Vijeće Evrope i Ministarstvo pravde FBiH organizovali su 22. novembra 2023. godine u Sarajevu diskusiju sa ministrima i predstavnicima kantonalnih ministarstava pravde na temu uvođenja pravnog lijeka protiv prekomjerne dužine trajanja sudskih postupaka u Federaciji BiH. Ispred Zeničko-dobojskog kantona, u radu skupa učestvovali su ministar za pravosuđe i upravu Nebojša Nikolić i pomoćnica ministra za pravosuđe Amila Jerković Begagić.

U uvodnom govoru, federalni ministar pravde Vedran Škobić istakao je kako su Ustavni sud i Evropski sud za ljudska prava utvrdili povredu člana 6. Evropske konvencije o ljudskim pravima zbog onemogućene sudske zaštite suđenja u razumnom roku. Time se, kako je naveo ministar, ne samo narušava princip vladavine prava i povjerenje građana u pravnu državu, već imaju i značajne implikacije na budžete kantona i Federacije BiH.

Bojana Urumova, šefica ureda Vijeća Europe u Sarajevu, naglasila je potrebu donošenja zakonskog okvira koji će u potpunosti zadovoljiti standarde Vijeća Europe i primarno pružiti adekvatne mehanizme za preventivno djelovanje, a potom i pravo na dodjeljivanje pravične naknade za nematerijalnu štetu zbog prekomjerne dužine trajanja sudskih postupaka. Ohrabrila je vlasti u Federaciji BiH na donošenje adekvatnog zakonskog rješenja kojim će se osigurati zaštita prava na suđenje u razumnom roku, a samim time i prava na pravično suđenje.

Na sastanku su razmatrane sporne odredbe kao i preporuke za unapređenje nacrta Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku u FBiH koje su istaknute i u Analizi pravnog okvira kojim se reguliše zaštita suđenja u razumnom roku u BiH.

Ova aktivnost je organizovana u okviru projekta „Inicijativa za pravnu sigurnost i efikasno pravosuđe u Bosni i Hercegovini – faza III“.

Izvor: Vijeće Evrope

Zeničko-dobojski kanton dobio je tri nova notara. Svečanu zakletvu pred ministrom za pravosuđe i upravu Nebojšom Nikolićem danas su položili Mineta Hrvat iz Vareša, koja je imenovana na notara za područje općine Vareš i Adnan Husomanović iz Visokog, imenovan za notara za područje općine Breza. Svečanu zakletvu naknadno će položiti Sulejman Ismić iz Visokog, koji je imenovan za notara za područje općine Kakanj.

Ministar Nikolić je izrazio zadovoljstvo imenovanjem tri nova notara, najavivši da će ovo ministarstvo početkom iduće godine pokrenuti proceduru imenovanja nedostajućih notara u gradovima i općinama, uključujući i općinu Olovo, jedinu općinu u ZDK-u koja trenutno nema notara.

Press služba ZDK

Ministar za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona Nebojša Nikolić održao je u svom uredu radni sastanak sa predsjednicima općinskih sudova u Zenici, Kaknju, Žepču i Visokom. Sastanku iz opravdanih razloga nisu prisustvovali predsjednici sudova u Tešnju i Zavidovićima.

Analizirano je stanje u oblasti pravosuđa i rad ovih institucija u proteklih 11 mjeseci, a predsjednici sudova iznijeli su i potrebe u smislu nastavka ulaganja u infrastrukturu i opremu, kako bi se pravovremeno mogla planirati potrebna sredstva u budžetu za 2024. godinu.

Ukazano je i na potrebu da se što prije završe aktivnosti na tehničkom prijemu i u funkciju stavi dograđeni objekat Općinskog suda u Zenici.

Press služba ZDK

Koordinacioni tim za borbu protiv trgovine ljudima Zeničko-dobojskog kantona, nadležna ministarstava i institucije ovog kantona i Udruženje "Medica" potpisali su u Zenici Protokol za prevenciju i postupanje u slučajevima prosjačenja i drugih oblika eksploatacije djece u ZDK-u.

- Zajedno sa partnerom udruženjem "Zemlja djece u BiH", uspjelo se osigurati da se u sedam kantona FBiH i 23 grada i općine unaprijedi i ojača međusobna saradnja svih aktera koji djeluju u zaštiti djeteta od svakog oblika nasilja, zlostavljanja, eksploatacije i zanemarivanja. Zeničko-dobojski kanton ovime potvrđuje da je odlučan graditi sistem prevencije i zaštite djeteta od prosjačenja i svih drugih oblika eksploatacije djece - rekao je ministar za pravosuđe i upravu Edin Hasaničević.

Press služba ZDK

U prostorijama Kantonalnog pravobranilaštva Zeničko-dobojskog kantona danas je održan radno-tematski sastanak ministra za pravosuđe i upravu Edina Hasaničevića sa kantonalnim pravobraniocem Seđadom Klikom.

Sastanku su prisustvovali i savjetnik ministra Muhamed Hundur, zamjenica kantonalnog pravobranioca Elma Hećimović - Škrgo i stručna saradnica Aida Cerić - Zećo.

Kantonalno pravobranilaštvo između ostalog obavlja poslove pravne zaštite imovine i imovinskih interesa Kantona.

Ovom prilikom kantonalni pravobranilac je predstavio rezultate rada ovog organa uz aktuelne probleme sa kojima se susreću u radu.

Osim analize rješavanja aktivnih predmeta, razmijenjena su mišljenja o unaprjeđenju zakonskog okvira u zaštiti imovine i imovinskih interesa ZDK u okviru nadležnosti svakog od organa.

Press služba

Ministar za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona Edin Hasaničević danas je posjetio Kantonalni sud u Zenici gdje je sa predsjednicom Kantonalnog suda Snježanom Čolaković razgovarao o radu ovog suda i međusobnoj saradnji.

Na sastanku je ukratko prezentovan Izvještaj o radu Kantonalnog suda u Zenici za period 01.01.2023. godine do 30.06.2023. godine, te su izneseni osnovni podaci o redovnim aktivnostima suda, problematici u obavljanju konkursnih procedura, neadekvatnosti arhivskih prostorija, kao i mnogim drugim pitanjima značajnim za nesmetano obavljanje poslova.

Ministar Hasaničević je naglasio da je Ministarstvo za pravosuđe i upravu ZDK upoznato sa dobrim rezultatima u radu Kantonalnog suda u Zenici, te će i dalje nastojati da u okviru svojih redovnih poslova i djelatnosti obezbijedi uslove za daljnje neometano funkcionisanje ovog suda čiji su izvještaji o radu zaista reprezentativni.

Pored predsjednice Kantonalnog suda u Zenici Snježane Čolaković i ministra za pravosuđe i upravu ZDK Edina Hasaničević, sastanku su prisustvovali pomoćnica ministra za pravosuđe i upravu ZDK Amila Begagić i savjetnik ministra Muhamed Hundur, sekretar Kantonalnog suda u Zenici Ira Akvić, stručna savjetnica Senija Dizdarević-Bajramović i IKT operater suda Arnes Kobić.

Kantonalni sud u Zenici

U organizaciji Evropske unije u Bosni i Hercegovini u saradnji sa Generalnom direkcijom Evropske komisije za susjedstvo i pregovore o proširenju u ponedjeljak, 06. juna u Sarajevu u Parlamentarnoj skupštini BiH održana je javna debata "Pravo na pravdu", sa naglaskom na integritet pravosudnog sistema i efikasnu borbu protiv korupcije i vraćanja povjerenja javnosti.

Javnoj debati između ostalih prisustvovali su ministri pravde sa svih nivoa vlasti u BiH, tužioci, advokati, ombudsmani, nevladine organizacije, kao i predstavnici međunarodne zajednice.

U uvodnom obraćanju uz punu podršku reformama obratio se ambasador Johann Sattler, šef Delegacije EU i specijalni predstavnik EU u BiH, a video porukom obratio se i Oliver Varhely, komesar za susjedstvo i pregovore o proširenju.

Debati je prisustvovao i ministar za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona Edin Hasaničević.

- Na marginama debate imao sam priliku sa uvaženim advokatom Ifetom Feragetom razmijeniti mišljenja u vezi kandidatskog statusa BiH u procesu stabilizacije i pridruživanja EU, sa naglaskom na suštinske reforme u oblasti pravosuđa. Ujedno sam iskoristio priliku da izrazim spremnost da u narednom periodu uspostavimo bližu saradnju u prenošenju pozitivnih iskustava u borbi protiv korupcije sa direktorom Ureda za borbu protiv korupcije u Kantonu Sarajevo Erduanom Kafedžićem – rekao je ministar Hasaničević.

Dodao je da je podršku Ministarstvu za pravosuđe i upravu ZDK i djelovanju u punom kapacitetu Ureda za borbu protiv korupcije ZDK iskazala i Mirna Brešan, savjetnica u Odjelu za vladavinu prava pri Delegaciji EU u Bosni i Hercegovini.

- Čeka nas puno posla u službi građana i u općem interesu - rekao je Hasaničević.

Press služba ZDK

Ministar za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona Edin Hasaničević posjetio je danas Općinski sud u Zenici gdje je s predsjednicom Dženanom Brković razgovarao o radu ovog suda i međusobnoj saradnji, a posebno na započetim i budućim projektima.

U fokusu razgovora bili su završni radovi na rekonstrukciji i dogradnji zgrade Općinskog suda, koji se finansiraju sredstvima Evropske unije u iznosu oko 2.000.000,00 eura i Vlade Zeničko-dobojskog kantona koja je preko resornog ministarstva uložila oko 400.000,00 KM.

Nakon sastanka, ministar Hasaničević i predsjednica Brković obišli su novoizgrađene prostorije suda, čije se otvorenje uskoro očekuje.

Press služba ZDK

U petak, 31.03.2023. godine, u Sarajevu je održan sastanak Mreže za razvoj ljudskih resursa u Federaciji BiH, u organizaciji Agencije za državnu službu Federacije BiH.

Sastanku su prisustvovali kantonalni ministri pravde/pravosuđa i uprave, članovi Mreže za razvoj ljudskih resursa u FBiH imenovani Rješenjem Vlade Federacije BiH, predstavnici Agencije za državnu službu Federacije BiH, kao i predstavnici Saveza općina i gradova Federacije BiH.

U ime Zeničko-dobojskog kantona, sastanku su prisustvovali ministar za pravosuđe i upravu Edin Hasaničević i pomoćnica ministra za pravosuđe Amila Jerković Begagić.

Cilj sastanka bila je razmjena informacija u pogledu dokumenta Politika upravljanja ljudskim resursima te o Modelu sufinansiranja za stručno usavršavanje koje su kantonalne vlade usvojile svojim odlukama.

Na sastanku su dogovorene i dalje aktivnosti Mreže za donošenje Akcionog plana Strategije za razvoj ljudskih resura za period 2023-2025. godina.

Također, predstavljena je nova platforma Agencije za državnu službu Federacije BiH E-konkurs, koja će u narednom periodu biti puštena u produkciju i otvorena prema krajnjim korisnicima te prijedlog nove Uredbe o načinu polaganju ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate u organima državne službe u Federaciji BiH.

Tokom sastanka, direktor Agencije Refik Begić i ministar za pravosuđe i upravu K10 Milan Bašić potpisali su Sporazum o međusobnim pravima i obavezama u implementaciji Zakona o državnoj službi u Kantonu 10 i Modela sufinansiranja stručnog usavršavanja na kantonalnom nivou.

Upravljanje ljudskim resursima i primjena principa dobrog upravljanja predstavljaju važnu pretpostavku za profesionalizaciju i depolitizaciju javne uprave.

/ADSFBiH/

Ministar za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona Edin Hasaničević prisustvovao je jučer u Sarajevu sastanku dužnosnika na ministarskom nivou o otvaranju dijaloga o reformskim aktivnostima za unaprjeđenje efikasnosti rada pravosuđa, koji je održan u organizaciji Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH i podršku Kraljevine Švedske.

Poruka sastanka, koje je prisustvovala i ambasadorica Švedske u BiH Johanna Strömquist, je da je saradnja sudske i izvršne vlasti ključna u provođenju reformskih procesa u oblasti pravosuđa, a oba nivoa vlasti spremna su poduzeti adekvatne aktivnosti.

Tokom sastanka se posebno govorilo o izazovima i mjerama koje je neophodno poduzeti s ciljem unapređenja pravnog okvira izvršnog postupka i postupka po žalbi te uvođenju novih modela rada u sudovima, s obzirom da je riječ o oblastima koje se direktno reflektuju na zadovoljstvo građana.

Istaknuto je da je glavni cilj reformi pravosudnog sistema izgradnja stabilnog pravnog sistema koji će građanima pravdu učiniti dostupnijom i garantovati zaštitu svih zagarantovanih prava.

Predstavnici ministarstava su saglasni da je VSTV BiH strateški partner ministarstava u provođenju aktivnosti u oblasti pravosuđa, koje će, kako je najavljeno tokom sastanka, u narednom periodu biti intenzivirane.

- Ministarstvo za pravosuđe i upravu ZDK daje punu podršku reformskim aktivnostima koje će povećati efikasnost rada pravosuđa i spremni smo preuzeti sve buduće obaveze u okviru raspoloživih kapaciteta. Bosna i Hercegovina mora dovesti svoju administraciju i pravosuđe na nivo potreban za pristupanje EU, koja je naš strateški cilj - rekao je ministar Hasaničević.

Press služba ZDK

Stranica 1 od 7

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma