Predstavnici Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice su povodom Ramazanskog bajrama posjetili raseljena lica koja su smještena u zgradama koje su namjenjene za stambeno zbrinjavanje starih i iznemoglih raseljenih i lica koja se u bliskoj budućnosti ne mogu vratiti na svoja prijeratna prebivališta, a koje se nalaze u Radakovu i Crkvicama.

Tom prilikom  Nurđehan Šahinović, ministar za rad, socijalnu politiku izbjeglice, uručio je simbolične pakete u svih 45 domaćinstava.

 

Press služba

U 2017. godini prava na socijalnu zaštitu u Zeničko-dobojskom kantonu ostvarilo je 32.629 korisnika, a za finansiranje prava iz socijalne zaštite utrošeno je 22 miliona KM iz Budžeta Kantona.

«Vlada Zeničko -dobojskog kantona je bila na nivou zadatka. I pored nasljeđenog deficita u milionskim iznosima, uspjeli smo sanirati budžet i pronaći sredstva kako bismo zadovoljili potrebe korisnika socijalne zaštite. Mislim da možemo biti ponosni na sve što smo učinili u ovoj oblasti», izjavio je Miralem Galijašević premijer ZDK.

U narednom periodu Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice će djelovati na uspostavi bolje zakonske regulative u oblasti socijalne zaštite na području Federacije Bosne i Hercegovine i kantona i podržavati inkluziju, integraciju i bolju zaštitu djece i odraslih osoba s invaliditetom te porodica u stanju socijalne potrebe kroz  multisektorski pristup i učešće lokalnih i drugih nivoa vlasti.

U ovom smislu nastojat će održati dobru saradnju sa svim institucijama i ustanovama socijalne zaštite, zdravstva, obrazovanja i drugim sektorima te organizacijama civilnog društva, kako bi se ostavarila bolja zaštita stanovnika Zeničko-dobojskog kantona u oblasti socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom.

Ostvarena su sljedeća prava:

 • naknada umjesto plaće ženi-majci u radnom odnosu, za 1070 korisnica  izdvojeno je 9.410.257  KM
 • dječiji dodatak, za 10.618 korisnika ostvareno je 19.507 prava i izdvojeno 3.645.940 KM
 • novčana pomoć ženi-majci koja nije u radnom odnosu, za 686 korisnica ostvareno je 2.507 prava i izdvojeno 508.531 KM
 • smještaj u ustanove socijalne zaštite, za 791 korisnika izdvojeno je 5.658.860 KM
 • civilne žrtve rata, za 828 korisnika ostvareno je 1002 prava i izdvojeno 896.436 KM 
 • stalna novčana pomoć, za 1.340 korisnika izdvojeno je 1.259.306 KM
 • privremena i jednokratna novčana pomoć, za 1.749 korisnika izdvojeno je 165.100 KM
 • osposobljavanje za samostalan život i rad, za 26 korisnika izdvojeno je 101.979 KM
 • smještaj u drugu porodicu, za 101 korisnika izdvojeno je 217.774 KM
 • refundacija troškova medicinskog vještačenja, za 402 korisnika izdvojeno je 37.608 KM

 

Press sluažba                 

Miralem Galijašević, premijer Zeničko-dobojskog kantona i Nurđehan Šahinović, ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice održali su radno-konsultativni sastanak sa predstavnicima Udruženja osoba sa invaliditetom Zeničko-dobojskog kantona koje je  predvodio predsjednik Udruženja Dizdarević Emir.

Na sastanku su predstavnicimi  Udruženja prezentirali  dosadašnja dostignuća u  radu Udruženja, posebno u dijelu koji se odnosi na uspjeh postugnut u saradnji sa Fondom za profesionalnu rehabilitaciju, čime je obezbijeđeno zapošljavanje njihovih članova. Dodatni iskorak ka stvaranju novih radnih mjesta za osobe sa invaliditetom postignut je i kroz formiranje privrednog društva „Naša vizija“ koje je, kako je predsjednik Udruženja naglasio, osnovano prevashodno sa ciljem stvaranja radnih mjesta za osobe sa invaliditetom, čime im se omogućava da vlastitim radom osiguraju egzistenciju za sebe i članove svojih porodica.

Premijer Galijašević: „Vlada ZDK je opredjeljena za nastavak institucionalne podrške osobama sa invaliditetom u smislu pružanja pomoći za rad Udruženja i projekata koji imaju za cilj stvaranje boljeg ambijenta za zapošljavanje osoba sa invaliditetom“.

„Vlada Zeničko-dobojskog kantona je putem resornog Ministarstva i u prethodnim godinama izdvajala budžetska sredstva za ovu namjenu, što je nastavljeno i  planiranjem sredstava u Budžetu za 2018. godinu, koja će biti dodjeljena do kraja mjeseca jula 2018. godine, nakon odabira korisnika po Javnom pozivu za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata nevladinih organizacija kantonalnog karaktera sa područja Zeničko-dobojskog kantona“, naglasio je ministar Šahinović.

 

Press služba

Nurđehan Šahinović, ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona je u ime Vlade kantona ugostio delegaciju Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine,  koju je predvodila ministrica Samiha Borovac i Ševka Palo, pomoćnica federalnog ministra raseljenih osoba i povratnika te predstavnike  CRS-a na čelu sa direktoricom Sanelom Imamović, predstavnike donatora-Biro za populaciju i migracije Američke Vlade na čelu sa direktoricom programa za Evropu, Centralnu Aziju i Latinsku Ameriku Marthom Youth i predstavnicu Grada Zenica, pomoćnicu gradonačelnika Sumeju  Mujkanović.

Na sastanku su prezentirana dosadašnja dostignuća u oblasti socijalno-neprofitnog stanovanja, predstavljen je pravni okvir kojim je uređeno pitanje socijalno-neprofitnog stanovanja na području Zeničko-dobojskog kantona  i koji je, kako je nakon prezentacije dostignutog stanja, ocijenjen kao lider u oblasti socijalno-neprofitnog stanovanja.

Zeničko-dobojski kanton je donošenjem Zakona o socijalno-neprofitnom stanovanju te Odluke o  kriterijima i postupku ostvarivanja prava na subvencioniranje zakupnine za stan  u stanovima namijenjenim za socijalno-neprofitno stanovanje, i činjenicom da su u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu planirana sredstva za subvencioniranje zakupnine, stvorio pretpostavke za obezbjeđenje održivog sistema socijalno-neprofitnog stanovanja.

Po okončanju sastanka, delegacija je obišla novoizgrađenu zgradu u zeničkom naselju Radakovo namijenjenu za stambeno zbrinjavanje po sistemu socijalno-neprofitnog stanovanja, u koju će se u toku iduće sedmice  useliti i prvi korisnici.

 

 

Press služba

Danas je,  u Ministarstvu za rad, socijalnu poltiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona, potpisan Ugovor o načinu funkcionisanja JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona koja na području Zeničko-dobojskog kantona djeluje od 2014. godine. Ovim Ugovorom se uređuju međusobna prava i obaveza između ugovornih strana o načinu funkcionisanja i finansiranja usluga u svim poslovnim jedinicama i odjeljenjima Ustanove na području Zeničko-dobojskog kantona.

Zeničko-dobojski kanton – Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice će omogućiti podršku za rad Ustanove u vrijednosti oko 1.000.000,00 KM na godišnjem nivou.

Ugovor su potpisali, u ime Zeničko-dobojskog kantona,  Nurđehan Šahinović, ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, a u ime JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona Meldina Ugarak, direktorica.

Nakon ovoga će uslijediti aktivnosti na potpisivanju ugovora i od strane gradonačelnika/načelnica/ka općina sa područja Zeničko-dobojskog kantona u skladu sa ranije preuzetim obavezama.

 

Press služba

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na 133. sjednici, održanoj 22.02.2018. godine, usvojila Prijedlog programa utroška sredstava iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu u nadležnosti Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice. Ovim su ispunjene okvirne zakonske pretpostavke za operativni i namjenski utrošak planiranih sredstava.

Visina sredstava utvrđena ovim programom iznosi 27.290.980,00 KM, a odnose se na pozicije:

 1. “Tekući transferi pojedincima” u iznosu 27.183.680,00 KM, na ime finansiranje prava za:
  1. naknade umjesto plaće ženi-majci porodilji u radnom odnosu u iznosu 9.250.000,00 KM;
  2. prava civilnih žrtava rata u iznosu 3.140.600,00 KM;
  3. dodatak na djecu u iznosu 4.000.000,00 KM;
  4. naknade ženi-majci porodilji koja nije u radnom odnosu u iznosu 558.580,00 KM
  5. smještaj u ustanove socijalne zaštite u iznosu 4.604.000,00;
  6. stalnu novčanu pomoć u iznosu 1.150.000,00 KM ;
  7. smještaj u drugu porodicu u iznosu 419.000,00 KM;
  8. transfer za osobe sa invaliditetom u iznosu 55.000,00 KM;

U okviru ovog transfera planirano je i finansiranje prava na alternativni smještaj i druge izdatke za raseljena lica za ukupnom iznosu od 658.000,00 KM te sufinansiranje zapošljavanja, samozapošljavanja, stručnog osposobljavanja, obuke ili prekvalifikacije u ukupnom iznosu utroška 810.000,00 KM.

Također, namijenjena su sredstva za finansiranje ostalih potreba socijalno-zaštitnog karaktera za osobe u stanju socijalne potrebe.

 1. “Tekući transferi neprofitnim organizacijama” u iznosu od 107.300,00 KM, na ime finansiranja kantonalnih udruženja, saveza, Crvenog križa Zeničko-dobojskogkantona.

 

 

Press služba

Vlada Zeničko-dobojskog kantona  je na 125. sjednici, odobrila novčanu pomoć u iznosu od 20.000,00 KM  na ime sanacije oštećenja na stambenom objektu porodice Merdić iz Tešnja, izazvanog olujnim nevremenom.

Nakon što je premijer Kantona sa članovima Vlade obišao Maglaj, Tešanj i Zavidoviće, općine pogođene olujnim nevremenom, odlučeno je da se interventno odobre sredstva za saniranje stambenog objekta porodice Merdić, kako bi se stvorili uvjeti za stanovanje ove porodice.

 

Press služba

U Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i izbjeglice potpisan je Ugovor  o sufinansiranju realizacije Projekta „Sanacija i rekonstrukcija  putnog pravca M17-Čole-Lager, Željezno Polje, općina Žepče” koji se sufinansiraju sredstvima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine- Federalno ministarstvo prostornog uređenja i Vlade Zeničko-dobojskog kantona- Ministarstvo za rad, socijalnu politiku I izbjeglice.

Ugovore su potpisali u ime Vlade Zeničko-dobojskog kantona, kao sufinansijera projekata, Nurđehan Šahinović, ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona i Josip Martić, federalni ministar prostornog uređenja.

Vrijednost potpisanog Ugovora je 120.000 KM.

 

 

Press služba

U skladu sa Programom obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu, predstavnici Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona, zajedno sa članovima Skupštinske Komisije za ravnopravnost spolova, ljudskih prava i građanske slobode, te članovima Komisije za mlade, realizirali su planirane posjete, i to:

 • U srijedu, 30.08.2017. godine posjeta Savezu civilnih žrtava rata Zeničko-dobojskog kantona, općina Maglaj, kao i posjeta Udruženju „Cicmanka“ u Novom Šeheru, općina Maglaj;
 • U četvrtak, 31.08.2017. godine, upriličena je posjeta Udruženju „Majska ruža“ u općini Zavidovići, te posjeta JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama u Žepču.

 

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice

Postupajući u skladu sa Preporukom Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona preporučuje poslodavcima da, usljed vremenskih neprilika izazvanih visokim temperaturama na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, provedu posebne mjere zaštite kojima će spriječiti nastupanje štetnih posljedica po zdravlje radnika.

Naime, daje se preporuka poslodavcima da razmotre mogućnost preraspodjele obavljanja poslova na otvorenom u periodu od 12 do 16 sati, te nastavka istih poslije 16 sati. Ukoliko je proces rada kod poslodavca organizovan na takav način da je nemoguće primijeniti navedenu mjeru, ovo ministarstvo daje preporuku poslodavcima da radnicima koji obavljaju poslove na otvorenom, početak radnog vremena pomjere na šest sati ujutro.

Također, preporučuje se poslodavcima da za vrijeme trajanja navedenih vremenskih neprilika omoguće korištenje godišnjeg odmora radnicima sa dijagnosticiranim hroničnim oboljenjima, kao i korištenje odsustva u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu.

 

Press služba

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma