Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na 50. sjednici, održanoj 07.04.2016. godine, na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, prihvatila Izvještaj o realizaciji obaveza iz Strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom u Federaciji BiH za period 2011. - 2015. godine – oblast socijalne zaštite. Izvještaj se upućuje u dalju skupštinsku proceduru.

Na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, Vlada je donijela Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Upravnog  odbora JU Centar za djecu  i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona, imenovanog na kraći period.

Vlada je donijela Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog  odbora JU Centar za djecu  i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona (po okončanju oglasne procedure). U Upravni odbor Javne ustanove Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona, na pozicije predsjednika i članova imenovani su:

 1. Smajević Faruk, predsjednik, predstavnik iz reda Osnivača,
 2. Paurić Anita, član, predstavnik iz reda Osnivača,
 3. Bečirbašić Fata, član, predstavnik iz reda zaposlenika Ustanove,
 4. Beganović Jasmin, član, predstavnik iz reda roditelja/staratelja,
 5. Mešinović Nirma, član, predstavnik iz reda zaposlenika JU Centar za socijalni rad.

Vlada je donijela Rješenje o imenovanju na kraći period predsjednika i članova Nadzornog odbora JU Centar za djecu  i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona. U Nadzorni odbor Javne ustanove Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona, na kraći period do okončanja postupka po javnom oglasu, a najduže na period od 3 mjeseca na pozicije predsjednika i članova imenovani su:

 1. Mehić Jusmir, predsjednik,
 2. Pešić Anto, član,
 3. Salčinović Tarik, član.

Vlada je donijela Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona (po okončanju oglasne procedure). U Upravni odbor JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, na pozicije predsjednika i članova imenovani su:

 1. Emir Džafić, predsjednik,
 2. Kenan Kamenjaš, član,
 3. Mejrima Memić – Drino, član ispred reda uposlenika,
 4. Anton-Ivan Širić, član,
 5. Ivan Miletić, član.

 

 

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice

Povodom manifestacije „Dani otvorenih vrata“ u prostorijama Dnevnog centra Visoko JU „Centar za djecu i omladinu s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona“, 01.04.2016.godine, održana je predstava „Labuđe jezero u svijetu naše mašte“.

Skupu su prisustovali predstavnici institucija, ustanova, centara za socijalni rad, roditelji i srodnici djece s posebnim potrebama, gosti, prijatelji i mediji.

Nakon obraćanja rukovoditeljice Dnevnog centra, Šemse Gračić u ime Vlade Zeničko-dobojskog kantona prisutnima se obratio ministar Nurđehan Šahinović. Za dostignuti nivo usluga, ministar je istakao zasluge Udruženja Humanost i gdina Georga Schila, Vlade i općina Zeničko-dobojskog kantona, te iskazao punu podršku održivosti i razvoju usluga dnevnog zbrinjavanja djece s posebnim potrebama.

Skupu se obratio i direktor ustanove Suno Kovačević i predstavnik roditelja djece s posebnim potrebama Faruk Smajević. Predstava je održana u prepunoj sali sa vrlo impresivnim i emotivnim predstavljanjem korisnika usluga Dnevnog centra Visoko.

 

 

Ministrstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice

Na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na 49. sjednici donijela zaključke o usvajanju Programa utroška sredstava Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, na transferima “Tekući transferi pojedincima” i “Tekući transferi neprofitnim organizacijama” u iznosu  25.109.258 KM.

Utrošak sredstava na transferu “Tekući transferi pojedincima” planiran je u iznosu 24.903.958 KM, i to za budžetske pozicije:

 • Izdaci za raseljena lica,
 • Sredstva za podsticaj povratka,
 • Civilne žrtve rata izbjeglih i raseljenih lica,
 • Smještaj u drugu porodicu,
 • Naknada za porodiljsko odsustvo,
 • Zdravstvena zaštita neosiguranih lica,
 • Ostali socijalni transferi,
 • Transfer  za alternativni smještaj,
 • Transfer za osobe sa invaliditetom,
 • Novčana pomoć za nezaposlene porodilje,
 • Smještaj u ustanove socijalne zaštite,
 • Stalna novčana pomoć,
 • Osposobljavanje za život i rad,
 • Dodatak na djecu,
 • Jednokratna pomoć za opremu novorođenog djeteta,
 • Pomoć u prehrani djeteta do 6 mjeseci i dodatna ishrana za majke dojilje,
 • Transfer JU Službi za zapošljavanje za podsticaj aktivnih mjera zapošljavanja,
 • Poticaji zapošljavanja mladih.

Utrošak sredstava na transferu “Tekući transferi neprofitnim organizacijama” planiran je u iznosu 205.300 KM, za budžetske pozicije:

 • Tekući transfer udruženjima,
 • Tekući transfer za Crveni križ
 • i Tekući transfer iz prihoda za obilježavanje Dječije nedjelje.

Za Tekući transfer udruženjima i transfer za obilježavanje Dječije nedjelje resorno Ministarstvo će raspisati Javni poziv.

Također, Vlada je donijela Zaključak o prihvatanju mišljenja Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice na podnesenu Inicijativu poslanika Senada Trake, koja se odnosi na povećanje iznosa naknada prava na dječiji dohodak, zatim Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu i  Zaključak o prihvatanju Izvještaj o radu JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu.

 

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice

U prostorijama Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, 17.03.2016. godine, potpisan je Ugovor o pružanju usluga u JU „Dom-porodica“ Zenica, koja na području Zeničko-dobojskog kantona djeluje od 1960. godine.

Potpisivanju Ugovora su pristupili predstavnici slijedećih ugovornih strana: u ime Vlade Zeničko-dobojskog kantona-Nurđehan Šahinović, ministar Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, Branko Dilber, direktor JU „Dom-porodica” Zenica i Zijad Softić, pomoćnik gradonačelnika za društvene djelatnosti i socijalnu zaštitu, u ime Husejina Smajlovića, gradonačelnika Zenice.

Potpisivanjem ovog ugovora stavljen je van snage Ugovor o uslovima smještaja i izdržavanja štićenika u JU „Dom-porodica“ Zenica, od 19.06.1998. godine zbog pokrenutih procesa transformacije i deinstitucionalizacije u oblasti zbrinjavanja djece i mladih bez roditeljskog staranja.

 

 

Ministarstvo za rad , socijalnu politiku i izbjeglice

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana socijalnog rada, 15.03.2015.godine, na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu  potpisan je Protokol o saradnji između  ovog fakulteta i Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona. Protokol je potpisao ministar Nurđehan Šahinović, u ime Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona i dekan prof.dr.Šaćir Filandra, u ime Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Protokolom se uređuje međusobni odnos u provođenju i unapređenju praktične obuke studenata Odsjeka za socijalni rad, sa područja Zeničko-dobojskog kantona te uspostavljanje kvalitetnije saradnje između resornog ministarstva, ustanova socijalne i dječije zaštite na području Zeničko-dobojskog kantona i Fakulteta političkih nauka u Sarajevu.  Također, ovom prilikom, Protokol o saradnji sa Fakultetom potpisali su Ministarstvo za rad i socijalnu politiku Kantona Sarajevo i Crveni križ Federacije BiH.

 

Ministrstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice

Obavještavamo korisnike transfera iz nadležnosti Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, da je Ministarstvo finansija Zeničko-dobojskog kantona, dana 04.03.2016. godine, izvršilo uplatu sredstava kako slijedi:

 

Pregled isplaćenih sredstava na dan 04.03.2016.

oktobar 2015.

novembar 2015.

br korisnika

iznos

br korisnika

iznos

Civilne žrtve rata iz budžeta Kantona

-

-

863

78.884,07  

Naknada za porodiljsko odsustvo

-

-

965

704.626,08  

Dodatak na djecu

10851

357.143,70  

-

-

Jednokratne i privremene pomoći

-

20.637,50  

-

20.637,50  

Novčana pomoć za nezaposlene porodilje

74

11.100,00  

80

12.000,00  

Smještaj u ustanove socijalne zaštite

707

453.688,28  

680

551.515,84  

Stalna novčana pomoć centrima

1255

106.513,81  

1260

98.953,76  

Smještaj u drugu porodicu

85

17.359,00  

87

19.696,10  

Jednokratna pomoć za opremu novorođenčeta

74

8.047,50  

80

8.700,00  

Pomoć u prehrani djeteta do 6 mjeseci

426

32.480,00  

438

32.625,00  

Medicinsko vještačenje

35

3.989,00  

22

2.134,42  

UKUPNO ISPLAĆENO:

 

1.010.958,79  

 

1.529.772,77  

 

Dakle, na ime navedenih prava iz budžeta Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona isplaćeno je ukupno 2.540.731,56 KM.

 

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice

Nurđehan Šahinović, ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona danas je primio delegaciju Saveza slijepih Gotland Len iz Švedske, kao i predstavnike Udruženja slijepih Zeničko-dobojskog kantona i Kantona Sarajevo.

Na sastanku održanom u prostorijama Ministarstva gosti iz Švedske informirali su ministra o stanju u kojem se nalaze slijepe osobe u njihovoj zemlji, kao i o mogućnostima i planovima za unapređenje saradnje sa udruženjima slijepih Zeničko-dobojskog kantona i Kantona Sarajevo. Također je razmatran položaj slijepih osoba na ovom području, naročito sa aspekta reformi koje se provode u Bosni i Hercegovini.

Predsjednik Udruženja slijepih Zeničko-dobojskog kantona, Senad Sejmenović iskazao je zadovoljstvo sa dosadašnjom podrškom resornog ministarstva.

U organizaciji Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona u četvrtak, 11.02.2016. godine, održan je radno-konsultativni sastanak s ciljem unapređenja saradnje u provođenju socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, sa naglaskom na smještaj u ustanove socijalne zaštite.

U uvodnom dijelu sastanka, prisutnima se obratio Miralem Galijašević, premijer Kantona. Na sastanku su razmatrane aktuelne teme iz relevantne oblasti, kao što su: statistički pokazatelji i budžetska izdvajanja, provođenja postupaka ostvarivanja prava na smještaj u ustanove, monitoring i izvještavanje, alternativni vidovi zbrinjavanja, proces deinstitucionalizacije i transformacije, jačanje kapaciteta centara za socijalni rad/službi socijalne zaštite, značaj međusobne saradnje institucija, ustanova i organizacija civilnog društva.

Pored predstavnika resornog ministrastva sastanku je prisustvovalo 19 direktora odnosno predstavnika: centara za socijalni rad/ službi za socijalnu zaštitu iz općina/grada: Breza, Doboj- Jug, Kakanj, Maglaj, Olovo, Tešanj, Vareš, Visoko, Zavidovići, Zenica i Žepče; JU Penzionerski dom sa stacionarom Zeničko-dobojskog kantona; JU „Dom za stara lica Zenica“ Zenica; JU „Dom porodica“ Zenica; Ustanova „Mala škola“ Vareš; JU Centar za djecu i odrasle osobe sposebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona; Ustanove „Sumero centar za podršku osobama sa invaliditetom” podružnica Nemila, Zenica i Udruženja „Medica” Zenica.

 

 

 

Ministrstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice

Premijer Zeničko-dobojskog kantona, Miralem Galijašević je sa ministrom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, Mensurom Sinanovićem i ministrom za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Nurđehanom Šahinovićem održao sastanak sa predstavnicima Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom Zeničko-dobojskog kantona. Navedenu Koaliciju su predstavljali Samir Mulić, socijalni radnik i predsjednik UO Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom ZDK, te Šehić Amela, pravnik-volonter u U.G. “Svjetlost” Zenica i Husein Kubat, predsjednik UO U.G. “Svjetlost” Zenica.

Predstavnici Koalicije su premijera i ministre upoznali sa aktivnostima koje poduzimaju da bi se ostvarili ciljevi Strategije za izjednačavanje mogućnosti osoba sa ivaliditetom 2011.-2015., a s ciljem impelementacije općih ciljeva Strategije individualnosti koje će kantonu pomoći pri donošenju Akcionog plana za impelemntaciju aktivnosti koje su sadržane u Strategiji.

Premijer i ministari su iskazali spremnost, da u okviru zakonskih mogućnosti daju saglasnost na finalnu verziju prijedloga Akcionog plana u oblasti invalidnosti za period 2016.-2018. godine što će osobama sa invaliditetom stvoriti uvjete za izjenačene mogućnosti.

 

Press služba

U četvrtak, 03.12.2015. godine, u Žepču je položen kamen temeljac za izgradnju objekta koji je namijenjen za potrebe već postojeće Ustanove „Dnevni centar za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama“ u Maglaju. Broj korisnika ove Ustanove je vremenom prerastao postojeće prostorne i kadrovske kapacitete zbog čega se ukazala potreba za realizaciju jednog ovakvog projekta. Pored toga, usljed katastrofalnih poplava u maju 2014. godine uništene su prostorije, inventar i vozni park Ustanove. Izgradnjom novog objekta smanjio bi se rizik od ponovnog plavljenja kao i devastacija prostora i inventara.

 1. maja 2015. godine u zgradi Općine Žepče je potpisan Ugovor o realizaciji projekta „Izgradnja zgrade Dnevnog centra za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama u Općini Žepče“. Ugovor su potpisali Vlada Zeničko-dobojskog kantona – Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, Općina Žepče, Udruženje Humanost - societas humanitatis Zenica i Ustanova „Dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama“ Maglaj. Administrativni partner na implementaciji projekta je njemačka organizacija Terra Tech Förderprojekte e.V. iz Marburga, dok je stručni partner organizacija Lebenshilfe Plauen gGmbH.

Podsjećanja radi, Dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama u Maglaju djeluje od decembra 2006. godine i do kraja 2011. godine je bio projekat koji se finansirao iz budžeta Zeničko-dobojskog kantona, općina Maglaj, Zavidovići i Žepče uz inostrano sufinansiranje tokom prve dvije godine rada. 01. januara 2012. godine ovaj projekat je prerastao u Ustanovu „Dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama“ Maglaj koju je osnovalo Udruženje Humanost Zenica uz saglasnost Vlade Zeničko-dobojskog kantona i općina Maglaj, Zavidovići i Žepče koji je i danas finansiraju.

Ciljna grupa Dnevnog centra će i dalje biti osobe sa posebnim potrebama sa područja Općine Maglaj, Općine Zavidovići i Općine Žepče, i to: djeca i mladi školskog uzrasta koji zbog svojih posebnih potreba ne mogu pohađati redovnu školu te odrasle osobe sa posebnim potrebama koje nisu osposobljene za rad. Korisnicima školskog uzrasta Dnevni centar će i dalje pružati usluge individualnog terapijskog i grupnog odgojno-obrazovnog rada, dok će odraslim osobama omogućiti doedukaciju, rehabilitaciju i osposobljavanje za rad.

U finansiranju projekta učestvuju: Ministarstvo za privrednu saradnju i razvoj Vlade SR Njemačke putem HO Terra Tech i Udruženja Humanost sa cca. 1.173.500 KM, Vlada Zeničko-dobojskog kantona sa cca. 200.000 KM, Općina Žepče sa cca. 120.000 KM (na ime obezbjeđivanja placa za izgradnju, obezbjeđivanja potrebne dokumentacije i priključka objekta na infrastrukturu) te privatni donatori iz Njemačke sa oko 40.000 KM. Ukupna vrijednost projekta je cca. 1.533.500 KM.

Kamen temeljac položili su predstavnik ambasade SR Njemačke Frank Werner, načelnik Općine Žepče Mato Zovko, ministar za obrazovanje, nauku,kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona Mensur Sinanović, predstavnik Udruženja Humanost Mario Vrbić i predstavnik Humanitarne organizacije Terra Tech Andreas Schoenemann.

Očekuje se da izgradnja objekta bude završena do ljeta 2016. godine. Otvorenje objekta je planirano za septembar 2016. godine. Nosilac implementacije projekta je Udruženje Humanost Zenica.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma