i Odluku o utvrđivanju prijedloga kandidata za članove NO privrednog društva “rmk promet“ d.d. Zenica koji se imenuje na kraći period, te Zaključak o imenovanju Ferhata Bradarića kao punomoćnika državnog kapitala za I. vanrednu Skupštinu privrednog društva “Natron“ d.d. Maglaj. Donesena je Odluka o utvrđivanju prijedloga kandidata za NO u privrednom društvu “Natron“ d.d. Maglaj na kraći period.

Na prijedlog Minstarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Vlada je u više škola razriješila članove školskih odbara, i to radi odlaska u mirovinu ili podnošenja ostavke iz ličnih razloga.

 

Press služba

Vlada Zeničko-dobojskog kantona, je na 41. sjednici, utvrdila Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona u iznosu od 285.225.000 KM i uputila ga u daljnju skupštinsku proceduru. Na današnjoj sjednici je utvrđen i Prijedlog Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu.

Na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Vlada je donijela Zaključak o utvrđivanju Prijedlogu Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu.

Danas je Vlada donijela Zaključak o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona. Na prijedlog Ministarstva zdravstva Vlada je donijela odluku o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama statuta JU Kantonalna bolnica Zenica.

Na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport donesen je Zaključak o odobravanju utroška sredstva sa pozicije “Tekući transfer za sport“ za period januar –mart 2016. godine u ukupnom iznosu od 40.000,00 KM kao i zaključak o davanju saglasnosti za isplatu sredstava sa pozicije „Tekući transfer za smještaj studenata u studentske centre“ za period januar –mart 2016. godine u iznosu od 465.111,00 KM.

 

 

Press služba

Vlada Zeničko-dobojskog kantona, je na 40. sjednici, utvrdila Prijedlog Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade i uputila ga u daljnju skupštinsku proceduru. Na prijedlog Ministrastva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okolice Vlada je donijela zaključak da se Obrtničkoj komori Zeničko-dobojskog kantona ustupi na korištenje, bez naknade, kancelarija površine 23,56 m2 u poslovnoj zgradi Kantonalnog zavoda za urbanizam i prostorno uređenje, počevši od 1.11.2015. do 1.11.2016. godine.

Vlada je danas donijela Zaključak o usvajanju Izvještaja o realizaciji Programa preventivne jesenje deratizacije koja je obavezna za područje Zeničko-dobojskog kantona u 2015. godini. JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane je realizovao ovaj program u okviru svoje nadležnosti. Za realizaciju navedenog programa utrošeno je 45.000,00 KM iz Budžeta Kantona i angažirano 110 nezaposlenih lica za njeno provođenje.

Vlada je donijela Odluku o odobravanju 112.500,00 KM Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona na ime troškova potrebnih za finsiranje redovnih obaveza i aktivnosti.

Pčelaru Ismetu Bošnjakoviću iz Zavidovića je Zaključkom Vlade odobreno 550,00 KM na ime naknade štete nanesene od divljači na objektu i pčelinjim društvima.

Na prijedlog Ministrstva zdravstva donesena je Odluka o listi lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, kao i način njihovog propisivanja i izdavanja, sadržan u Odluci o listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja. Ova odluka je donesena radi usaglašavnja tabelarnog dijela liste lijekova koji se odnosi na nivelaciju cijena lijekova, i to da će se cijena lijekova na pozitivnim listama lijekova kantona koje su više od cijena lijekova na federalnoj listi lijekova, spustiti na nivo cijena lijekova sa federalne liste. A, ako su cijene lijekova na kantonalnoj listi niže od cijena lijekova sa federalne liste, zadržavaju se na zetečenom nivou.

Vlada je danas imenovala, na kraći period predsjednike i članove upravnih odbora u javnim ustanovama : Kantonalna bolnica Zenica i Institut za zdravlje i sigurnost hrane.

Donesena je i Odluka o raspodjeli sredstava za finasiranje političkih stranaka i koalicija političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Kantona za mjesec januar 2016. godine u iznosu od 33.166,00 KM.

Na prijedlog Ministrstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport donesen je Zaključak o odobravanju utroška sredstva sa pozicije “Tekući transfer za ustanove kulture“ za period januar- mart 2016. godine u ukupnom iznosu od 790.872,00 KM. Ova sredstva su namijenjena za isplatu plaća, toplog obroka i materijalnih troškova za 11 biblioteka i tri muzeja sa područja Kantona te Bosanskog narodnog pozorišta iz Zenice.

 

Press služba

Vlada Zeničko-dobojskog kantona, je na 39. sjednici, usvojila Vlada Zaključak o davanju saglasnosti Investiciono-komercijalnoj banci d.d. Zenica za odobravanje kredita društvu Zenička razvojna agencija Zeda d.o.o. u iznosu 100.000, 00 KM. Rok vraćanja kredita je 48 mjeseci, uključujući 12 mjeseci grejs –perioda, vraćat će se u 36 mjesečnih anuiteta, a kamatna stopa će se obračunavati i naplaćivati po varijabilnoj kamatnoj stopi od 2,5 % na godišnjem nivou.

Vlada je danas donijela Zaključak o prihvatanju mišljenja Ministarstva za pravosuđe i upravu po Inicijativi zastupnika Senada Trake za donošenje Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti ZDK. Naime, Ministarsvo za upravu je obavijestilo i Skupštinu ZDK da je postupak donošenja ovog zakona planiran u redovnoj proceduri, i to razmatranje nacrta zakona u oktobru, a prijedloga u novembru 2016. godine.

Vlada je prihvatila Mišljenje Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, doneseno po Prijedlogu OV Visoko u vezi sa prijedlogom JU Centar za kulturu i edukaciju Visoko i JU Zavičajni muzej Visoko a koje je utvrdilo da navedeni prijedlog nije moguće podržati u smislu iznalaženja najpovoljnijih rješenja u oblasti kulture a u vezi sa stepenom implementacije Strategije kulturne politike Kantona.

Danas je data saglasnost na prijedlog Pravilnika o standardima i normativima za obrazovanje odraslih čije je donošenje proisteklo iz Zakona o obrazovanju odraslih.

Na današnjoj sjednici Vlada je donijela više odluka o određivanju potpisnika o potpisnicima naloga platnih transakcija računa i podračuna u okviru JRT za period od 01.01.2016. godine do 31.03.2016. godine.

Na prijedlog Minstarstva finansija Vlada je utvrdila visinu osnovice za plaće budžetskih korisnika za period januar-mart 2016. godine u iznosu od 454,73 KM kao i visinu iznosa toplog obroka od 8 KM, a za pripadnike Jedinice za podršku Ministarstva unutrašnjih poslova pripada dodatna naknada za pojačanu ishranu u iznosu od 5 KM po radnom danu.

 

 

Press služba

 

Na 36. sjednici Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održanoj 08.12.2015. godine , na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu,Vlada Kantona donijela je Zaključak o odobravanju sredstava JP Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona d.o.o. Zavidovići za finansiranje projekata iz oblasti šumarstva. Od ukupno dvadeset projekata, kandidovanih od strane JP Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona d.o.o. Zavidovići, odobreno je finansiranje njih šesnaest. Radi se o namjenskim sredstvima u iznosu od 211.108,78 KM koja će biti iskorištena za: podizanje novih šuma, rekonstrukciju šuma i šumskih zemljišta, čišćenje šuma i pošumljavanje opožarenih površina, provođenje šumsko-uzgojnih i zaštitnih mjera, te za druge aktivnosti koje doprinose unapređenju šuma, a za krajnji cilj imaju poboljšanje općekorisnih funkcija šuma.

Vlada Kantona donijela je Odluku o izmjeni odluke o dodjeli koncesije za izgradnju male hidroelektrane „Kamenica“ na rijeci Gostović, kojom je Koncesionaru, „EBH“ d.o.o. Sarajevo, produžen rok za izgradnju i puštanje u rad ove male hidroelektrane za dvije godine, odnosno do decembra 2017. godine. Naime, „EBH“ d.o.o. Sarajevo obratio se Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu zahtjevom za produženje roka iz Ugovora o koncesiji za izgradnju male hidroelektrane „Kamenica“ na rijeci Gostović, prema kojem je rok za izgradnju i puštanje u rad male hidroelektrane bio decembar 2015. godine, za dodatnih 24 mjeseca, iz razloga što su u proteklom periodu prikupljali neophodne dozvole propisane u urbanističkoj saglasnosti i da su resornom ministarstvu podnijeli zahtjev za izdavanje odobrenja za građenje u novembru 2015. godine. Pored toga, rok od 24 mjeseca nužan je da bi koncesionar bio u mogućnosti početi naplaćivati proizvedenu energiju, jer se prema novoj regulativi proizvedena energija u tzv. testnom periodu ne može naplaćivati bez pravosnažne upotrebne dozvole.

Na istoj sjednici Vlade kantona , je po Programu utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za poticaj u poljoprivredi za 2015. Godinu, usvojila Zaključak o odobravanju sredstava na ime podrške za nabavku mehanizacije. Shodno kriterijama iz Uputstva o poticanju poljoprivredne proizvodnje u 2015. godini, Vlada Zeničko-dobojskog kantona odobrila je sredstva u iznosu od 5.100,00 KM za nabavku mehanizacije- traktora.

 

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

Vlada Zeničko-dobojskog kantona, je na 35. sjednici usvojila Informaciju o stanju zaštite majke i materinstva na području Zeničko-dobojskog kantona u odnosu na nalaz i mišljenje Institucije Ombudsmana, te istu uputila skupštinskim zastupnicima na znanje.           JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona su odobrena sredstva u iznosu od 20.000,00 KM kao pomoć socijalno-intervenirajućeg karaktera u stvaranju preduslova za kontinuirano obavljanje osnovne djelatnosti ove ustanove.

Vlada je danas donijela Zaključak o odobravanju sredstava MZ Oćevija, općina Vareš u iznosu od 5.000,00 KM, na ime izgradnje ograde na mjesnom groblju i finasiranja završetka radova na sanaciji kapele s ciljem potpore održivog povratka. Povratničkoj obitelji Perić Mate i Joze iz Usore je odobreno 5.000,00 KM na ime pomoći za završetak radova na izgradnji kuće. Danas je data saglasnost Komisiji za dodjelu kredita za rješavanje stambenih potreba mladih da raspiše Javni poziv za odobravanje kredita za rješavanje stambenih potreba mladih. Univerzitetu u Zenici je data saglasnost za ustupanje parcele u dvorištu „Elektrodistribuciji „ Zenica za gradnju trafostanice. Udruženju Centar za društveni razvoj Žepče je odobreno 2.000,00 KM za pokrivanje dijela troškova organizacije festivala “Od ljeta jeseni“. Na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja odobrena su sredstva Rizvanović Ahmetu iz Olova u iznosu od 13.000,00 KM za kupovinu stambenog objekta; Kladanjčić Feridu, demobilisanom braniocu iz Olova, u svrhu izgradnje stambenog objekta odobrena su sredstva u iznosu od 8.000,00 KM, te 6.000,00 KM Plećan Mirsadu, demobilisanom braniocu iz Olova, za izgradnju stambenog objekta.

Udruženju “Forum građana Zenice“ na ime finasijske pomoći za okončanje započetih projekata iz 2015. godine odobreno je 500 KM, a Omladinskom horu iz Zenice 1.500,00 KM na ime jednokratne finasijske pomoći.

 

 

Press služba

Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 32. sjednici, je usvojila Elaborat o društveno-ekonomskoj opravdanosti osnivanja Zavoda za zaštitu kulturne baštine Zeničko-dobojskog kantona i uputila ga u daljnju skupštinsku proceduru.

Vlada je usvojila Odluku o proglašenju 29. oktobra Danom civilnih žrtava rata Zeničko-dobjskog kantona na Inicijativu poslanika Nermina Kadrića (VI saziv Skupštine) koja je prihvaćena od strane Skupštine Kantona.

Na prijedlog Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okolice na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila Informaciju o stanju regionalnih cesta na području Kantona i uputila je u daljnju skupštinsku proceduru.

Vlada je donijela nekoliko odluka o uvećanju sredstava u Budžetu ZDK za 2015. godinu na razdjelu Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport –primljeni tekući transfer za nabavku udžbenika u visini 113.750,00 KM. Ova sredstva su namijenjena za nabavku udžbenika za učenike u stanju socijalne potrebe. Ekonomskoj školi iz Zenice je donirano 8.400,00 KM od strane Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za realizaciju projekta zapošljavanje osoba s invaliditetom. Konzum d.o.o. Sarajevo je donirao 300,00 KM OŠ “Meša Selimović“ iz Zenice za nabavku sportskih rekvizita.

UG “MC Tica“ iz Zenice je odobreno 400,00 KM na ime pomoći za sufinasiranje i organizaciju moto-manifestacije “Zimski moto-susreti Zenica 2015“.

Odlukom Vlade odobreno je 1.119,88 KM JU Domu zdravlja Zenica za učešće u zajedničkom finasiranju projekta izgradnje ambulante u Arnautima

Vlada je predložila dr. Dianu Štimjanin-Koldžo kao kandidata za konačno imenovanje na poziciju člana UO Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja. Na današnjoj sjednici je imenovana radna grupa za koordinaciju aktivnosti u oblasti unapređenja ranog rasta i razvoja djece u ZDK.

Na prijedlog Ministrstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Vlada je donijela Zaključak o odobravanju 45.300,00 KM Regionalnoj agenciji REZ Zenica za sufinansiranje projekta „Stručno osposobljavanje i zapošljavanje šivača za potrebe kompanije Alma Ras d.o.o. Visoko, a 89.289.36 KM Zavodu zdravstvenog osiguranja ZDK za potrebe zdravstvenog osiguranja pripadnika braniteljske populacije, te 1.000,00 KM Savezu udruženja slijepih građana ZDK kao podrška obilježavanju 15. oktobra, Međunarodnog dana bijelog štapa.

Po 1000,00 KM je odobreno studentima generacije UNZE , dobitnicima nagrade rektora : Erna Tutić, prosjek 10 u toku magistarskog studija, Dženana Bečirhodžić, prosjek 10 u toku magistarskog studija i Nermin Redžić, prosjek 9,71 u toku dodiplomskog studja.

Press služba

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma