Vlada Zeničko-dobojskog kantona je  na 61. sjednici, održanoj 30.06.2016. godine, donijela Zaključak o primanju na znanje Izvještaja JP “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojksog kantona“ d.o.o Zavidovići za 2015. godinu i uputila ga u dalju skupštinsku proceduru.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva Vlada je  donijela Zaključak o primanju na znanje Izvještaja o poslovanju JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za 2015. godinu i uputila ga u dalju skupštinsku proceduru, te  Odluku o odobravanju sredstava u zajedničkom projektu finasiranja projekta izgradnje ambulente u Zgošći u iznosu od 100.000,00 KM i Odluku o odobravanju sredstava za nabavku i ugradnju rezervnih dijelova za uređaj COMPACT Linak Elekta u Službi za onkologiju i radioterapiju JU Kantonalna bolnica Zenica u iznosu od 128.939, 21 KM.

Vlada je donijela Rješenje o imenovanju na kraći period Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, do okančanja postupka po oglasu, a najduže na period od tri mjeseca i Rješenje o imenovanju na kraći period direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, privremeno do okončanja postupka po oglasu, a najduže na period od tri mjeseca.

Na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport  Vlada je donijela Zaključak o prihvatanju Evaluacije Strategije omladinske politike na području Zeničko-dobojskog kantona za period 2009.-2014. godina i uputila ga u dalju skupštinsku proceduru.

Vlada je donijela Zaključak o usvajanju Akcionog plana u oblasti invalidnosti za područje Zeničko-dobojskog kantona za period 2016. do 2018. godine.

Vlada je na prijedlog Ministrstva finansija donijela Zaključak o prihvatanju Izvještaja o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za period januar-mart 2016. godine.

 

 

 

Press služba

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na 59. sjednici, održanoj dana 16.06.2016. godine, u skladu sa Programom rada Vlade i Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu, na prijedlog Ministarstva za privredu, donijela Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju privrede na području Zeničko-dobojskog kantona u 2015. godini i isti uputila u dalju skupštinsku proceduru.

Doneseni su Zaključci o davanju saglasnosti na visinu školarine i drugih naknada koje plaćaju studenti prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici, kao i trećeg ciklusa studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2016/2017. godini, na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport.

U skladu sa ranije donesenim Programom utroška sredstava na poziciji „Transfer za sport“ Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, na ovoj sjednici Vlade, odobrena su sredstva: Ženskom nogometnom klubu „Čelik“ Zenica, Odbojkaškom klubu invalida „Breza“, Sportskom savezu invalida Zeničko-dobojskog kantona, Rukometnom klubu „Krivaja“ Zavidovići, Udruženju strijelaca „20.juni 92“ Visoko, Omladinskom košarkaškom klubu „Abeceda“ Zenica, Udruženju građana Rafting klub „Krivaja-Zavidovići“ Zavidovići, Karate klubu „Internacional“ Zenica, Karate klubu „Viktorija“ Žepče, Rukometnom klubu „Maglaj“ Maglaj, Rukometnom klubu „Bosna“ Visoko i Udruženju građana „MC Tica“ Zenica.

Na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, usvojen je Program utroška sredstava na poziciji „Kapitalni transferi u inostranstvu“ u svrhu realizacije projekata po Programu UNDP-a „Lokalni integrisani razvoj“, koji obuhvata sufinansiranje slijedećih projekata: završetak radova na izgradnji sportske dvorane Osnovne škole „Novi Šeher“ Općina Maglaj, završetke radova na izgradnji sportske dvorane u Općini Olovo i rekontrukcija i nadogradnja objekta osnovne škole „Fra Grga Martić“ Ozimica Općina Žepče.

Na istoj sjednici, Vlada Kantona je, na prijedlog Ministarstva za pravosuđe i upravu, donijela potrebne akte kojima se daju ovlaštenja resornim ministrima za pregovarače i licima za stručnu pomoć u pregovorima za zaključivanje granskih kolektivnih ugovora za osnovno, srednje i visoko obrazovanje, zdravstvo, za policijske službenike, za službenike i namještenike organa uprave i sudske vlasti i za oblast šumarstva.

 

 

Press služba

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je  na 53. sjednici, održanoj 27.04.2016. godine, na prijedlog Ministarstva zdravstva donijela Zaključak o primanju na znanje Izvještaja o poslovanju JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona i uputila ga u dalju skupštinsku proceduru te  Zaključak o primanju na znanje Izvještaja o poslovanju Zavoda za bolesti ovisnosti i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona  i uputila ga u dalju skupštinsku proceduru.

Na prijedlog Ministrstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Vlada je donijela Zaključak o prihvatanju Izvještaja o izvršenju Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu i uputila ga u dalju skupštinsku proceduru.

Vlada je usvojila nekoliko odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu u više škola koje su dobile donacije za održavanje školskih takmičenja, i to: uvećana su sredstva OŠ „Maglaj“ Maglaj za 800,00 KM; OŠ „Novi Šeher“ –Maglaj  Budžet je uvećan za iznos od  700,00 KM; JU Srednja muzička škola Zenica visina donacije je  500,00 KM; JU Gimnazija „Edhem Mulabdić“ Maglaj visina donacije 500,00 KM.

Invalidskom odbojkaškom klubu „Bosna“ iz Zenice Zaključkom Vlade je odobreno 600,00 KM na ime sufinansiranja turnira u sjedećoj odbojci. Košarkaškom klubu „BH Start „ iz Zenice je odobreno 1.200,00 KM  na ime sufinsiranja troškova putovanja i učešće na međunarodnom turniru u Novom Sadu. Sportsko rekreativnom klubu „Bosna“ iz Zenice je odobreno 800,00 KM na ime sufinansiranja troškova sportske manifestacije „Bosna rafting proljeće 2016“ koji se održava za dan Grada Zenice. Rukometnom klubu „Krivaja“ iz Zavidovića je odobreno 2000,00 KM na ime sufinansiranja troškova međunarodnog turnira „Rukomet u srcu“ u Zavidovićima i Žepču.

Vlada je donijela Zaklučak o odobravanju sredstava Župi sv. Josipa u Zenici u iznosu od 2.000,00 KM za pokrivanje dijela troškova organizacije manifestacije „Uskrsni dan“.

 

Na prijedlog Ministarstva finansija Vlada je donijela Rješenje o imenovanju Komisije za postupanje sa stalnim sredstvima i sitnim inventarom predloženim za rashodovanje po izvršenom redovnom godišnjem popisu sa stanjem na dan 31.12.2015. godine.

 

Press služba

Danas je Vlada Zeničko-dobojskog kantona dala saglasnost na Prijedlog Odluke o izmjenama Statuta Univerziteta u Zenici. Na osnovu izmjena u Zakonu o visokom obrazovanju izvršena je izmjena Statuta Univerziteta u Zenici. Izmjena  se odnosi  na studente sva tri studijska ciklusa gdje se produžavaju rokovi završetka započetog studija prema nastavnom planu i programu koji je važio prilikom upisa najkasnije  do kraja 2018. godine, koji su upisani prije uvođenja bolonjskog procesa.

Vlada je donijela Odluku o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu za JU Druga gimnazija u Zenici u iznosu od 1.400,00 KM. Na prijedlog Ministrstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Vlada je donijela Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava iz Budžeta ZDK  na poziciji „Nabavka građevina“ u ukupnom iznosu od 225.000,00 KM. Ova sredstva će se koristiti za sufinansiranje nastavka radova na izgradnji sportske dvorane OŠ „Novi Šeher“ općina Maglaj u iznosu od 150.000,00 KM i za sufinasiranje nastavka radova na izgradnji Područne škole „Ligatići“ –lokacija Mižnovići, općina Vareš. Vlada je donijela Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstva iz Budžeta sa pozicije „Tekući transfer drugim nivoima vlasti“ u iznosu 100.000,00 KM. Planirano je da se navedena sredstva dodijele općini Tešanj kao nosiocu sufinsiranja projekta izgradnje četri školske sale za osnovne škole sa područja općine Tešanj.

Na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport  Vlada je donijela Zaključak o odobravanju sredstava BZK „Preporod“  Zenica u visini od 1500,00 KM, za  dio troškova organizacije naučnog skupa „Bošnjački identitet“.

Ministarstvo za pravosuđe i upravu je predložilo tri odluke o odobravanju finansijskih sredstava, i to: Odluka o odobravanju  finansijskih  sredstva u iznosu 585.000,00 KM u svrhu izgradnje i nabavke objekata pravosuđa, Odluka o odobravanju finansijskih sredstava za nabavku opreme neophodne u pravosudnim institucijama u iznosu od 226.635,00 KM, te Odluku o odobravanju finansijskih sredstava za rekonstrukciju i investiciono održavanje u iznosu od 100.000,00 KM  na ime rekonstrukcije i investicionog održavanja zgrade Općinskog suda u Zenici. Na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja donesen je Zaključak o prihvatanju Informacije o naknadi troškova liječenja i nabavke lijekova za potrebe  branilaca i članova njihovih porodica. Za ove namjene u 2015. godini iz Budžeta ZDK je ukupno odobreno 730.000,00 KM.

 

Press služba

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je  na 49. sjednici, održanoj 29.03.2016. godine, utvrdila Prijedlog Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti i uputila ga u daljnju skupštinsku proceduru.

Na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport  Vlada je donijela Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o usvajanju Elaborata o društveno-ekonomskoj opravdanosti promjene naziva i proširenja djelatnosti Zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Zenici i uputila ga u daljnju skupštinsku proceduru. Pored ovog, Vlada je usvojila Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o promjeni naziva i proširenju djelatnosti Zdravstvenog fakulteta u Medicinski fakultet Univerziteta u Zenici. Naime, Zdravstveni fakultet mijenja naziv u Medicinski fakultet sa dva studijska programa: Opća medicina (novi studijski program) i Zdravstvena njega ( postojeći studijski program).

Na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport  Vlada je donijela Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava „Tekući transfer za stipendiranje studenata“ u iznosu 900.000,00 KM. Sredstva utvrđena na navedenoj poziciji dodijelit će se kao bespovratna pomoć redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija s prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona.

Vlada je donijela Zaključak o prihvatanju Izvještaja o izvršenju Budžeta Kantonalne uprave civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona.

Na prijedlog Ministrstva za boračka pitanja donesen je Zaključak o prihvatanju Informacije o realizaciji Programa poticaja zapošljavanja pripadnika branilačke populacije vezanih za poljoprivrednu proizvodnju-uzgoj malina u 2015. godini. Obaveza resornog ministarstva je bila osiguranje sredstava u iznosu od 2.400,00 KM za parcelu površine dva dunuma, odnosno veće parcele maksimalni iznos od 3.000,00 KM za svakog odobrenog korisnka. Navedena obaveza je u cijelosti ispoštovana i korisnicima su isplaćena sredstva na vrijeme za podizanje jesenjeg zasada maline. Sredstva su odobrena za ukupno 122  korisnika u iznosu od 347.400,00 KM.

 

 

Press služba

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je  na 48. sjednici, utvrdila Prijedlog Zakona o pozorišnoj djelatnosti i uputila ga u daljnju skupštinsku proceduru.

Na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova  Vlada je donijela Zaključak o prihvatanju  Informacije o stanju bezbjednosti na području Kantona za 2015. godinu i uputila  ga u daljnju skupštinsku proceduru.

Danas je Vlada donijela Zaključak kojim se daje saglasnost na Plan zaštite, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta za 2016. godinu, Kantonalne direkcije za ceste. Planirana vrijednost sredstava je 8.000.000,00 KM, i to: 6.000.000,00 KM za održavanje regionalnih cesta i 2.000.000,00 KM za rekonstrukciju i izgradnju cesta i cestovnih objekata, izradu projektne dokumentacije i stručno-tehnički nadzor.

Na prijedlog ministra zdravstva, Dževad Hamzić, dipl.ecc., zaposlenik Zavoda  zdravstvenog  osiguranja, imenovan je za vršioca dužnosti direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona na kraći  period do okončanja postupka po Oglasu, a najduže na period od tri mjeseca.

Na prijedlog Ministrstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Vlada je donijela rješenje o imenovanju radne grupe za vršnje revizije prvostepenih rješenja o priznavanju prava utvrđenih  Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom. Vlada je dala saglasnost Nurđehanu Šahinoviću, ministru za rad, socijalnu politiku i izbjeglice da u ime Vlade zaključi Sporazum o saradnji na provođenju državnog projekta „Zatvaranje kolektivnih centara kroz omogućavanje javnih stambenih rješenja“ u okviru projekta CEB II-podprojekat općina Tešanj. Također je na prijedlog ovog ministrstva donesen Zaključak o usvajanju Izvještaja o namjenskoj potrošnji sredstva, odnosno izvršenju budžeta za 2015. godinu  u iznosu od 26.121.873,75 KM ili 99,62 %, a koji se odnosi na pozicije: „Tekući trnsferi pojedincima“ i „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“.

 

 

Press služba

Vlada Zeničko-dobojskog kantona, je na 47. sjednici od 18.03.2016. godine, utvrdila Nacrt Zakona o javnom okupljanju i uputila ga u daljnju skupštinsku proceduru. Na prijedlog Ministarstva za pravosuđe i upravu Vlada je donijela Zaključak o primanju na znanje Izvještaja o radu kantonalnog pravobranilaštva za 2015. godinu i uputila ga u daljnju skupštinsku proceduru.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva Vlada je razmatrala i donijela zaključak o primanju na znanje Izvještaja o izvršenju finansijskg plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu i uputila ga u daljnju skupštinsku proceduru.

Vlada je donijela Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju u JP “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići sa prijedlogom mjera za konsolidaciju preduzeća, Ministrstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu. Na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Vlada je donijela Odluku o prijenosu stalnih sredstava za rad i opreme Vetrinskog zavoda na JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, jer je Veterinarski zavod ušao u sastav navedenog Instituta. Na prijedlog Ministrstva finansija Vlada je utvrdila visinu osnovice za obračun plaće zaposlenika u kantonalnim organima državne službe i drugim budžetskim korisnicima Zeničko-dobojskog kantona za period od 27.02. 2016. godine do 31.12.2016. godine u iznosu od 432 KM što uvećano za korektivni koeficijent od 1,05263 iznosi 454,7361 KM. Vlada je donijela i Odluku o utvrđivanju visine naknade za topli obrok zaposlenika u kantonalnim organima državne službe i drugim budžetskim korisnicima Zeničko-dobojskog kantona za period od 27.02. 2016. godine do 31.12.2016. godine u iznosu od 8,00 KM po radnom danu. Službenim osobama Jedinice za podršku Ministarstva unutrašnjih poslova pored naknade za topli obrok pripada i dodatna naknada za pojačanu ishranu u iznosu od 5,00 KM po radnom danu.

Na prijedlog Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Vlada je odnijela Rješenje o imenovanju Koordinacionog odbora u postupku izrade kantonalnog ekološkog akcionog plana zaštite okoliša Zeničko-dobojskog kantona za period 2017.-2025. godina. Također, je doneseno Rješenje o imenovanju Savjetodavnog odbora u postupku izrade Kantonalnog ekološkog akcionog plana zaštite okoliša Zeničko-dobojskog kantona za period 2017.-2025. godina. Vlada je donijela Zaključak o usvajanju Izvještaja o utrošku sredstva Fonda za zaštitu okoline za 2015. godinu kao i Program utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline za 2016. godinu.

 

Press služba

Vlada Zeničko-dobojskog kantona, je na 46. sjednici, utvrdila Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime pomoći Općini Maglaj radi saniranja šteta nastalih prirodnim nepogodama u iznosu od 170 000 KM.

Na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Vlada je donijela Zaključak o usvajanju Izvještaja o implementaciju Akcionog plana provođenja Strategije zapošljavanja Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu u kojem je navedeno da je prema podacima Federalnog zavoda za statistiku broj zaposlenih osoba u novembru 2015. godine iznosio 72.025 i da je veći za 1.385 osoba u odnosu na broj zaposlenih u novembru 2014. godine. Dakle, nakon tri godine broj zaposlenih osoba na području Zeničko-dobojskog kantona je veći od broja nezaopslenih.

Na 45. sjednici, održanoj dana 26.02.2016. godine, Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na prijedlog Ministarstva za pravosuđe i upravu i Komisije za dodjelu kredita za rješavanje stambenih potreba mladih, donijela Zaključak o poništavanju Javnog poziva za odobravanje kredita za rješavanje stambenih potreba mladih, objavljenog u dnevnom listu “Oslobođenje” od 28.11.2015. godine i na web stranici Kantona, te zaključila da se objavi novi Javni poziv za odobravanje kredita za rješavanje stambenih potreba mladih, u istom tekstu.

Javni poziv je poništen iz tehničkih razloga.

Ponovni Javni poziv bit će objavljen na web stranici Zeničko-dobojskog kantona i dnevnom listu “Oslobođenje”.

 

 

Press služba

Vlada Zeničko-dobojskog kantona osigurala je sredstva za isplatu šeste rate stipendije studentima redovnog studija branilaca i članova njihovih porodica za studijsku 2014./2015. godinu u iznosu od 190.850,00 KM.

Raspodjela sredstava po lokalnim zajednicama je slijedeća:

Grad Zenica - 46.300,00 KM, Općina Breza - 7.600,00 KM, Općina Doboj Jug - 6.150,00 KM, Općina Kakanj - 16.000,00 KM, Općina Maglaj - 17.100,00 KM, Općina Olovo - 8.950,00 KM, Općina Tešanj - 13.900,00 KM, Općina Usora - 5.950,00 KM, Općina Vareš - 8.400,00 KM, Općina Visoko - 20.450,00 KM, Općina Zavidovići - 23.050,00 KM i Općina Žepče - 17.000,00 KM.

Danas je uplaćena i četvrta rata stipendija za studente prvog i drugog ciklusa studija s prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona za akademsku 2014./2015. godinu u iznosu od 250.180 KM. Podsjećamo da je iznos pojedinačne stipendije 560,00 KM i da je visina rate 140,00 KM te da su ovo stipendije koje odobrava Ministrstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport.

 

Press služba

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma