Dana 08.02.2017. godine ministar Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Nurđehan Šahinović i predsjednik Upravnog odbora Udruženja „Humanost-societas humanitatis“ Zenica, kao osnivača Ustanove „Dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama“ Maglaj, Mario Vrbić, potpisali su Ugovor o imovinskim i drugim pravima i obavezama.

Ovim činom potvrđuju se i nastavljaju aktivnosti vezane za Odluku Skupštine Zeničko-dobojskog kantona o pripajanju Ustanove „Dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama“ Maglaj Javnoj ustanovi Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona.

Potpisanim Ugovorom uređena su pitanja i način regulisanja statusa uposlenika Ustanove, kao i pitanje regulisanja imovine Ustanove i zatečenog stanja sredstava, prava i obaveza.

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona, uz podršku Vlade Zeničko-dobojskog kantona ovim nastavlja razvoj dobre prakse i mreže usluga za omogućavanje adekvatne zaštite djece i odraslih osoba s posebnim potrebama na području Zeničko-dobojskog kantona.

            Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice

Premijer Zeničko-dobojskog kantona Miralem Galijašević i ministar Ministarstva za rad socijalnu politiku i izbjeglice Nurđehan Šahinović upriličili su zajednički sastanak sa predstavnicima Udruženja osoba sa invaliditetom Zeničko-dobojskog kantona.

Aktivnosti ovog Udruženja prezentirao je predsjednik Munir Isaković i tom prilikom ukazao na naredne programske aktivnosti Udruženja, sa fokusom na zapošljavanje i integraciju osoba sa invaliditetom. Razgovaralo se o saradnji sa Fondom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom te o podršci i daljoj uspješnoj saradnji sa resornim Ministarstavom za rad socijalnu politiku i izbjeglice.

Premijer Galijašević i ministar Šahinović podržali su aktivnosti Udruženja osoba sa invaliditetom Zeničko-dobojskog kantona te u razgovoru istakli da se i dalje planira finansijska podrška udruženjima u narednoj godini.   

 

 

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice

U organizaciji Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona, a uz finansijsku podršku Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, uspješno je realizovan projekat „Modularni programa edukacije za stručni kadar pri centrima za socijalni rad, općinskim službama nadležnim za poslove socijalne zaštite i ustanovama socijalne zaštite iz Zeničko-dobojskog kantona“.

U okviru realizacije navedenog projekta održano je šest edukacija, u periodu od septembra - novembra 2016. godine, u kojima je učestvovao 31 predstavnik iz 17 ustanova i nadležnih općinskih službi socijalne zaštite sa područja Zeničko-dobojskog kantona. Edukacije su održane u prostorijama JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona u Zenici, gdje je ujedno izvršena i podjela potvrda o učešću u Modularnom programu edukacije za učesnike.

Ovim projektom, učesnicima je omogućena dodatna edukacija na sljedeće teme: „Supervizija i samozaštita“, „Reforma socijalne zaštite sa naglaskom na izvaninstitucionalno zbrinjavanje djece bez roditeljskog staranja“, „Uloga centara za socijalni rad/službi po pitanju jačanja usluge usvojenja i hraniteljstva – od promocije usluge do educiranih potencijalnih usvojioca i hranitelja“, „Nove metode u radu sa porodicama u riziku od razdvajanja“, „Mentorstvo za socijalno uključivanje“ i „Vođenje slučaja“.

Navedeni projekat je realizovan s ciljem povećanja kvaliteta i efikasnosti usluga i podrške reformskim aktivnostima u oblasti socijalne zaštite, u okviru mjere „Povećanje kapaciteta ustanova socijalne zaštite, te jačanje i podrška ljudskim kapacitetima u ustanovama“ iz Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2016.–2020. godina i Akcionog plana za implementaciju Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2016.-2018. godina.

Također, projekat je planiran i u okviru Prijedloga mjera za provedbu dokumenta Politike zaštite djece bez roditeljskog staranja i porodica pod rizikom od razdvajanja u FBiH (2006-2016) na području Zeničko-dobojskog kantona za period 2014-2016. godine.

 

 

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je zaključkom donesenim na 81. sjednici održanoj 09.12.2016. godine, na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, utvrdila Prijedlog Odluke o statusnoj promjeni - pripajanje Ustanove „Dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama“ Maglaj, Javnoj ustanovi Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona, koji će biti upućen u skupštinsku proceduru.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na ovaj način još jednom potvrdila značaj aktivnosti koje Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona provodi od 2006. godine na razvoju mreže usluga za omogućavanje adekvatne zaštite djece i odraslih osoba s posebnim potrebama na području Zeničko-dobojskog kantona.

Pripajanje Ustanove „Dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama“ Maglaj, Javnoj ustanovi Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona, predstavlja jednu od završnih aktivnosti Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice koje se provode s ciljem povećanja dostupnosti i jačanja stručnih usluga, kako ranog podsticanja razvoja i rane intervencije za djecu s posebnim potrebama predškolskog uzrasta, tako i dnevnog zbrinjavanja za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama sa područja Zeničko-dobojskog kantona, te stručne podrške njihovim roditeljima, kroz sveobuhvatno djelovanje Javne ustanove Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona.  

 

 

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-doobjskog kantona  apliciralo je na Javni poziv Federalnog  ministarstva prostornog uređenja za sredstva za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta sa projektom  „Saniranje klizišta i zaštitni zid  u Željeznom Polju općina Žepče, zaštitni zid u mjesnoj zajednici Vranduk Grad Zenica“ za sredstva u iznosu od 100.000,00 KM. Odlukom Vlade Zeničko-dobojskog kantona odobrena su sredstva u iznosu od 20.000,00 KM kao učešće Zeničko-dobojskog kantona u sufinansiranju realizacije navedenog projekta.

U skadu sa Sporazumom o sufinansiranju Projekta potpisanom između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Ministarstvo se obavezalo da za radove na Projektu sprovede proceduru odabira najpovoljnijeg ponuđača u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, te da u postupku javne nabavke  učestvuje i predstavnik Federalnog  ministarstva prostornog uređenja.

Ministarstvo je sprovelo proceduru javne nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i u toku je završetak odabira najpovoljnijeg ponuđača.

           

 

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice

Dana 16.09.2016. godine, u prostorijama Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona, resorni ministar Nurđehan Šahinović sa saradnicima je održao sastanak kojem su prisustovali predstavnici udruženja Saveza gluhih i nagluhih osoba Zeničko-dobojskog kantona, udruženja gluhih i nagluhih osoba grada Zenice i općina: Kakanj, Žepče i Zavidovići, te Sulejman Čaković, sekretar Saveza udruženja gluhih i nagluhih osoba Federacije BiH.

Sastanak je održan s ciljem jačanja međusobne saradnje udruženja, bolje zaštite gluhih i nagluhih osoba i obilježavanja Međunarodnog dana gluhih i nagluhih osoba u Kantonu. U tom smislu, ministar Šahinović je istakao da će resorno Ministarstvo i Vlada Zeničko-dobojskog kantona podržati obilježavanje Međunarodnog dana gluhih i nagluhih osoba, kao i druge aktivnosti udruženja na unapređenju položaja gluhih i nagluhih osoba.

                       

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na 70. sjednici održanoj 20.09.2016. godine, na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, odobrila Općinskom udruženju logoraša Kakanj sredstva kao podršku izgradnji spomen obilježja u Poljanima. Također su odobrena sredstva i Udruženju gluhih i nagluhih Zeničko-dobojskog kantona, kao podrška za obilježavanje Međunarodnog dana gluhih i nagluhih 2016. godine.

Na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, Vlada je dala saglasnost na Program obilježavanja „Dječije nedjelje“ u Zeničko-dobojskom kantonu za 2016. godinu i ujedno donijela Odluku o odobravanju sredstava u iznosu od 100.000,00 KM za finansiranje i sufinansiranje 33 odabrana projekta za obilježavanja „Dječije nedjelje“ u Zeničko-dobojskom kantonu za 2016. godinu.

 

 

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice

S ciljem realizacije Programa obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona, predstavnici Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice su 01.09.2016. godine  posjetili ustanove socijalne zaštite na području Zeničko-dobojskog kantona, i to: Poslovne jedinice javne ustanove Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona Dnevni centar u općinama Tešanj i Visoko, te  ustanovu „Mala škola“ u općini Vareš.

Tokom posjete razgovarano je sa odgovornim osobama ustanova i izvršena je posjeta korisnika ovih ustanova. Sem predstavnika Ministarstva, posjetama su prisustvovali i direktori općinskih centara za socijalni rad.

Takođe je izvršena posjeta raseljenim licima koja su smještena u zgradama u Radakovu i Crkvicama, i tom prilikom uručeni su simbolični paketi.

 

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na 68. sjednici, održanoj 01.09.2016. godine, na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, utvrdila Prijedlog Zakona o radu u Zeničko-dobojskom kantonu. Stav Vlade je upućen u dalju skupštinsku proceduru.

Prijedlogom Zakona o radu u Zeničko-dobojskom kantonu obuhvaćena su pitanja koja nisu uređena federalnim Zakonom o radu  (član 33. i član 53.stav (6) federalnog Zakona o radu) ili su ostavljena kantonima da ih urede svojim propisom (član 152. federalnog Zakona o radu).

Navedenim Prijedlogom Zakona o radu u Zeničko-dobojskom kantonu utvrđena je obaveza poslodavca da omogući pripravniku polaganje stručnog ispita po završetku pripravničkog staža, da formira ispitnu komisiju, te da izdaje uvjerenje, odnosno potvrdu o položenom stručnom ispitu. Isto se odnosi i na mlade osobe koje zasnivaju radni odnos radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad.

Takođe je regulisano plaćeno odsustvo i pored slučajeva propisanih Federalnim zakonom u toku jedne kalendarske godine i to u slučaju: smrti roditelja bračnog odnosno vanbračnog partnera; sklapanja braka djeteta i selidbe. Predviđeno je i da poslodavac utvrdi dužinu trajanja plaćenog odsustva u navedenim slučajevima.

Uređeno je i pitanje postupka mirenja, sastav i način rada mirovnog vijeća kao i prijedlog mirovnog vijeća.

 Prijedlogom Zakona o radu u Zeničko-dobojskom kantonu predviđeno je da nadzor nad primjenom ovog zakona i donesenih propisa na osnovu istog vrši kantonalni inspektor rada (član 161. federalnog Zakona o radu). Takođe je predviđena obaveza inspektora rada da daje upute poslodavcima i radnicima o najefikasnijem načinu primjene zakonskih propisa.  Propisane su i  kaznene odredbe za poslodavce koji radnicima  onemoguće korištenje plaćenog odsustva ili ako onemoguće ili pokušaju onemogućiti kantonalnog inspektora rada u provođenju nadzora.

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o radu u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj:11/02; 11/05 i 9/10).

 

 

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice

Dana 29.08.2016. godine, kao rezultat prevedenih aktivnosti Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona po pitanju realizacije Javnog poziva za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata kantonalnih organizacija i udruženja socijalnog karaktera, te udruženja raseljenih lica i povratnika iz Zeničko-dobojskog kantona, u prostorijama ovog Ministarstva je održan sastanak sa predstavnicima 16 nevladinih organizacija. U pitanju su nevladine organizacije kojima su Odlukom Vlade Zeničko-dobojskog kantona odobrena budžetska sredstva za realizaciju programa/projekata u 2016. godini.

Sastanak je održan s ciljem uručivanja navedene Odluke Vlade Zeničko-dobojskog kantona, te jačanja međusobne saradnje prisutnih.

Nakon uvodnog obraćanja, Nurđehan Šahinović, ministar Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, ukazao je na značaj međusobne saradnje s ciljem što uspješnije realizacije odobrenih programa/projekata, sa naglaskom na aktivnost izvještavanja. Također je naglašen i značaj razvoja saradnje i partnerstva vladinog i nevladinog sektora u realizaciju budućih projekata.

Na kraju, predstavnici nevladinih organizacija su preuzeli Odluku Vlade Zeničko-dobojskog kantona o odobravanju sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata kantonalnih organizacija i udruženja socijalnog karaktera, te udruženja raseljenih lica i povratnika iz Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-14-14947/16 od 25.08.2016. godine.

 

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma