U nastavku rada 7. sjednice Skupštine koji je održan 16.05.2023 godine, a koja je ranije prekinuta 25.04.2023. godine, zastupnici su se izjašnjavali o preostaloj tački dnevnog reda i tom prilikom Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu nije dobio potreban broj glasova zastupnika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona da bi bio prihvaćen.

Danas je, po završetku 7. sjednice, održana 8. sjednice Skupštine Zeničko–dobojskog kantona devetog saziva na kojoj je razmatrano sedam tačaka dnevnog reda.

U okviru prve tačke dnevnog reda Skupština je u skraćenom postupku donijela Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona, predlagača Amele Granić, zastupnice u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, a potom je u okviru druge tačke dnevnog reda Skupština donijela Odluku o imenovanju Nezavisnog odbora.

Na današnjoj sjednici predloženi zaključak o davanju saglasnosti na Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu nije dobio potreban broj glasova zastupnika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona da bi bio prihvaćen. U izvještaju su dati prikazi finansijskog poslovanja u 2022. godini u kojoj je Zavod ostvario deficit sa ukupnim finansijskim rezultatom u iznosu-382.722 KM i ostvarenim ukupnim prihodima koji su iznosili 23.828.760 KM i rashodima od 23.211.482 KM.

U okviru naredne tri tačke dnevnog reda Skupština je razmatrala izvještaje o radu i poslovanju tri javne ustanove. Niti jedan izvještaj nije dobio potreban broj glasova zastupnika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona da bi bio prihvaćen, a riječ je o slijedećim izvještajima javnih ustanova koje Skupština Zeničko-dobojskog kantona danas nije prihvatila:

  • Izvještaj o poslovanju Javne zdravstvene ustanove Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju Javne zdravstvene ustanove Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu,
  • Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu,
  • Izvještaj o radu Javne ustanove „Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona“ za 2022. godinu.

U okviru posljednje tačke dnevnog reda razmatran je Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za period januar-decembar 2022. godine. Ni ovaj izvještaj nije dobio potreban broj glasova zastupnika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona da bi bio prihvaćen.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Na sedmoj sjednici Skupštine Zeničko–dobojskog kantona devetog saziva, održanoj 25.04.2023. godine razmatrano je sedam tačaka prethodno utvrđenog dnevnog reda.

U okviru prve tačke dnevnog reda zastupnici u Skupštini su razmatrali i zaključkom primili na znanje Izvještaj o finansijskoj reviziji Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine koji je sačinjen u julu 2021. godine. Potom su zastupnici dali saglasnost na Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu. U izvještaju su dati prikazi finansijskog poslovanja u 2022. godini sa ukupnim sumiranjem prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka. Zavod je u 2022. godini ostvario suficit, odnosno višak rashoda nad prihodima u iznosu 6.343.947 KM. Ukupni prihodi su iznosili 226.282.051 KM, a rashodi 219.938.104 KM.

U okviru treće tačke dnevnog reda razmatran je Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za period 01.01.-31.12.2022. godine, Po okončanju diskusije u okviru ove tačke dnevnog reda, Zaključak kojim Skupština Kantona prihvata Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za period 01.01.-31.12.2022. godine, nije dobio potreban broj glasova zastupnika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona da bi bio donesen. U Izvještaju se navodi da je ostvaren negativni finansijski rezultat u iznosu 326.892 KM koji proizilazi iz ostvarenih ukupnih prihoda od 6.147.347 KM, dok su ukupni rashodi iznosili 6.474.239 KM.

Na sedmoj sjednici, Skupština je prihvatila Izvještaj o poslovanju JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, a u Izvještaju se navodi da je ostvaren negativni finansijski rezultat u iznosu 304.034 KM koji proizilazi iz ostvarenih ukupnih prihoda od 3.037.513 KM, dok su ukupni rashodi iznosili 3.341.547 KM.

Naredne dvije tačke dnevnog reda koje su razmatrali zastupnici u Skupštini odnosile su se na Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići za period 01.01.2020.-31.12.2020. godine i Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići za period 01.01.2021.-31.12.2021. godine. Po okončanju diskusije u okviru ove dvije tačke dnevnog reda, Zaključci kojim bi Skupština Kantona prihvatila predmetne izvještaje  nisu dobili potreban broj glasova zastupnika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona da bi bili doneseni.

U okviru posljednje tačke dnevnog reda Skupština je razmatrala Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu. U okviru ove tačke dnevnog reda utvrđeno je da broj prisutnih zastupnika u Skupštini nije dovoljan da bi se sjednica Skupštine mogla nastaviti. Shodno Poslovniku Skupštine, sjednica Skupštine je prekinuta zbog nedostatka kvoruma, a o nastavku iste će odlučiti Kolegij Skupštine.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Na šestoj sjednici Skupštine Zeničko–dobojskog kantona devetog saziva, održanoj 22.03.2023. godine razmatrano je sedam tačaka prethodno utvrđenog dnevnog reda.

Danas je Skupština donijela Odluku o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu, sa Odlukom o izvršavanju Finansijskog plana prihoda i rashoda JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu. Ukupno planirani prihodi za 2023. godinu iznose 25.845.319 KM (izvršenje Finansijskog plana Službe za 2022. godinu iznosio je 23.828.762 KM).

Na šestoj sjednici Skupština je razmatrala i donijela Odluku o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu sa Odlukom o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu. Finansijskim planom Zavoda za 2023. godinu, planirani su ukupni prihodi u iznosu od 250.139.895 KM.  Planirani rast ukupnih prihoda u odnosu na finansijski plan za 2022. godinu iznosi 6,3%, (Finansijski plan Zavoda za 2022. godinu iznosio je 235.383.450 KM).

Potom je Skupština donijela Odluku o izmjenama Odluke o izboru stalnih radnih tijela 9. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

U naredne tri tačke dnevnog reda razmatrana su tri izvještaja o finansijskoj reviziji koje je sproveo Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, koje je Skupština Zeničko-dobojskog kantona zaključcima primila k znanju zajedno sa  mjerama i aktivnostima navedenim u izvještajima o finansijskoj reviziji Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, a riječ je o slijedećim Izvještajima o finansijskoj reviziji koje je Skupština Zeničko-dobojskog kantona zaključcima primila k znanju:

  • Izvještaj o finansijskoj reviziji Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, (povodom kojeg je donesen i zaključak o obavezi dostavljanja polugodišnjih izvještaja o realizovanim preporukama Ureda za reviziju Institucija u FBiH),
  • Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu;
  • Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu.

U konačnici rada Skupština Zeničko-dobojskog kantona je zaključkom prihvatila Informaciju o stanju bezbjednosti na području Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Na 5. sjednici Skupštine Zeničko–dobojskog kantona devetog saziva, održanoj 10.03.2023. godine razmatrano je sedam tačaka dnevnog reda.

Prije prelaska na zvaničan rad, novi poslanik Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Elmin Šabanović, dao je svečanu izjavu kojom je zvanično preuzeo dužnost poslanika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona imajući u vidu da je 30.01.2023. godine u Skupštini Kantona zaprimljena Odluka Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine o prestanku mandata poslanika u Skupštini Kantona Marić Vinku i dodjeli mandata Šabanović Elminu, sljedećem kvalificiranom kandidatu sa liste političkog subjekta BOSANSKOHERCEGOVAČKA INICIJATIVA – KASUMOVIĆ FUAD – ZA BIH koji je prihvatio dodijeljeni mandat.

U okviru prve tačke dnevnog reda u skraćenom postupku razmatran je i donesen Budžet Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu u iznosu od 540.582.580 KM. Budžet je veći za cca 43,1 mil. KM u odnosu na iznos Budžeta za 2022. godinu od 497.427.671 KM, što je iznos Budžeta koji je Zeničko-dobojski kanton imao na raspolaganju u 2022. godini. Donesenim Bužetom Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu ukupni planirani rashodi iznose 495.520.373 KM iz čega proizilazi pozitivan tekući bilans budžeta u iznosu od 45.062.208 KM. Skupština je potom donijela i Zakon o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu po skraćenom postupku, bez kojeg realizacija donesenog Budžeta za 2023. godinu nije moguća.

Skupština je potom donijela Zakon o izmjeni Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona (Prečišćeni tekst), predlagača Alena Kapkovića, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona.

U okviru procedure za donošenje Nacrta (federalnog) Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, predlagača Vibora Handžića, delegata u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Skupština Zeničko-dobojskog kantona je utvrdila svoje mišljenje. Utvrđeno Mišljenje je dato uvažavajući prethodno dato mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona, koje je Vlada Kantona prihvatila svojim zaključkom, kao i mišljenje skupštinske Komisije za rad, socijalnu politiku, izbjeglice i zdravstvo. Utvrđeno mišljenje Skupštine bit će zajedno sa Zaključkom Skupštine i svim primjedbama, prijedlozima i sugestijama poslanika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, iznesene tokom vođenja rasprave o Nacrtu Zakona o zaštiti od nasilja u porodici dostavljeno Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i predlagaču delegatu Viboru Handžiću, na dalji postupak radi provođenja daljnje propisane procedure za donošenje zakona u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Potom je Skupština Zeničko-dobojskog kantona zaključkom prihvatila Nacrt Zakona o prostornom uređenju i građenju, koji se upućuje u javnu raspravu u sve općine i gradove Zeničko-dobojskog kantona, sa rokom za provođenje javne rasprave od 30 dana.

Potom je Skupština donijela Program rada Skupštine za 2023. godinu. Programom su obuhvaćeni planirani akti iz nadležnosti Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, nosioci izrade istih, predlagači, razlozi za donošenje, postupak donošenja i rokovi za njihovo razmatranje. Program čine akti iz normativno-pravne, studijsko-analitičke i informaciono-dokumentacione djelatnosti iz nadležnosti Skupštine Zeničko-dobojskog kantona koje su propisane Ustavom Federacije BiH, Ustavom Zeničko-dobojskog kantona i zakonima.

U konačnici sjednice donesena je Odluka o izmjenama i dopunama Etičkog kodeksa poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona.

Stručna služba Skupštine ZDK

U Bosanskom narodnom pozorištu u Zenici održana je svečana akademija povodom 1. marta - Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, koju je organizirala Skupština Zeničko-dobojskog kantona.

Čestitku prisutnim, članovima Vlade ZDK-a na čelu s premijerkom Amrom Mehmedić, federalnim i kantonalnim zastupnicima, predstavnicima gradova i općina, ratnim veteranima i članovima boračke populacije te brojnim građanima, uputio je predsjedavajući Skupštine Dejan Kovačević.

Kovačević je rekao da je 1. mart jedan od najznačajnijih datuma u novijoj historiji Bosne i Hercegovine, jer su se građani prije 31 godinu na referendumu izjasnili da žele samostalnu i nezavisnu državu.

Odao je posebno priznanje patriotama koji su odbranili nezavisnost i suverenitet Bosne i Hercegovine, naglasivši da svi zajedno trebamo čuvati domovinu te nastaviti raditi na jačanju države i njenih institucija i stvaranju uslova za što kvalitetniji život svih građana.

U umjetničkom programu svečane akademije učestvovali su zenički Kamerni simfonijski orkestar, Mješoviti hor "Art sonore", Ženski hor "Druge gimnazije", učenici i profesori Srednje muzičke škole te glumci Bosanskog narodnog pozorišta.

Press služba ZDK

Šef Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik Evropske unije u BiH ambasador Johann Sattler održao je sastanak s premijerkom Zeničko-dobojskog kantona Amrom Mehmedić i članovima Radnog predsjedništva Skupštine, predvođenih predsjedavajućim Dejanom Kovačevićem.

Ambasador Sattler je naglasio da je ovo prva u nizu planiranih posjeta lokalnim zajednicama širom BiH, nakon okončanih Općih izbora i dodjele kandidatskog statusa BiH u decembru 2022. godine, a posjete za cilj imaju potvrdu posvećenosti EU evropskom putu BiH te naglasiti poruku da je napredak na tom putu nadohvat ruke.

Naglasio je da je ZDK bio među prvim kantonima gdje su formirane nove vlasti i da je bilo prirodno da prvo posjeti Zenicu te da je s premijerkom i članovima Radnog predsjedništva Skupštine imao konstruktivnu i pozitivnu raspravu.

Posjeta Zeničko-dobojskom kantonu prva je u nizu posjeta ambasadora Sattlera kantonalnim vlastima širom BiH kako bi se potvrdila posvećenost EU evropskom putu BiH i naglasila poruka da je napredak na tom putu nadohvat ruke. Dodjela kandidatskog statusa u decembru 2022. godine je bila važna prekretnica za Bosnu i Hercegovinu, ali i poticaj za novoizabrane lidere da s novim zamahom provedu reforme potrebne za pristupanje EU. Značajne reforme su nužne kako bi zemlja ispunila svih 14 ključnih prioriteta navedenih u Mišljenju Evropske komisije po zahtjevu BiH za članstvo u EU.

Naveo je da je razgovarano o konkretnim temama i projektima s rukovodstvom ZDK-a, a jedan od takvih projekata započet je prije godinu. Riječ je o rekonstrukciji zgrade Općinskog suda Zenica, koja bi trebala biti gotova sredinom ove godine. Razgovarano je, dodaje, i o pitanjima kurikularne reforme, uvrštavanja nalaza studija istraživanja PISA-e u nastavne planove i programe, pitanju energetike i smanjenja zagađenja te projektu Poboljšanja energetske efikasnosti Kantonalne bolnice Zenica kojim će se zamijeniti izvor zagrijavanja.

Premijerka Mehmedić je izrazila zadovoljstvo što je ambasador Sattler za prvu destinaciju izabrao Zeničko-dobojski kanton te što je fokusiran na usmjeravanje novih skupština i vlada na put EU integracija. Naglasila je da projekti o kojima je razgovarano imaju za cilj poboljšanje kvaliteta života građana, a u ovom kantonu su to projekti iz oblasti zdravstva, obrazovanja i okoliša.

-Obaveza, ne samo ove vlade, nego svih nivoa vlasti u BiH je da pristupe reformama i da svako u svom djelokrugu rada pristupi usklađivanju zakona, odnosno da svi zajednički radimo na ispunjavanju 14 ključnih prioriteta koji su praktično već identifikovani i za koje mi imamo domaću zadaću, tako da će u narednom periodu Vlada ZDK raditi na usaglašavanju svih zakona u našoj nadležnosti, kako bismo što prije uhvatili priključak EU. Osim u dijelu zakonodavnog okvira, moramo maksimalno da koristimo sve buduće finansijske mehanizme, koji će omogućiti dodatna finansiranja različitih projekata iz spomenutih oblasti – najavila je premijerka Mehmedić.

Predsjedavajući Kovačević naglasio je kako su imali vrlo koristan razgovor s delegacijom EU te da on vrlo optimistično gleda na budućnost saradnje s EU.

Nakon ovog sastanka, ambasador Sattler je održao prvi u nizu političkih dijaloga tokom kojih je sa članovima Vlade, poslanicima u Skupštini i predstavnicima političkih stranaka razgovarao o procesu pristupanja EU, strateškom razvoju zakonodavstva i politike, kao i o EU programiranju i finansiranju.

Učesnicima političkog dijaloga obratila se i njena ekselencija María Teresa Lizaranzu Perinat, ambasadorica Kraljevine Španije u BiH.

Press služba ZDK

Danas 08.02.2023. godine, u posjeti Skupštini Zeničko-dobojskog kantona boravio je Igor Nedera, šef Terenskog ureda OSCE-a Travnik sa saradnicima. Tom prilikom se susreo sa Dejanom Kovačevićem predsjedavajućim Skupštine Zeničko-dobojskog kantona. Razgovarali su o brojnim pitanjima za koja je ocijenjeno da mogu biti od zajedničkog interesa, sa akcentom na nadležnosti Skupštine i institucija Zeničko-dobojskog kantona. Predsjedavajući je upoznao goste i sa aktivnostima koje su vođene u proceduri konstituiranja Skupštine Zeničko-dobojskog kantona i njenih radnih tijela nakon potvrđivanja izbornih rezultata sa proteklih izbora.

Jedna od tema razgovora je bila prevencija korupcije i borba protiv korupcije sa aspekta nadležnosti Skupštine. Razgovaralo se o izazovima, načinima i modalitetima prevencije korupcije i borbe protiv korupcije. Zajednički je naglašeno postojanje potrebe za dosljednom borbom protiv korupcije na svim nivoima vlasti, te su se sugovornici zajednički složili o značaju sistemskog pristupa borbi protiv korupcije.

Predsjedavajući Kovačević se zahvalio Misiji OSCE u BiH na dosadašnoj i budućoj  pomoći i podršci institucijama Zeničko-dobojskog kantona i Skupštini Zeničko-dobojskog kantona.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Na 4. sjednici Skupštine Zeničko–dobojskog kantona devetog saziva, održanoj 11.01.2023. godine razmatrane su dvije tačke prethodno utvrđenog dnevnog reda.

U okviru prve tačke dnevnog reda Skupština je razmatrala i donijela Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o privremenom finansiranju potreba JU "Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona" za period 01.01. do 31.03.2023. godine u iznosu od cca 4,78 miliona konvertibilnih maraka. Ova odluka je donesena kako bi se kako bi se održao kontinuitet u radu i djelovanju JU „Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona“ u situaciji kada Finansijski plan ove javne ustanove nije donesen do početka fiskalne 2023. godine.

U okviru druge tačke, Skupština je donijela Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o privremenom finansiranju Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za period 01.01. do 31.03.2023. godinu u iznosu od cca 54,3 miliona konvertibilnih maraka. Skupština je ovu odluku donijela u cilju obezbjeđenja neometanog korištenja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja osiguranim licima sa područja Zeničko-dobojskog kantona, kao i stvaranje uslova za neometano funkcionisanje ustanova kod kojih osigurana lica ostvaruju svoja prava.

Stručna služba Skupštine ZDK

Na 3. sjednici Skupštine Zeničko–dobojskog kantona devetog saziva, održanoj 28.12.2022. godine u skraćenom postupku je razmatran Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, a u istom izmijenjeni prihodi iznose 497.427.671,00 KM, dok ukupni izmijenjeni rashodi iznose 449.318.242,00 KM sa pozitivnim tekućim bilansom budžeta u iznosu od 48.109.429,00 KM, od čega je za pokriće akumuliranog deficita iz prethodnih godina planiran je iznos od 12.033.226,00 KM.

U okviru druge tačke dnevnog reda Skupština je razmatrala i donijela Odluku o privremenom finansiranju Zeničko-dobojskog kantona za period januar-mart 2023. godine. Odluka predviđa finansiranje i izvršavanje srazmjerno sredstvima utrošenim u istom periodu, a najviše do tromjesečnog prosjeka za prethodnu fiskalnu godinu, odnosno u iznosu od cca 93,4 miliona konvertibilnih maraka. Ova odluka je donesena kako bi se moglo nastaviti finansiranje poslova, funkcija i programa korisnika budžeta u situaciji kada Budžet za 2023. godinu nije donesen do početka fiskalne 2023. godine.

Prije otvaranja rasprave premijerka je u ime Vlade Kantona povukla sa dnevnog reda treću i četvrtu tačku, a povučene  tačke sa dnevnog reda su:

  • Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu, sa Odlukom o izvršavanju Finansijskog plana prihoda i rashoda JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu.
  • Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu sa Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu.

U konačnici rada Skupština Zeničko-dobojskog kantona je donijela Odluku o dopuni Odluke o obrazovanju Kolegija Skupštine.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Stranica 1 od 39

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma