Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je Uredbu o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u ZDK-u, kojom se regulira postupak zapošljavanja u zavodima, agencijama, direkcijama, pravnim licima sa javnim ovlaštenjima na teritoriji ZDK, javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji je osnivač ZDK, Grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima ZDK, Grad ili općine učestvuju sa više od 50 posto ukupnog kapitala. Uredba se ne odnosi na postupak prijema radni odnos državnih službenika i namještenika u organima državne službe, kao i na postupak zapošljavanja u javno-obrazovnim ustanovama u državnoj svojini, koji su regulisani posebnim zakonima i podzakonskim propisima.

"Dosadašnja uredba je pretrpjela značajnu transformaciju. Ministarstvo je s ciljem obezbjeđenja transparentnosti u pripremi propisa provelo konsultacije sa zainteresiranom javnošću na način da je prijedlog Uredbe dostavljen Savezu samostalnih sindkata BiH - Kantonalni odbor ZDK, Udruženju poslodavaca ZDK, Timu Vlade ZDK za borbu protiv korupcije i organizaciji Transparency International BiH. Veći broj primjedbi je ugrađen u konačnu verziju Uredbe", kaže Azra Šabanović, ministrica za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK.

Uredba propisuje obavezu javnog oglašavanja prilikom prijema u radni odnos, pa i u slučaju prijema pripravnika, izuzev u slučaju otkaza sa ponudom izmijenjenog ugovora o radu, u slučaju prijema na određeno vrijeme po programima zapošljavanja putem Službe za zapošljavanje te u slučaju prijema u radni odnos na određeno vrijeme najduže do tri mjeseca. Javni oglas se obavezno objavljuje najmanje u jednom listu koji se distribuira na teritoriji cijele FBiH i putem web stranice poslodavca, te se obavezno dostavlja JU Služba za zapošljavanje ZDK.

Najvažniji element Uredbe jeste da se bira prvorangirani kandirat, a što je veoma bitna novina u odnosu na dosadašnju praksu.

"Mi smo drugi kanton u Federaciji BiH koji je uredio ovu oblast na ovakav način. Kvalitetnim podzakonskim aktom želimo spriječiti mogućnost zloupotreba prilikom zapošljavanja, a istovremeno imati funkcionalnu Uredbu koja će omogućiti transparentnost i dati priliku najboljim'', kazao je premijer Mirza Ganić.

Press služba ZDK

Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je na svojoj 5. sjednici programe utroška sredstava tekućih transfera pojedincima i neprofitnim organizacijama Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice u ukupnom iznosu od 27.331.540 KM. Korisnici ovih transfera su centri za socijalni rad i nadležne općinske službe za socijalnu zaštitu i raseljena lica, ustanove socijalne zaštite, kantonalna i općinska/gradska udruženja, pravna i fizička lica na osnovu ugovora i lica u stanju socijalne potrebe.

Tekući transferi pojedincima planirani su u iznosu od 27.210.540 KM, od čega su naknade za porodiljsko odsustvo 10.100.000 KM, dodatak za djecu 3.500.000 KM, novčana pomoć za nezaposlene porodilje 80.000 KM, pomoć u prehrani djeteta do šest mjeseci i dodatna ishrana za majke dojilje 280.000 KM, a jednokratna pomoć za opremu novorođenog djeteta 70.000 KM. Izdvajanja za civilne žrtve rata planirana su u iznosu od 3.230.000 KM, sredstva za poticaj povratka izbjeglih i raseljenih lica 400.000 KM, izdaci za raseljena lica 87.540 KM, transfer za alternativni smještaj 65.000 KM, transfer za osobe sa invaliditetom 42.000 KM. Za smještaj u ustanove socijalne zaštite planirano je 5.050.000 KM, smještaj u drugu porodicu 300.000 KM, Centar za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama ZDK 1.030.000 KM, stalnu novčanu pomoć 1.300.000 KM, osposobljavanje za život i rad 115.000 KM, a zdravstvenu zaštitu neosiguranih lica 135.000 KM.

"Ukupan iznos planiranih sredstava za ova dva transfera ostao je na nivou iz 2018. godine, ali su se desile određene promjene u raspodjeli po pojedinim stavkama. Imamo tendenciju povećanja broja zaposlenih porodilja, pa je tako transfer za porodiljsko odsustvo u odnosu na prošlogodišnji plan povećan za oko 850.000 KM. Planirali smo i povećanje transfera za smještaj u ustanove socijalne zaštite za 600.000 KM, a razlog je povećanje cijene troškova smještaja u ustanovama zaštite. Također, izdvajanja za stalnu novčanu pomoć povećana su za oko 150.000 KM, a razlog je blagi porast broja korisnika kao i rast prosječne plaće u ZDK koja je osnov za obračun i isplatu ovih naknada", pojašnjava resorna ministrica Azra Šabanović.

Ostali socijalni transferi planirani su u iznosu do 1.060.000 KM, od čega je za finansiranje Sigurne kuće za žene žrtve nasilja u porodici i zajednici sa područja općina ZDK-a nevladine organizacije Medica Zenica opredijeljeno 54.720 KM, pomoć javnim-humanitarnim kuhinjama 240.000 KM, jednokratne i privremene novčane pomoći 165.100 KM, sufinansiranje obnove stambenih objekata, obnovu infrastrukturrnih objekata te plaćanje privremenog smještaja za osobe nastradale usljed elementarnih nepogoda 85.000 KM, podršku u radu Roditeljske kuće za djecu koja boluju od raka u FBiH 20.000 KM, socijalno zbrinjavanje osoba koje su usljed stečaja, likvidacije ili prestrukturiranja ostale bez posla 140.000 KM, novčanu pomoć socijalno-intervenirajućeg karaktera 110.000 KM, a ostale potrebe i intervencije socijalno-zaštitnog karaktera 245.180 KM.

Transfer JU Službi za zapošljavanje za podsticaj aktivnih mjera zapošljavanja iznosi 200.000 KM, poticaji zapošljavanja mladih 135.000 KM, dok je transfer za Ekonomsko socijalno vijeće i Mirovno vijeće planiran u iznosu od 31.000 KM.

Za tekuće transfere neprofitnim organizacijama opredijeljeno je ukupno 121.000 KM, od čega je transfer udruženjima 81.000 KM, transfer za Crveni križ 10.000 KM, a za obilježavanje Dječije nedjelje planirano je 30.000 KM.

Press služba ZDK

Azra Šabanović, ministrica za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona uručila je danas Zumreti Karić, raseljenoj osobi sa privremenim smještajem u Zenici, ključeve stana u zgradi u zeničkom naselju Radakovo, čime je stambeno zbrinuta još jedna raseljena osoba u ZDK-u.

Zgrada u Radakovu, jedna od dvije takve u Zenici, namijenjena je za smještaj starih i iznemoglih osoba koje se u bliskoj budućnosti ne mogu vratiti na svoja prijeratna prebivališta. Ima 35 stambenih jedinica u kojima trenutno živi 50 raseljenih osoba.

 

Press služba ZDK

Prema Informaciji o stanju u oblasti zapošljavanja koju je prihvatila Vlada Zeničko-dobojskog kantona, Porezna uprava FBiH evidentirala je u 2018. godini na području ZDK ukupno 87.185 zaposlenih osoba. U 2017. broj zaposlenih prema evidenciji Porezne uprave iznosio je 82.854 osobe, dok je prema podacima Federalnog zavoda za statistiku taj broj bio 75.299.

Zaključno sa septembrom 2018. godine na području ZDK evidentirano je 58.647 nezaposlenih osoba, od čega je 33.409 žena ili 56,9 posto. Najveći broj nezaposlenih je prijavljen u gradu Zenica 19.576 ili 33,38 posto, općini Zavidovići 6.611 ili 11,27 posto, općini Visoko 6.384 nezaposlenih osoba ili 10,88 posto, a u općini Kakanj 6.139 ili 10,46 posto.

Prema informaciji koju je sačinilo Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK, pretpostavlja se da se čak 47.377 osoba nalazi na evidenciji Službe za zapošljavanje zbog ostvarenja prava na zdravstvenu zaštitu, odnosno aktivno traženje posla nije njihov prvenstveni cilj.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je u periodu 2015-2018. nastavila sa sufinansiranjem projekata i programa od značaja za smanjenje broja nezaposlenih na području ovog kantona. Poticani su programi Službe za zapošljavanje, projekti zapošljavanja i samozapošljavanja po općinama, podizanje konkurentnosti, zapošljavanje mladih, boračkih populacija i žena, stručno osposobljavanje i prekvalifikacija radnika, zapošljavanje pripravnika...

Zaključeno je kako je s ciljem smanjenja broja nezaposlenih osoba, odnosno povećanja broja zaposlenih u Zeničko-dobojskom kantonu, potrebno nastaviti aktivnosti ne samo na stvaranju ambijenta za nova radna mjesta, nego je potrebno poticati poslodavce da zadrže nivo postojeće zaposlenosti. Kako bi se ovi ciljevi ostvarili nužno je nastaviti aktivnosti na provođenju mjera aktivne politike zapošljavanja, poticati zapošljavanje u poljoprivredi, unaprijediti usklađenost obrazovnih programa sa potrebama tržišta rada, razvijati nove programe prekvalifikacija i stručnog osposobljavanja, poticati otvaranje radnih mjesta kroz privlačenje stranih investicija, povećati izdvajanja za podršku zapošljavanju, jačati poduzetničku inicijativu kod mladih.

Također, zaključeno je kako je potrebno unaprijediti sistem vođenja evidencija u Službi za zapošljavanje tako poslodavci mogu dobiti informacije o kompetencijama i vještinama svake nezaposlene osobe, animirati poslodavce da poštuju zakonsku obavezu zapošljavanja osoba sa invaliditetom, predlagati projekte zapošljavanja kroz projekte javno-privatnog partnerstva, kao i pojačati aktivnosti inspekcije rada na suzbijanju rada na crno.

 

Press služba ZDK

Vlada Zeničko-dobojskog kantona izvršila je danas, 28. decembra/prosinca 2018. godine, putem Ministarstva finansija, uplatu sredstava za korisnike naknada po osnovu prava iz oblasti socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodica sa djecom iz nadležnosti Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice za mjesec novembar 2018. godine. Sredstva su doznačena preko gradskih/općinskih centara za socijalni rad, odnosno nadležnih općinskih službi, i to:

  • civilne žrtve rata iz Budžeta Kantona – 74.617,41 KM,
  • naknade za porodiljsko odsustvo – 964.072,77 KM,
  • stalne novčane pomoći iz Budžeta Kantona – 103.227,08 KM,
  • dodatak na djecu – 244.588,18 KM,
  • smještaj u hraniteljsku porodicu – 15.435,54 KM,
  • novčana pomoć za nezaposlene porodilje – 5.250,00 KM,
  • jednokratna pomoć za opremu novorođenčeta – 3.869,25 KM,
  • pomoć u prehrani djeteta do 6 mjeseci – 15.624,40 KM,
  • troškove medicinskog vještačenja – 2.135,17 KM i
  • smještaj u ustanove socijalne zaštite – 552.848,69 KM.

Izvršenom uplatom sredstava za novembar u ukupnom iznosu od 1.981.668,49 KM, Vlada Zeničko-dobojskog kantona je nakon izmirenja zatečenih dugovanja nastavila sa redovnom uplatom naknada za korisnike prava iz socijalne zaštite, saopćeno je iz Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK.

 

Press služba ZDK

Vlada Zeničko-dobojskog kantona odobrila je novčana sredstva za rješavanje stambenog pitanja dvije osobe u stanju socijalne potrebe, a koje su istovremeno i članovi boračke populacije. Sredstva su odobrena na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja i Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK.

Krov nad glavom dobit će Hanifa Varupa, udovica poginulog borca Enesa Varupe i osoba sa 100 postotnim tjelesnim oštećenjem, te Ćamil Tahirović, 20-postotni ratni vojni invalid, oboje iz Zenice.

Odluka Vlade dolazi u pravom trenutku jer porodica Varupa mora iseliti iz kuće u kojoj godinama žive kao podstanari, budući da se kuća prodaje, dok Tahirović kao beskućnik trenutno živi u jednoj ruševnoj i napuštenoj zgradi, a preživljava od sakupljanja sekundarnih sirovina.

Nesporno je da su u pitanju specifični slučajevi sa izuzetno teškim stambenim, zdravstvenim, materijalnim i socijalnim prilikama, koji su iziskivali hitno rješavanje.

"Imajući u vidu izrazito nepovoljne socio-ekonomske prilike, te da nisu u mogućnosti samostalno da se zbrinu, ovo je bio jedini način da im se obezbijedi krov nad glavom. Vlada Kantona je na ovaj način još jednom pokazala senzibiliziranost i brigu za najranjivije kategorije stanovništva koje žive na rubu egzistencije", navode iz resornih ministarstava.

 

Press služba ZDK

Vlada Zeničko-dobojskog kantona izvršila je uplatu sredstava za korisnike naknada po osnovu prava iz socijalne zaštite iz nadležnosti Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice za avgust i septembar ove godine, u ukupnom iznosu od 3,83 miliona KM.

Sredstva su doznačena preko gradskih/općinskih centara za socijalni rad, odnosno nadležnih općinskih službi za isplatu naknada za 20.680 korisnika, i to za porodiljsko odsustvo, dječiji dodatak, stalnu novčanu pomoć, smještaj u drugu porodicu, novčanu pomoć za nezaposlene porodilje, jednokratnu pomoć za opremu novorođenčeta, pomoć u prehrani djeteta do šest mjeseci te naknada za medicinsko vještačenje.

Prošlomjesečnom isplatom naknada za juni i juli dostignuto je redovno izmirenje obaveza prema korisnicima ovih naknada, što je bio cilj aktuelne Vlade koja je 2015. godine naslijedila neizmirene višemilionske obaveze.

Vlada ZDK poziva centre za socijalni rad, odnosno nadležne općinske službe na području Zeničko-dobojskog kantona da ubrzaju isplatu doznačenih sredstava svojim korisnicima, kako bi se izbjegla kašnjenja u isplati, a time i nepotrebno nezadovoljstvo korisnika, kao što se to prošlog mjeseca desilo u Gradu Zenica gdje je isplata naknada kasnila više od sedam dana.

 

Press služba ZDK

Povodom informacija o kašnjenju isplata novčanih naknada za ostvarena prava iz oblasti socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona obavještava javnost da su novčana sredstva za isplatu navedenih naknada za juni i juli 2018. godine za 20.680 korisnika, u ukupnom iznosu od 3,5 miliona KM, centrima za socijalni rad, odnosno nadležnim općinskim službama na području ovog kantona doznačena još 02. oktobra 2018. godine.

Provjerama od strane resornog ministarstva je utvrđeno da su uplatu novčanih naknada za prava iz navedenih oblasti izvršili svi centri/službe na području ZDK, osim JU Centar za socijalni rad Zenica. Iz JU Centar za socijalni rad Zenica provjerama je dobijena informacija da je putem nadležne službe Grada Zenica tek 08. oktobra izvršena uplata stalne novčane naknade za mjesec juni, a 09. oktobra na račune korisnika uplaćena je naknada za zaposlene porodilje i smještaj u hraniteljsku porodicu za juni, julska naknada po osnovu stalne novčane pomoći i naknada za nezaposlene porodilje, te naknada za juni i juli za smještaj u hraniteljsku porodicu. Isplata naknade za dječiji dodatak za navedena dva mjeseca još nije izvršena.

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK poziva nadležnu službu Grada Zenica da izvrši isplatu preostalih naknada, te da u buduće ubrza isplatu sredstava kao što to čine nadležne službe u drugim općinama ovog kantona, a kako bi se izbjegle ovakve situacije. Zbog sumnji da je kašnjenje isplate naknada na području Grada Zenice izazvano s namjerom da se izazove revolt građana Zenice uoči održavanja Općih izbora, Vlada ZDK će preispitati odgovornost i poduzeti zakonske mjere protiv nadležnih u gradskoj upravi Zenice.

 

Press služba ZDK

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljene osobe i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona izvršilo je podjelu televizijskih prijemnika i računarske opreme udruženjima i organizacijama sa područja ovog kantona. Radi se o opremi koja je oduzeta od poreznih obveznika u prekršajnom postupku.

Opremu su dobili Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Zeničko-dobojskog kantona, Savez civilnih žrtava rata Zeničko-dobojskog kantona, Udruženje paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Zenica, Udruženje građana "Fojničani" Maglaj, Udruženje hemodijaliznih bubrežnih bolesnika satelitskog centra Žepče – UHBBSC Žepče, Udruženje osoba sa invaliditetom Zeničko-dobojskog kantona, Savez logoraša Zeničko-dobojskog kantona te Savez udruženja penzionera Zeničko-dobojskog kantona.

Ranije u toku godine opremu su dobili Udruženje invalida rada i invalidskih penzionera općine Visoko, Informativno edukacijski centar za mlade Tešanj, Udruženje oboljelih od multiple skleroze Zeničko-dobojskog kantona, JU Centar za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona, Udruženje građana "Budimo prijatelji" Zenica i Udruženje žena Kovači Zavidovići.

 

Press služba ZDK

U žepačkoj mjesnoj zajednici Željezno Polje u toku ove godine realizovani su značajni infrastrukturni projekti fokusirani na sanaciju šteta od katastrofalnih poplava iz 2014. godine. Vlada Zeničko-dobojskog kantona je putem Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Kantonalne uprave civilne zaštite izdvojila 200.000 KM za projekte sanacije infrastrukture, te dodatnih 25.000 KM za završetak kanalizacije u MZ Biljevina.

Završetak projekata prigodno je obilježen u MZ Biljevina, a svečanosti su prisustvovali ministri za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Himzo Smajić te ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Nurđehan Šahinović.

"Vlada ZDK izdvojila je značajna sredstva za sanaciju posljedica poplava na području Željeznog Polja. Također, vodili smo računa da programom poticaja u ovoj godini obuhvatimo veliki broj proizvođača jagodičastog voća na ovom području. Treba istaći i uspješnu saradnju sa općinskom administraciom na realizaciji svih projekata", kazao je ministar Smajić.

Pored puta od hladnjače u Mjestovoj Ravni prema Biljevini, stanovnicima Željeznog Polja na korištenje je predat i put Lager-Jastrebac čiju je rekonstrukciju sa 95.000 KM finansirala Općina Žepče.

Načelnik Mato Zovko izrazio je zadovoljstvo saradnjom sa Vladom Zeničko-dobojskog kantona na realizaciji infrastrukturnih projekata, naglasivši da se na području MZ Željezno Polje, koja je najveća mjesna zajednica u općini Žepče, trenutno realizira više projekata sanacije šteta od poplava u okviru projekta prekogranične saradnje BiH, Crne Gore i Hrvatske kojeg implementira Razvojna agencija Žepče - RAZ.

 

Press služba ZDK

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma