Dana 16.09.2016. godine, u prostorijama Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona, resorni ministar Nurđehan Šahinović sa saradnicima je održao sastanak kojem su prisustovali predstavnici udruženja Saveza gluhih i nagluhih osoba Zeničko-dobojskog kantona, udruženja gluhih i nagluhih osoba grada Zenice i općina: Kakanj, Žepče i Zavidovići, te Sulejman Čaković, sekretar Saveza udruženja gluhih i nagluhih osoba Federacije BiH.

Sastanak je održan s ciljem jačanja međusobne saradnje udruženja, bolje zaštite gluhih i nagluhih osoba i obilježavanja Međunarodnog dana gluhih i nagluhih osoba u Kantonu. U tom smislu, ministar Šahinović je istakao da će resorno Ministarstvo i Vlada Zeničko-dobojskog kantona podržati obilježavanje Međunarodnog dana gluhih i nagluhih osoba, kao i druge aktivnosti udruženja na unapređenju položaja gluhih i nagluhih osoba.

                       

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na 70. sjednici održanoj 20.09.2016. godine, na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, odobrila Općinskom udruženju logoraša Kakanj sredstva kao podršku izgradnji spomen obilježja u Poljanima. Također su odobrena sredstva i Udruženju gluhih i nagluhih Zeničko-dobojskog kantona, kao podrška za obilježavanje Međunarodnog dana gluhih i nagluhih 2016. godine.

Na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, Vlada je dala saglasnost na Program obilježavanja „Dječije nedjelje“ u Zeničko-dobojskom kantonu za 2016. godinu i ujedno donijela Odluku o odobravanju sredstava u iznosu od 100.000,00 KM za finansiranje i sufinansiranje 33 odabrana projekta za obilježavanja „Dječije nedjelje“ u Zeničko-dobojskom kantonu za 2016. godinu.

 

 

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice

S ciljem realizacije Programa obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona, predstavnici Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice su 01.09.2016. godine  posjetili ustanove socijalne zaštite na području Zeničko-dobojskog kantona, i to: Poslovne jedinice javne ustanove Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona Dnevni centar u općinama Tešanj i Visoko, te  ustanovu „Mala škola“ u općini Vareš.

Tokom posjete razgovarano je sa odgovornim osobama ustanova i izvršena je posjeta korisnika ovih ustanova. Sem predstavnika Ministarstva, posjetama su prisustvovali i direktori općinskih centara za socijalni rad.

Takođe je izvršena posjeta raseljenim licima koja su smještena u zgradama u Radakovu i Crkvicama, i tom prilikom uručeni su simbolični paketi.

 

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na 68. sjednici, održanoj 01.09.2016. godine, na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, utvrdila Prijedlog Zakona o radu u Zeničko-dobojskom kantonu. Stav Vlade je upućen u dalju skupštinsku proceduru.

Prijedlogom Zakona o radu u Zeničko-dobojskom kantonu obuhvaćena su pitanja koja nisu uređena federalnim Zakonom o radu  (član 33. i član 53.stav (6) federalnog Zakona o radu) ili su ostavljena kantonima da ih urede svojim propisom (član 152. federalnog Zakona o radu).

Navedenim Prijedlogom Zakona o radu u Zeničko-dobojskom kantonu utvrđena je obaveza poslodavca da omogući pripravniku polaganje stručnog ispita po završetku pripravničkog staža, da formira ispitnu komisiju, te da izdaje uvjerenje, odnosno potvrdu o položenom stručnom ispitu. Isto se odnosi i na mlade osobe koje zasnivaju radni odnos radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad.

Takođe je regulisano plaćeno odsustvo i pored slučajeva propisanih Federalnim zakonom u toku jedne kalendarske godine i to u slučaju: smrti roditelja bračnog odnosno vanbračnog partnera; sklapanja braka djeteta i selidbe. Predviđeno je i da poslodavac utvrdi dužinu trajanja plaćenog odsustva u navedenim slučajevima.

Uređeno je i pitanje postupka mirenja, sastav i način rada mirovnog vijeća kao i prijedlog mirovnog vijeća.

 Prijedlogom Zakona o radu u Zeničko-dobojskom kantonu predviđeno je da nadzor nad primjenom ovog zakona i donesenih propisa na osnovu istog vrši kantonalni inspektor rada (član 161. federalnog Zakona o radu). Takođe je predviđena obaveza inspektora rada da daje upute poslodavcima i radnicima o najefikasnijem načinu primjene zakonskih propisa.  Propisane su i  kaznene odredbe za poslodavce koji radnicima  onemoguće korištenje plaćenog odsustva ili ako onemoguće ili pokušaju onemogućiti kantonalnog inspektora rada u provođenju nadzora.

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o radu u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj:11/02; 11/05 i 9/10).

 

 

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice

Dana 29.08.2016. godine, kao rezultat prevedenih aktivnosti Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona po pitanju realizacije Javnog poziva za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata kantonalnih organizacija i udruženja socijalnog karaktera, te udruženja raseljenih lica i povratnika iz Zeničko-dobojskog kantona, u prostorijama ovog Ministarstva je održan sastanak sa predstavnicima 16 nevladinih organizacija. U pitanju su nevladine organizacije kojima su Odlukom Vlade Zeničko-dobojskog kantona odobrena budžetska sredstva za realizaciju programa/projekata u 2016. godini.

Sastanak je održan s ciljem uručivanja navedene Odluke Vlade Zeničko-dobojskog kantona, te jačanja međusobne saradnje prisutnih.

Nakon uvodnog obraćanja, Nurđehan Šahinović, ministar Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, ukazao je na značaj međusobne saradnje s ciljem što uspješnije realizacije odobrenih programa/projekata, sa naglaskom na aktivnost izvještavanja. Također je naglašen i značaj razvoja saradnje i partnerstva vladinog i nevladinog sektora u realizaciju budućih projekata.

Na kraju, predstavnici nevladinih organizacija su preuzeli Odluku Vlade Zeničko-dobojskog kantona o odobravanju sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata kantonalnih organizacija i udruženja socijalnog karaktera, te udruženja raseljenih lica i povratnika iz Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-14-14947/16 od 25.08.2016. godine.

 

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, podržala Prednacrt Zakona o štrajku dostavljen od strane Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Stav Vlade upućen je u dalju skupštinsku proceduru.

Predloženi zakon predviđa, u odnosu na dosadašnje zakonsko rješenje, da je moguće organizovati štrajk kod poslodavca kao cjeline ili u nekom od organizacionih dijelova, te za područje djelatnosti ili kao generalni štrajk za teritoriju Federacije.

Pozitivna je novina obaveza organizatora štrajka da, ako se organizuje štrajk na teritoriji kantona odnosno Federacije BiH da se štrajk mora najaviti vladi kantona odnosno Vladi Federacije BiH.

 

 

 

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice

Dana 24.08.2016. godine, u organizaciji Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona, u sjedištu Zeničko-dobojskog kantona je održana javna rasprava o Nacrtu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, s ciljem davanja prijedloga, primjedbi i sugestija zainteresiranih strana.

Javnoj raspravi prisustvovali su Vesko Drljača ministar Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Miralem Galijašević premijer Zeničko-dobojskog kantona, Nurđehan Šahinović ministar Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona, Nihad Pašalić direktor Kantonalne administrativne službe za Zeničko-dobojski kanton Federalnog zavoda PIO-MIO, predstavnici Saveza udruženja penzionera Zeničko-dobojskog kantona, predstavnici općinskih udruženja penzionera kao i drugi zainteresirani građani.

Nakon uvodnih riječi federalnog ministra rada i socijalne politike i kantonalnog ministra za rad i socijalnu politiku, novi Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju prisutnima je prezentirao Kenan Spahić, šef Odsjeka za sistem i provođenje penzijskog i invalidskog osiguranja.

Tokom javne rasprave istaknuto je da je tekst Zakona urađen na osnovu Strategije reforme penzijskog sistema u Federaciji BiH.

 

 

 

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike pokrenulo je aktivnosti na izradi Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Nacrt zakona je upućen u javnu raspravu u Federaciji Bosne i Hercegovine s ciljem davanja prijedloga, primjedbi i sugestija zainteresiranih strana.

S tim u vezi, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike u saradnji sa Ministarstvom za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona, organizira Javnu raspravu o ovom zakonu.

Pozivamo sve zainteresirane da učestvuju u Javnoj raspravi koja je zakazana za srijedu 24.08.2016. godine, u zgradi Vlade Zeničko-dobojskog kantona u sali 301, sa početkom u 10 sati.

Navedeni Nacrt Zakona možete preuzeti u prilogu.

Na Javnu raspravu pozivamo i sve zainteresovane, koji smatraju da mogu dati svoj doprinos ovoj izuzetno važnoj temi.

 

 

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice

U sjedištu Zeničko-dobjskog kantona, danas je  potpisan Ugovor o sufinansiranju projekta: Saniranje klizišta u Željeznom Polju, općina Žepče, Zaštitni zid u MZ Vranduk, Grad Zenica.

Ugovor su potpisali u ime Vlade Federacije Bosne i Hercegovine ministar Federalnog ministarstva za prostorno uređenje Josip Martić  i Nurđehan Šahinović, Kantonalni ministar za rad socijalnu politiku i izbjeglice, u ime Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Ugovorom je usaglašeno finansiranje Projekta na način da Federalno ministarstvo za prostorno uređenje učestvuje u sufinansiranju sa 100.000,00 KM ,a Ministarstvo za rad socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona sa 20.000,00 KM.

 

 

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice

Prema „Informaciji o dostignutom stanju u oblastima socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom u 2015. godini“ Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, provedene su sljedeće aktivnosti:

  • Razvoj zaštite i integracije djece i odraslih osoba sa posebnim potrebama, putem usluga kantonalne Javne ustanove Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona te Dnevnog centra u Visokom (za korisnike iz općina: Kakanj, Visoko, Breza, Vareš i Olovo), Ustanove Dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama Maglaj (za korisnike iz općina: Zavidovići, Žepče i Maglaj), Dnevnog centra Tešanj te putem usluga ranog podsticanja razvoja i rane intervencije za djecu sa posebnim potrebama u opremljenoj prostoriji pri JU Centra za socijalni rad Olovo.
  • Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva u kontinuitetu odobrava sredstava za sufinansiranje rada javnih-humanitarnih kuhinja na području Zeničko-dobojskog kantona. Tokom 2015. godine doznačena su sredstva u ukupnom iznosu od 225.000,00 KM.
  • Sufinansiranje Projekta „Sigurna kuća za žene žrtve nasilja u porodici i zajednici sa područja općina Zeničko-dobojskog kantona“ koji implementira Udruženje „Medica“ Zenica. Tokom 2015. godine, Udruženju „Medica“ Zenica odobrena su sredstva u ukupnom iznosu od 54.720,00 KM.
  • Podrška rada kantonalnih i općinskih/gradskih udruženja, tj. organizacija civilnog društva. Tokom 2015. godine u ove svrhe utrošeno je ukupno 64.305,00 KM.
  • Povodom obilježavanja „Dječije nedjelje“ u Zeničko-dobojskom kantonu za 2015. godinu, odobrena su sredstva u ukupnom iznosu od 99.635,00 KM za realizaciju 37 projekata.
  • Za finansiranje zdravstvenog osiguranja korisnika socijalne zaštite u 2015. godini odobrena su sredstva u iznosu od 175.970 KM.
  • U 2015. godini od strane Ministarstva i Vlade Kantona odobrena je jednokratna novčana pomoć socijalno-intervenirajućeg karaktera pojedincima i porodicama i u ove svrhe utrošeno je ukupno 105.600,00 KM.

 

 

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma